Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Ing. Karel Prajer"'

našli jsme 1 152 výsledků na výraz schvalil:"Ing. Karel Prajer"

Celková cena nalezených smluv 139 mld. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
14. 6. 2018 2. 7. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha GEOSAN GROUP a.s. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 41170 ZŠ Zličín ? výstavba - zhotovení stavby a poskytnutí dalších souvisejících činností 257 005 440  Kč
10. 8. 2018 17. 8. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. HOCHTIEF CZ a. s.
  2. S u b t e r r a a.s.
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: - provedení dodatečných prací, - změna ceny díla a platebních podmínek 41 043 955  Kč
28. 3. 2019 29. 3. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Prokopík Petr smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: nabytí a zřízení služebnosti inženýrské sítě - právo zřídit, provozovat, udrržovat a opravovat na části pozemku parc č. 2070/1 v k. ú. Dejvice dle GP č. 4366-49/2018 vodovodní řad pro veřejnou potř... 60 742  Kč
11. 5. 2016 26. 9. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha Státní fond dopravní infrastruktury Smlouva č. 110/2016 "Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 2 242 000  Kč
21. 12. 2017 12. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha T-Mobile Czech Republic a.s. dohoda: Stavba č. 41170 ZŠ Zličín ? výstavba ? základní škola u sportovního hřiště 171 342  Kč
24. 8. 2018 24. 8. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BOMART spol. s r.o. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 43359 ZŠ pro žáky s poruchami chování- projektant 4 101 900  Kč
28. 5. 2018 21. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Moučka Jiří kupní smlouva - nemovitá věc: stavba č. 43776 P+R DEPO Zličín 25 857 700  Kč
5. 4. 2017 28. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha PROXIMA a.s. Rozšíření předmětu díla dle technických listů změny 42 163 633  Kč
22. 8. 2018 22. 8. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha ZAVOS s.r.o. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: - rozšíření věcného plnění o výkon činnosti TDI při realizaci prací na etapě 0006 - navýšení odměny příkazníka 3 983 886  Kč
2. 3. 2016 27. 9. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha PUDIS a.s. stavbě č. 8781 Prodloužení sběrače T do Třebonic stavba č. 8781 "Prodloužení sběrače T do Třebonic - aktualizace DUR" 334 323  Kč
10. 9. 2018 4. 10. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Daniel Soukup Malba na opěrné zdi MÚK Malovanka v rámci stavby Zelená Malovanka obj. OSI/OB/1141/18 119 675  Kč
12. 7. 2018 14. 8. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha JK envi s.r.o. 42479 Obchvatová komunikace Písnice obj. žádost o prodloužení platnosti stanoviska EIA obj. OSI/OB/1111/18 117 612  Kč
9. 3. 2018 25. 4. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha PUDIS a.s. St. č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov obj. prověření možného zastropení Radlické radiály v lokalitě Botanika obj. OSI/OB/1038/18 113 837  Kč
27. 3. 2018 23. 4. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha
  1. JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o.
  2. OTIDEA avz s.r.o.
+1 dodavatel
dohoda: poskytování služeb v oblasti administrativní správy a služeb organizačně hospodářské povahy pro OSI MHMP 6 050 000  Kč
21. 5. 2018 8. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 6963 ÚČOV, et. 0008 obj. výsadba a pořízení pěti kusů platanů javorolistých (velikosti 14/16) v loklaitě nad Zemědělským muzeem. obj. OSI/OB/1075/18 52 291  Kč
30. 11. 2015 26. 10. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. stavba č. 0081 "MO Pelc/Tyrolka - Balabenka" - vyhotovení dokumentace komunikace 562 650  Kč
18. 4. 2018 10. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Metrostav a.s. Soubor staveb MO v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka obj. Vyklizení klinkerů ze skladu v TGC 2 obj. OSI/OB/1064/18 55 491  Kč
2. 4. 2019 8. 4. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha SATRA,spol.s r.o. INV/OB/1071/19-stavba č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka-vyhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby 3. etapy protihlukových opatření v ulici V Holešovičkách a okolí včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb. 119 354  Kč
12. 6. 2017 17. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o. 6963 ÚČOV, et. 0008- Kompenzační opatření - zpracování koordinační situace dle mapového podkladu IMIP včetně jejího projednání s dotčenými orgány jako vstupní podklad pro projekt náhradní výsadby dřevin v lokalitě Holešovice OSI/OBJ/088/17 60 500  Kč
29. 1. 2016 11. 10. 2016 Detail smlouvy Hlavní město Praha Povodí Vltavy, státní podnik "ÚČOV" - Opatření č. 1 zajišťující minimalizaci vlivu stavby NVL na povodňové průtoky a Opatření č. 12 zajišťujícího rekultivaci v aktivní zóně záplavového území Císařského ostrova 5 850 000  Kč
29. 3. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: změna termínu plnění Neuvedena
7. 6. 2018 12. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Allianz pojišťovna, a.s. smlouva pojistná §2758 a násl. NOZ: Garáže Prašný most 191 623  Kč
13. 1. 2017 6. 3. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Equity solutions Appraisals s.r.o. Stavba č. 0094 Balabenka - Štěrboholská radiála Vypracování znaleckého posudku o ceně pozemků v k. ú. Strašnice 9 680  Kč
21. 7. 2017 16. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ing. Ondřej Švec, Ph.D. 6963 ÚČOV, et. 0001 NVL - Technické poradenství a konzultační činnost v rámci přípravy zkušebního provozu Nové vodní linky obj. OSI/OBJ/1003/17 116 160  Kč
4. 9. 2017 3. 11. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Zavos, s.r.o. 7496 Kolektor Centrum - Smíchov, et. 0001 Karlov obj. - prodloužení platnosti stavebních povolení obj. OSI/OB/1028/17 60 924  Kč
9. 1. 2018 11. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha CHEMCOMEX Praha, a.s. inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: stavba č. 42821 Dvorecký most, inženýrsko-geologický průzkum 1 353 627  Kč
6. 12. 2017 15. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BEWERT spol. s r.o. st. č. 9515 MO Myslbekova - Prašný most obj. znalecký posudek na soulad s postupem dle §222 ... obj. OSI/OB/1104/17 36 300  Kč
9. 7. 2019 11. 7. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ivan Kroupa architekti, spol. s r.o. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Změna projektové dokumentace pro DÚR, 11 827 145  Kč
19. 8. 2019 22. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha ISTAR s.r.o. INV/OB/1275/19-stavba č. 42481 Propojovací komunikace Lochkov-Slivenec, inženýrská činnost pro majetkoprávní vypořádání pozemků stavby 108 900  Kč
27. 8. 2019 28. 8. 2019 Detail smlouvy Hlavní město Praha GEOSAN GROUP a.s. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: st.č. 0113 TV Lipence, etapa 0015 K Průhonu. Dodatečné a nerealizované stavební práce. 30 579 641  Kč
3. 12. 2018 5. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha CETUS PLUS, a.s. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č.. 42812 Celková přestavba Císařského ostrova, etapa 0001 - Likvidace starých zátěží, Odvoz zeminy 7 077 475  Kč
13. 3. 2018 6. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha PRAGIS a.s. smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 43312 Černý Most II ? 5. stavba et. 0002, opěrné stěny - zhotovení stavby 3 969 792  Kč
29. 3. 2018 10. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha BREMA, spol. s r.o. st. č. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, obj. kompenzace jalového proudu a zprovoznění druhého transformátoru 22 kV v podzemních garážích Letná obj. OSI/OB/1049/18 114 744  Kč
29. 8. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Colsys s.r.o. 0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - garáže Letná - doplnění kreditního terminálu obj. OSI/OB/1027/17 92 142  Kč
3. 11. 2015 21. 2. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha 4G consite s.r.o. stavba č. 8560 "Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem" - provedení zpřístupnění území v rámci stavebního objektu SO 202 Přesypaný most 3 666 716  Kč
18. 7. 2017 21. 7. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. Radlická radiála JZM Smíchov - právní služby obj. OSI/OBJ/1005/17 119 790  Kč
9. 2. 2017 5. 4. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha ZAVOS s.r.o. 8613 Bytové domy Dolní Počernice - prodloužení platnosti stavebního povolení SO 034 křižovatka Českobrodská obj. OSI/OBJ/030/17 39 494  Kč
7. 12. 2017 15. 6. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ing. Marie Čedíková st. č. 43102 ZŠ Romance - Uhříněves obj. zpracování podkladů pro odnětí ZPF obj. OSI/OB/1109/17 14 520  Kč
27. 8. 2017 17. 8. 2017 Detail smlouvy Hlavní město Praha VIS, a. s. stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - inženýrská činnost pro IGP - provoz a údržbu dokončené průzkumné štoly obj. OSI/OB/1014/17 120 085  Kč
4. 12. 2018 6. 12. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha KS pozemní stavby s.r.o. příkazní smlouva § 2430 a násl. NOZ: Stavba č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská, komplexní činnosti potřebné v průběhu přípravy a realizace Stavby 2 087 250  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 283 lidí darovalo 751 589 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy