Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'schvalil:"Ing. Karel Prajer"'

Nalezené smlouvy 1 430 výsledků

Celková cena nalezených smluv 156 mld. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 1290425 4. 5. 2016 21. 2. 2017 Hlavní město Praha Valbek, spol. s r.o. 2 100 560 Kč
stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H ? etapa 0004 stoka H4 Svépravická - zhotovení PD, zajištění AD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9607775 12. 7. 2019 12. 7. 2019 Hlavní město Praha CENTROPROJEKT GROUP a.s. 11 590 321 Kč
smlouva o dílo: Snížení ceny DVZ  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 10088374 5. 9. 2019 10. 9. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA OTIDEA avz s.r.o. 605 000 Kč
Stavba č. 3168 TV Křeslice, etapa 0004 Komunikace – část B,C,D; stavební práce  | Obor smlouvy: Právní služby
 5916355 12. 10. 2017 19. 6. 2018 Hlavní město Praha Ing. Lubomír Kubín 84 700 Kč
st. č. 43312 Černý Most II - 5.stavba, et. 0002 obj. zhotovení PD pro provádění stavby ... obj. OSI/OB/1058/17  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 9489463 10. 6. 2019 28. 6. 2019 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ing. Arch. Josef Habersberger 70 000 Kč
Zpracování ideové studie pro podchod Strakonická
 11815324 26. 2. 2020 27. 2. 2020 Hlavní město Praha Atelier 99 s.r.o. Neuvedena
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 43361 Výstavba tělocvičny Voděradská; projektové dokumentace a autorský dozor.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 282465 13. 7. 2016 22. 9. 2016 Hlavní město Praha Povodí Vltavy, státní podnik Neuvedena
Stavba č. 6963 ?Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově?  | Obor smlouvy: Nájemní smlouvy
 9644743 11. 6. 2019 17. 7. 2019 Hlavní město Praha AGA - Letiště, s.r.o. 118 580 Kč
INV/OB/1178/19- st.č.3106 TV Suchdol,et.0002-kanalizace Budovec, 2.část-zpracování projektové dokumentace stoky B Š01 - Š12.  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 10318438 27. 9. 2019 3. 10. 2019 Hlavní město Praha ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 117 370 Kč
INV/OB/1312/19-stavba č. 40554 Společný objekt Chodovec II- Zpracování prováděcího projektu optimalizace napájení  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 7252019 30. 10. 2018 7. 11. 2018 Hlavní město Praha CENTROPROJEKT GROUP a.s. 2 178 000 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 8613 Bytové domy Dolní Počernice ? Jih; dokumentace změny stavby a autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5857747 7. 11. 2017 13. 6. 2018 Hlavní město Praha Dvořák Petr 26 690 180 Kč
kupní smlouva - nemovitá věc: stavba č. 0094 ?Balabenka ? Štěrboholská radiála" - pozemek parc. č. 4045/10 a č. 4045/11  | Obor smlouvy: Realitní služby
 8667127 25. 3. 2019 3. 4. 2019 Hlavní město Praha Ing. Hradil Jan, Ph.D. 74 536 Kč
INV/OB/1064/19- stavba č. 0013 BABA II rekonstrukce IS, I. etapa - zhotovitel je rigistrován plátce DPH-změna ceny dodatek č. k obj. OTV/OB/1323/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6079303 13. 6. 2018 4. 7. 2018 Hlavní město Praha Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o. 605 000 Kč
smlouva o poskytnutí právní pomoci: Zastupování v soudním řízení ve věci žaloby náhradu škody ve výši 3.308.700,-Kč včetně příslušenství podané žalobcem Petrem Dvořákem, nar. 25. 7. 1959, bytem  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 6833283 20. 9. 2018 1. 10. 2018 Hlavní město Praha Jana Choděrová 117 975 Kč
42932 P+R Černý Most III obj. cenové kontroly rozpočtu obj. OSI/OB/1145/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 11586052 31. 1. 2020 4. 2. 2020 Hlavní město Praha BETOSAN s.r.o. 115 374 Kč
INV/OB/1011/20-stavba č. 44801 – Dostavba tělocvičny SŠ – COPTH Poděbradská- statický průzkum železobetonových konstrukcí  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9977727 19. 8. 2019 28. 8. 2019 Hlavní město Praha STAVKONSULT PRAHA s.r.o. 578 985 Kč
INV/MZ/0076/19-stavba Oprava Karlova mostu - podrobná prohlídka mostu dle ČSN 73 6221  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 6929791 19. 9. 2018 9. 10. 2018 Hlavní město Praha SATRA, spol. s r.o. 92 299 Kč
9567 Radlická radiála JZM – Smíchov obj. zpracování technické části zadávací dokumentace pro soutěž na výběr projektanta DÚR záložního napájení 22kV obj. OSI/OB/1147/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 5893803 16. 11. 2017 18. 6. 2018 Hlavní město Praha Pražské služby, a.s. 18 150 Kč
Stavba MO Špejchar - Pelc/Tyrolka, sečení trávníků a náletovýcb dřevin na pozemku parc.č. 1645/6 v k.ú. Troja obj. OSI/OB/1088/17  | Obor smlouvy: Zahradnické služby
 8019615 21. 12. 2018 28. 1. 2019 Hlavní město Praha AŽD Praha s.r.o. 111 320 Kč
OSI/OB/1213/18- MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - Oprava poškozených značek ZPI  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební úpravy pro železnici
 6249287 19. 7. 2018 25. 7. 2018 Hlavní město Praha NOSTA-HERTZ spol. s r.o. 1 490 632 Kč
mandátní smlouva: Stavba č. 41170 ZŠ Zličín - výstavba - specifikace stavby a výpočet odměny mandatáře  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9923251 16. 8. 2019 21. 8. 2019 Hlavní město Praha D3A, spol. s r.o. 116 160 Kč
INV/OB/1279/19-Stavba č. 0081 MO Pelc/Tyrolka - Balabenka-Technická pomoc urbanisty ke studii dopravního řešení oblasti V Holešovičkách - Libeňská spojka - Povltavská dle nabídky zhotovitele ze dne  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7440255 23. 11. 2018 27. 11. 2018 Hlavní město Praha JK envi s.r.o. 110 110 Kč
42479 Obchvatová komunikace Písnice obj. dopracování žádosti o prodloužení platnosti stanoviska EIA obj. OSI/OB/1195/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 6884539 10. 9. 2018 4. 10. 2018 Hlavní město Praha Daniel Soukup 119 675 Kč
Malba na opěrné zdi MÚK Malovanka v rámci stavby Zelená Malovanka obj. OSI/OB/1141/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9936287 20. 8. 2019 22. 8. 2019 Hlavní město Praha VODNÍ DÍLA - TBD a.s. 353 151 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Opravy protipovodňových opatření na ochranu hl. m. Prahy, linie Malá Strana, Kampa (technickobezpečnostní dohled)  | Obor smlouvy: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby / Stavebnictví
 1708778 29. 3. 2017 12. 4. 2017 Hlavní město Praha Ing. arch. Martin RYBÁŘ 2 815 283 Kč
stavba č. 42795 Náplavka Holešovice - zhotovení PD pro stavební povolení, zhotovení zadávací dokumentace - zajištění autorského dozoru  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 5842075 24. 10. 2017 12. 6. 2018 Hlavní město Praha Lesy hl.m. Prahy 1 482 341 Kč
inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst. 2 NOZ: Stavba č. 42177 Zelená Malovanka, Etapa 0001 Zelené stěny (Ozelenění MÚK Malovanka)  | Obor smlouvy: Zemědělství / Zahradnické služby / Stavebnictví
 11248904 20. 12. 2019 2. 1. 2020 Hlavní město Praha Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. 64 883 347 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: změna způsobu sanace stávající kanalizace v úseku SŠ1 ? SŠ4 stavebního objektu SO 03 Splašková kanalizace resp. SO 03b ulice K Jízdárně  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 7986835 21. 1. 2019 23. 1. 2019 Hlavní město Praha PRAGOPROJEKT, a.s. 574 750 Kč
Ověřovací studie řešení přeložek sítí – Libeňský most přechod toku Vltavy OSI/MZ/0079  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 1686530 31. 3. 2017 10. 4. 2017 Hlavní město Praha PORSENNA o.p.s. 67 760 Kč
43312 Černý most II - 5.stavba, et. 0002 - energetický koncept obj. OSI/OBJ/054/17
 10327266 1. 10. 2019 3. 10. 2019 Hlavní město Praha Metrostav a.s. 7 251 877 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Navýšení o vícepráce- sanace pláně.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 9968599 21. 8. 2019 27. 8. 2019 Hlavní město Praha ATPS, s.r.o. 1 222 100 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: Organizační změny MHMP; Navýšní fáze I. - p DZS  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
 6201983 24. 4. 2018 20. 7. 2018 Hlavní město Praha Inženýring dopravních staveb a.s. 243 210 Kč
0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka obj. Inženýrská činnost pro úpravu vratné rampy z komunikace Nová Povltavská na komunikaci V Holešovičkách obj. OSI/MZ/0024/2018  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 420893 16. 11. 2015 19. 10. 2016 Hlavní město Praha Balcar Petr, JUDr., advokát 1 000 000 Kč
Žaloba na Mgr. Šenkovou a Ing. Šenka  | Obor smlouvy: Právní služby / Bankovní služby a poplatky
 7829183 28. 12. 2018 8. 1. 2019 Hlavní město Praha D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 2 165 900 Kč
smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: stavba č. 43312 Černý Most II ? 5. stavba et. 0002, objekty O a P projektové dokumentace a autorský dozor  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11612400 28. 1. 2020 6. 2. 2020 Hlavní město Praha Masstif s.r.o. 515 460 Kč
Změna předmětu plnění zakázky: Koordinace a supervize prodlouženého Zkušebního provozu, doba plnění  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 6520739 7. 8. 2018 28. 8. 2018 Hlavní město Praha D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. 93 584 Kč
8548 Kanalizační sběrač H - prodloužení do Běchovic, et. 0002 Stoka H2 - Běchovická obj. vypouštěcí místo - obj. DUR obj. OSI/OB/1126/18  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 9631983 25. 6. 2019 16. 7. 2019 Hlavní město Praha PREdistribuce, a.s. 242 000 Kč
smlouva o smlouvě budoucí § 1785 a násl. NOZ: st.č.43498 Parkovací dům Dědina - Smlouva o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN: Ciolkovského, parcela 1739/54, Praha 6 - Ruzyně  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Energie
 11920564 16. 1. 2020 10. 3. 2020 Hlavní město Praha
  1. PhDr. Konvalinka Radmil
  2. Konvalinková Olga
Neuvedena
smlouva o zřízení reálného břemene § 1303 a násl. NOZ: Smlouva o vzniku věcného břemene (službnosti) - povinní zřizují služebnost užívacího práva ve prospěch oprávněného za účelem umožnění výstavby  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 3523218 29. 8. 2017 23. 10. 2017 Hlavní město Praha Colsys s.r.o. 92 142 Kč
0079 MO Špejchar - Pelc/Tyrolka - garáže Letná - doplnění kreditního terminálu obj. OSI/OB/1027/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví
 3529970 5. 9. 2017 24. 10. 2017 Hlavní město Praha PUDIS a.s. 118 556 Kč
0079 Špejchar Pelc/Tyrolka obj. zpracování podkladů k žádostem o vydání časově omezeného povolení dle zák. č. 258/2000 Sb. obj. OSI/OB/1031/17  | Obor smlouvy: Stavebnictví

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 741 lidí darovalo 2 118 457 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy