Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1057229: nadační příspěvek

Příloha Ř_4_2017.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            1 -,'] ,,l;,1,,,

/

              §ffiffi

                   NADACE VlA

      SMLoUVA o PoSKYTNUTí nnoaČ ruí nopŘí spĚvxu

  Z PROGRAMU FOND MANŽELŮ HOROVÝCH PRO POMOC OĚreUl

              NA ZAKARPATSKE UKRAJlNE

                                  č í sI oprojektu: FMH 07120'16

Nadace Via
Jelení 195/ 9

1 18 00 Praha 1

lČ :         67360114
teeml.a: il:     608 538 0B3

ředitel organizace:

bankovní spojení :

(jako strana posloy'ují cí nadač nípří spěvek, dále jen Nadace)

a

LiPka , Š kolské zaří zení pro environmentální vzdělávání , Brno, pří spěvková organizace

sí dlo.                    Lipová 233120
                       44993447
lč :
                       Mgr, Hana Korvasová
bankovní spojení .

vedený u:      orgánu:
č len statutární ho

eos-ombaaoidl:povědná za realizaci projektu:
t el. :

 (jako strana přijí mají cínadač nípří spěvek, dále jen pří jemce)
se dohodly na uzavření té to smlouvy:
                                                                _

                                              l.

                       pŘeomĚr sMLouvy

a) Smluvní strany sjednaly tuto smlouvu o poskytnutí nadač ní ho pří spěvku organizaci z prostředkŮ

   Nadace,

b) Nadač ní pří spěvek je poskytnut na realizaci projektu o,Hezky č esky pospolu" jako pří spěvek na
   pokrytí nákladů vyjmenovaných v rozpoč tu projektu, kierý tvoří pří lohu č . 1 té to smlouvy.

c) Nadač ní pří spěvek je poskytnut Nadací Via z ,,Fondu manž elů Horových pro pomoc dětem na

   Zakarpatské Ukrajině" a to v souladu s podmí nkami stanovenými ve Statutu Nadace.

                            ll,

                    PLATNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti a   j úemč cinenjoestoidpnreámvnějenj í ho podpisu ředitelem Nadace   Ya a ž   = ,= -
                                     vyč erpat finanč ní prcs:řec< "
statutární ho orgánu pří jemce Pří                                    { :.,3 --  : _..,

poskytnuty na základě té to sm| ouvy o poskytnutí nadač ní hopří spěvku oC 01.01.2017 nejpozději do
30,11.2017, a to v souladu s podmí nkami uvedenýmiv č lánku lI l té io sn"I c-",_,

ú č         eln        yýš e      | | l. Ní   HopŘí spĚvKu

                        NADAč

Nadač nípří spěvek je pří jemci poskytnut ve výš i 80000 korun č eských a je ú č elověvázán na krytí
nákladů souvisejí cí ch s realizací projektu, a to jako pří spěvek na polož ky uvedené v rozpoč tu projektu,

který tvoří pří lohu č . 1 té to smlouvy.

Nadač ní pří spěvek bude pří jemci vyplacen v jedné splátce, a to takto:
1. splátka 80000 Kč
                        do 15 dnů od podepsání smlouvy

                                        lV.

                        z^ vAzKy pŘí .leruce

a) Pří jemce se zavazuje Nadaci předlož it závěreč nou zprávu o realizaci projektu a finanč ní

   vyú č továnína pří sluš ných formuláří ch, v tiš těné podobě (ke staž ení na wvwv.nadacevia.cz)

   v ní ž euvedené m termí nu:

   Záv é reé názpráv a: do 1 5.12.2O17
   Záv ěreč ná zpráv a před lož ená Nadaci m us í obsahovat násled uj í cí i nformace :

  1) Textovou č ást zprávy na pří sluš né mformuláři;
  2) Finanč ní vyú č továnínadač ní hopří spěvku na pří sluš né mformuláři (podrobnosti o tom, co má

      vyú č továníobsahovat, najdete v č lánku V. Vš eobecné podmí nky, bod a.);

  3) Ukázky propagač ní cha informač ní ch materiálů ;
  4) Minimálně 5 fotografií vztahují cí chse k projektu;
  5) Originální podpis č lena statutární ho orgánu, zpracovatele zprávy a datum, kdy byla zpráva

      zhot ovena.

b) Pří jemce se zavazuje použ í tposkytnuté prostředky pouze ke sjednané mu ú č elu.Odpovědnost za

   to, ž e poskytnuté prostředky budou použ ity pouze ke sjednané mu ú č elu,nese č len statutární ho
   orgánu přilemce. V pří padě změny té to osoby je nový č len statutární ho orgánu povinen pí semným
   prohláš ení m přistoupit k podmí nkám té to smlouvy,
c) Pří jemce je povinen bezodkladně pí semně oznámit Nadaci veš keré skuteč nosti, které by mohly

  ovlivnit realizaci projektu, na který byl nadač ní pří spěvek poskytnut, a projednat s Nadací dalš í

   postup při využ ití nadač ní hopří spěvku.

d) Finanč ní prostředky nadač ní hopří spěvku nesmí být použ ity ke krytí nákladů uhrazených před

  datem zahájení realizace, uvedené ho v bodu ll. té to smlouvy, a na náklady nesouvisejí cí se

   sjednaným ú č elem,pokud toto nebylo předem pí semně dohodnuto s Nadací .

e) Pří jemce se zavazuje, ž e veš keré prostředky poskytnuté na základě té to smlouvy použ ije

   výhradně k obecně prospěš ným ú č elů m,

Pří jemce se zavazuje, ž  e   o finanč nSíbc.h, por osút řečdectíncihct vnia, jdaakčonží hi oopsřítastpněívmkui povede ú č etnictví
v souladu  se zákonem      .563/ 91                                       právní mi předpisy
              č
a podmí nkami stanovenými v č lánku V. Smlouvy o poskytnutí nadač ní hopří spěvku.

g) Pří jemce souhlasí s pří padným zveřejnění m zprávy o prů běhu projektu.

h) Pří jemce se zavazuje, ž e předem oznámí Nadaci mí sto a termí ny konání aktivit, které se týkají
  financované ho projektu. Nadace si dále vyhrazuje právo navš tí vit pří jemce a ú č astnit se jeho

   aktivit vztahují cí chse k financované mu projektu.

i) V pří padě, ž e př'tjemce nakupuje služ by č ivybavení v č ástce převyš ují cí 40 000 Kč od jednoho

   dodavatele, je povinen si před tí mto nákupem nechat předlož it nabí dky nejmé ně od tří dodavatelů .

   Pří jemce je povinen předlož it kopie nabí dek se závěreč nou zprávou. Tuto povinnost pří jemce
  nemá, pokud je konkré tní dodavatel uveden již ve schválené ž ádosti o poskytnutí nadač ní ho

   prí soěvku a jeho výběr je nálež itě zdů vodněn.

j) Pří jemce Nadaci předlož í závěreč nou zprávu o realizaci projektu společ ně s vyú č tování m_Zprávu
   zaš le Nadaci v termí nu, kteqi je uveden v č lánku lV. Smlouvy o poskytnutí nadač ní hopří spěvku.

  Zpráva a vyú č továníbudou podepsány č lenem statutární ho orgánu pří jemce a bude na nich

   uvedeno datum vyhotovení . Zpráva bude zaslána ve vytiš těné podobě, s originální mi podpisy,

k) Pří jemce se zavazuje neprodleně pí semně informovat Nadaci o vš ech změnách týkají cí chse
předmětu smlouvy a o vš ech skuteč nostech, které by mohly ovlivnit využ ití nadač ní hopří spěvku.
Jedná se o tyto změny:

- zmé na v č asové mplánu realizace pro.1ektu

- změny a modifikace projektu ovlivňují cí ú č el,na ktený byl nadač ní pří spěvek poskytnut

- změny ve struktuře organizace ovlivňují cí rozhodují cí m způ sobem její č innost
- změny v rozpoč tu projektu - o změnách do výš e 10 % schválené ho rozpoč tu, maximálně vš ak
dpoolo5ž0k0a0mKiča, pří j emce  Nadaci informovat nemusí , pokud jsou provedeny                  mezi schválenými
                 ci jednotlivých kategorií                              eriálové náklady,
           v   rám               ( Osobní náklady, Mat

Nemateriálové náklady, Jiné náklady)

- změna č lena statutární ho orgánu a/ nebo osoby odpovědné za realizaci projektu

- změna sí dla nebo zánik organizace.

l) Pří jemce se zavazuje po uplynutí lhů ty stanovené kč erpání finanč ní ch prostředků dle č lánku ll.
      poskyt nut í  nadač ní hopří spěvku vrátit        zů statek pří spěvku
Smlouvy o                        nevyč erpaný                         na ú č etNadace

č í sl
                     V.
         vš EoBEcNÉ pooutí ruxy
                                                             \\

a) Při vyú č továnímusí být respektována tato pravidla:                                   \

  - vyú č tování musí být předkládáno spo| u se závěreč nou zprávou v termí nu stanovené m
  v č lánku lV. a) Smlouvy o poskytnutí nadač ní hopří spěvku;

  - ú č etnictvínadač ní hopří spěvku musí být vykazováno odděleně od běž né hoú č etnictví
  organizace;

  - vyú č továnímusí obsahovat pří jmovou č ást (tj. předmětný nadač ní pří spěvek) a výdajovou
  č ást (přehled vš ech výdajů hrazených z nadač ní hopří spěvku programu);

  - kaž dá polož ka musí být dolož ena kopiemi originální ch dokladů ;

  - veš kerá ú č etnídokumentace (ú č etníknihy, originální dokumenty, stvrzenky, apod.) musí být

     ulož ena na mí stě, které je skuteč ným ří dí cí ma rozhodovací m centrem projektu, a io nejmé ně
  po dobu stanovenou zákonem;

  - ú č etnídoklady organizace, které se vztahují k podpořené mu projektu, musí být kdykoli
  pří stupné kontrole zástupců Nadace;

  u nadač ní chpří spěvku na mzdy musí být k vyú č továnípřilož eny jmenovitě náplně prace a
  doklady o vyplacení mzdy:

  musí být přilož eny veš keré kopie Copisu ktenými NaCace povclule    změr,, .,  cbe,3rac_á]-," "=  ,l, ^ .-
  prostře,dku oproti puvodní mu uč  elu nebo č asorren,,; harrcr-ioc.aŤ ..,l i,o,g€
  o poskytnutí nadač ní hopňspěvku                                    S* ,: _,n,,

b) Nadace muž e ve uýjimeč ných pří padech a na základě pí semné ž ádosti od pří jemce prodlouž rt
  | hŮtu pro vyč erpání finanč ní ch prostředkú nadač ní hopří spěvku nebo povolit doč erpání
  finanč ní ho zů statku poskytnutých prostředků pro dalš í ú č elypodpořené ho projektu.

c) Hmotný investič ní majetek v hodnotě nad 40 000 Kč , ktený byl zakoupen z prostředků
  nadač ní hopří spěvku. se stává majetkem pří lemce. pokud bude dále využ í ván v souladu
  s č inností .na kterou byly finanč ní prostředky k zakoupení hmotné ho investič ní ho majetku
  přiděleny.

d) Pří jemce bere na vědomí , ž e nadač nípří spěvek je předmětem daně z pří jmu v souladu se
  zákonem o daní ch z pří jmu č .586/ 1992 Sb. v platné m znění .

                                        VI .

               SANKCE ZA NEDODŽeruÍ SMLUVNÍ CH PODMÍ NEK

Nadace je oprávněna odstoupit od smlouvy v pří padě, ž e pří jemce nedodrž í podmí nky uvedené

v č lánku lll., lV. a V. Smlouvy o poskytnutí nadač ní hopří spěvku, zejmé na bude-li zjiš těno, ž e pří jemce
nedodrž el pravidla a předpisy pro ú č továnínebo termí n pro předlož ení závěreč né zprávy uvedené ve
Smlouvě o poskytnutí nadač ní hopří spěvku, nebo v pří padě zániku pří jemce.

Nadace je v takové m pří padě oprávněna pož adovat, aby j í by| y navráceny veš keré dosud

nevyú č tovanéfinanč ní prostředky, které byly pří jemci poskytnuty, a/ nebo hmotný investič ní majetek
z těchto prostředků zakoupený.

                                  Vll.

              souHLAs sE zPRAcovÁttí u osoBNí cH ÚonlŮ
Pří jemce, osoby, za né j jednají cí , jakož i osoby odpovědné za realizaci prolektu podpisem pod touto
smlouvou udělují Nadaci sbuhlas se správou, zpracování m a uchování m svých osobní ch ú dajů
oPs1Ps0oro1sá1bkV2Ync0etÍ0nm0ÚudtSy-abjeN.dáao-rdcoajicmchzíréaaVnniaěoú,sočees-eomslbeíandmiílleicnahmfoútJredemlaeleojfůonvn,áívnne1íí9z5kono/ ě9nkn,toaíí knp,ttok8,rzé0adOětntjPšoírícadchhohfaiplaořne1dd,tvrpvooiepsláůiscnm.kíýŤ.ycTsehlnyuttooaukssúttoiavudnihatoáljvaceeshnmjíeoč§huiod5puěrzleoábvzkýeáontnntdaapáclrčeeo.
ÚsPěŠ né ho projektu. Osoby udělují cí .t e1n0t1o12s0o0u0hlaSsb.z,árzoevj meňé prohlaš ují ,ž e byly informovány o svých
Právech                                              právo pří stupu k  osobňim
     dle § 12 a 21 zákona č                         na, ž e mají
informací m, Že mohou kdykoliv   pož ádat správce o informace o zpracování , pří padně opravu svých
                  pokud by se domní valy, ž e zpracovatel ú dajů postupuje v rozporu
osobní ch ú dajŮ, ž e mají právo,
s ochranou jejich soukromé ho a osobní ho ž ivota nebo v rozporu se zákonem, zqmé najŠ ou-liosobní
Údaje nepřesné s ohledem na ú č eljejichzpracování , pož adovat vysvětlení stejnělako pož adovat, aby
sPrávce odstranil iakto vzniklý stav. Nevyhoví -li správce takové mu pož adavku, mají tyto osoby právo
obrátit se pří mo na Úřad pro ochranu osobní ch ú dajů ,Uvádí me, ž e vš echny nami uve'dene udáje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

                     PROHLÁŠ ENÍ SPRÁVCE
SPrávce Prohlaš uje, ž e bude shromaž d'ovat osobní ú daje pouze
výŠ euvedené ho ú                   souladu s ú         v rozsahu nezbytné m pro naplnění
           č elua zpracovávat je pouze v                č elem,k němuž byly shromáž děny.
Zaměstnanci správce, kteří zpracovávají osobní ú daje, jsou povinni zachováú ai mlč en| ivost o
osobní ch ú dají ch,a to i po skonč ení pracovní ho poměru.

                          Vlll.

                  zÁvĚneč nÁ usrnruovrruí

Ve vŠ ech zálež itostech touto smlouvou pří mo neupravených se budou smluvní strany ří dit pří sluš nými
právní mi předpisy Č eské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exempláří ch, z nichž kaž dá smluvní strana obdrž í po jednom.

Obě smluvní strany prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu řádně proč etly, ž e jelí obsah odpoví dá jejich pravé
a svobodné vŮli a Že smlouva byla sepsána srozumitelně a váž ně. Na dů kaz toho připojují smluvní
strany ní ž esvé podpisy.

                           v,3rě.                   ane..(3:17,, )af6

výkonný                        Mgr" Hana Korvasová
                           statutární zástupce
                           Lipka - š kolské zaří zení pro environmentální
                           vzdě| ávání , Brno, pří spěvková organizace
                           Souhlasí m se shromáž dění m a zpracování m
                           svých osobní ch ú dajů

                                                           a
                           r

                           statutárn í zástu pce