Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10764844: Office 2016, elektronická licence

Příloha Obchodní podmínky.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

                  Výhodný Software s.r.o.

                   se sídlem v Jičíně, 50601, Jaselská 1022

                      identifikační číslo: 01648179

 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32170

      pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

                      www.vyhodny-software.cz

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Výhodný
      software s.r.o., se sídlem v Jičíně, 50601, Jaselská 1022, identifikační číslo: 01648179, zapsané
      v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32170
      (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012
      Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluv-
      ních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“)
      uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím
      internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
      webové stránce umístněné na internetové adrese www.vyhodny-software.cz (dále jen „webo-
      vá stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní ob-
      chodu“).

  1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
      od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
      své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
      ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva
      a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
      jazyce.

  1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nej-
      sou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
      podmínek.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

  2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat
      do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět
      objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu
      umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového
      rozhraní obchodu.

  2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
      a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
      změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
      zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující
      je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatel-
      ského účtu.

  2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský
      účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní
      smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
      s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
      nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charak-
      teru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §
      1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
      zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplat-
      ků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní ob-
      chodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu
      za individuálně sjednaných podmínek.

  3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením
      a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené
      ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
      území České republiky.

  3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
      Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

     3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
         košíku webového rozhraní obchodu),

     3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednáva-
         ného zboží a

     3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednáv-
         ka“).

  3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit úda-
      je, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
      a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující pro-
      dávajícímu kliknutím na tlačítko „Koupit produkt“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodá-
      vajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdrže-
      ní kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
      uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupující-
      ho“).

  3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
      kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
      objednávky (například písemně či telefonicky).

  3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akcepta-
      cí), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické
      pošty kupujícího.

  3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
      smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
      v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady
      na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
      uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

        v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

        bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 107-4804470217/0100, vedený
      u společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

        bezhotovostně platební kartou online;

        na splatnost 14 dní - Twisto Faktura (?) - platba až po vyzkoušení;

  4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
      s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
      kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
      ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží pře-
      dem.

  4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí
      zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní
      smlouvy.

  4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně
      s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupující-
      ho uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
      potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží
      kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními
      předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupující-
      mu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad
      – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické po-
      době na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné
      odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího ne-
      bo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož
      i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy
      o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů
      jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
      počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

  5.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva
      od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení
      od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spo-
      jené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno
      pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní
      prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupu-
      jícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
      oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způso-
      bem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Od-
      stoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky
      kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

  5.4. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
      nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  5.5. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy od-
      stoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu,
      a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5.6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
      a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
      kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
      spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
      kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
      v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
      způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené
      s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
      a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
      obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
      převzít.

  6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
      prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
      závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
      občanského zákoníku).

  7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající od-
      povídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  7.3. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
      prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
      na základě reklamy jimi prováděné,

  7.4. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží toho-
      to druhu obvykle používá,

  7.5. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
      nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  7.6. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům
      právních předpisů.

  7.7. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za niž-
      ší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho ob-
      vyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
      kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  7.8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při
      převzetí.

  7.9. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
      přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo
      místě podnikání.

  7.10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
      reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

  8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustano-
      vení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy in-
      fo@vyhodny-software.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elek-
      tronickou adresu kupujícího.

  8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
      inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
      http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
      http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
      kupujícím z kupní smlouvy.

  8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
      2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Naří-
      zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spo-
      třebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
      (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
      kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí
      ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní in-
      spekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona
      č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občan-
      ského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamen-
      tu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a
      o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
      osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupu-
      jícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění ve-
      řejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumen-
      tu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem
      prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních
      sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové
      stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
      k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty
      kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

  11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatel-
      ském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
      sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývají-
      cí z obecně závazných právních předpisů.

  13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
      stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému usta-
      novení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá
      platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vy-
      žadují písemnou formu.

  13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické po-
      době a není přístupná.

  13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

  13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Výhodný Software s.r.o., Jaselská 1022,
      Jičín 50601, adresa elektronické pošty info@vyhodny-software.cz, telefonní kontakt na expe-
      diční oddělení 777 000 601.

V Jičíně dne 25. 05. 2018, Výhodný Software s.r.o.
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy