Textová podoba smlouvy Smlouva č. 10841292: Provedení ohňostroje na Císařském dni

Příloha 1537_1.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo

Smluvní strany

I.1.Dodavatel:

Burian Petr                 IČO:451 40 553
Praskolesy 46                DIČ:CZ6912110656
267 54                   Česká pojišťovna
Bank.spojení:ČS Beroun           č.pojistné smlouvy:152 04123-15
č.ú.1112196970/5500

I.2.Objednavatel:

Město Kadaň
Zastoupený PaedDr. Jiří Kulhánek, starosta
Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň
IČO: 00261912
DIČ: CZ00261912
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: 1725441/0100

II.Předmět smlouvy
    Předmětem smlouvy je dodávka ohňostroje pyrotechnických výrobků

tř.F3 a F4a .,t.j.pyrotechnických předmětů ve smyslu zákona č.206/2015 par32 o
bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky .
III.Termín a čas plnění

    dne 29. 8. 2020 cca 21-22.00hod.
IV.Místo plnění

    střecha obchodního domu Linda, ul. Kpt. Jaroše 1486, 432 01 Kadaň a Radniční věž,
    Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

V.Cena a platební podmínky

Cena za provedení díla byla účastníky smlouvy sjednána dohodou a činí 100.000,- Kč
+ 21% DPH (slovy: jednostotisíc korun). Cena díla bude objednatelem zaplacena na
účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
Účastníky této smlouvy bylo dohodnuto, že cena za provedení díla bude zaplacena
nejpozději do 30 dnů ode dne skončení akce uvedené v čl. II této smlouvy.
VI. Ostatní ujednání

    VI.1. . Dodavatel zajistí přípravu, převoz a odpal ohňostroje tak, aby nebyla
    ohrožena bezpečnost osob a majetku smyslu zákona č.206/2015. dodavatel zajistí

         oznámení o konání ohn, příslušným úřadům a institucím
    VI.2. Objednavatel zajistí dodavateli tuto součinnost:

         a) Zajistí přítomnost zásahového vozidla jednotky požární ochrany Kadaň
         během ohňostroje, oznámení na městském úřadě, policii a majiteli pozemku z
         něhož bude ohňostroj střílen ve smyslu zákona smyslu zákona č.206/2015. pro
         uzavření a zabezpečení bezpečnostního okruhu.
         b) Objednavatel je povinen zajistit přístup k bezp.prostoru ohňostroje
         zásahovým vozidlům jednotky požární ochrany, policie a zdravotní záchranné
         služby a to dle pokynů vedoucího odpalovače.
         c) Objednavatel zajistí přístup na plochy z kterých, bude proveden ohňostroj
         29. 8. 2020 v čase od 8.00 do 24.00 hod.

VI.3. Nesplní-li objednavatel povinnosti z článku VI.2. smlouvy je dodavatel
oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI.4. Za škody (poškození majetku) vzniklé plněním smlouvy v bezpečnostním
okruhu nese odpovědnost dodavatel (škody způsobené obsluhou ohňostroje a
pyrotechnickými výrobky použitými při ohňostroji) výjma škod vzniklých nesplněním
součinnosti objednavatele podle článku VI.2.a,b,c smlouvy.

VI.5. V případě zásahu třetí moci, který neumožňuje provedení ohňostroje,zvláště pak
za okolností, při kterých zákonné normy a vyhlášky ČBÚ vylučují provedení
ohň.,dodavatel plnění předmětu neprovede.

VI.6. V případě bezdůvodného neprovedení předmětu smlouvy ze strany dodavatele,
zaplatí dodavatel objednavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč

VI.7. V případě bezdůvodného zrušení předmětu smlouvy ze strany objednavatele
deset dní před termínem předmětu smlouvy, zaplatí objednavatel smluvní pokutu ve
výši 30% z celkové výše uvedené částky.

VI.8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající
příslušným ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VI.9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jedné pro obě smluvní strany

V Praskolesích dne ……………………….. V Kadani dne ..................................

za dodavatele:          za objednavatele:

…………………………           ………………………….
    Petr Burian         PaedDr. Jiří Kulhánek
                   starosta města
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy