Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11609872: Převod z práva (příslušnosti) hospodařit do práva (příslušnosti)

Příloha SML-00029-2020-952.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            č. smlouvy přejímajícího: 2693/2019-SML

                       SMLOUVA
  O BEZÚPLATNÉM PŘEDÁNÍ MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY DO

                 PRÁVA HOSPODAŘIT

                              č.: AD 483/15
 uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 (dále jen „občanský zákoník"), zák. č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
  (dále jen „zákon o státním podniku"), a zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

   vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku CR"

Smluvní strany:

Lesy České republiky, s. p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540
zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem
zastoupen Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím Správy toků - oblast povodí Dyje,
Jezuitská 14/13, 602 00 Brno na základě pověření ze dne 8. 7. 2019
 (dále jen „předávající")

a

Povodí Moravy, s. p.
se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 70890013, DIČ: CZ 70890013
zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka 13565
zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
zastoupen Ing. Pavlem Čeňkem, ředitelem závodu Střední Morava na základě pověření ze dne 20. 12. 2019,
 (dále jen „přejímající")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

SMLOUVU O BEZÚPLATNÉM PŘEDÁNÍ MAJETKU ČESKÉ REPUBLIKY DO PRÁVA
                         HOSPODAŘIT

                               Preambule
1. Předávající prohlašuje, že je státním podnikem, na jehož činnost mimo jiné dopadá zákon o státním

   podniku.
2. Přejímající prohlašuje, že je státním podnikem, na jehož činnost mimo jiné dopadá zákon o státním

   podniku a jako takový je povinen se tímto předpisem mimo jiné řídit.

                           I.

                            Úvodní ustanovení
Předávající prohlašuje, že Česká republika je výlučným vlastníkem a Lesy České republiky, s.p., má

právo hospodařit, a to na základě zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění,
s následujícími nemovitými věcmi:

1. pozemky:

Číslo    Druh Způsob využití Výměra Katastrální  LV  Obec

parcely pozemku  v m2          území

5151 vodní plocha koryto VT přir. 1491   Nenkovice 1089 Nenkovice

2947/31 vodní plocha koryto VT umělé 6851 Nenkovice  1089 Nenkovice
 3569 vodní plocha koryto VT umělé 5557  Želetice u
                            827 Želetice
                       Kyjova
vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního
pracoviště Kyjov, na LV č.1089 pro obec Nenkovice a na LV č.827 pro obec Želetice.

   2. investičním majetkem, nacházejících se na vodních tocích ve správě přejímajícího:

      HB Nenkovický, inventární číslo 611649
      HB Nenkovický km 0,490 - 1,565, inventární číslo 750814
      HB Bukovanský, inventární číslo 611644

                                  II.
                            Předmět převodu
1. Předávající na základě této smlouvy převádí své právo hospodařit do práva hospodařit
   přejímajícího, a to k následujícímnemovitým věcem - pozemkům:

pare. č. 5151 druh pozemku: vodní plocha  o výměře 1491 m2, úč. hodnota
pare. č.                   o výměře    předávajícího 4.473,- Kč

     2947/31 druh pozemku: vodní plocha      6851 m2, úč. hodnota
                               předávajícího 20.664,- Kč

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního
pracoviště Kyjov, na LV č. 1089, pro obec Nenkovice, k. ú. Nenkovice,

pare. č. 3569  druh pozemku: vodní plocha o výměře 5557   předávajícího 16.671,- Kc
                       J

zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště
Kyjov, na LV č. 827, pro obec Želetice, k. ú. Želetice u Kyjova (dále jen „předmět převodu").

2. Předávající na základě této smlouvy převádí své právo hospodařit do práva hospodařit
   přejímajícího, a to k následujícímu investičnímu majetku:

HB Nenkovický, inventární číslo 611649, zařazení majetku 1974, pořizovací cena 2.119.370,-Kč,
zůstatková cena k 12/2019 dle účetní evidence předávajícího činí 2.119.370,- Kč.
HB Nenkovický km 0,490 - 1,565, inventární číslo 750814, zařazení majetku 2007, pořizovací
cena 1.882.829,-Kč, zůstatková cena k 12/2019 dle účetní evidence předávajícího činí 1.082.579,- Kč.
HB Bukovanský, inventární číslo 611644, zařazení majetku 1996, pořizovací cena 2.364.333,-Kč,
zůstatková cena k 12/2019 dle účetní evidence předávajícího činí 2.364.333,- Kč.
(dále jen „předmět převodu").

3. Výše uvedené pozemky tvoří koryto vodního toku LP Trkmanky v km 31,8 IDVT 10196376,
   ČHP 4-17-01-0180, určení správcovství VT: na základě Rozhodnutí MZe č. 86336/2011-15112

4. Stavby HB Nenkovický a HB Nenkovický km 0,490 - 1,565 se nachází na vodním toku LP Trkmanky
   v km 31,8 IDVT 10196376, ČHP 4-17-01-0180, určení správcovství VT: na základě Rozhodnutí MZe

   č. 86336/2011-15112. Stavba HB Bukovanský se nachází na vodním toku BUKOVANKA, IDVT
    10193351, ČHP 4-17-01-0760,určení správcovství VT: na základě Rozhodnutí MZe č. 86336/2011-

    15112.
5. Přejímající tímto předmět převodu do svého práva hospodařit přijímá.

                                  III.
                         Hodnota předmětu převodu
1. Celková účetní hodnota pozemků, které jsou předmětem převodu, činí dle účetní evidence
   předávajícího 41.808,- Kč (slovy: čtyřicetjedentisícosmsetosmkorunčeských).
2. Celková účetní hodnota investičního majetku, který je předmětem převodu, činí dle účetní evidence
   předávajícího 5.566.282,- Kč (slovy: pětmiliónůpětsetšedesátšesttisícdvěstěosmdesátdvěkoruny
   české).

                               2
                                  IV.
                          Stav předmětu převodu
1. Předávající prohlašuje, že předmět převodu je zařazen a evidován jako trvale nepotřebný majetek.
2. Smlouva je uzavírána v návaznosti na ujednání smluvních stran, obsažené v čl. III odst. 1 Dohody
    o podmínkách převodů práva hospodařit k pozemkům a vodohospodářským stavbám ze dne
    2. 8. 2012, č. PM 40497/2012-100, AD 173/12.
3. Přejímající prohlašuje, že předmět převodu potřebuje k plnění svých úkolů.
4. Přejímající prohlašuje, že předmět převodu nebude využíván k ekonomické činnosti.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva je uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle,
    nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na předmět převodu nebyla dle zákona č.
    428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, uplatněna výzva.
    Ukáže-li se takovéto vyjádření předávajícího nepravdivým, je přejímající oprávněn od smlouvy
    odstoupit. Odstoupení je účinné od okamžiku doručení druhé smluvní straně. Odstoupením není
    dotčeno právo přejímajícího na náhradu škody, způsobené v souvislosti s nepravdivým tvrzením
    předávajícího.

    Předávající prohlašuje, že na předmětu převodu nevážnou žádné dluhy, zástavní práva či jiné
    právní vady (netýká se v případě uplatnění zákona č. 428/2012 ). V případě, že bude prokázána
    nepravdivost tvrzení předávajícího, zavazuje se předávající uhradit přejímajícímu na jeho výzvu
    veškerou škodu, která mu v důsledku těchto nepravdivých tvrzení vznikne.
6. Přejímající prohlašuje, že byl řádně seznámen se stavem předmětu převodu a tento je mu dobře
    znám, což níže stvrzuje svým podpisem.

                                   V.
                          Platnost právního jednání

1. Předávající prohlašuje, že souhlas Ministerstva zemědělství ČR jakožto zakladatele předávajícího

    k nakládání s určeným majetkem dle ust. § 17 odst. 2 zákona o státním podniku, ve smyslu ust. § 2
    odst. 5 tamtéž, byl udělen v čl. 6 bodě 6.5.2. Statutu státního podniku Lesy České republiky, s. p.

    ze dne 1. 9. 2017, pod č.j.: 47675/2017-MZE-13221.

                                  VI.
                        Criminal compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a
  postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této
  smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
  důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
  účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena
  odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
  nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního
  zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně
  jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. LCR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz
  www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR"), a v jeho rámci přijaly závazek dodržovat zejména Kodex CCP
  LCR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se
  LCR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a
  odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a
  efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto
  dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to
  v plném jejich znění.

                                  VII.
                           Závěrečná ustanovení
1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami příslušnými
   obecně platnými právními předpisy.
2. Obě smluvní strany jsou oprávněny a v případech stanovených zákonem i povinny uveřejnit
   smlouvu a její dodatky včetně metadat v rozsahu a způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o
   zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

                                3
   (zákon o registru smluv), v účinném znění. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním smlouvy a jejíi
   dodatků včetně metadat srozuměny.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými
   oběma smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem
    uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.; její zveřejnění zajistí přejímající.
5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 5 stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze
   smluvních stran, zbývající je určen pro potřeby katastrálního úřadu, přičemž návrh na změnu
   záznamu týkající se práva hospodařit do katastru nemovitostí dle této smlouvy podá předávající.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují
    prosty omylu své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne Jlí . A-             V Uh. Hradišti dne 3 0 01- - 2020
                       Přejímající:
Předávající:

Ing. Pavel Hopjan                   Ing. Pavel Cenek
                       ředitel závodu Střední Morava,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s. p.            Povodí Moravy, s. p.

                     4