Textová podoba smlouvy Smlouva č. 11769632: Zajištění provozu sociální služby Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.

Příloha 2020_koftremosna.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA

                      O POSKYTNUTÍ DOTACE

podle § 10a a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
      a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše v platném znění.

                I.
          SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:   statutární město Plzeň
Sídlo:       náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:        00075370
DIČ:        CZ 00075370
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Plzeň-město
Číslo účtu:    1120311/0100
Zastoupený:    Mgr. Eliškou Bartákovou, náměstkyní primátora pro oblast
          kultury, památkové péče a sociálních věcí, na základě plné moci
          ze dne 20. 11. 2018, č. j. ZM – 147/2018

          a

Příjemce:     Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.
Právní forma:   zapsaný ústav, vedený u Krajského soudu v Plzni pod spisovou
          značkou U 67
Sídlo:       Ke Kamenici 997, 330 11 Plzeň
IČ:        04580818
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupený:    xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem

uzavírají na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 491 ze dne 9. prosince 2019 smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Plzně.

                            II.
                   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako
ustanovení této smlouvy právně závazná i ustanovení obsažená v Zásadách poskytování dotací
z rozpočtu statutárního města Plzně (dále jen „Zásady“), které jsou k dispozici na webových
stránkách města Plzně (www.plzen.eu – Úřad – Granty a dotace) a jsou platné v den podpisu
smlouvy.

                         III.
                   PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci v celkové výši 535 000 Kč (slovy: pět set třicet
  pět tisíc korun českých), kterou příjemce za podmínek stanovených touto smlouvou,
  uvedených v Zásadách a vyhlášení dotačního programu, přijímá.

2. Část dotace ve výši 428 000 Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) je určená
  na zajištění provozu sociální služby Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. – Domov
  se zvláštním režimem (domovy se zvláštním režimem, identifikátor: 7267778)
  3. Část dotace v celkové výši 107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) je určena
     na provoz služby Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. – zdravotní péče.

  4. Příjemce je povinen realizovat provoz služeb specifikovaných v čl. III. odst. 2. a 3
     v souladu s předloženou Žádostí v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

                            IV.
                 PODMÍNKY ČERPÁNÍ DOTACE

1. Příjemce se zavazuje řídit se při použití a vyúčtování poskytnuté dotace touto smlouvou,
   podmínkami uvedenými v Zásadách, právními předpisy a používat dotaci výhradně k účelům
   podle čl. III. odst. 2. a 3. této smlouvy.

2. Nesplnění podmínek uvedených v tomto článku v odst. 3–5, je považováno za porušení
   závažné povinnosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb.,
   o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Odvod za toto porušení
   rozpočtové kázně se stanoví ve výši, v jaké byla rozpočtová kázeň porušena, a to za každý
   jednotlivý případ.

3. Poskytnutou dotaci je příjemce povinen použít na zajištění financování služeb v této
   struktuře:
     a) Na zajištění základních činností souvisejících s poskytováním sociální služby uvedené
       v č. III. odst. 2 na osobní náklady;
     b) Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú. – zdravotní péče na osobní náklady;

4. Změnu podmínek čerpání dotace lze provádět pouze na základě dodatku ke smlouvě.
   O změnu příjemce písemně, včetně odůvodnění, požádá poskytovatele prostřednictvím
   Odboru sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, nejpozději do 31. října 2020.

5. Uznatelnými výdaji projektu jsou takové, které splňují všechny níže uvedené podmínky:
     a) jsou vynaloženy v souladu s účelovým určením dle čl. III. a IV. této smlouvy,
       ostatními podmínkami této smlouvy, Zásadami, podmínkami výzvy a právními
       předpisy České republiky;
     b) vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu dle čl. III. odst. 4.,
       s výjimkou úhrady osobních nákladů vztahujících se k poslednímu měsíci realizace
       projektu, které lze uhradit do 15. ledna 2021.

                            V.
                    PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Strany se dohodly, že poskytovatel poskytne v roce 2020 na účet příjemce dotaci dle čl. III.
   odst. 1. této smlouvy ve dvou splátkách.

2. Splátky budou poskytnuty takto:
    a) První splátka ve výši 300 000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bude poskytnuta
       do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
    b) Druhá splátka ve výši 235 000 Kč (slovy: dvě stě třicet pět tisíc korun českých)
       bude poskytnuta do 31. července 2020.

                            VI.
                    VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

1. Příjemce je povinen zpracovat Závěrečnou zprávu o využití dotace dle čl. III. odst. 2. a 3.
   prostřednictvím aplikace Dotace OSS MMP. Závěrečnou zprávu v tištěné podobě, včetně
   všech povinných příloh a podepsanou statutárním zástupcem, je příjemce povinen odevzdat
   na Odbor sociálních služeb MMP, Martinská 2, Plzeň, nejpozději do 31. ledna 2021.
   K Závěrečné zprávě je nutné přiložit sestavu analytické evidence dokladů prokazující čerpání
   dotace (vygenerovaná sestava z účetního programu) – dále jen „kompletní vyúčtování“.
   V případě, že Závěrečná zpráva není podána na správném formuláři nebo neobsahuje
   všechny povinné přílohy, stanovené v tomto článku, jedná se o nesplnění podmínky
   předložení kompletního vyúčtování v termínu, uvedeném ve smlouvě a je to považováno
   za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona
   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Odvod
   za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví ve výši 1 % z poskytnuté dotace na danou
   službu za každý den prodlení (maximálně však do výše poskytnutých finančních prostředků).
2. Příjemce se zavazuje do 15. ledna 2021 informovat písemně poskytovatele na e-mail:
   socialnisluzby@plzen.eu, o výši dotace, která byla vyčerpána v souladu se smlouvou.
   Nesplnění této podmínky je považováno za porušení méně závažné povinnosti ve smyslu
   ustanovení § 22 odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
   rozpočtů, v platném znění. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanovuje ve výši
   0,5 % z poskytnuté dotace na danou službu za každý den prodlení (maximálně však do výše
   poskytnutých finančních prostředků).

                           VII.
                      VRÁCENÍ DOTACE

1. Příjemce je povinen poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část vrátit na účet
  poskytovatele i bez písemné výzvy poskytovatele:
  a) pokud by použití dotace nebo její části ze strany příjemce znamenalo překročení stanovené
    vyrovnávací platby: neprodleně, nejpozději v termínu pro vyúčtování dotace;
  b) z důvodu překážek, bránících v realizaci projektu: neprodleně, nejpozději do termínu
    zahájení projektu;
  c) z důvodu zastavení projektu po jeho zahájení: v termínu do 30 dnů od vzniku této
    skutečnosti;
  d) z důvodu nevyčerpání prostředků v období realizace projektu: neprodleně, nejpozději
    v termínu pro vyúčtování dotace;
  e) na základě rozhodnutí Evropské komise dle čl. VIII. odst. 5 této smlouvy.

2. V průběhu roku, na který byla dotace určena, se nevyčerpané finanční prostředky vrací
  na bankovní účet č. 1120311/0100, jako variabilní symbol se uvádí IČ organizace.
  Po skončení roku, na který byla dotace určena, se nevyčerpané finanční prostředky vrací
  na bankovní účet č. 19-1120311/0100, pro vygenerování variabilního symbolu je příjemce
  povinen kontaktovat Odbor sociálních služeb MMP.

3. Rozhodným okamžikem vrácení poskytnutých finančních prostředků je den jejich připsání
  na účet poskytovatele.

                           VIII.
                     DALŠÍ USTANOVENÍ

1. Příjemce prohlašuje, že nemá vůči městu, jeho organizačním složkám a jeho příspěvkovým
   organizacím žádné nesplacené závazky po lhůtě splatnosti a že není s městem nebo jeho
   příspěvkovými organizacemi v soudním sporu - vyjma soudních sporů za zrušení správních
   rozhodnutí, vydaných v přenesené působnosti.
2. Pokud u příjemce dotace dojde k přeměně jeho právní formy anebo k jeho zrušení
   dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, či k jiným změnám souvisejícím s poskytnutím
   dotace, je příjemce povinen o této skutečnosti informovat poskytovatele do 15 dnů.

3. V souladu s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2.
   Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby
   za závazek veřejné služby, udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb
   obecného hospodářského zájmu, byl příjemce pověřen výkonem služby obecného
   hospodářského zájmu pověřením č. 46492019 ze dne 6. ledna 2020, vydaným Plzeňským
   (dále jen Pověření) a to poskytováním sociální služby uvedené v čl. III. odst. 2. této smlouvy.

   Za poskytování sociální služby uvedené v čl. III. odst. 2. byla příjemci stanovena vyrovnávací
   platba, jejíž výše je obsažena v Pověření. Poskytovatel se poskytnutím finančních prostředků
   na sociální služby připojuje k Pověření a poskytuje tyto finanční prostředky jako součást
   vyrovnávací platby.
4. Příjemce dotace je povinen zajistit, aby nedošlo k nadměrné vyrovnávací platbě.
5. Smluvní strany shodně konstatují, že poskytnutím finančních prostředků v celkové výši
   107 000 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc korun českých) na zdravotní péči dle jejich právního názoru
   není poskytována veřejná podpora ve smyslu čl. 107 a násl. Smlouvy
   o fungování Evropské unie. Příjemce bere na vědomí, že jediným orgánem oprávněným
   rozhodovat ve věcech veřejných podpor je Evropská komise. Příjemce bere na vědomí,
   že pokud Evropská komise případně zaujme v otázce existence veřejné podpory v této
   smlouvě odchylné stanovisko, tj. rozhodne, že tato smlouva obsahuje prvek veřejné podpory
   a tato veřejná podpora není slučitelná s pravidly trhu EU, je dle příslušných předpisů EU
   příjemce povinen vrátit získanou veřejnou podporu poskytovateli. Příjemce prohlašuje,
   že byl s touto okolností seznámen a je s ní srozuměn.

                            IX.
                    UKONČENÍ SMLOUVY

   Vedle důvodů ukončení smlouvy, uvedených v Zásadách, může poskytovatel z rozhodnutí
   Zastupitelstva města Plzně odstoupit od smlouvy i v případě, kdy bude zjištěna protiprávní
   propagace činnosti příjemce nebo propagace jeho činnosti nerespektováním vlastnických
   práv jiných osob či místně uznávaných pravidel slušnosti. V takovém případě vrátí příjemce
   již poskytnuté finanční plnění z této smlouvy do 30 dnů od doručení usnesení Zastupitelstva
   města Plzně o odstoupení.

                            X.
                  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Změny nebo doplnění této smlouvy je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami
   podepsanými dodatky.

2. Tato smlouva se vyhotovuje v počtu tří výtisků, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden
   příjemce.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že s obsahem této smlouvy a Zásadami jsou srozuměny.

4. Obě smluvní strany dále konstatují, že smlouvu uzavírají na základě své pravé a svobodné
   vůle, prosté jakékoli tísně či nátlaku. Strany považují tuto smlouvu a jí sjednávané podmínky
   za oboustranně výhodné.

5. Za poskytovatele bude při plnění této smlouvy jednat Odbor sociálních služeb Magistrátu
   města Plzně.

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv
   dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
   smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly,
   že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární
   město Plzeň.

V Plzni dne ..........………........……….... V Plzni dne .…………..….......................

……………………………………………..               ……………………………………………..

Mgr. Eliška Bartáková               xxxxxxxxxxxxxx
 náměstkyně primátora                   ředitel
 statutární město Plzeň
                     Ústav péče o seniory Třemošná, z.ú.