Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12088968: Konfirmace MM279273

Příloha Konfirmace MM279273.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Česká spořitelna, a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45 24 47 82
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

KOMU:     MINISTERSTVO FINANCÍ

E-MAIL:    xxxx

OD:      Česká spořitelna, a.s.

E-MAIL:    xxxx

DATUM:     31.3.2020

        KONFIRMACE TRANSAKCE - MONEY MARKET DEPOSITUM

Tato Konfirmace je písemným dokumentem potvrzujícím konkrétní podmínky Transakce, která byla uzavřena ústně
(telefonicky) mezi Českou spořitelnou, a.s. (dále jen "Strana A") a MINISTERSTVO FINANCÍ (dále jen "Strana B")
dne 31.3.2020 na základě Rámcové smlouvy o obchodování na finančním trhu (dále jen "Smlouva").

Prosíme, potvrďte tuto Konfirmaci co nejdříve.

Ústní (telefonická) dohoda o Transakci spolu se Smlouvou představují dohodu o Transakci mezi námi dosaženou
a jako taková obsahuje všechny podmínky uzavřené Transakce. Pojmů zde jinak nedefinovaných je používáno ve
významu jim přiřazenému ve Smlouvě.

Konkrétní podmínky Transakce – Money Market Depositum - uzavřené mezi Stranou A a Stranou B jsou
následující:

Naše referenční číslo:         MM00000279273

Částka uložená Stranou B v rámci    75.400.000.000,00 CZK
Transakce (depozitum):

Datum uložení depozita:        31.03.2020

Úroková sazba:             0,011 %

Datum splatnosti depozita:       01.04.2020

Úrok při splatnosti depozita:     23.038,89 CZK

Srážková daň z úroku:         0%

Celková částka při splatnosti     75.400.023.038,89 CZK
depozita:

Číslo účtu, v jehož prospěch Strana B xxxx
zaplatí částku v Den uložení depozita:

Číslo účtu, v jehož prospěch zaplatí  xxxx
Strana A částku k Datu splatnosti
depozita:

V případě, že bude mít Strana A za Stranou B splatnou pohledávku plynoucí z Transakce, je Strana A oprávněna
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B a použít peněžní prostředky evidované na účtu Strany B na
úhradu splatné pohledávky z Transakce. Strana B dále výslovně souhlasí s tím, že pokud peněžní prostředky na
účtu Strany B nebudou dostatečné a zároveň má Strana B k účtu zřízen kontokorentní úvěr, je Strana A oprávněna
použít k úhradě splatné pohledávky plynoucí z Transakce prostředky sjednaného úvěrového rámce a do jeho výše
zúčtovat příslušnou splatnou platbu vůči účtu Strany B, a to i bez zvláštního pokynu Strany B anebo žádosti Strany
B o čerpání kontokorentního úvěru.

Smluvní strany prohlašují, že se na tuto Transakci vztahuje povinnost uveřejnění v Registru smluv a souhlasí s
uveřejněním celého jejího obsahu. Smluvní strany se dohodly, že Strana A je oprávněna uveřejnit tuto Konfirmaci

Signature Not                  1/2
Verified

Česká
spořitelna,
a.s.
Transakce v Registru smluv. Oprávnění Strany B uveřejnit tuto Konfirmaci Transakce v Registru smluv tím není
dotčeno.

„Registr smluv“ znamená informační systém veřejné správy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).“

Podepsanou Konfirmaci prosím zašlete na fax. číslo xxxx nebo na email xxxx. Konfirmaci můžete také
potvrdit prostřednictvím aplikace BUSINESS 24, pokud máte využití této aplikace dohodnuto ve Smlouvě.

V případě nesrovnalostí se prosím obraťte na tel. xxxx. Kontaktní adresa vypořádacího centra: xxxx.

Česká spořitelna, a.s.    MINISTERSTVO FINANCÍ

Jméno:            Jméno:
Funkce:           Funkce:

Jméno:            Jméno:
Funkce:           Funkce:

            2/2