Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1216925: Smlouva

Příloha Dopravní obslužnost - dodatek č 9.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodatek č. 9

Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě uzavřená dle ust. & l9c
zákona č.1 1 1/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o silniční dopravě) k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území
města Frýdlant nad Ostravicí

1.

Smluvní strany :

1.1. Město Frýdlant nad Ostravicí

Sídlo : Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.3, PSČ 739 11
Zastoupeno : RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou obce

EČO : 296651

Bankovní spoj ení .
Císlo účtu :

(dáfejen očgjednalei)

1.2. Dopravce

Obchodní jméno : (jsu) FrýdekmMístek a.s.
Sídlo : Politických obětí 2233, Frýdek-Místek, PSČ: 738 m
ZastOupen : Íngffomášem Vavříkem, MBA.,
„ předsedou představenstva
IC : 45192073

DIČ : CZ45192073

Bankovní spojení '

Číslo účtu :

Zapsán \; obchodním : Krajský soud Ostrava, oddíl B , vložka 368
rejstříku

(dále jen dopravce )


II. Předmět dodatku

Smluvní strany SE: dohodly na těchto změnách smlouvy:

  

ch článku [V, odst.| smlouvy se pro období od |.l .2017 do 31.12.2017 věcně vymezuje roz—
sah úvazku veřejné služby na území města Frýdlant nad Ostravicí přílohou c_l.

 
 

2. Dle článku V.. smlouvy se stanovuje vyše prokazatelné ztráty pro období od l.l.20l7 do

3Ll2.201? dle přílohy č.2 na 243 409 Kč.
3. Dle článku Vl., smlouvy se stanovuje výše záloh: které uhradí objednatel na sjednanou čáalku

na bankovní účet dopravce ve výši Vs roční částky dle bodu 3. tohoto článku v těchto termínech:

k 15.2.2011 k 31.5.20I7, k 10.7.20'I'L !( ID.!OEOI'F

Článek m.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí ne- všemí ustanoveními tohmo do-

datku, což SÍVTZUjÍ svymi podpisy.
2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží

dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. l „ Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty

Příloha č. 2 - Výkaz nákladů & tržeb z přepravní činnosti
5. Tento dodatck nabývá platnosti & účinnosti dnem uzavření.
6, Tato smlouva. je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží

dvě vyhotovení.

. . f.“ .-' c v' ' -[ll- 7317

Ve Frýdlantě nad Ostrovní dne:. .“. ; Á ;ŠPÍÍ.. Ve Frydku-Místku dne:. .. . . G_ .5. ....... '. .....

Je hate : Dopravce
Frýdlant nad Ostravicí CSAI) Fry 1:13
RNDr. Helena Pešatová Ing. Tamáš..--Yá *říhMBA

Starostka města předsedapře'd stavenstva

 


Příloha č. 1

PŘEDBĚŽNÝ ODBORNÝ ODHAD PROKAZATELNÉ ZTRÁTY PHD

Období. rok 2017
Dopravoe: ČSAD Frýdek - Mistek a.s.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE zp. nemu CELKEM

 

Objednatel : Frýdlant nad Ostravicí

 

Uieté kilometry dle jízdního řádu

 

 

 

 

 

 

 

 

(dopravní obslužnost celkem) 2 558 843 km
Počet autobusů (průměrný počet autobusů používaných pro dopravní obslužnost+ 10%

na opravy a zálohu. odsouhlasený dopravním úřadem) 47 ks
Cena autobusu „
(průměrná cena novych autobusů: vyhlašovana MD ČR pro příslušný rok) 5 700 000 Kc
Odpisy .
(účetní odpisy autobusů + odpisy dalších dohodnutých investic) 15 097 1?5 KC
Dotace na pořízeni autobusů : ROP 0 Kč
Obnova vozového parku (nárok die nařízení vlády č. 493r2oo43b.) 6 Ks
Obnova vozového parku - plán dopravce 4 Ks
Koeficient " K"

(koeficient k vyrovnání odvodovyoh povinnosti — daň z příjmu) 0.81
Investice „
(dohodnuté pořízené investice do dopravní obslužnosti) 2 1 15 000 Kc

 

Koeficient 1,05 : povinný rezervní fond - použije se pouze v případě, že není naplnen !

 

Pňměřený zisk - námi: dle Nařizeni vlády &. 493l2t104 Sb.
PZ = [((počet autobusů )( cena autobusu) . a + (investice roky odpisovaníll .- 0,s1) — odpisy -
dotace

28 858 528 Kč

 

11,28 Kčfkm'

 

Přiměřený zisk podle plánu dopravce
PZ : ([investioe do obnovy ) + (investice ; roky odpisovánijl : 0,81) - odpisy — dotace

15 662 083,79 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Kčlkm,
Přiměřený zisk dle dopravce 47 435 Kčfkm
Vstupní údaje za 0130 pro Frýdlant nad Ostravici
Ušeté kilometry dle jízdního řáduyv rámci závazku veřejné služby 7 750 km
Uplne vlastní náklady na 1 km 36,72 Kč
Uplne vlastní náklady 284 576 Kč
Tržby a výnosy celkem na 1 km 7,56 Kč
Tržby a výnosy celkem 58 612 Kč
— ztoho tržby : přeprav _ 53 962 Kč
- z toho tržby jiné 4 650 Kč
_- ztoho úhrada ztraty ze žákovského jízdného ' 0 Kč
Uplne vlastní náklady 284 576 Kč
Přiměřený zisk dle plánu dopravce SNÍŽENÝ 22 435 Kč
Tržby a výnosy celkem 58 612 Kč
Prokazatelná ztráta _,
úplne vlastni náklady + přiměřený zisk - tržby ;; výnosy celkem 248 400 KG
Potřeba dotace na rok 2017 248 400 Kč

 

Sestavil:
Datumz2. . \:

 

 

 


Příloha č.2

Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti PHD - ODO

Dopravce : ČSAD Frýdek-Místek a.s.
Objednatel: Frýdlant nad Ostravicí

Období : ROK 201?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;— _— _ _ Veřejná linková doprava
' Položka řádek
Kč Kčfkm
Pohonné hmoty. oleje 1 53 474 6,90
Pryžové obruče 2 4 650 0.60
Ostatní přímý materiál, energie 3 1 550 0.20
Přímé mzdy 4 92 889 11,96:
Odpisy 5 45 724 5,90Š
Ě & Pronálem dopravních prostředků (leasing) 6 0 0,00;
É % Opravy a udržování autobusů ? TS 275 2,10'-
Šč “ Silniční daň s o 0,00
Pojištění (zákonné, havarijní) 9 2 712 0,35
'E a: % Cestovné , 10 3 410 0,44
% Ě g Odvody do fondů 11 31 542 4,07
0 a 2 Jiné ostatní přímé náklady 12 22 087 2,85
Režijní nákla :ly 13 10 482 1,35
Eraka ady celkem 14 284 575 36,72
Celkem 15 58 612 7,56
, Š Tržby z přeprav 15 53 952 6,96
„“ Jine tržby 1? 4 650 0.60
% %; 3 do tržeb celkem 18 248 400 32,05
É Ě g od MěÚ 19 248 400 32,05
:) Ž N oci Kreiu 20 0 0,00
Úhrada ztráty ze žákovského jízdného 208 0 0,00
Dotace na obnovu autobusů 21 G 0,00
Dotace do tržeb na obnovu autobusů formou leasingu 21 a 0 _
Slevy poskytnuté die Výmeru MF celkem (tis.Kč) 21b 0 -
EPřepravr-ri výkony (tis. oskm) 22 U -
'Ujeté km dlejizdniho řádu 23 7 750 -
Ujeté km (přistavne, odstavné, přejezdové) 24 704 -
Průměrné obsazení (osoby) 25 D -
Počet autobusů 26 47 —
Průměrná spotřeba PHM Il100 km 27 -
Průměrná cena PHM KČJI bez DPH 28
Průměrná cena PHM KČ]! s DPH 29 ]

 

 

PoznÍzšloupec Kčfkm je vypočten jeko podíl nákladů celkem zífšďku'za. tj, ujeté km dle jízdního 'ráduý

Sestavil
Telefon :
Datum: 22.12.2016