Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1240449: D3 0310/I Úsilné - Hodějovice , DSP/IČ/ZDS/AD

Příloha PT 247-dodatek č.3_anonym.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            DODATEK č. 3

                k Souhrnu smluvních dohod ze dne 22. 2. 2013,

                č. objednatele 05PT-000247, č. zhotovitele 13-141 , ve znění
    dodatku č. 1 ze dne 11. 7. 2013 a dodatku č. 2 ze dne 11. 12. 2014 (dále jen
    „Smlouva o dílo”) Smluvní strany:

    objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem: Na Pankráci
    546156, 145 05 Praha 4 zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxx, generálním
    ředitelem ŘSD ČR bankovní spojení: číslo účtu xxxxxxxxxxxxx lč:
    65993390 DIČ: xxxxxxxxxxx
    (dále jen „objednatel) na straně jedné, a

   zhotovitel: PRAGOPROJEKT, a. s.

    se sídlem v Praze 4, ulici K Ryšánce 1668/ 16, PSČ: 147 54 zastoupený: xxx
    xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
    xxx Nuselská 94, Praha 4, č. účtu xxxxxxxxxxxxx lč: 45272387 DIČ: xxxxxxxxxx
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku
    vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434, jako vedoucí účastník Sdružení
    PRAGOPROJEKT/METROPROJEKT - D3 0310/1 (dále jen
     Sdružení”),

   zhotovitel: METROPROJEKT Praha, a.s.

    se sídlem v Praze 2, nám. I.P. Pavlova 2/1786, PSČ: 120 OO
    zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, místopředsedou představenstva a xxx.
    xxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva bankovní spojení:
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lč: 45271895 DIČ:
    xxxxxxxxxxx
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku
    vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418, jako účastník Sdružení

    (oba účastníci Sdružení společně dále jen: „zhotovitel”) na straně druhé,

    uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo:

               „D3 0310/1 - Úsilné - Hodějovice, DSP/IČ/ZDS/AD”
                        ISPROFIN: 3272631010

                               (dále jen „dodatek”)

/u

                           Článek I.

                       Předmět dodatku, zdůvodnění

    1. Dne 22. 2. 2013 byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem Smlouva o dílo na realizaci
      projektových prací a služeb ve stupních DSP/IČ/PDPS/AD. V roce 2014 přistoupil objednatel v
      návaznosti na požadavky zřizovatele a dotčených orgánů a organizací (vlivem „třetích stran) ke
                                    1
zpracování změny DŮR pro části trasy (km         137,

892138,429) upravující navržené technické řešení spočívající v optimalizaci objednatelem

vybraných stavebních objektů l . Smlouva o dílo byla rozšířena konkrétně o úpravu dokumentace

DÚR vyplývající z Dodatku č. 2 (dále též „Změna č. 2 DIOR”), která byla předána v dohodnutém

termínu dne 19. 12. 2014, a současně o získání pravomocného rozhodnutí o změně ÚR dle změn

vyplývajících z Dodatku č. 2 s termínem do 30. 11. 2015.

2. V l. pol. roku 2015 probíhaly navazující jednání mezi zhotovitelem, objednatelem, zřizovatelem
  a dotčenými orgány a organizacemi včetně MD ČR a MV ČR nad technickým řešením a koncepcí
  stavby2, v rámci kterých byly odsouhlaseny další dílčí úpravy technického řešení. Konkrétně se

  jednalo o úpravách či vypuštění MÚK Hlinsko a MÚK Hodějovice (varianty úplného vypuštění
  či pouze vypuštění ramp z a na D3) a o dořešení navazujících vztahů. To vedlo k prodloužení
  projednávání a k úpravám dokumentace Změna č. 2 DÚR předané v r. 2014

3. Dne 1. 4. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o
  posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen „z. č. 39/2015 Sb.”), který uložil investorům další
  povinnosti v oblasti posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, a to předložení
  zákonem vymezených závazných stanovisek v navazujících řízeních (dále též „stanoviska EIA'),
  v případě stavby D3 0310/1 v řízení o Změně č. 2 ÚR. Jedná se o tzv. „ověřující závazné
  stanovisko” dle čl. Il z. č. 39/2015 Sb. (ověření a zezávaznění dříve vydaného stanoviska) a
  ,verifikační závazné stanovisko” — „Coherence stamp" dle S 9a odst. 4 a 5 zákona č. 100/2001
  Sb. v platném znění (ověření změn oproti dříve posuzovanému záměru).

4. Objednatel ve smyslu z. č. 39/2015 Sb. ihned po nabytí jeho účinnosti smluvně zajistil podklady
  pro vydání stanovisek EIA dle předchozího odst. 3, které byly zpracovány bezprostředně po tom,
  co bylo rozhodnuto o úpravách a konečné podobě dokumentace Změna č. 2 DŮR dle předchozího
  odst. 2. Objednatel žádosti o vydání závazných stanovisek předal příslušnému úřadu, zde MŽP
  ČR dopisem dne 7. 9. 2015. Po 30 dnech, tj. dne 7. 10. 2015 byla podána na stavební úřad žádost
  o vydání Změny č. 2 ÚR. MŽP ČR dosud, tj. ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 3 potřebná
  stanoviska EIA nevydalo. Bez jejich vydání nelze řízení dokončit.

5. S ohledem na výše uvedené objektivně nepředvídané okolnosti vzniklé v průběhu zpracování
  dokumentace ve stupni Změna č. 2 DÚR a v průběhu jejího projednání s ohledem na účinnost z.
  č. 39/2015 Sb. se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě termínů plnění tak, jak je uvedeno
  dále. Předmětem tohoto dodatku nejsou žádné dodatečné služby zhotovitele.

   Článek Il.

Změna termínu plnění

1 Zadávací dokumentace pro jednací řízení bez uveřejnění, Veřejná zakázka na služby „D3 0310/1 Úsilné - Hodějovice, inženýrská
činnost pro změnu ILIR” (dodatečné služby k veřejné zakázce č. Symbasis 05PT-000247)
2 Záznam zjednání 6. 2. 2015 Dálnice D3 stavba D3 0310/1 Úsilné — Hodějovice a stavba D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín,
odbor strategie MD ČR a Záznam z jednání o připravované dálnici D3 u Českých Budějovic vč. plánovaných sjezdů konaného dne
17. 4. 2015 v Českých Budějovicích, v budově radnice statutárního města České Budějovice.

 1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že termín (lhůta) pro získání pravomocného rozhodnutí o
  změně ÚR dle změn vyplývajících z Dodatku č. 2 se nahrazuje novým zněním.

 2. Termín (lhůta) pro získání pravomocného rozhodnutí o změně ÚR dle změn vyplývajících z
  Dodatku č. 2: „do 6 měsíců od předání ověřujícího závazného stanoviska EIA (závazné
  stanovisko vydané příslušným úřadem podle čl. Il bodu 1 z. č. 39/2015 Sb. ke stanovisku k
  posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí) umožňujícího dokončení řízení o změně
  ÚR (řízení). Tento termín platí za podmínky, že nebude ze strany příslušného úřadu v průběhu
  řízení vydáno nesouhlasné verifikační závazné stanovisko EIA k ověření změn dle 9a odst. 4 a
  5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti z. č. 39/2015 Sb. V případě
  vydání některého nesouhlasného závazného stanoviska EIA se termín 6 měsíců počítá od

                                2
  okamžiku splnění podmínek pro dokončení řízení daných z. č. 100/2001 Sb. v platném znění.
  Závazná stanoviska EIA dle vět předchozích jsou zajištována ze strany objednatele (ŘSD ČR)”.

                      Článek Ill.

                     Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění a zůstávají nadále v
  platnosti. Pro zvýšení právní jistoty smluvní strany výslovně uvádějí, že právní vztahy změněné
  tímto dodatkem, se i nadále řídí právní úpravou platnou a účinnou do 31. 12. 2013, tj. obchodním
  zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), případně občanským
  zákoníkem (zákon č. 40/1 964 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá
  smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

4. Smluvní strany po přečtení dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě
  jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na

 důkaz toho připojují své podpisy.

Datum:   3 0 -Il- 2015

PODEPSÁN

Datum   -9 -Il- 2015

PODEPSÁN

             P

PRAGOPROJEKT,

a.s.    oprávněn

podepisovat jménem

či v zastoupení:

Sdružení

PRAGOPROJEKT/

METROPROJEKT

D3 0310/1

              3