Textová podoba smlouvy Smlouva č. 12554496: Právní služby - Mgr. Zemánek

Příloha SO2019-025.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo smlouvy : SO2019-025

       Rámcová smlouva o poskytování právních služeb

Mgr. Jan Zemánek, advokát

se sídlem:  Náprstkova 276/2, 110 00 Praha 1

IČ:     03827585

DIČ:     CZ8705125165

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

č. účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16230

dále jen „Advokát“ na straně jedné

a

ČR - Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem:  Dlážděná 6, 110 00, Praha 1

IČ:     66000769

DIČ:     CZ66000769

bankovní spojení: ČNB, pob. Praha

č. účtu:   xxxxxxxxxxxxx

zastoupená: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

dále jen „Klient“ na straně druhé

   uzavírají v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a se
       zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů,

                              tuto

               rámcovou smlouvu o poskytování právních služeb
                         (dále jen „smlouva”)

                               1.
                         Předmět smlouvy

1.1. Advokát se touto smlouvou zavazuje, že bude Klientovi za podmínek stanovených touto
     smlouvou poskytovat komplexní právní služby, a to zejména formou porad, právních rozborů,
     sepisování smluv a listin, a zastupování Klienta před soudy a jinými orgány (dále jen „Právní
     služby“) a Klient se zavazuje platit mu za tuto činnost odměnu podle této smlouvy.

1.2. Předmětem této smlouvy je poskytnutí Právních služeb v maximálním rozsahu dle článku 5.1
     smlouvy.

1.3. Advokát bude při poskytování právních služeb respektovat v mezích zákona písemné
     instrukce Klienta ohledně zaměření a rozsahu poskytovaných služeb. Tyto instrukce budou
     obsaženy v objednávce právních služeb dle čl. 4. této smlouvy.

1.4. Pokud to bude povaha činnosti Advokáta vyžadovat, udělí Klient Advokátovi za tímto účelem
     plnou moc zvláštní listinou. Klient přitom bere na vědomí, že Advokát se v rámci svého
     zmocnění může dát zastoupit jiným advokátem a že jej může při jednotlivých úkonech právní
     služby zastoupit i advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec. Návrh plné moci předloží
     Klientovi Advokát ad hoc. Zmocněná osoba je povinna postupovat pouze v rozsahu udělené
     plné moci. Na případnou nutnost rozšířit plnou moc je povinen Advokát Klienta upozornit.

                               2.
                         Závazky Advokáta
2.1. Advokát je při své činnosti vázán obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích
     příkazy Klienta.
2.2. Advokát je při poskytování Právních služeb povinen postupovat s náležitou odbornou péčí,
     chránit práva a takové zájmy Klienta, které jsou Advokátovi známy.
2.3. Veškeré výstupy budou předány Klientovi dle jeho pokynů, a to v českém jazyce.
2.4. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
     v souvislosti s poskytováním Právních služeb, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně
     známé. Povinnosti mlčenlivosti může Advokáta zprostit pouze Klient svým písemným
     prohlášením adresovaným Advokátovi. Závazek Advokáta k zachovávání mlčenlivosti zůstává
     v platnosti i po zániku této smlouvy.
2.5. Klient bere na vědomí, že se Advokát může v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb.,
     o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, dát v rámci svého pověření zastoupit.

                               3.
                          Závazky Klienta
3.1. Klient je povinen předat včas Advokátovi veškeré informace a listinné podklady, jež jsou
     nutné k řádnému poskytování Právních služeb.
3.2. Klient je povinen poskytovat Advokátovi i jinou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádné
     poskytování Právních služeb.
3.3. Klient je povinen platit odměnu, náhradu nákladů podle článku 5. této smlouvy.

                               4.
                   Způsob objednávání Právních služeb
4.1. Advokát a Klient se dohodli, že Advokát bude poskytovat Právní služby na základě písemné
     objednávky Klienta a dle potřeby si budou vyměňovat informace o postupu prací Advokáta.
4.2. Objednávky budou zasílány elektronickou poštou nebo v listinné podobě k rukám Advokáta.
     Objednávky je za Klienta oprávněna činit opět pouze osoba určená níže. V naléhavých
     a bezodkladných případech mohou být objednávky činěny i telefonicky, ze strany Klienta však
     musí do dvou pracovních dnů od telefonické objednávky dojít k jejímu potvrzení
     elektronickou poštou nebo v listinné podobě.

     Oprávněná/e osoba/y Klienta:

     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
     Email: xxxxxxxxxxxx Tel: +420 xxxxxxxxx

     Oprávněná osoba Advokáta:

     Mgr. Jan Zemánek, advokát,
     Email: xxxxxxxxxxxxx tel.: +420 xxxxxxxxx

4.3. Objednávka Právní služby musí obsahovat alespoň její stručné zadání, termín jejího
     dokončení, požadovanou formu výstupu právní služby a způsob jeho předání. Dále
     objednávka může obsahovat stanovení maximálního přípustného rozsahu hodin Právní služby,
     případně další informace a požadavky klienta týkající se objednávané Právní služby.

4.4. Advokát doručenou objednávku Klientovi bezodkladně potvrdí, a pokud nebyl Klientem
     stanoven rozsah maximální dle předcházejícího odstavce, je Advokát povinen zahájit realizaci
     objednané Právní služby.

4.5. Právní služby budou poskytovány do vyčerpání maximální částky uvedené v článku 5 odst.
     5.1. této smlouvy.

                               5.
                      Odměna, platební podmínky

5.1. Celková maximální odměna Advokáta za veškeré poskytnuté Právní služby dle této smlouvy
     činí 495.000,- Kč bez DPH (slovy: čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých), tj. 598.950,-
     Kč s DPH při sazbě DPH ve výši 21 %. Odměna podle věty první tohoto odstavce odpovídá
     hodinové sazbě 2.200,- Kč/hod bez DPH, při rozsahu Právních služeb 225 hodin. Smluvní
     strany berou na vědomí, že v případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu
     s platnými právními předpisy.

5.2. Celková sjednaná odměna poskytovaných Právních služeb je stanovena jako nejvýše přípustná
     a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé Advokátovi v
     souvislosti s poskytováním Právních služeb, vyhotovením a předáním výstupů dle této
     smlouvy, vyjma nákladů uvedených v odst. 5.7. tohoto článku této Smlouvy.

5.3. Odměna je splatná proti příslušnému daňovému dokladu, který Advokát bude Klientovi
     vystavovat vždy do 10. dne kalendářního měsíce následujícím po měsíci, za který Advokát
     poskytl právní služby. Advokát bude účtovat služby v ekvivalentní výši za každou započatou
     hodinu.

5.4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat číslo této smlouvy a musí splňovat náležitosti
     daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
     pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), vystavená Advokátem, plátcem DPH a
     splňující náležitosti daňového dokladu.

5.5. Klient je povinný Advokátovi odměnu uhradit ve lhůtě 10 kalendářních dnů od data vystavení
     faktury.

5.6. Povinnou přílohou každé faktury bude vyúčtování odměny za poskytnuté Právní služby.
     Vyúčtování odměny podle předcházející věty bude obsahovat specifikaci úkonů provedených
     při poskytování Právních služeb s uvedením počtu hodin.

5.7. Advokát má kromě výše uvedené odměny nárok na náhradu nákladů v podobě soudních a
     správních poplatků, odměny notářů, znalců, tlumočníků a překladatelů, apod. Advokát se
     v každém jednotlivém případě obdržení výzvy k uhrazení nákladu uvedeného v předešlé větě
     zavazuje bezodkladně zaslat Klientovi tuto výzvu, a to na kontaktní emailovou adresu
     uvedenou v článku 4. této smlouvy; společně se zasláním výzvy uvede Advokát okolnosti
     svědčící o potřebnosti uhrazení daného nákladu. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem
     odeslání výzvy podle tohoto odstavce přechází případná odpovědnost za nezaplacení daného
     nákladu na Klienta.

5.8. Odměna dle odst. 5.1. tohoto článku této smlouvy může být změněna pouze v případě změny
     příslušných daňových předpisů v průběhu realizace předmětu této smlouvy. V tomto případě
     bude cena dle této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku
     zdanitelného plnění.
                               6.
                       Účinnost a trvání smlouvy

6.1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v registru
     smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy zajistí
     Klient. Klient je oprávněn takto uveřejnit smlouvu v plném znění.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti
     dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

6.3. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu určenou omezenými uvedenými
     v článku 4 odst. 4.5 této smlouvy.

6.4. Za podstatné porušení této smlouvy Advokátem, které zakládá právo Klienta na odstoupení od
     této smlouvy, se považuje:

       a) prodlení Advokáta s řádným poskytováním Právních služeb ve sjednané kvalitě;

       b) prodlení Advokáta s předáním výstupu o více než sedm (7) kalendářních dnů;

       c) porušení povinnosti mlčenlivosti Advokáta dle čl. 2 odst. 2.4. této smlouvy.

6.5. Advokát je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Klient bude v prodlení s úhradou
     svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30)
     kalendářních dní.

6.6. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
     vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
     zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6.7. Klient i Advokát jsou dále oprávněni vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30)
     výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po dni doručení výpovědi. V
     takovém případě je Advokát povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být
     zájmy Klienta vážně ohroženy.

                               7.
                        Závěrečná ustanovení

7.1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
     po jednom.

7.2. Jakékoli změny či dodatky k této smlouvě je možné činit pouze v písemné formě.

7.3. Advokát se zavazuje, že při poskytování Právních služeb neporuší práva třetích osob, která
     těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a
     práv průmyslového vlastnictví. Advokát se zavazuje, že Klientovi uhradí veškeré náklady,
     výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které Klientovi vzniknou v důsledku
     uplatnění práv třetích osob vůči Klientovi v souvislosti s porušením povinnosti Advokáta dle
     předchozí věty.

7.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, se smlouvou souhlasí
     a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 11.4.2019     V Praze, dne 28.3.2019

______________________________ _____________________________________
  Mgr. Jan Zemánek, advokát  Správa úložišť radioaktivních odpadů
                JUDr. Jan Prachař, ředitel