Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13366204: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází

Příloha Smlouva(1428_2020-SML).pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo smlouvy objednatele: 1428/2020-SML     Číslo smlouvy zhotovitele: 11/2020

               SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
         zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

                     I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo:       Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:      v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

          vložce 13565

Zastoupen:                , generálním ředitelem

IČO:        708 90 013

DIČ:        CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):             projektový

          manažer závodu Střední Morava

Tel:

Email:

2. Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby PANTER s.r.o.

Sídlo:       Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

Zapsán:      v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

          vložce 87043

Zastoupený:

IČO:        03855384

DIČ:        CZ 03855384

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby):

Tel:

Email:

                      II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad
   a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
   provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21. 6. 2020 podaná pro
   plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Baštýnský potok Nový
   Přerov, dosypání hrází“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“). Zadávací řízení bylo zahájeno
   uveřejněním výzvy se zadávacími podmínkami dne 9. 6. 2020.

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
   zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro
   objednatele kompletní dílo nazvané

                 „Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází“.
5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v dorovnání nivelety koruny PB a LB hráze
   Baštýnského potoka na potřebnou výšku v délkách PB 842,5 m a LB 340 m. Dále opravu poruchy
   na shybce pod Baštýnským potokem v délce opevnění břehu: 10,4 m, délka opravy potrubí: 9,4 m.

   Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby
   zpracovanou společností VH atelier, spol. s r.o., Merhautova 1066/216, 613 00 Brno v roce 2018
   (dále jen „projektová dokumentace“) asouhlasem č. 109/2018 s provedením ohlášení
   udržovacích prací vydaným městským úřadem Mikulov, pod č. j. MUMI 18054071 (dále jen
   „souhlas“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentací a souhlas.
   Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a souhlas převzal, vyčerpávajícím způsobem
   se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi
   projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že
   projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho
   rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere
   stav místa plnění díla na vědomí.

7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy,

   českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými,
   tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění
   díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla

   potřeba.

9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:

 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením
     stavebních prací,

 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
     vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,

 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se
     stanou součástí díla,

 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu,
     vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během
     provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a
     uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště
     před předáním a převzetím díla), včetně úhrady za dočasné zábory ploch a včetně finanční
     úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,

 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během
     provádění díla a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků
     zhotovitele s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do
     stavebního deníku před zahájením provádění prací,

 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně
     využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch
     a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění dílamimo obvod staveniště,

 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
     chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započetím provádění díla
     zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového
     porostu,

 - zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům/správcům,

 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
     o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom
     vyhotovení v elektronické formě(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy
     v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní v podobě xxx.pdf), zhotovitel poskytuje
     objednateli výhradní a neomezenou licenci k této dokumentaci a zejména k pořizování kopií,

 - opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,

 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění,
     osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem
     komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,

                           Strana 2 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na
     ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,

   - projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu
     provádění díla,

   - před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné
     komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud
     dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění
     komunikace,

   - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp.
     předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001
     Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel, (včetně uhrazení poplatků
     za uložení odpadu),

   - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných
     projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným
     orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např.
     zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně
     pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné
     podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě.

   - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce
     odpovědného geodeta po dobu realizace díla,

   - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a
     požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,

   - koordinace provádění díla s provozem vodního díla, aby bylo minimalizováno omezení jeho
     provozu,

   - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
     technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o
     technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle
     přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,

   - další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními
   rozhodnutími a stanovisky.

11. Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost koordinátorovi BOZP a
   spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen).

12. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu
   s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů),
   zejména:
   - dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
     staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., ve 2 vyhotoveních+ 1 x v elektronické podobě na CD
     v editovatelných formátech a PDF)
   - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě
     a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
   - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
   - originál stavebního deníku,
   - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
   - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály,
     atd.,
   - doklady o nakládání s odpady,
   - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno souhlasem a doklady, bez nichž nebude vydán
     kolaudační souhlas,
   - fotodokumentaci z provádění díla,
   - další doklady dle této smlouvy.

                           Strana 3 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:           do 10dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30. 6. 2021

2. Dílo bude zhotovitelem realizováno v následujícím harmonogramu:

- do 31. 12. 2020 musí být zhotovitelem provedeny práce pro oprávnění fakturace částky v
minimální výši 1 000 000 Kč.

- Bude-li nutno realizovat do 31. 12. 2020 práce ve větším rozsahu než práce v hodnotě
1 000 000 Kč, bude nutno tuto skutečnost oznámit a nechat písemně odsouhlasit technickým
dozorem stavebníka minimálně 30 dnů předem.

- do 30. 6. 2021 bude provedena zbylá část stavby.

3. Nedílnou součástítéto smlouvy a její přílohou č. 2 je věcný a časový harmonogram prací, který se
   zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat dílo před termínem
   stanoveným v odst. 1. Termín dokončení díla lze měnit výlučně formou písemného dodatku, a to
   z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení díla, které zhotovitel
   nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.

4. Místem plnění díla je PB a LB hráz Baštýnského potoka včetně opravy shybky, k.ú.Novosedly na
   Moravě. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a souhlasem.

                        IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
   znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

   Celková cena díla bez DPH: Kč 1.998.777,-

2. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem
   za kalendářní měsíc.

                V. Provádění dílapoddodavateli

1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací
  či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze
  v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich
  prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je
  nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu
  provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka.
  Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný
  seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré
  odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část
  díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána následnému poddodavateli.

2. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem předložit seznam
  poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10 % z celkové
  ceny veřejné zakázky.

3. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku předložit seznam
  poddodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel uhradil více než 10 % z části
  ceny díla uhrazené objednatelem v uplynulém kalendářním roce.

           Strana 4 (celkem 15)
Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
                      VI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu,je objednatel
   oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý
   započatý den prodlení.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokudzhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v této
   smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách k této smlouvě, termíny sjednané
   s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo
   v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel
   oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý
   zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlenís odstraněním vad nebo
   nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla,je objednatel oprávněn požadovat
   zaplacení smluvní pokuty ve výši0,1% z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení
   a každou vadu nebo nedodělek.

4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady
   díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 %
   z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště,
   je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH
   za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo
   v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel
   oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za
   každý zjištěný případ.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy
   při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny
   díla bez DPH za každý zjištěný případ.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační
   povinnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacení
   smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj.
   z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004
   Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo
   poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy,
   je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z ceny díla bez DPH
   za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo
   poddodavatelive věcnémrozsahu uvedeném dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn
   požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2% z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ
   prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. V.
   této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla
   bez DPH za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

12. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy
   že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
   zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

13. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

                   VII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistípodstatné porušení této
   smlouvy druhou smluvní stranou.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
   - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této
     smlouvy,

                           Strana 5 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
   - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy
     delší než 15 dnů,

   - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním,
   - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
   - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
   - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje.
3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku.
4. Pokud se v průběhu realizace díla stane dokončení díla z právních či faktických důvodů objektivně
   nemožným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Pokud objednatel před splněnímzávazku zhotovitele provést díloodstoupí od smlouvy, zpracuje
   nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který
   oceníprostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této
   smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě,
   budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla a upravenými koeficientem
   vypočítaným porovnáním nabídkové ceny dané části prací s katalogovou cenou dané části prací.
   Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době
   uzavření smlouvy zasrovnatelné práce, dodávky nebo služby. Provedené práce budou převzaty
   od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno
   vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana,
   která smlouvu porušila.
6. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo nebo jeho část bylo provedeno v rozporu
   se smlouvou, projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním, v rozporu s pravomocnými
   správními rozhodnutími, nebo pokud bylo dílo či jeho část provedenov takovém rozsahu, který
   není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
7. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla.
   Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla
   a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku
   škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.
   Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel
   tato opatření na náklady objednatele.

                   VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ
   odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
   v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události
   činí minimálně částku odpovídající 100 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění
   na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což
   stvrzují svými podpisy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
   uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném

   znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že
   objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
   č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
   a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
   dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu
   uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
   Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní
   tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.

                           Strana 6 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
     Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
     Příloha č. 2 – Harmonogram prací
     Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
     Příloha č. 4 – Změnový list akce

V Brně dne: 21. 7. 2020                 V Brně dne: 14. 7. 2020
Za objednatele:                     Za zhotovitele:

......................................................   ......................................................
     Povodí Moravy, s.p.              Vodohospodářské stavby PANTER s.r.o.

      generální ředitel                     jednatel společnosti

           Strana 7 (celkem 15)
Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
             VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

  Cenové a platební podmínky

a) Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů,
  není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režimpřenesení daňové povinnosti
  dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
  předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

b) Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový
  rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk
  a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal
  realizovat, včetně nákladů souvisejících.

c) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou
  do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat
  vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.

d) Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.

e) Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této
  smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto
  navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou
  objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve
  stavebním deníku.

f) Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené
  v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce či dodávky, které položkový rozpočet
  neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se
  sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645, platných v době uzavření této smlouvy
  (dále jen „katalogová cena“) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny
  příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění
  nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným
  porovnáním celkové nabídkové ceny díla s celkovou katalogovou cenou díla. Pokud ani tento
  způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy
  za srovnatelné práce, dodávky či služby.

g) Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., se
  sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, IČ 25533843, využijí se tyto sborníky či katalogy
  způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového
  třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb
  pozemních komunikací (OTSKP-SPK).

h) Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání nabídky zhotovitele na prvotní veřejnou
  zakázku. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na
  základě dohody smluvních stran.

i) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní
  skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
  jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si
  v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného
  zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle smlouvy o dílo přímo
  příslušnému správci daně.

j) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo musí být přílohou faktury objednatelem, resp.
  technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně
  provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací protokol“) a kopie protokolu o předání a
  převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické
  podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu
  protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn
  vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí
  zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne ode dne předání a převzetí díla.

k) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za
  kalendářní měsíc, musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka
  podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v
  kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli
  nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury
  bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený)
  zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel

                           Strana 8 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
  povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak
  v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke
  zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je
  zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím
  protokolu.

l) Povinnost zpracovávat podklady též v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo
  XC4 s koncovkou .xml, není dána u díla, jehož předmětem je výlučně provádění technologie
  s žádným či minimálním zastoupením vlastních stavebních prací.

m) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji
  formou měření či písemných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen
  odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.

n) Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režimpřenesení daňové
  povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při
  vypracování daňového dokladu.

o) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.

p) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví,
  daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.

q) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat
  nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se
  přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení
  opravené faktury objednateli.

r) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury
  objednateli.

s) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo bude úhrada provedena do výše 90 % celkové
  ceny díla bez DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla
  bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od
  odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za
  kalendářní měsíc, bude úhrada každé dílčí faktury provedena do výše 90 % fakturované částky bez
  DPH. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a
  nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od
  odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

u) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

v) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení
  ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  Staveniště a stavební deník

w) Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle
  smlouvy o dílo. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které
  po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele
  při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.

x) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu
  zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to
  vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle
  předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel
  nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá
  zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení
  provádění díla sjednaném v této smlouvě.

y) Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na
  pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením
  staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel
  se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí,
  montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných
  k provedení díla a jejich přesun na staveniště.

z) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento
  zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

                           Strana 9 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
aa) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen
  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po
  dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a
  neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak,
  aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či
  chemickými látkami.

bb) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení
  a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo
  k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do
  stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá
  zhotovitel.

cc) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět
   pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních,
   zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

dd) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do 15 dnů od předání díla objednateli, pokud se smluvní
   strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat
   vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou
   nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo
   bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit
   staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise
   o odstranění vad a nedodělků.

ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
   staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je
   povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu
   provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně d doby
   vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.

ff) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž
   den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
   Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné.
   Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména technický dozor stavebníka
   nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž
   technický dozor stavebníka či jiní oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu
   provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení
   stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků
   zjištěných při předání a převzetí díla.

gg) Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí
   k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení
   se s tímto zápisem.

hh) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
   smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).

ii) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici
   na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění
   zápisů.

   Změny smlouvy:

jj) Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být
   dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své
   povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky
   dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před
   dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.

kk) Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen
   technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro
   projednání změny smlouvy slouží změnový list stavby, který tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je
   povinen po zjištění podnětu ke změně smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit
   k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.

ll) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž
   dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Za situace

                           Strana 10 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
   dle bodu c) těchto všeobecných obchodních podmínek bude cena díla snížena v souladu
   s bodem c) těchto všeobecných obchodních podmínek, aniž by smluvní strany musely uzavřít
   dodatek ke smlouvě o dílo. Podle tohoto bodu lze však postupovat pouze tehdy, nedojde-li
   takovým postupem k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
   zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
mm) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické
   podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí
   v případě, kdy se nemění cena díla.

nn) Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací,
   nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

   Provádění díla:

oo) Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak
   s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty
   o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se
   pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní
   názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných,
   je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.

pp) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických
   postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru
   stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech,
   kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.

qq) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných
   prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně
   objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.

rr) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel
   povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích
   i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení,
   osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším
   postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku
   a současně e-mailem technickému dozoru stavebníka nejméně 3 pracovní dny před zakrytím,
   výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
   objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a
   zase zakrýt. Kontaktní údaje dle předchozí věty budou uvedeny ve stavebním deníku.

tt) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
   nejpozději do 8 dnů před zahájení provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval
   koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které
   zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví
   při práci na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

uu) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
   ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech
   vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů
   ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu
   realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem
   podléhá sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dílo.

vv) Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup
   prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil
   změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech.
   Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.

ww) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu
   prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla.
   O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn
   dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla,
   život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel

                           Strana 11 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
   oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou
   příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích
   a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování
   stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

yy) Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem
   stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor
   vykonáván.

zz) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou
   nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost
   provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace
   či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace
   nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou
   pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti
   nebo vady.

aaa) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové
   dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako
   závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

bbb) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří
   provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
   pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví
   při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).

ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady
   z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek
   dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou
   odpovědnost.

ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost technickému dozoru stavby
   a spolupracovat s ním při provádění díla.

eee) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle
   až do doby předání staveniště zpět objednateli.

   Předání a převzetí díla

fff) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání
   objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského
   zákoníku.

ggg) Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude
   učiněna minimálně 7 dní před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí
   díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo
   vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání
   díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné
   vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani
   jeho užívání podstatným způsobem neomezují. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací
   protokol, který podepíší oprávnění zástupci objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude
   soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.
   Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
   jednom.

hhh) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako
   celku.

iii) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska
   a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude
   přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat
   k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání
   a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

jjj) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zavazuje
   se zúčastnit kolaudace díla v místě plnění.

                           Strana 12 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
   Odpovědnost za vady

kkk) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje
    nebo jsou obecně závazné.

lll) Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání
    objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době.

mmm)Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců
    od data převzetí díla objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo
    nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo
    nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla.

nnn) Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co
    do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho
    veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke
    smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

ooo) Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně
    elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob
    jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně,
    nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně
    dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je
    zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které může být
    provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.

ppp) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné
    souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

qqq) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby
    odstranění této vady.

rrr) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel
    oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
    Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné
    výzvy k úhradě.

sss) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu lll) a mmm)
    tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.

ttt) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského
    zákoníku.

Ostatní podmínky

uuu) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své
    pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
    osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

vvv) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem,
    i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele
    a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

www) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému
    a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou
    odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti
    vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv
    i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

xxx) V případě, že jsou dle smlouvy o dílo předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné
    podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že
    rozhodující je verze písemná.

yyy) Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů
    prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět
    výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných
    důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel
    zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož
    prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

zzz) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka taktéž třetí osoby, a to
    jak před zahájením provádění díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti

                           Strana 13 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
    neprodleně informovat zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících
    technický dozor stavebníka.
aaaa) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva
    a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
bbbb) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či
    nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle
    smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo
    nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět
    bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala
    nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné,
    smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
cccc) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými
    oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
    rovněž jen písemně.
dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
    smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
    nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

Příloha č. 4

                ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:  ……………………….

Místo stavby:  ……………………….

Zhotovitel:   ………………………..

Autorský dozor: …………………………

Technický dozor stavebníka: ……………………………….

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..............................................................................................
......................................................................................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………........................................

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

                           Strana 14 (celkem 15)
                 Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4. Vyjádření autorského dozoru:1

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………

1 Je-li AD ustanoven

                      Strana 15 (celkem 15)
           Smlouva o dílo: Baštýnský potok Nový Přerov, dosypání hrází