Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13609434: SMLOUVA O DÍLO

Příloha SMLOUVA O DÍLO_ VIDEO PROPAGACE.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ustanovení
  § 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, těmito smluvními stranami:

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s.

IČO: 25245091
DIČ: CZ25245091
se sídlem Riegrova 206/1, 30100 Plzeň
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl
O, vl. 38
zastoupená: Ing. Filipem Uhlíkem, ředitelem

                     (dále jen „objednatel“)

                            a

PAVEL SCHNEIDER
IČ: 73443123, DIČ: CZ8504292181
sídlo: Plzeň 2 - Slovany, Východní Předměstí, Koterovská 2059/130
zastoupená: Pavlem Schneiderem

                      (dále jen „zhotovitel“)

                          Článek I.
                    Předmět smlouvy a účel díla

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
   objednatele dílo VIDEO PROPAGACE, jehož hlavním tématem je představit Plzeňský
   kraj jako inovační region. Tato video propagace bude vytvořena v rámci projektu Smart
   akcelerátor Plzeňského kraje II, který je financován z Operačního programu Výzkum,
   vývoj a vzdělávání, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623. Projekt Smart
   akcelerátor Plzeňského kraje II zajišťuje pro Plzeňský kraj společnost Regionální

                            1
   rozvojová agentura Plzeňského kraje o.p.s. (dále RRA PK). Dílo je blíže specifikováno v
   Konceptu video propagace, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provedené dílo od
   zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu díla.
3. Dílo je prováděno k prezentačním, marketingovým a reklamním účelům objednatele
   v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II. Zejména na sociálních sítích,
   webových stránkách, konferencích a v dalších médiích; dále i prostřednictvím
   komunikačních kanálů partnerů inovačního ekosystému Plzeňského kraje.
4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen provést a zajistit plnění a činnosti výslovně
   ve smlouvě uvedené, jakož i plnění další, je-li takové plnění nezbytné k provedení a
   řádnému užívání díla.

                         Článek II.
                     Způsob provádění díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě sjednané v této
   smlouvě a ve sjednané době plnění.
2. Zhotovitel není oprávněn svěřit provádění díla nebo jeho části třetí osobě bez předchozího
   písemného souhlasu objednatele; pokud takovýto souhlas objednatel udělí, pak v takovém
   případě není odpovědnost zhotovitele za splnění podmínek stanovených v této smlouvě
   nikterak dotčena.
3. Zhotovitel je povinen opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla dle této smlouvy.
4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání
   skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. Zhotovitel je
   povinen objednateli kontrolu provádění díla umožnit, a to nejpozději do tří pracovních dnů
   poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.
5. Místem provádění díla jsou vybrané lokality, které jsou vybrány po předešlé konzultaci s
   objednatelem a následně jím i odsouhlaseny.
6. Zhotovitel je povinen umístit na závěr díla mj. také povinnou publicitu vztahující se
   k programu OP VVV. Pravidla jsou k nalezeni zde:
   https://opvvv.msmt.cz/clanek/pravidla-pro-publicitu.htm

                            2
                         Článek III.
                         Doba plnění

1. Nejpozději do 15. 10. 2020 je zhotovitel povinen provést prvotní návrhy videí tvořících
   předmět díla a tyto předat objednateli ve formátu MP4.

2. Objednatel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů poté, co od zhotovitele obdrží
   prvotní návrh videoklipu tvořící předmět díla, zhotoviteli písemně oznámit své případné
   požadavky na úpravu předložených prvotních návrhů videoklipu tvořící předmět díla.
   Zhotovitel je v takovém případě povinen prvotní návrh videoklipu tvořící předmět díla
   upravit a předat objednateli řádně dokončené dílo ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku.

3. V případě, že objednatel nebude mít žádné požadavky na úpravu prvotního návrhu díla
   předložené zhotovitelem dle odst. 1 tohoto článku, je povinen nejpozději do pěti pracovních
   dnů poté, co mu bude prvotní návrh předložen, písemně oznámit zhotoviteli, že nežádá
   provedení jejich úprav. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli řádně
   dokončené dílo ve lhůtě uvedené v odst. 4 tohoto článku.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo (tedy jej dokončit a předat objednateli) nejpozději do
   25.11.2020.

                         Článek IV.
                     Předání a převzetí díla

1. K předání a převzetí dokončeného díla ve formátech mp4 (20mbps, mp4 10mbps, mp4
   6mbps) a mxf dojde v sídle objednatele, pokud nebude výslovně oběma smluvními
   stranami stanoveno jinak.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Objednatel převezme dokončené dílo na
   základě akceptačního protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dílo
   může být předáno s výsledkem akceptace „Akceptováno“ v případě, že nevykazuje žádné
   vady, nebo „Akceptováno s výhradou“ v případě, že nevykazuje zásadní nedostatky.
   V případě, že dílo vykazuje jakékoliv vady, je objednatel oprávněn odmítnout dílo převzít
   a akceptační protokol nepodepsat.

3. V případě, že akceptační procedura skončí výrokem „Akceptováno s výhradou“, je
   zhotovitel povinen v protokolu uvedené nedostatky nebo výhrady odstranit nejpozději ve
   lhůtě 10 pracovních dnů ode dne podpisu akceptačního protokolu, pokud nebude dohodou
   smluvních stran sjednáno jinak. Zhotoviteli v takovém případě vzniká právo fakturovat
   zbytek sjednané ceny díla až po odstranění veškerých nedostatků a výhrad. Odstranění
   nedostatků a výhrad musí být stvrzeno podpisem oprávněného zástupce objednatele.

4. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít pro jeho vady, sepíší smluvní strany protokol
   o vadách díla. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě do 10
   pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o vadách, pokud nebude dohodou smluvních
   stran sjednáno jinak. Dále bude postupováno podle odst. 2 a 3 tohoto článku.

                            3
                         Článek V.
                          Cena díla

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou
   za cenu 297 500,- Kč +DPH, když tato cena se sjednává jako nejvýše přípustná.

2. Cena za dílo specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy je sjednána jako konečná a úplná.
   Smluvní strany se dohodly, že cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení
   díla je zahrnuta v ceně díla a sjednaná cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným
   způsobem upravována a že na její výši nemá žádný vliv výše zhotovitelem vynaložených
   nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k
   jejichž úhradě je zhotovitel v souvislosti s touto smlouvou či na základě obecně závazných
   právních předpisů povinen. Veškeré tyto práce, dodávky a poplatky, i pokud nejsou ve
   smlouvě výslovně uvedené a jsou nezbytné pro řádné provedení a užívání díla, jsou
   zahrnuty v ceně. Záloha ve výši 148 750,- Kč + DPH z celkové ceny díla bude zhotoviteli
   zaplacena po podpisu smlouvy do 14 dnů od vystavení zálohové faktury na základě
   dodaného dílčího plnění.

3. Fakturu, která nebude obsahovat veškeré sjednané a zákonné náležitosti a veškeré sjednané
   či zákonné součásti a přílohy nebo kterou bude účtována cena vyšší, než cena sjednaná,
   bude objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit. V takovém případě ode dne doručení řádně
   doplněné či opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti.

4. Sjednaná cena nemůže být změněna jinak než písemnou dohodou obou smluvních stran.
   Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné
   náklady, než bylo předpokládáno.

5. Splatnost faktury je stanovena na 14 dní ode dne jejího vystavení.

                         Článek VI.
                       Vlastnické právo

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy.
Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem
díla.

                         Článek VII.
                       Licenční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby žádná ustanovení této smlouvy a nebo její aplikace
   neoprávněně nezasáhla do práv duševního vlastnictví jakýchkoliv třetích osob. Zhotovitel
   uzavřením této smlouvy výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy
   k duševnímu vlastnictví ve vztahu k předmětu díla a zavazuje se zajistit řádné a nerušené
   užívání díla objednateli, popř. osobám, kterým k užití díla objednatel poskytne podlicenci.
   Zhotovitel se dále zavazuje zajistit, aby v důsledku případného porušení povinností na
   straně zhotovitele stanovených v tomto článku či nepravdivostí prohlášení zhotovitele
   nedošlo k jakémukoli poškození objednatele či případně jiné osoby. Zhotovitel se výslovně

                            4
   zavazuje nahradit objednateli veškerou újmu vzniklou porušením těchto povinností či
   nepravdivostí prohlášení a dále veškerou újmu a náklady, které objednateli vzniknou
   v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli.

2. Objednateli náleží ode dne provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) podle
   autorského zákona pro území celého světa ke všem způsobům a ničím neomezené výhradní
   právo k užití díla (dále jen „licence“), vyjma tzv. broadcast užití v komerčních reklamních
   pásmech (TV reklama, internetová komerční reklama). Pro vyloučení pochybností smluvní
   strany uvádějí, že zhotovitel není oprávněn dílo užít a ani jinému udělit oprávnění k jeho
   užití, přičemž zhotovitel odpovídá za to, že tak neučiní ani autor díla či jiná osoba.
   Obsahem licence je právo objednatele dílo užít zejména níže uvedeným způsobem:

     a) samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, logy, texty, apod.,
     b) upravovat či překládat dílo, včetně práva objednatele zadat vývoj a provedení těchto

       úprav či překladů třetím osobám,
     c) bez jakéhokoliv omezení počtu či množství užití.

3. Smluvní strany se rovněž dohodly, že objednatel je oprávněn licenci zcela či zčásti
   poskytnout třetím osobám, tj. udělit podlicenci nebo i postoupit licenci. V této souvislosti
   zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici platné, účinné a bezpodmínečné souhlasy autorů
   díla k postoupení práva užití na třetí osobu.

4. Objednatel není povinen licenci využít.

5. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla specifikované této smlouvě.

                         Článek VIII.
                          Sankce

1. Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost provést dílo včas a řádně, je objednatel oprávněn
   po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

2. Pokud objednatel nesplní svoji povinnost převzít dílo včas a řádně, případně povinnost
   součinnosti při tvorbě díla ani po předchozí písemné výzvě zhotovitele k poskytnutí
   součinnosti, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
   výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé
   smluvní straně.

4. Právo objednatele na náhradu újmy není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní
   pokuty dotčeno. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen objednateli nahradit i újmu v
   plné výši, která porušením povinností zhotovitele vznikla. Smluvní pokuta se do náhrady
   újmy nezapočítává. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě tak není dotčen nárok
   objednatele na náhradu újmy v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu
   újmy ve výši přesahující smluvní pokutu.

                            5
                         Článek IX.
                       Ukončení smlouvy
1. Smluvní strana může od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této
   smlouvy, kterým se rozumí zejména prodlení dodavatele s provedením díla (tedy jeho
   řádným dokončením a předáním objednateli) o více než 30 dnů.
2. Smluvní strana je dále oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě zahájení
   insolvenčního řízení vůči druhé smluvní straně nebo pokud druhá smluvní strana vstoupí
   do likvidace.

                         Článek X.
                       Ostatní ujednání
1. Ve věcech plnění této smlouvy jsou objednatele oprávněny zastupovat tyto osoby:
   - Ing. Filip Uhlík, tel: 377 201 411
2. Ve věcech plnění této smlouvy jsou zhotovitele oprávněny zastupovat tyto osoby:
  - Pavel Schneider, tel.: 773 820 114, email: pavel.schneider@videofactorycz

                         Článek XI.
                      Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv a platnosti dnem podpisu
   oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků
   podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze
   smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
   nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany
   této smlouvy zavazují uzavřít do 15 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran
   této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které
   je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím
   hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

                            6
6. Spory z této smlouvy vzniklé se budou obě smluvní strany snažit řešit smírnou cestou.
   V případě, že toto nebude mít úspěch, budou případné spory předloženy k projednání a
   rozhodnutí příslušnému soudu.

7. Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku,
   s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
   nabídky na uzavření této smlouvy.

8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
   smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné
   vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí smlouvy je Specifikace předmětu jako příloha č. 1 a ceny díla jako
   příloha č. 2.

10. Smluvní strana souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. Všech případných
   dodatků v souladu s požadavky zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních podmínkách účinnosti
   některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
   přičemž tuto smlouvu uveřejní objednatel.

V Plzni dne 17.8.2020                      V Plzni dne 17.8.2020
Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje o.p.s.

............................................................   ............................................................
   Ing. Filip Uhlík, ředitel                       Pavel Schneider

                               7