Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13637996: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku z veřejné

Příloha Dodatek_c_1_Nadacni_p_Nadace_VIA.pdf_r.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            NADACE VIA

                    DODATEK Č. 1
  KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU
Z VĚŘEJNÉ SBÍRKY ,,POMÁHÁME S ČESKOU FILHARMONIÍ

                                          ČÍslo smlouvy: SGV 14/2020_ČF

Nadace Via
Dejvická 306/9

160 00 Praha 6

IČ:         67360114

tel.:        608 538 083

e-mail:

ředitel organizace:

ČÍslo účtu:

bankovní spojení:

(jako strana poskytujlcl nadační příspěvek, dále jen Nadace)

a

Fakultní nemocnice v Motole, státní příspěvková organizace
V Úvalu 84, 15006 Praha 5-Motol
PSČ město

IČ:                00064203

Člen statutárního orgánu:
číslo účtu:
bankovní spojení:

(jako strana př/jlmajlcl nadační příspěvek, dále jen pňjemce)
se dohodljr na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě:
Článek II. PLATNOST SMLOUVY a článek IV. ZÁVAZKY PŘÍJEMCE

Tímto se prodlužuje doba na realizaci projektu ,,Příspěvek na zmIrněnI dopadů
epidemie COVID-19" a tím i termín vyčerpáni nadačního příspěvku a termín dodáni
závěrečné zprávy.

Doba realizace projektu a zároveň termín  nadačního příspěvku se
prodlužuje do 15.9.2020. Termin dodání   zprávy se posouvá na

15.10.2020.

Smlouva se tedy tímto dodatkem mění v článku II. Platnost smlouvy následovně:

Příjemce je oprávněn vyčerpat finanční prostředky, které mu byly poskytnuty na základě
této smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku nejpozději do 15.9.2020, a to v souladu
s podmínkami uvedenými v článku III. této smlouvy.

Smlouva se dále tímto dodatkem mění v Článku IV. Závazky příjemce, bodě a)
následovně:

příjemce se zavazuje Nadaci předložit závěrečnou zprávu o realizaci projektu a finanční
vyúčtováni v terminu do 15.10.2020.

Všechny ostatní body zůstávají beze změny.

       17 -08-2020          d,, 2 ¥. aP. ĽoLO

V Praze dne

                              2