Textová podoba smlouvy Smlouva č. 13911584: Smlouva o výpůjčce č. SV23/2020 - sbírkových předmětů

Příloha Smlouva o výpůjčce č. SV23_2020_registr.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Formulář F 02 ke směrnici č. 1/2018

                       Smlouva o výpOjčce

                                       č SV23/2020
       uzavřená podle §§ 2193-2200 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

                                 mezi

pujčitelem:
Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava,
zastoupené

Organizace je zřízena Ministerstvem kultury ČR a je oprávněna nakládat s majetkem státu dle zřizovací listiny a

z. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších

předpisu.

IČO: 00100595, DIČ: CZ 00100595
Bankovní spojení:

a zmocněným zástupce m k je dnání o věcném plnění pře dmětu smlouvy:

a

vypujčitelem:
Obecně prospěšná společnost Kooperativy,
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, sp.zn. O 1121,
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8,
zastoupená:
IČO: 01500376

a zmocněným zástupcem k jednání o věcném plnění předmětu smlouvy:

                                I. Předmět a účel výpůjčky
1} Pujčitel je správcem Sbírky SZM zapsané v Centrální evidenci sbírek pod č. ZMO/002-05-07/150002, jejíž

    součástí jsou sbírkové předměty uvedené v této smlouvě. Předmětem výpujčky podle této smlouvy jsou
    sbírkové předměty uvedené v příloze č. 1 (Přehled vypujčených sbírkových předmětu) a současně v příloze
    č. 2 (Protokol o stavu vypujčených sbírkových předmětu) této smlouvy.
2} Pujčitel přenechává sbírkové předměty dle bodu 1) k dočasnému užívání vypujčiteli pro účely:
   �alosef Mánes - dílo a jeho doba. Výstava bude otevřena
   -Vypujčitel prohlašuje, že sbírkové předměty do výpujčky přejímá.
3} Vlastnická práva k uvedeným předmětum a jejich správa zustávají touto smlouvou nedotčeny.
4) Účastníci smlouvy prohlašují ve shodě, že sbírkové předměty uvedené v této smlouvě jsou zpusobilé
    k účelu výpujčky. Jejich stav je oběma stranám znám a je dobrý; případné odchylky od tohoto stavu jsou
    uvedeny u příslušných sbírkových předmětu. Přesný stav předmětu výpujčky je popsán v přiloženém
    formuláři „Protokol o stavu vypujčených sbírkových předmětu".
S} Smluvní strany mají za nesporné, že uvedené sbírkové předměty mají statut muzejních sbírkových
    předmětu dle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
    zákonu a v souladu s prováděcí vyhláškou MK ČR 275/2000 Sb.

                                    II. Doba výpůjčky
1} Výpujčka se sjednává s platností ode dne podpisu této smlouvy na dobu určitou do
2} V případě, že tato smlouva splňuje podmínky uveřejnění ve veřejně dostupném registru smluv dlezákona

    č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále jen "Registr smluv"), nastává účinnost této smlouvy dnem
    uveřejnění v Registrusmluv.
3} V případě, že tato smlouva nesplňuje podmínky uveřejnění Registru smluv, nastává účinnost této smlouvy
    dnem podpisu.

*) nehodící škrtněte 2
                  III. Právo hospodaření

1) Pujčitel prohlašuje, že sbírkové předměty jsou ve vlastnictví státu a pujčitel má s nimi právo hospodařit.

2) Sbírkové předměty zůstávají ve vlastnictví pujčitele a smí jich být použito pouze k účelům uvedeným

v odstavci 2. článku I. této smlouvy. s vypujčenými předměty nesmí být bez souhlasu pujčitele jakýmkoliv

způsobem disponováno, zejména ie nelze ořemisťovat nebo dále pujčovat. Po dobu výpujčky bude
předmět výpujčky umístěn v   I     ■

3) Vypujčitel je povinen zajistit na své náklady po celou dobu výpujčky ochranu a bezpečnost vypůjčených
sbírkových předmětu, zejména dbát na řádný dozor a ostrahu, a dodržení klimatických podmínek jejich

uložení tak, jak jsou uvedeny v přiloženém formuláři „Protokol o stavu vypůjčených sbírkových předmětu".

                                      IV. Doprava

1} Náklady spojené s balením a dopravou hradí vypujčitel.
2) Zpusob balení, dopravy a dopravce určuje pujčitel a vypujčitel je povinen tyto pokyny pujčitele akceptovat

    a dodržet. Pujčitel si vyhrazuje - ne',')f.flFarl:Jje*) právo účasti svého odpovědného pracovníka při přepravě
   a manipulaci s vypujčenými předměty na náklady vypujčitele. Vypujčené předměty musí - ReFR+J5i*) být
    při přepravě doprovázeny pracovníkem vypujčitele. Předměty musí být vráceny v obalech, ve kterých byly
    zapujčeny. Obaly musí být uskladněny tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození nebo kontaminaci.
3) Předmět výpujčky bude vypujčiteli předán a vrácen zpět standardním způsobem, případně způsobem
    stanoveným v čl. XI.

                       v. Pojištění a škody

1) Vypujčitel je - ReRi *) povinen zajistit a uhradit pojištění předmětu, a to na částku 3.500.000,- Kč.
    a) po dobu transportu*) a to formou pojištění přepravy věcí kulturní a historické hodnoty, uměleckých
        děl a sbírek včetně nakládky, vykládky a odcizení proti všem pojistitelným rizikum, která mohou
        nastat v bodě jejich nakládky, transportu, vykládky a instalace;
    b) po celou dobu výpujčky*) a to proti všem pojistitelným rizikum apředat pujčiteli kopii pojistné
        smlouvy popř. oznámit číslo pojistné smlouvy, a to ve !hutě 3 dnu ode dne podpisu této smlouvy.
        V případě porušení této smluvní povinnosti má pujčitel právo od této smlouvy jednostranně
        odstoupit.

2) Pokud budou předměty pojištěny, hradí pojistné vypujčitel.
3) Vypůjčitel je povinen chránit uvedené předměty před poškozením, ztrátou nebo zničením, pricemz s1 Je

    vědom své odpovědnosti za škodu na těchto předmětech vzniklou při porušení povinnosti ve smyslu
    ustanovení§ 2894 a násl. občanského zákoníku.
4) Vypujčitel je povinen jakoukoliv případnou škodu na uvedených sbírkových předmětech neprodleně
    oznámit pujčiteli, a to formou dopisu zaslaného k rukám zástupce (nebo statutárního orgánu) pujčitele.

                                VI. Uložení a manipulace

1) Vypujčitel zajistí bezpečnost a ochranu předmětu výpujčky proti odcizení a jakémukoliv poškození.
2) Vypujčitel nebude na předmětu výpujčky provádět žádné úpravy (konzervaci a restaurování), ani s ním

    manipulovat způsobem, kterým by došlo k poškození, pokud není stanoveno jinak v čl. XI.
3) Vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpujčky k užívání jiné právnické nebo fyzické osobě, ani jej

    nesmí použít jako zástavu.
4) Vypujčitel se zavazuje hradit veškeré náklady spojené s údržbou předmětu v pruběhuvýpujčkypo

    konzultaci s pujčitelem.
5) Vypujčitel je povinen umožnit prohlídkuvypujčených sbírkových předmětu zástupci pujčitele odpovědného

    za ochranu sbírek, kdykoliv o to pujčitel požádá.

                              VII. Změny termínO výpOjčky

1) Pujčitel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud přestanou být plněny podmínky stanovené v § 27
    odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, v platném znění a také tehdy, pokud
    vypujčitel podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. Za podstatné porušení smluvních podmínek se
    považuje zejména nedodržení následujících povinností:
    a) dodržení podmínek pro uložení, vystavení, balení a manipulaci předmětu výpůjčky, které stanovuje
        přiložený formulář F 05 Protokol o stavu předmětu, jenž je povinnou součástí této smlouvy,
    b) zajištění dostatečné bezpečnosti a pojištění předmětu vfpujčky stanovené touto smlouvou,
    c) zákaz disponování s předměty výpujčky bez souhlasu pujčitele,
    d) zákaz přenechání předmětu výpujčky k užívání jiné právnické či fyzické osobě,
    e) neprodlené ohlášení škody na předmětech výpujčky pujčiteli,
    f) umožnění prohlídky vypujčených předmětu pověřenými osobami pujčitele,
    g) zákaz filmování, fotografování a reprodukování vypůjčených předmětu bez výslovného souhlasu
        půjčitele.

2) Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného odstoupení od této smlouvy druhé smluvní
    straně.

3) O případné prodloužení doby výpujčky musí vypujčitel požádat písemně nejméně 15 dní před termínem
    sjednaným v této smlouvě. Rozhodnutí o žádosti musí být vypujčiteli oznámeno neprodleně.

4) Pujčitel se muže domáhat navrácení věci dříve, a to z duvodu, který nemohl při uzavření smlouvy
    předvídat. Pujčitel je v takovém případě vypujčitele povinen o předčasném vrácení informovat minimálně
    30 dní před požadovaným termínem vrácení.

           VIII. Vrácení předmětu výpůjčky

*) nehodící škrtněte           2
1) Vypujčitel je povinen vrátit předmět výpujčky poté, co jej přestane potřebovat, nejpozději však do konce
   stanovené doby výpujčky, s přihlédnutím k případnému dohodnutému prodloužení této doby.

2) Vypujčitel je povinen vrátit předmět výpujčky pujčiteli ve stavu, v jakém jej převzal.
3) O vrácení vypujčených předmětu bude vyplněn Zápis o vrácení, který je součástí této smlouvy a bude

   stvrzen podpisy zmocněných zástupců obou stran. V příloze č. 2 této smlouvy (F 05 Protokol o stavu
   vypůjčených sbírkových předmětu) bude popsáno, v jakém stavu a kdy byl(y) vypujčený(é) předmět(y)
   vrácen(y). Protokol bude podepsán zástupci smluvních stran.

                                    IX. Odpovědnost

1) Vypujčitel odpovídá za jakékoliv poškození, znehodnocení, zkázu nebo ztrátu předmětu výpůjčky, ať už
   vznikly jakýmkoliv způsobem (až do výše ceny uvedené v přiloženém formuláři „F 04 Přehled vypůjčených
   sbírkových předmětu").

2} O případném poškození, znehodnocení, zkáze či ztrátě předmětu výpujčky je vypůjčitel povinen
   neprodleně písemnou formou informovat zástupce (nebo statutární orgán) pujčitele.

3) Vypujčitel je povinen vzniklou škodu uhradit. Odpovědnost vzniká okamžikem podpisu záznamu o předání
   a trvá do okamžiku podpisu zápisu o vrácení.

                                      X. Publikace

1) Vypůjčené předměty nesmějí být bez výslovného souhlasu pujčitele (uvedeném v čl. XI.) fotografovány,
   filmovány ani jinak reprodukovány.

2) Půjčitel souhlasí s publikací předmětu výpůjčky v souladu s účelem výpujčky za předpokladu, že bude vždy
   uveden plný název půjčitele tak, jak je uveden v této smlouvě, nebo jeho oficiální zkratkou.

3) Vypujčitel bezplatně poskytne pujčiteli jeden exemplář od každé publikace předmětu výpujčky.

                                  XI. Zvláštní ujednání
Přeprava zapl°Jjčovaného sbírkového předmětu bude provedena firmou KUNSTTRANS PRAHA spol. s r.o.,
za přítomnosti odpovědného kurátora Slezského zemského muzea, na náklady vypl°Jjčitele.

    XII. Uveřejnění smlouvy ve veřejně dostupném Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
                                       v platném znění

1) Tato smlouva bude uveřejněna v Registru smluv v případě, že splňuje podmínky uveřejnění dle výše
   uvedeného zákona.

2) Zápis do Registru smluv bude dále obsahovat tyto údaje: identifikaci smluvních stran dle označení v
   záhlaví této smlouvy, vymezení předmětu smlouvy, cenu pro uveřejnění bez DPH, datum podpisu smlouvy.

3) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znakyobchodního tajemství.
4) Uveřejnění smlouvy provede Slezské zemské muzeum (dále jen "povinná strana").
5) Účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv.
6) V případě, že povinná strana neuveřejní tuto smlouvu v Registru smluv do 14 dnu od jejího podpisu, má

   právo tuto smlouvu uveřejnit v Registru smluv druhá smluvní strana.

                                XIII. Závěrečná ustanovení

1) Přílohou této smlouvy o výpujčce sbírkového předmětu je:
   a) Přehled vypujčených sbírkových předmětu,
   b) Protokol o stavu vypůjčených sbírkových předmětu, ve kterém jsou přesně stanoveny podmínky,
       za jakých muže být předmět uložen, vystavován, případně další náležitosti týkající se transportu a
       specifických podmínek konkrétních předmětu. Podpisem se vypůjčitel zavazuje dodržet tyto
       podmínky.

2) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke
   smlouvě o výpujčce a potvrzenými oběma smluvními stranami.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží půjčitel a jeden stejnopis obdrží
   vypujčitel.

4) Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
   občanského zákoníku.

5) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim
   obsah této smlouvy dobře znám, v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné,
   pravé a svobodné vule. Na dukaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
   podpisy, jak následuje.

V Opavě dne

Půjčitel ..................     Vypůjčitel
*) nehodící škrtněte
               2
Potvrzení osoby odpovědné za ochranu sbírek:

Vedoucí Oddělení ochrany sbírkových předmětu         datum: .?.Y:/..2..�:?.�.....Podpis:

Zápis o předání

Předmět výpůjčky byl předán vypůjčiteli dne ................, ve stavu podle seznamu v čl. I.

Předal ..................................................   Převzal ........................................................

Zápis o vrácení

Předmět výpůjčky byl vrácen půjčiteli dne ................, ve stavu ..................................................................

Předal ..................................................   Převzal ........................................................

*) nehodící škrtněte                    2