Textová podoba smlouvy Smlouva č. 14620097: Vybudování základové patky – D1 Antošo (EDAZ)

Příloha CEO 308-2020.DOCX

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Váš dopis značky / ze dne
	Č.j.
	Vyřizuje / telefon
	Praha dne

	

	6171/SFDI/331035/16805/2020
CEO: 308/2020
	Ing. Olga Hobstová
266 097 566
	10.11.2020Objednávka na stavební práce – D1 – Odpočívka Antošovice, ČSPHM Shell ve směru na Prahu

Státní fond dopravní infrastruktury u Vás objednává na základě Vaší cenové nabídky (viz příloha) provedení stavebních prací, jejichž předmětem je vytvoření „Základové patky pro kiosky sloužící k prodeji elektronických dálničních známek, včetně přípojky elektrické energie“ a to pro objekt „D1, odpočívka Antošovice, ČSPHM Shell ve směru na Prahu“.
Zhotovení stavebních prací by mělo být uskutečněno nejpozději do 15. 12. 2020.

Fakturu na částku 288 974,85,- Kč (bez DPH) je možné zaslat až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 20 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na email: podatelna@sfdi.cz. 

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


S pozdravem


		Ing. Zbyněk Hořelica
		ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury


Dodavatel:
M-SILNICE a.s.
OZ- MORAVA – provoz Morava
Zahumenní 2034/103
708 00 Ostrava - Poruba

IČ 42196868
DIČ CZ42196868

Číslo bankovního účtu: 1080015329/0800

Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ: 41 – Stavební práce

Potvrzení Objednávky

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO …308/2020……… a akceptuji tak veškerá její ustanovení.
Za dodavatele dne 		………………………………………


Podpis 			………………………………………

Jméno a příjmení (hůlkově)	………………………………………
Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508
Tel.: +420 266 097 298, fax: +420 266 097 520, certifikát ISO 9001:2016, e-mail: info@sfdi.cz, www.sfdi.cz
Ze zákona nejsme registrování v OR.


2 Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Tel.: +420 266 097 298, fax: +420 266 097 520, certifikát ISO 9001:2016, e-mail: info@sfdi.cz, www.sfdi.cz