Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15141547: Objednávka poradenství pro OCP MHMP ve věci naplňování cílů

Příloha Objednávka č.OBJ_OCP_54_10_00366_2020-Text objednávky (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ! HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
HA ^MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
GUE
    ‘zÓdbor ochrany prostředí
C-A
    :;Čjddclcní udržitelné energetiky
G

                      ■

                             Vojtěch Vosecký
                             Šlikova 550/6

                             169 00 Praha 6

    Čj:                     Vyřizujcicl.;
    MHMP 1866652/2020              Mgr. Tereza Libová/
    Sp. zn.:                  Počet lístú/příloh: 2/0
    S-MHMP 1866652/2020             Datum: 10. 12. 2020

OBJEDNÁVKA                 č. CES  OBJ/OCP/54/10/00366/2020

Objednávka je uzavírána ve smyslu § 27 a § 3 f zákona č. 134/20)6 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
v plameni znění. V souladu se zákonem č 89/2012 Sb., občansky zákoník, ve zněm pozdějších předpisů,
se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem.
Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a Objednateli následně
vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

Objednatel:   Hlavní město Praha         Dodavatel: Vojtěch Vosecký
        zastoupené RNDr. Štěpánem      sídlo:
        Kyjovským,                   Šlikova 559/6
        ředitelem odboru ochrany prostředí       169 00 Praha 6

bidlo:     MHMP

        Mariánské nám. 2/2
        110 01 Praha 1

IČO:      00064581 DIČ: CZ00064581 IČO:          08565015   DIČ: neníplátce
                                           DPH

kuntaklní I

osoba: I

tel. spojení:!

fax:  I

c*mail: |

Název zakázky: Poradenství pro OCP MHMP ve věcí plnění cílů Klimatického závazku hl. m.
            Prahy
Předničt plncoí: Předmětem plnění objednávky jsou tyto Činnosti:

               • Poradenství a konzultace pro MHMP ve věci nastavení účasti MHMP
                  v mezinárodních projektech, týkajících se plnění cílů Klimatického závazku hl.
                  m. Prahy (oblast udržitelné energetiky, oblast cirkulární ekonomiky) - příprava
                  doporučení, procesů a návrh dalšího postupu HMP

               • Komunikace a konzultace s partnery MHMP ve věci zadávání analýz, rešerší a
                  studií, týkajících se oblasti udržitelné energetiky a cirkulární ekonomiky
                  (Evropský inovační a technologický institut a jiné české I mezinárodní
                  organizace) - přínosy pro HMP, finanční aspekty, organizačnía administrativní
                  a právní náročnost, odborná expertíza dalších aspektů HMP

               • Implementace závěrů zjednání pracovních skupin a příprava podkladů pro
                  rozhodováni Komise pro udrzitelnouenergetiku a klima Rady hl m. Prahy

             Předpokládaný rozsah práce: prosinec 2020- brezen 2021.

            Rozsah práce: celkem 120 hodin
            Cena za hodinu: 820,- Kč bez DPH
            Proplácení objednávky: na základě výkazu práce (po etapách)
            Celková nabídková cena: 98.400,- KČ bez DPH
            Termín zpracování: do 31. 3. 2021, popříp. do vyčerpání finančních prostředků

Cena za předmět plnění bez DPH:                98.400,-            Kč
icenaje maxi/nálnía nepřekročilťlnó azahrnuj* veškeré náklady
Dodavatel? vynaložené v snuvizlasK realizacipřfdmčtuplněni,  21 dnů od doručení faktury
                                objednateli
Splatnost daňového dokladu (faktury) minimálně:

Termín plnění: 31. 3.2021

Místo plnění: Hl. m. Praha

Pro účely režimupřenesené daňovépovinnosti dle ý 92azákonač. 2S5/2004Sb.. o daniz přidané NE
hadnory. ve zněnipozdějších předpisů, vystupuje hl. m. jako osoba povinná Á dam:

Stránka 2 z 4
Platební podmínky:

I Cena za předmět plnění bude uhrazena Objednatelem na základě Dodavatelem vystaveného daňového

dokladu (faktury) a uhrazena bankovním převodem na účet Dodavatele specifikovaný na daňovém

dokladu (faktuře) Dílo bude fakturováno etapově, v závislosti na počtu hodin poskytováni

   poradenských služeb, na základě soupisu skutečně provedených prací, potvrzeného Objednatelem.
2. Vystavený daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti ve smyslu zákonač. 235/2004 Sb. odani

z přidané hodnoty a náležitost, podle § 435 občanského zákoníku. Dílčí faktury budou vyhotoveny

elektronicky anebo v listinné podobě ve třech vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu nejpozději

do i 5 dnů od odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací (výkazu odpracovaných hodin).

Konečná faktura bude vyhotovena elektronicky anebo v listinné podobě ve třech vyhotoveních

a doručena objednateli na adresu nejpozdčji do 15 dnú od odevzdání finálního soupisu provedených

prací.       1

3. Každá faktura bude dále obsahovat předmět a čisto objednávky, místo a termín plnění rozpis

fakturovaných položek dle předmětu plnění (materiál, doprava, práce, příp. výkaz odpracovaných hodin

jako příloha faktury apod.j, razítko a podpis oprávněné osohv dodavatele .stvrzující oprávněnost a

formální a věcnou správnost faktury a číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata (toto číslo bude

   v souladu se zveřejněným číslem účtu správcem daně pro účely DPH dle § 98 písrn, d) zákona o DPH).
4. V případe, ze faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je Objednatel oprávněn

daňovýdoklad(takttln»vrárit Dodavateli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynuti Ihúty

splatnosti a nová Ihúta splatnosti začne plynout od data doručeni opraveného daňového dokladu/faktury

objednateli.

Smluvní sankce:

 1. Prt prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli
   smluvní pokutu ve výši 0,05% z maximální ceny předmětu plnění včetně DPÍI stanovené v této
   objednávce, a to za každý započatý kalendářní den prodleni až do řádného splnění této povinnosti

2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručeni.

Další podmínky:

 I • Smluvní sírany této objednávky výslovně souhlasí s tím. aby tato objednávka byla uvedena v centrální
   evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje
   údaje o smluvních stranách a předmětu objednávky, číselné označení této objednávky, datum jejího
   podpisu ajejí text.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažuji za obchodní tajemství
   ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejněni bez stanovení
   jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle
   zakona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv
   a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m Praha. Uveřejněním objednávky v registra
   smluv může dojit k uveřejněni některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na
  védomí a s uvedeným souhlasí.

4. Tato objednávka se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z niicchhžž ččttyyřřii oobbddrržžíí OObbjjeeddnnaatteell aa jleeddeenn DDooddaavvaatteell.

                             Slranka 3 z 4
5. Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z teto objednávky třetí o/ó|ě bei M'4’

písemného souhlasu druhé strany.                     ; x : A •?;.

6. Tato objednávka muže být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změnrS^y

číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma smluvními stranami. V         *   /

7. Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli obratem, avšak néjjttwctejTdo 15

kalendářních dnů ode dne vystavení objednávky, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

8. Tato objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace Dodavatelem a účinnosti dnem uveřejnění

prostřednictvím registru smluv.

9. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektu Údajů v souladu s obecní závaznými právními

předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR”). Bližší informace o zpracovávání osobníclMkhmMsou uvedeny na

webu http://uww,praha.eu/inn/cz/o mc$tďmagistrat/gdor/index huni

Za Objednatele:

                                 R

                                     ředitel odboru
                                  odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad

Dne: ’< -B1- 2O?1

Za Dodavatele:

                 Stránka 414