Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15517383: „Cyklostezka Zlín, ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“, k. ú. Zlín,

Příloha Smlouva(2146_2020-SML).pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo smlouvy strany povinné: 2146/2020-SML
Číslo smlouvy strany oprávněné:

                  Smlouva o zřízení služebnosti

                uzavřená dle ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
        občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany:

         Povodí Moravy, s.p.,

         zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A,

         vložka 13565

Sídlo:      Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

IČO:       70890013

DIČ:       CZ70890013

Číslo účtu:   29639641/0100

Zastoupený:   MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem

dále jen jako "povinný“

a

         Statutární město Zlín

Sídlo:      náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

IČO:       00283924

DIČ:       CZ00283924

Číslo účtu:   30489982/0800

Zastoupené:   Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

dále jen jako "oprávněný“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se závazkem dle nájemní smlouvy ze dne
7. 12. 2016, č. PM001040/2016-ZSM/Šk, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 10. 2018, tuto smlouvu:

                                Článek I.
                            Úvodní ustanovení
1. Povinný prohlašuje, že má na základě zákona č. 305/2000 Sb., o povodích,
   a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, oba ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit
   s majetkem České republiky, kromě jiného i s pozemky v katastrálním území a obci Zlín,
   zapsanými na LV povinného č. 951 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrálního
   pracoviště Zlín,
           o p. č. 3546/1, vodní plocha,
           o p. č. 3546/31, ostatní plocha,
           o p. č. 3546/32, ostatní plocha,
           o p. č. 3546/33, ostatní plocha,
           o p. č. 3546/34, ostatní plocha,
    (dále jen „předmětné pozemky“).

2. Oprávněný je vlastníkem stavby cyklostezky, vybudované v rámci akce „Cyklostezka Zlín,
   ul. Výletní a Tyršovo nábřeží“, která byla řádně povolena příslušným stavebním úřadem (dále
   jen „cyklostezka“).

                               Článek II.
                            Předmět smlouvy
1. Povinný touto smlouvou zřizuje ve prospěch oprávněného za úplatu služebnost k předmětným
   pozemkům v rozsahu stanoveném geometrickými plány č. 9209-59/2020, č. 9210-60/2020,
   č. 9265-86/2020 (dále jen "geometrický plán").
   Geometrické plány s vyznačením rozsahu služebnosti jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2. Služebnost spočívá v povinnosti povinného strpět ve prospěch oprávněného:
   - umístění a provozování cyklostezky vč. všech jejích součástí (především opěrných zdí podjezdů)
   na částech předmětných pozemků,
   - vstup a vjezd oprávněného nebo jím pověřených osob na části předmětných pozemků v rozsahu
    geometrického plánu, a to za účelem provozu, kontroly, údržby a oprav cyklostezky.

Vzor smlouvy
Číslo smlouvy strany povinné: 2146/2020-SML
Číslo smlouvy strany oprávněné:

3. Oprávněný jako vlastník cyklostezky takto zřízenou služebnost přijímá a povinný jako vlastník
   předmětných pozemků je povinen zřízenou služebnost strpět.

4. Při umístění a provozování cyklostezky je oprávněný povinen se řídit mimo podmínek stanovených
   stavebním povolením i požadavky povinného, které mu byly písemně sděleny (vyjádření útvaru
   správy povodí z hlediska plánování vod, z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem
   č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
   předpisů, č. j. PM021090/2015-203/Fi ze dne 12. 6. 2015, čj. PM029061/2015-203/Fi ze dne
   22. 7. 2015 a čj. PM012270/2018-203/Fi ze dne 9. 5. 2018) a dalšími pokyny směřujícími
   k ochraně vodního toku. Zejména je povinen zajistit, aby únosnost cyklostezky byla dimenzována
   na zatížení třídy V a tuto vlastnost si zachovala po celou dobu svého provozu.

5. O provádění všech prací oprávněným, které musí povinný strpět, je povinen oprávněný povinného
   předem písemně informovat. Oprávněný se zavazuje oznámit povinnému na adresu provozu Zlín
   povinného každý vstup na části předmětných pozemků dle této smlouvy nejméně 14 dnů předem,
   dále šetřit co nejvíce práva a majetek povinného a uvést na vlastní náklady předmětné pozemky
   do původního či náležitého stavu po provedení prací. Veškeré činnosti prováděné v rozsahu
   sjednané služebnosti je oprávněný povinen provádět v souladu se zásadou přiměřenosti.

6. V případě, že dojde ke změně povinného či oprávněného, vstupuje tento nový subjekt do všech
   věcných oprávnění a povinností svého předchůdce stanovených touto smlouvou.

7. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti na dobu životnosti cyklostezky s tím, že
   s výkonem práv odpovídajících služebnosti a tomu odpovídajících povinností bude započato dnem
   vkladu práva odpovídajícího služebnosti dle této smlouvy. Služebnost zanikne se zánikem
   cyklostezky nebo se zánikem účelu, pro který byla služebnost zřízena. Přechodnou nemožností
   výkonu práva služebnost nezaniká.

                               Článek III.
                       Úhrada za zřízení služebnosti
1. Služebnost se zřizuje úplatně, v jednorázové splátce, jejíž výše je dle dohody smluvních stran
   zjištěna analogicky podle platných cenových předpisů ve smyslu § 16b zákona č. 151/1997 Sb.,
   ve znění pozdějších předpisů, a to výnosovou metodou jako pětinásobek ročního užitku ve výši
   obvyklé ceny.
   Celková výše úplaty za zřízení služebnosti dle této smlouvy je 150 417 Kč. K hodnotě služebnosti
   bude připočtena příslušná sazba DPH.
   Roční užitek je stanoven dohodou smluvních stran jako

                           Výše jednorázové úplaty je

zaokrouhlena dle matematických zásad na celé koruny.

2. Hodnotu služebnosti poukáže oprávněný povinnému na účet Povodí Moravy, s.p., uvedený
   v záhlaví této smlouvy, na základě daňového dokladu, který zašle povinný oprávněnému
   bezprostředně po podpisu smlouvy. Hodnota služebnosti musí být zaplacena v době splatnosti
   faktury, před podáním návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí. K hodnotě služebnosti
   bude připočtena příslušná sazba DPH, platná ke dni uzavření smlouvy o zřízení služebnosti.
   Povinný vystaví o uhrazení hodnoty za zřízení služebnosti oprávněnému potvrzení, které se stane
   přílohou návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

3. Náklady na geometrické zaměření, zápis práva do katastru nemovitostí, jakož i případné účelně
   vynaložené náklady povinného spojené s ověřením skutečnosti, že dotčené části pozemků jsou
   vyloučeny z nároku církví či náboženských společností podle zákona č. 428/2012 Sb., jdou k tíži
   oprávněného.

4. V případě prodlení oprávněného s úhradou úplaty za služebnost má povinný v souladu
   s ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo účtovat nájemci úrok z prodlení
   v dohodnuté výši 0,5% z dlužné částky, který je splatný první den prodlení.

Vzor smlouvy
Číslo smlouvy strany povinné: 2146/2020-SML
Číslo smlouvy strany oprávněné:

                               Článek IV.
                      Práva a povinnosti smluvních stran

                          a odpovědnost za škody
1. Náklady s běžným udržováním předmětných pozemků v rozsahu zřizované služebnosti nese

   povinný.

2. Oprávněný se touto smlouvou zavazuje udržovat cyklostezku v souladu s platnými právními
   předpisy, technickými normami a podmínkami, stanovenými správcem vodního toku k projektové
   dokumentaci a technologii provádění stavby cyklostezky a dále specifikovanými v této smlouvě.

3. Oprávněný se zavazuje celoročně řádně udržovat cyklostezku v dobrém technickém stavu
   a zajišťovat její provozuschopnost v letním i v zimním období a odstraňovat z ní i pozemků
   bezprostředně sousedících s cyklostezkou inertní materiál a komunální odpad a nečistoty
   související s provozováním cyklostezky. Oprávněný je povinen udržovat celoročně průjezdnost
   a bezpečnou průchodnost cyklostezky, zejména plnit povinnosti vlastníka stavby v souladu
   s ust. § 52 a analogicky postupovat podle ust. § 59 a § 61 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
   ve znění pozdějších předpisů. Oprávněný se při výše uvedených činnostech zavazuje používat
   pouze takový posypový materiál, který neohrožuje životní prostředí a negativně neovlivňuje kvalitu
   vody v toku.

4. Oprávněný se dále zavazuje kontrolovat zdravotní stav břehové zeleně a odstraňovat,
   po odsouhlasení povinným a po souhlasu orgánu ochrany přírody, ty části porostu, které by mohly
   ohrozit bezpečnost provozu na cyklostezce. Projednání a vyžádání souhlasu je věcí oprávněného.
   Oprávněný nese odpovědnost za škody na zdraví a majetku třetích osob, které vznikly v příčinné
   souvislosti s provozem cyklostezky, údržbou břehového porostu a z důvodu neplnění povinností
   v této smlouvě sjednaných. Oprávněný je povinen zajišťovat kosení a úklid trávy na sousedních
   pozemcích s cyklostezkou a z cyklostezky (návodní i vzdušný svah hráze nebo břehu vodního
   toku) v šířce do 1 m od kraje cyklostezky.

5. Oprávněný se zavazuje zabezpečit, aby při výkonu svých práv postupoval s obvyklou opatrností a
   s přihlédnutím k tomu, že předmětné pozemky bezprostředně přiléhají k vodnímu toku, a proto
   může používat při údržbě a opravách pouze takovou mechanizaci a dopravní prostředky, z nichž
   nehrozí při jejich použití nebezpečí znečištění vody v toku. Při výkonu svých práv musí oprávněný
   postupovat s péčí řádného hospodáře, a to tak, aby při uplatňování tohoto práva nenarušil stabilitu
   břehů koryta vodního toku a tím i protipovodňová opatření na toku. Oprávněný je povinen
   zabezpečit, aby byly předmětné pozemky po každém provedení opravy nebo jiného nezbytného
   zásahu, uvedeny do původního stavu. Po uvedení předmětných pozemků do původního stavu
   musí být tato skutečnost oznámena zástupci strany povinné, a to vedoucí/mu provozu Zlín Povodí
   Moravy, s.p., (dále jen "vedoucí provozu Zlín").

6. Oprávněný nese veškeré náklady spojené s údržbou a opravami cyklostezky, včetně poškození,
   které na ní vzniknou v důsledku provádění nutných oprav, údržby a úprav koryta toku nebo
   činností souvisejících se zdoláváním povodňových situací a s odstraňováním jejich následků (a to
   i v případě, že vznikly nezbytným pojezdem mechanizace o hmotnosti vyšší, než je únosnost
   cyklostezky, potřebné k zajištění opatření správce toku při mimořádných situacích ve smyslu
   ust. § 2 písm. c) vyhl. č. 178/2012 Sb., např. povodních, ledochodech).

7. Oprávněný se zavazuje, že v případě požadavku povinného (vyplývajícího z vodohospodářských
   zájmů na úpravu vodního díla – koryta toku nebo jiných protipovodňových opatření) na přeložení
   cyklostezky, přeloží oprávněný tuto cyklostezku dle požadavku povinného na své vlastní náklady.
   Oprávněný se zavazuje, že strpí bez náhrady nezbytné zásahy do cyklostezky prováděné při
   opravě nebo úpravě koryta vodního toku a po této opravě obnoví konstrukci cyklostezky v místě
   nezbytných zásahů na vlastní náklady.

8. Povinný se zavazuje strpět činnosti oprávněného vyplývající z této smlouvy, není však nijak
   omezen v provádění běžné údržby toku, a to včetně pojezdů těžké dopravní techniky do 25 t
   a mechanizační techniky zejména při opravě dna, břehů a těžbě nánosů v korytě toku v místech
   uložení cyklostezky.

9. Povinný se zavazuje předem upozornit oprávněného na stavební činnost, úpravy a další práce na
   předmětných pozemcích, které by mohly ohrozit nebo omezit provozování cyklostezky nebo

Vzor smlouvy
Číslo smlouvy strany povinné: 2146/2020-SML
Číslo smlouvy strany oprávněné:

   omezit přístup cyklostezce, a dále oznámit v tomto upozornění termín zahájení těchto prací. Toto
   neplatí v případech, kdy povinný bude provádět práce směřující k ochraně lidských životů, zdraví
   a majetku, jejichž potřeba byla vyvolána zásahem vyšší moci nebo jinou neovlivnitelnou událostí,
   a které nesnesou odkladu. Tato povinnost se dále nevztahuje na činnost povinného spojenou se
   správou vodního toku v souladu se zákonem o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a to na
   provádění běžné údržby toku a vodních staveb (dna, břehů, případně ochranných hrází), včetně
   čištění nánosů, oprav a zpevňování břehů těžkým záhozem z lomového kamene, případně
   dlážděním. Po tomto písemném upozornění je oprávněný povinen neprodleně v nahlášeném
   termínu cyklostezku uzavřít a zajistit pro povinného povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
   v souladu se zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
   pokud tuto činnost bude věcně a místně příslušný silniční správní úřad považovat za zvláštní
   užívání komunikace dle ust. § 25 tohoto zákona, a to tak, aby povinný mohl nerušeně
   v oznámeném termínu komunikaci užívat.

10. V případě, že povinný bude provádět běžnou údržbu koryta vodního toku, vyplývající z jeho
   povinností, stanovených v zákoně o vodách a prováděcí vyhlášky č. 178/2012 Sb., zejména
   ust. § 5 (např. sečení břehů apod.), označí na nezbytně nutnou dobu dopravní značkou „Zákaz
   vjezdu“ začátek a konec uzavření cyklostezky. Oprávněný je povinen možnost takového omezení
   provozu na cyklostezce respektovat a zahrnout ji do Provozního řádu cyklostezky.

11. V případě, že oprávněný způsobí na majetku povinného škodu a v důsledku této škody vzniknou
   prokazatelné škody na zdraví a majetku třetích osob, je oprávněný povinen tyto škody, včetně
   škody na majetku povinného, na své náklady odstranit. Pokud nelze škody naturálním způsobem
   odstranit, je povinen je uhradit finančně v plné prokazatelné výši bez zbytečného odkladu.
   Odpovědnost oprávněného z případné škody způsobené povinnému na předmětných pozemcích,
   případně vodním díle, provozováním, prováděním údržby a oprav cyklostezky, se řídí příslušnými
   ustanoveními občanského zákoníku.

12. Provozní řád cyklostezky musí být před zahájením provozu cyklostezky odsouhlasen správcem
   toku a schválen věcně a místně příslušným silničním správním úřadem. Jeden výtisk schváleného
   Provozního řádu cyklostezky bude předán vedoucímu provozu Zlín.

13. Smluvní strany se zavazují respektovat případné podmínky pro užívání předmětných pozemků
   a cyklostezky stanovené závazným rozhodnutím vodoprávních úřadů v případě, že bude takové
   rozhodnutí vydáno.

14. Oprávněný je povinen provést a trvale udržovat technické zabezpečení cyklostezky (znemožnění
   pojezdu vozidel s výjimkou správce toku a provozovatele cyklostezky). Oprávněný předá před
   kolaudací cyklostezky klíče či jiné technické prostředky určené k ovládání technického
   zabezpečení cyklostezky vedoucímu provozu Zlín, aby správce toku mohl kdykoliv technické
   zábrany znemožňující pojezd vozidel jednoduchým způsobem překonat a na cyklostezku vjíždět
   dopravní a mechanizační technikou.

                               Článek V.
                 Vznik služebnosti, vklad do katastru nemovitostí
1. Právní účinky zápisu práva služebnosti nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel
   příslušnému katastrálnímu úřadu.

2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
   služebnosti do katastru nemovitostí.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva včetně návrhu na vklad služebnosti bude
   předložena příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím oprávněného, kterého k tomuto
   úkonu povinný zmocňuje.

                               Článek VI.
                           Závěrečná ustanovení
1. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že na základě této smlouvy nebude žádná ze stran omezena
  ve svých právech více než je nezbytně nutné a žádná ze stran nezíská nepřiměřené výhody na úkor
  strany druhé.

Vzor smlouvy
Číslo smlouvy strany povinné: 2146/2020-SML
Číslo smlouvy strany oprávněné:

2. Platnost a účinnost této smlouvy není dotčena neúčinností jednotlivých ustanovení nebo případnou
  mezerou v právní úpravě. Neúčinné ustanovení, nebo mezeru v právní úpravě je nutné nahradit
  takovým platným ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení
  nebo ostatním úpravám obsaženým ve smlouvě.

3. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny výlučně po vzájemné dohodě
  smluvních stran, učiněné písemnou formou v podobě dodatku, a to s podpisy obou smluvních
  stran.

4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech rovnocenných vyhotoveních, z toho dvě vyhotovení obdrží
  povinný, jedno oprávněný a jedno vyhotovení je určeno pro řízení u katastrálního úřadu.

5. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

6. Oprávněný je srozuměn s tím, že povinný je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
  změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
  k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
  a metadat v registru smluv zajistí povinný. Povinný má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž
  v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
  Povinný současně upozorňuje oprávněného, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv
  nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

7. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním, že právní jednání
  spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně. Dále prohlašují, že plnění jedné
  ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, že jim nejsou známy žádné
  právní překážky uzavření této smlouvy, a že se s obsahem smlouvy řádně seznámili, souhlasí
  s ním a na důkaz toho smlouvu podepisují.

8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Statutárního města Zlín dne 9. 1. 2020 pod bodem

1/22R/2020  Tato smlouva                je uzavřena v souladu se                  zákonem

č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření

stanovené tímto zákonem (§ 41).

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 8. 1. 2020., č.usn. ,., RO 1/2020

Schválení uzavření smlouvy:

 Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
 Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
 Datum a číslo jednací: 9. 11. 2020, č.usn.. 1/22R/2020

V Brně dne ……….                        Ve Zlíně dne ……….
Za povinného                          Za oprávněného

.........................................................   .........................................................
MVDr. Václav Gargulák                     Michal Čížek
generální ředitel                       Člen Rady města Zlína

Vzor smlouvy