Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15793987: SOD - oprava ul. Husova, část Alšova, Ostravská

Příloha 871906 Oprava komunikace Husova poptávka.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:     871906  Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky
             ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova

Zadavatel    Statutární město Karviná    IČO: 00297534
Zhotovitel:                   DIČ: CZ00297534
Vypracoval:   Fryštátská 72/1
                        IČO: 26271303
        73301  Karviná-Fryštát    DIČ: CZ699004845

        Skanska a.s.

        Křižíkova 682/34a
        186 00 Praha 8

Rozpis ceny           15 %                  Celkem
HSV               15 %
PSV               21 %         5 275 438,02
MON               21 %               0,00
Vedlejší náklady
Ostatní náklady                      112 075,00
                             313 650,00
Celkem
                              73 800,00
Rekapitulace daní                   5 774 963,02
Základ pro sníženou DPH
Snížená DPH                          0,00 CZK
Základ pro základní DPH                    0,00 CZK
Základní DPH                    5 774 963,02 CZK
Zaokrouhlení                    1 212 742,23 CZK
                               0,00 CZK
Cena celkem s DPH
                        6 987 705,25 CZK

       v             dne

        Za zhotovitele         Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                 Stránka 1 z 5
Rekapitulace dílčích částí

Číslo   Název                Základ pro  Základ pro DPH celkem  Cena  %
                       sníženou DPH základní DPH       celkem

      Ostatní a vedlejší náklady     0,00 387 450,00 81 364,50 468 814,50 7

87190600  Vedlejší a ostatní náklady     0,00 387 450,00 81 364,50 468 814,50 7

      Stavební objekt                        0,00    0,00 0

101    Oprava části MK ul.        0,00 243 237,62 51 079,90 294 317,52 4

871906101 Alšova u č.p. 852/13        0,00 243 237,62 51 079,90 294 317,52 4

102    Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 0,00 5 144 275,40 1 080 297,83 6 224 573,23 89

871906102 852/13               0,00 5 144 275,40 1 080 297,83 6 224 573,23 89

      Oprava komunikace ul.

      Husova vč. opravy části

      Oprava komunikace ul. Husova vč.

      opravy části křižovatky MK ul.

Celkem za stavbu               0,00 5 774 963,02 1 212 742,23 6 987 705,25 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
    Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a
usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č.169/2016 Sb.

    Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:             Stránka 2 z 5

    Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové
podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

    Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních
či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

    Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu
příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré
stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

    Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních
prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se
definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení
staveniště.

    Cenová soustava

    Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

    Technické podmínky

    Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek
jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně
dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou
cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné
dokumentace.

    Závaznost a změna soupisu

    Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze
soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných
jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

    Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

    Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu
předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní
vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství
měrných jednotek.

    Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako
přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková
cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při
soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z
hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu
uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní
částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

    Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že
tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

    Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je
povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY                                Stránka 3 z 5
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
    Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

    Zpracování elektronické podoby soupisu

    Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze
jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či
funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených
matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

    Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních
prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je
volně přístupná na webových stránkách MMR.

    Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                 Stránka 4 z 5
Rekapitulace dílů

   Číslo Název              Typ dílu  Celkem %
                       HSV   168 410,50 3
1      Zemní práce
                             49 200,00 1
11      Přípravné a přidružené práce  HSV    216 602,46 4
                            598 213,46 10
11a     Přípravné a přidružené práce  HSV    131 272,98 2

11b     Přípravné a přidružené práce  HSV     24 759,15 0
                            162 387,55 3
11c     Přípravné a přidružené práce  HSV    606 981,39 11

18      Povrchové úpravy terénu    HSV     39 322,61 1
                            643 876,71 11
21      Úprava podloží a základ.spáry HSV    ########## 23
                            162 648,43 3
28      Výměnná vrstva         HSV
                             86 715,00 2
28      Zpevňování hornin a      HSV    ########## 17
       konstrukcí (výměnná vrstva)
                              2 176,36 0
56      Podkladní vrstvy komunikací a HSV     60 986,20 1
       zpevněných ploch             112 075,00 2
                            313 650,00 5
57      Kryty štěrkových a živičných  HSV     73 800,00 1
       komunikací                ########## 100

59      Dlažby a předlažby       HSV
       komunikací

89      Ostatní konstrukce na trubním HSV
       vedení

91      Doplňující práce na      HSV
       komunikaci

96      Bourání konstrukcí       HSV

99      Staveništní přesun hmot    HSV

M46     Zemní práce při montážích   MON

VN      Vedlejší náklady        VN

ON      Ostatní náklady        ON

Cena celkem

   Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.          Stránka 5 z 5