Textová podoba smlouvy Smlouva č. 15793987: SOD - oprava ul. Husova, část Alšova, Ostravská

Příloha Příloha č.1 SOD Skanska.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:     871906  Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky
             ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova

Zadavatel    Statutární město Karviná    IČO: 00297534
Zhotovitel:                   DIČ: CZ00297534
Vypracoval:   Fryštátská 72/1
                        IČO: 26271303
        73301  Karviná-Fryštát    DIČ: CZ699004845

        Skanska a.s.

        Křižíkova 682/34a
        186 00 Praha 8

Rozpis ceny           15 %                  Celkem
HSV               15 %
PSV               21 %         5 275 438,02
MON               21 %               0,00
Vedlejší náklady
Ostatní náklady                      112 075,00
                             313 650,00
Celkem
                              73 800,00
Rekapitulace daní                   5 774 963,02
Základ pro sníženou DPH
Snížená DPH                          0,00 CZK
Základ pro základní DPH                    0,00 CZK
Základní DPH                    5 774 963,02 CZK
Zaokrouhlení                    1 212 742,23 CZK
                               0,00 CZK
Cena celkem s DPH
                        6 987 705,25 CZK

       v             dne

        Za zhotovitele         Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                 Stránka 1 z 5
Rekapitulace dílčích částí

Číslo   Název                Základ pro  Základ pro DPH celkem  Cena  %
                       sníženou DPH základní DPH       celkem

      Ostatní a vedlejší náklady     0,00 387 450,00 81 364,50 468 814,50 7

87190600  Vedlejší a ostatní náklady     0,00 387 450,00 81 364,50 468 814,50 7

      Stavební objekt                        0,00    0,00 0

101    Oprava části MK ul.        0,00 243 237,62 51 079,90 294 317,52 4

871906101 Alšova u č.p. 852/13        0,00 243 237,62 51 079,90 294 317,52 4

102    Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 0,00 5 144 275,40 1 080 297,83 6 224 573,23 89

871906102 852/13               0,00 5 144 275,40 1 080 297,83 6 224 573,23 89

      Oprava komunikace ul.

      Husova vč. opravy části

      Oprava komunikace ul. Husova vč.

      opravy části křižovatky MK ul.

Celkem za stavbu               0,00 5 774 963,02 1 212 742,23 6 987 705,25 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
    Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a
usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní
rozvoj č.169/2016 Sb.

    Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:             Stránka 2 z 5

    Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích
obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové
podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

    Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních
či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

    Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu
příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré
stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

    Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních
prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se
definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení
staveniště.

    Cenová soustava

    Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS,
a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

    Technické podmínky

    Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek
jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně
dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky
Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou
cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné
dokumentace.

    Závaznost a změna soupisu

    Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze
soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných
jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

    Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

    Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných
hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu
předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní
vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství
měrných jednotek.

    Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako
přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková
cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při
soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z
hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu
uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní
částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

    Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že
tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

    Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je
povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY                                Stránka 3 z 5
Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU
    Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

    Zpracování elektronické podoby soupisu

    Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze
jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či
funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených
matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

    Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních
prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je
volně přístupná na webových stránkách MMR.

    Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                 Stránka 4 z 5
Rekapitulace dílů

   Číslo Název              Typ dílu  Celkem %
                       HSV   168 410,50 3
1      Zemní práce
                             49 200,00 1
11      Přípravné a přidružené práce  HSV    216 602,46 4
                            598 213,46 10
11a     Přípravné a přidružené práce  HSV    131 272,98 2

11b     Přípravné a přidružené práce  HSV     24 759,15 0
                            162 387,55 3
11c     Přípravné a přidružené práce  HSV    606 981,39 11

18      Povrchové úpravy terénu    HSV     39 322,61 1
                            643 876,71 11
21      Úprava podloží a základ.spáry HSV    ########## 23
                            162 648,43 3
28      Výměnná vrstva         HSV
                             86 715,00 2
28      Zpevňování hornin a      HSV    ########## 17
       konstrukcí (výměnná vrstva)
                              2 176,36 0
56      Podkladní vrstvy komunikací a HSV     60 986,20 1
       zpevněných ploch             112 075,00 2
                            313 650,00 5
57      Kryty štěrkových a živičných  HSV     73 800,00 1
       komunikací                ########## 100

59      Dlažby a předlažby       HSV
       komunikací

89      Ostatní konstrukce na trubním HSV
       vedení

91      Doplňující práce na      HSV
       komunikaci

96      Bourání konstrukcí       HSV

99      Staveništní přesun hmot    HSV

M46     Zemní práce při montážích   MON

VN      Vedlejší náklady        VN

ON      Ostatní náklady        ON

Cena celkem

   Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.          Stránka 5 z 5
S: 871906              Soupis vedlejších a ostatních nákladů
O: 00
R: 87190600    Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
          Vedlejší a ostatní náklady
          Vedlejší a ostatní náklady

P.č.Číslo položky Název položky                              MJ Množství Cena / MJ Celkem         Ceník Cen.
                                                                        soustava
Díl:VN       Vedlejší náklady                             Soubor            313 650,00      / platnost
                                                                        RTS 19/ II
 1 004111020R   Vypracování projektové dokumentace                        1,00000 49 200,00 49 200,00         RTS 19/ II
 2 005111020R                                                                 RTS 19/ II
 3 005111021R   Náklady spojené s vypracováním realizační projektové dokumentace.                              RTS 19/ II
 4 005121 R
          Vytyčení stavby                             Soubor 1,00000 61 500,00 61 500,00         Vlastní
 5 005122 R1
          Geodetické zaměření stavby.

          Vytyčení inženýrských sítí                        Soubor 1,00000 18 450,00 18 450,00

          Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

          Zařízení staveniště                           Soubor 1,00000 12 300,00 12 300,00

          Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Stavební buňka + TOI TOI +

          oplocení + označení stavby. Čištění komunikací, případné poplatky za zábory pro ZS, informační tabule.

          Provozorní dopravní značení                       Soubor 1,00000 153 750,00 153 750,00

          Provozní dopravní značení včetně projednání a schválení na DI.

          Provizorní dopravní znační je odečteno z výkresu B.8.2.b-01, B.8.2.b-02, B.8.2.b-03. Shodující se přechodné dopravní

          značení bude využito v navazujících etapách.
          I. Etapa :

          IP22 - Změna organizace dopravy - Pozor "Výjezd vozidel stavby" - 2ks :

          IP10a - Slepá pozemní komunikace - 2ks :

          A15+S7 - Práce na silnici + Přerušované žluté světlo - 1ks :

          B24b - Zákaz odbočování vlevo - 1ks :

          B24a - Zákaz odbočování vpravo - 1ks :

          Z4a - Směrovací deska - 5ks :

          Z4a + S7 - Směrovací deska + Přerušované žluté světla - 1ks :

          B1+E13+Z2+3xS7 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + Text

          "Mimo dopravní obsluhu" + Zábrana pro označení uzavírky + 3
          Přerušované žluté světla - 3ks :
          B1+Z2+3xS7 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + Zábrana

          pro označení uzavírky + 3 Přerušované žluté světla - 1ks :

          II. Etapa :
          IP22 - Změna organizace dopravy - Pozor "Výjezd vozidel stavby" - 2ks :
          IP10a - Slepá pozemní komunikace - 5ks :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                       Stránka 1 z 2
S: 871906              Soupis vedlejších a ostatních nákladů
O: 00
R: 87190600    Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
          Vedlejší a ostatní náklady
          Vedlejší a ostatní náklady

P.č.Číslo položky Název položky                              MJ Množství Cena / MJ Celkem             Cen.
          B1+E13+Z2+3xS7 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + Text                               soustava
          "Mimo dopravní obsluhu" + Zábrana pro označení uzavírky + 3                             Ceník / platnost
          Přerušované žluté světla - 6ks :

          III. Etapa :
          IP22 - Změna organizace dopravy - Pozor "Výjezd vozidel stavby" - 2ks :
          IP10a - Slepá pozemní komunikace - 1ks :
          B1+E13+Z2+3xS7 - Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech + Text
          "Mimo dopravní obsluhu" + Zábrana pro označení uzavírky + 3
          Přerušované žluté světla - 2ks :
          B24b+E13 - Zákaz odbočování vlevo + Text "Mimo dopravní obsluhu" -
          1ks :

          celkem : 1                                    1,00000

 6 005122 R2   Ochrana stávající zeleně                         Soubor 1,00000 18 450,00 18 450,00     Vlastní
                                                                    RTS 19/ II
Díl:ON       Ostatní náklady                             Soubor             73 800,00 RTS 19/ II

 7 00523 R    Zkoušky a revize                                 1,00000 61 500,00 61 500,00

 8 005241010R   Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek. Statické zatěžovací zkoušky, zkoušky únosnosti pláně.

          Dokumentace skutečného provedení                     Soubor 1,00000 12 300,00 12 300,00

          Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a

          požadovaném počtu.

Celkem                                                    387 450,00

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                       Stránka 2 z 2
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

                                                                 Cen.

                                                                 soustava

P.č.Číslo položky Název položky                             MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník / platnost

Díl:1     Zemní práce                                              8 996,84

1 122202201R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3         m3 1,90000 147,60        280,44 800-1 RTS 19/ II

       s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

       výkop pro komunikaci : 1,9                        1,90000

2 132201110R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně    m3 10,20000 307,50        3 136,50 800-1 RTS 19/ II

       zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém

       terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

       výkop pro drenáž : 10,2                          10,20000

3 174101101R00Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v    m3 23,40000     98,40    2 302,56 800-1 RTS 19/ II

            těchto vykopávkách
            z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

       včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

       zásypy zeminou : 23,4                           23,40000

4 59691019.AR zemina recyklovaná                            t 11,30000 123,00        1 389,90 SPCM RTS 19/ II

       zásypy :

       Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 23,40000                 23,40000

       odpočet zeminy z výkopů :

       Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,90000*-1                -1,90000

       Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,20000*-1                -10,20000

5 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním          m2 102,30000     18,45    1 887,44 800-1 RTS 19/ II

       vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

       odečteno ze situace : 102,3                        102,30000

Díl:11a    Přípravné a přidružené práce                                     12 339,36

6 113151119R00Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 m2 110,00000      55,35    6 088,50 822-1 RTS 19/ II

       na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky

       100 mm
       s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů,

       upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

       odstranění stávající konstrukce vozovky odhad tl. 110 mm : 110,0     110,00000

7 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a      t 24,20000      12,30    297,66 822-1 RTS 19/ II

       hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       6, :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                   Stránka 1 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

P.č.Číslo položky Název položky                          MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník Cen.
                                                                  soustava
       Součet: : 24,20000                         24,20000                     / platnost
                                                                  RTS 19/ II
8 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i  t 217,80000     12,30 2 678,94 822-1
                                                                  RTS 19/ II
       započatý 1 km přes 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                 RTS 19/ II
                                                                  RTS 19/ II
       6, :
                                                                  RTS 19/ II
       Součet: : 217,80000                         217,80000
                                                                  RTS 19/ II
9 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt                t 24,20000 135,30      3 274,26 801-3
                                                                  RTS 19/ II
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       6, :

       Součet: : 24,20000                         24,20000

Díl:11b    Přípravné a přidružené práce                                  24 029,28

10 113107629R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše m2 110,00000    61,50 6 765,00 822-1

       jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 290 mm            110,00000
       odstranění stávající konstrukce vozovky : 110,0

11 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a  t 70,18000      12,30 863,21 822-1

       hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       10, :

       Součet: : 70,18000                         70,18000

12 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i t 631,62000     12,30 7 768,93 822-1

       započatý 1 km přes 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       10, :

       Součet: : 631,62000                         631,62000

13 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti                 t 70,18000 123,00      8 632,14 801-3

       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       10, :

       Součet: : 70,18000                         70,18000

Díl:18    Povrchové úpravy terénu                                     1 455,69

14 121101100R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m         m3 1,45000      73,80 107,01 800-1

       nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se

       složením                              1,45000
       odhumusování : 14,5*0,1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                 Stránka 2 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

                                                                    Cen.

                                                                    soustava

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník / platnost

15 181201101R00Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění         m2 16,50000   18,45     304,43 800-1 RTS 19/ II

       vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

       plocha ohumusování : 16,5                        16,50000

16 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2,   m2 16,50000   36,90     608,85 800-1  RTS 19/ II

       tloušťka vrstvy do 100 mm
       s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině

       nebo ve svahu do 1 : 5,

       Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,50000                16,50000

17 10364200R ornice pro pozemkové úpravy                        m3 0,20000 184,50        36,90 SPCM RTS 19/ II

       ornice pro ohumusování : 16,5*0,1                    1,65000

       odpočet ornice z odhumusování : -14,5*0,1                -1,45000

18 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 16,50000    18,45     304,43 823-1 RTS 19/ II

       1:5
       na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

       Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 16,50000                16,50000

19 00572465R směs travní standard                           kg 0,50985 184,50        94,07 SPCM RTS 19/ II

       Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 16,50000*0,0309             0,50985

Díl:21    Úprava podloží a základ.spáry                                   13 031,60

20 212571111R00Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným                 m3 10,20000   922,50     9 409,50 800-2 RTS 19/ II

       do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

       Trativod - štěrk fr. 22-32, 32-36 : 10,2                 10,20000

21 211971110R01Opláštění trativodů separační geotextiliíi 300g/m2, včetně dodávka   m2 81,80000   44,28     3 622,10    Vlastní

       geotextilie                               81,80000
       trativod : 81,8

Díl:28    Zpevňování hornin a konstrukcí (výměnná vrstva)                          39 322,61

22 131201110R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení m3 49,70000 184,50          9 169,65 800-1 RTS 19/ II

       strojně
       kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s

       případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3

       m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,        49,70000
       výměnná vrstva : 49,7

23 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9   m3 49,70000   49,20     2 445,24 800-1 RTS 19/ II

       000 do 10 000 m
       po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                   Stránka 3 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

P.č.Číslo položky Název položky                                MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník     Cen.
             Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 49,70000                                     soustava
                                                49,70000                  / platnost
24 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4
             Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 49,70000*1,6             t 79,52000     98,40  7 824,77 800-1 RTS 19/ II

25 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z       79,52000                  RTS 19/ II
             hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků
             zkoušek Proctor-Standard                       m3 49,70000     49,20  2 445,24 800-1

       snraoz1p0r3os%třePnSím sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

       Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 49,70000                         49,70000
                                                t 94,43000
26 58344197R štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A                               123,00 11 614,89 SPCM RTS 19/ II
                                                    94,43000
       Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 49,70000*1,9                  m2 131,50000

27 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2           131,50000  44,28  5 822,82 800-2 RTS 19/ II

       separační geotextilie : 131,5                          m2 104,00000
                                                    104,00000
Díl:56    Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                 70 469,16
                                                m2 104,00000
28 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,            104,00000  141,45 14 710,80 822-1 RTS 19/ II

       tloušťka po zhutnění 150 mm                           m2 104,00000
       plocha nové asfaltové komunikace : 104,0
                                                    104,00000
29 564851111RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm,        m2 3,00000     141,45 14 710,80 822-1 RTS 19/ II

       tloušťka po zhutnění 150 mm                                 3,00000
       Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 104,00000
                                                m2 104,00000
30 565151111RT3Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu            104,00000  391,14 40 678,56 822-1 RTS 19/ II

       šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm
       s rozprostřením a zhutněním

       obalované kamenivo střednězrnné :

       Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 104,00000

31 569211111R00Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem tloušťka po                 123,00 369,00 822-1 RTS 19/ II

       zhutnění 50 mm
       s rozprostřením a zhutněním

       vyrovnání štěrkových ploch ŠP : 3,0

Díl:57    Kryty štěrkových a živičných komunikací                                    31 724,16

32 577131211RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO                263,22 27 374,88 822-1 RTS 19/ II

       8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2
       plocha nové asfaltové komunikace : 104,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                     Stránka 4 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

                                                                Cen.

                                                                soustava

P.č.Číslo položky Název položky                          MJ Množství Cena / MJ Celkem        Ceník / platnost

33 573111112R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 104,00000      30,75      3 198,00 822-1 RTS 19/ II

       z asfaltu silničního

       infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze 0,8 kg/m2 :

       Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 104,00000                104,00000

34 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od m2 104,00000    11,07      1 151,28 822-1 RTS 19/ II

       0,3 do 0,5 kg/m2
       spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m2 :

       Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 104,00000                104,00000

Díl:59    Dlažby a předlažby komunikací                                        578,10

35 113106121R00Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár   m2 1,00000 123,00            123,00 822-1 RTS 19/ II

       z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
       s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

       rozebrání a znovu položení betonové dlažby : 1,0             1,00000

36 979054441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s m2 1,00000 147,60          147,60 822-1 RTS 19/ II

       původním vyplněním spár kamenivem těženým
       krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího

       materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m                1,00000
       Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000

37 596811111R00Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z   m2 1,00000 307,50           307,50 822-1 RTS 19/ II

       kameniva těženého tloušťky do 30 mm
       komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením

       přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m               1,00000
       Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000

Díl:91    Doplňující práce na komunikaci                                    38 163,72

38 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, m 59,00000      430,50 25 399,50 822-1 RTS 19/ II

       s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
       S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

       obrubníky do betonové lože C25/30 : 59,0                 59,00000

39 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = kus 59,59000 142,07           8 465,95 SPCM RTS 19/ II

       250,0 mm; barva šedá                           59,59000
       Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 59,00000*1,01

40 918101111R00Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 m3 1,77000 1 845,00          3 265,65 822-1 RTS 19/ II

       z dlažebních kostek z betonu prostého

       betonové lože C25/30 : 59,0*0,3*0,1                   1,77000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 5 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 101
R: 871906101 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13
       Oprava části MK ul. Alšova u č.p. 852/13

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem    Ceník Cen.
                                                                 soustava
41 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do m 7,20000    97,17 699,62 822-1    / platnost
                                                                 RTS 19/ II

       150 mm
       včetně spotřeby vody

       v místech zásahu do komunikace : 7,2                    7,20000

42 919721211R01Asfaltová zálivka nebo asf. těsnící pásek               m 7,20000    46,25 333,00       Vlastní

       v místech zásahu do komunikace : 7,2                    7,20000

Díl:99    Staveništní přesun hmot                                     3 127,10

43 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 254,23594   12,30 3 127,10 822-1 RTS 19/ II

       vodorovně do 200 m

       Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       4,17,19,20,21,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,42, :

       Součet: : 254,23594                            254,23594

Celkem                                                    243 237,62

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                Stránka 6 z 6
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                           MJ Množství Cena / MJ Celkem      Ceník    Cen.
                                                                     soustava
Díl:1     Zemní práce                                            159 413,66        / platnost
                                                                     RTS 19/ II
1 122202202R00Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3  m3 177,40000    147,60 26 184,24 800-1
                                                                     RTS 19/ II
       s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
                                                                     RTS 19/ II
       výkop pro komunikaci : 177,4                     177,40000
                                                                     RTS 19/ II
2 132201111R00Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 116,80000 307,50 35 916,00 800-1         RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
       zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém

       terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

       výkop pro drenáž : 116,8                       116,80000

3 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 m3 48,00000     61,50      2 952,00 800-1

       do 500 m
       po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

       na meziskládku a zpět pro násypy : 24,0*2               48,00000

4 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá  m3 24,00000     12,30      295,20 800-1
                                               24,00000
            přes 2 m3 výkopku nebo ornice
            zemina na meziskládce : 24,0

5 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 24,00000     30,75      738,00 800-1

       do 100 m3, z horniny 1 až 4                      24,00000
       na meziskládce pro zásypy : 24,0

6 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z m3 24,00000      98,40      2 361,60 800-1

       hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků
       zkoušek Proctor-Standard

       snraoz1p0r3os%třePnSím sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

       zpětný zásyp zeminou z výkopů : 24,0                 24,00000

7 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9  m3 270,20000    49,20 13 293,84 800-1 RTS 19/ II
                                                    98,40 42 540,29 800-1 RTS 19/ II
       000 do 10 000 m
       po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

       výkopy :

       Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 177,40000               177,40000

       Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 116,80000               116,80000

       odpočet násypů :

       Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 24,00000*-1              -24,00000

8 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4                    t 432,32000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 1 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                             MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník Cen.
                                                                     soustava
       Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 270,20000*1,6               432,32000                    / platnost
                                                                     RTS 19/ II
9 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním           m2 1 904,20000   18,45 35 132,49 800-1    RTS 19/ II

       vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                          RTS 19/ II

       odečteno ze situace : 1904,2                               1                 RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
Díl:11    Přípravné a přidružené práce                        904,20000          49 200,00
                                                                     RTS 19/ II
10 112103129R00Pokácení stromu ve ztížených podmínkách průměr přes 900 do 1000      kus 1,00000 49 200,00 49 200,00 823-1
                                                                     RTS 19/ II
       mm, v rovině nebo na svahu do 1:5
       bez odstranění pařezu, s odklizením částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m, se složením na hromady nebo s

       naložením na dopravní prostředek,                     1,00000
       kácení vzrostlého stromu : 1

Díl:11a    Přípravné a přidružené práce                                      204 263,10

11 113108310R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2,  m2 22,60000     123,00 2 779,80 822-1

       tloušťka vrstvy 100 mm                           18,50000
       Odstranění celé konstrukce stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem :

       18,5                                    4,10000
       Odstranění části konstrukce stávajícího chodníku - asfaltový povrch : 4,1

12 113108411R00Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, m2 1 880,70000    43,05 80 964,14 822-1

       tloušťka vrstvy 110 mm

       Odstranění stávající konstrukce asfaltové vozovky : 1539,2                1

       Odstranění asfaltových vrstev vozovky : 341,5               354319,520000

13 113151113R00Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 m2 12,00000 116,85       1 402,20 822-1

       na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky

       40 mm
       s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů,

       upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,

       napojeni na silnici I.třídy : 12,0                     12,00000

14 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a      t 461,15740     12,30  5 672,24 822-1

       hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       11,12,13, :

       Součet: : 461,15740                            461,15740

15 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i     t 4 150,41660    12,30 51 050,12 822-1

       započatý 1 km přes 1 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 2 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                                 MJ Množství Cena / MJ Celkem        Ceník Cen.
                                                                          soustava
       11,12,13, :                                                             / platnost
                                                                          RTS 19/ II
       Součet: : 4150,41660                                         4
                                                 t 416510,145176460                RTS 19/ II
16 979990112R00Poplatek za skládku obalovaný asfalt                                   135,30 62 394,60 801-3  RTS 19/ II
                                                                          RTS 19/ II
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                         RTS 19/ II
                                                                          RTS 19/ II
       11,12,13, :                                                             RTS 19/ II

       Součet: : 461,15740                                    461,15740                 RTS 19/ II

Díl:11b    Přípravné a přidružené práce                            m2 4,10000           574 184,18
                                                      4,10000
17 113107505R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše                   30,75  126,08 822-1
                                                 m2 18,50000
       jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                         18,50000
       Odstranění části konstrukce stávajícího chodníku - asfaltový povrch : 4,1
                                                 m2 58,00000
18 113107515R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše            58,00000   92,25  1 706,63 822-1

            jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm               m2 490,00000      61,50  3 567,00 822-1
            Odstranění celé konstrukce stávajícího chodníku s asfaltovým povrchem :     490,00000

            18,5                                   m2 1 539,20000
19 113107609R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše                  1

            jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 90 mm                t 1533496,,25030200
            Odstranění části konstrukce stávajícího chodníku - povrch ze žulových

            kostek : 58,0                                          98,40 48 216,00 822-1
20 113107629R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše
                                                            123,00 189 321,60 822-1
            jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 290 mm                           12,30 16 562,34 822-1
            Odstranění stávající konstrukce vozovky - povrch ze žulových kostek :

            490,0
21 113107630R00Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše

       jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm
       Odstranění stávající konstrukce asfaltové vozovky : 1539,2

22 979082213R00Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a

            hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
            Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       17,18,19,20,21, :

       Součet: : 1346,53200                                         1
                                                 t 12341618,5,73828000
23 979082219R00Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i                    12,30 149 061,09 822-1

            započatý 1 km přes 1 km
            Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       17,18,19,20,21, :

       Součet: : 12118,78800                                    12
                                                 118,78800

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                         Stránka 3 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem      Ceník    Cen.
                                                                     soustava
24 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti                   t 1 346,53200 123,00 165 623,44 801-3        / platnost
                                                                     RTS 19/ II
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
                                                                     RTS 19/ II
       17,18,19,20,21, :
                                                                     RTS 19/ II
       Součet: : 1346,53200                                   1
                                                                     RTS 19/ II
Díl:11c    Přípravné a přidružené práce                          346,53200      131 272,98       RTS 19/ II
                                           m2 58,00000                     RTS 19/ II
25 113106221R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár                     123,00     7 134,00 822-1
                                                                     RTS 19/ II
       v ploše jednotlivě do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, kladených

       do lože z kameniva těženého, škváry nebo strusky
       s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

       Žulové kostky budou použity pro zpětné vydláždění chodníkových ploch.

       Odstranění části konstrukce stávajícího chodníku - povrch ze žulových      58,00000

            kostek : 58,0                         m2 490,00000 123,00 60 270,00 822-1
26 113106511R00Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

       v ploše jednotlivě přes 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z

       kameniva těženého, škváry nebo strusky
       s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

       Žulové kostky budou odvezeny dle pokynu investora, vzdálenost odvozu cca 6 km.

       Odstranění stávající konstrukce vozovky - povrch ze žulových kostek :  490,00000

            490,0                             m 22,50000 123,00          2 767,50 822-1
27 113201111R00Vytrhání obrub chodníkových ležatých

       s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

       Odstranění stávajících obrubníků v místě opravy chodníku : 22,5         22,50000

28 113202111R00Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých           m 129,50000 123,00 15 928,50 822-1

       s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

       Odstranění stávajících obrubníků : 129,5                129,50000

29 979024441R00Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných m 11,25000 147,60         1 660,50 822-1

       z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár
       krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího

       materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m
       obrubníky pro opětovné použití 50% :

       Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 22,50000*0,5                  11,25000

30 979071121R00Očištění vybouraných dlažebních kostek drobných, s původním      m2 58,00000 147,60         8 560,80 822-1

       vyplněním spár kamenivem těženým

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 4 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem      Ceník   Cen.
                                                                     soustava
       od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s       / platnost
                                                                     RTS 19/ II
       odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m            58,00000
       konstrukce stávajícího chodníku - povrch ze žulových kostek : 58,0                             RTS 19/ II

31 979084216R00Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se    t 244,24500 110,70 27 037,92 822-1        RTS 19/ II

       složením na vzdálenost do 5 km                                               RTS 19/ II
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                    RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
       26,27,28, :                                                        RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
       Součet: : 244,24500                           244,24500

32 979084219R00Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za     t 244,24500   12,30 3 004,21 822-1

       každých dalších i započatých 5 km přes 5 km
       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       26,27,28, :

       Součet: : 244,24500                           244,24500

33 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti                    t 39,91500 123,00    4 909,55 801-3

       Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 4,95000             4,95000

       Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 34,96500             34,96500

Díl:18    Povrchové úpravy terénu                                     23 303,46

34 121101100R00Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m           m3 6,60000    73,80 487,08 800-1

       nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se

       složením                                 6,60000
       Odhumusování v tl. 0,10 m : 66,0*0,1

35 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 m3 13,20000     61,50 811,80 800-1

       do 500 m
       po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

       humózní vrstvy zeminy na meziskládku a zpět pro ohumusování : 6,6*2   13,20000

36 167101101R00Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 6,60000     30,75 202,95 800-1

       do 100 m3, z horniny 1 až 4                       6,60000
       humózní vrstvy zeminy na meziskládce : 6,6

37 171201201R00Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá m3 6,60000      12,30        81,18 800-1

       přes 2 m3 výkopku nebo ornice                      6,60000
       humózní vrstvy zeminy na meziskládce : 6,6

38 181201101R00Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění         m2 140,00000   18,45 2 583,00 800-1

       vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 5 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

                                                               Cen.

                                                               soustava

P.č.Číslo položky Název položky                           MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník / platnost

       plocha ohumusování : 140,0                      140,00000

39 181301101R00Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, m2 140,00000    36,90 5 166,00 800-1 RTS 19/ II

       tloušťka vrstvy do 100 mm
       s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině

       nebo ve svahu do 1 : 5,                        140,00000
       Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 140,00000

40 10364200R ornice pro pozemkové úpravy                      m3 7,40000 184,50     1 365,30 SPCM RTS 19/ II

       ornice pro ohumusování : 140,0*0,1                  14,00000

       odpočet ornice z odhumusování : -66*0,1                -6,60000

41 180402111R00Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do m2 140,00000    18,45 2 583,00 823-1 RTS 19/ II

       1:5
       na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

       Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 140,00000              140,00000

42 00572465R směs travní standard                          kg 4,32600 184,50     798,15 SPCM RTS 19/ II

       Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 140,00000*0,0309           4,32600

43 184101111RA1Výsadba keře, Cotinus coggygraia „Royal Purple“, velikost sazenic 125- kus 4,00000 369,00    1 476,00    Vlastní

       150 cm                                4,00000
       náhradní výsadba : 4

44 184101112RA1Výsadba stromu, Pinus nigra, velikost sazenic 200-250 cm, solitér, zemní kus 4,00000 1 845,00  7 380,00    Vlastní

       bal                                  4,00000
       náhradní výsadba : 4

45 184101114RA1Výsadba stromu, Gingo biloba, velikost sazenic 16-18 cm, zemní bal  kus 1,00000 369,00     369,00     Vlastní

       náhradní výsadba : 1                         1,00000

Díl:21    Úprava podloží a základ.spáry                                  149 355,95

46 212753114R00Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do  m 380,00000     12,30 4 674,00 827-1 RTS 19/ II
                                              380,00000
       rýhy, DN 100, bez lože
       Drenáž DN100, uložená na lože z podkladního betonu : 380,0

47 28611233R trubka plastová drenážní PVC-U; ohebná; korugovaná; perforovaná po   m 383,80000     20,91 8 025,26 SPCM RTS 19/ II

       celém obvodu; DN 100,0 mm                       383,80000
       Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 380,00000*1,01

48 212312111R00Lože pro trativody z betonu prostého                 m3 15,20000 1 845,00 28 044,00 800-2 RTS 19/ II

       lože z podkladního betonu C8/10 : 380,0*0,4*0,1            15,20000

49 212571111R00Výplň trativodů štěrkopískem, tříděným                m3 108,40000 738,00 79 999,20 800-2 RTS 19/ II

       do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                 Stránka 6 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                           MJ Množství Cena / MJ Celkem         Ceník Cen.
                                                                    soustava
       štěrkopísek fr. 8/32 : 34,3                      34,30000                      / platnost

       štěrkopísek fr. 22/32 : 74,1                     74,10000                      Vlastní
                                                                    Vlastní
50 211971110R01Opláštění trativodů separační geotextiliíi 300g/m2, včetně dodávka  m2 956,30000      12,30 11 762,49       Vlastní
                                              956,30000                  Vlastní
            geotextilie                                                   Vlastní
            separační geotextilie : 956,3
                                                                    RTS 19/ II
51 212901   Napojení do drenáže DN 100                      kus 3,00000 615,00         1 845,00
                                                                    RTS 19/ II
       odvodnění pláně : 3                          3,00000
                                                                    RTS 19/ II
52 212902   Navrtávka do uliční vpust                       kus 8,00000 1 230,00        9 840,00     RTS 19/ II

       odvodnění pláně : 8                          8,00000

53 212903   Napojení do uliční vpusti DN 150                   kus 1,00000 738,00         738,00

       odvodnění pláně : 1                          1,00000

54 212904   Navrtávka drenáže do přípojky uliční vpusti              kus 3,00000 1 476,00        4 428,00

       odvodnění pláně : 3                          3,00000

Díl:28    Výměnná vrstva                                        606 981,39

55 131201112R00Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení m3 938,40000      49,20 46 169,28 800-1

       strojně
       kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s

       případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3

       m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,       938,40000
       výměnná vrstva : 938,4

56 162701105R00Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 m3 938,40000      49,20 46 169,28 800-1

       000 do 10 000 m
       po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

       Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 938,40000              938,40000

57 199000005R00Poplatky za skládku zeminy 1- 4                   t 1 501,44000     98,40 147 741,70 800-1

       Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 938,40000*1,6                      1

58 171101105R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z m3 954031,8404000    49,20 46 434,96 800-1

       hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků

       zkoušek Proctor-Standard

59 58344197R snraoz1p0r3os%třePnSím sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,      943,80000    123,00 220 566,06 SPCM RTS 19/ II
       výměnná vrstva : 943,8                        t 1 793,22000
       štěrkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                   Stránka 7 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem        Ceník Cen.
                                                                     soustava
       Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 943,80000*1,9                      1                 / platnost
                                                                     RTS 19/ II
60 289970111R00Geotextílie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2   m2 2729536,,2120000  44,28 99 900,11 800-2   RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
       separační geotextilie : 2256,1                              2
                                                                     RTS 19/ II
Díl:56    Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                  256,10000       573 407,55
                                            m2 47,00000                    RTS 19/ II
61 564831111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,               104,55 4 913,85 822-1   RTS 19/ II
                                                                     RTS 19/ II
       tloušťka po zhutnění 100 mm                            47,00000
       oprava chodníku - vyrovnání nerovnosti : 47,0              m2 1 881,00000                  RTS 19/ II

62 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,               141,45 266 067,45 822-1

       tloušťka po zhutnění 150 mm                            27,50000
       nová konstrukce chodníku : 27,5                           9,50000
                                                      1
       vstupy na soukromé pozemky : 9,5
                                            m2 1884444,,0000000
       plocha asfaltové komunikace : 1844,0

63 564861115RT4Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm,               141,45 260 833,80 822-1

       tloušťka po zhutnění 240 mm
       planimetrováno z příčných řezů :

       plocha asfaltové komunikace : 1844,0                             1
                                            m2 8404,500000
64 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm,               221,40  8 966,70 822-1
                                                40,50000   430,50   645,75 822-1
       tloušťka po zhutnění 250 mm                       m2 1,50000       123,00
       sjezdy na soukromé pozemky : 40,5                                    31 980,00 822-1
                                                 1,50000
65 567211115R00Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 150 mm           m2 260,00000

       Upozornění na začátek a konec obytné zóny - podklad pod dlažbu : 1,5

66 569251111R00Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkopískem tloušťka po

       zhutnění 150 mm
       s rozprostřením a zhutněním

       Zasypání tříděným štěrkem - vyplnění prostoru mezi novým obrubníkem a      260,00000
                                            m2 1 844,00000
       stávajícícím oplocením : 260,0

Díl:57    Kryty štěrkových a živičných komunikací                                 1 283 755,92
                                                       263,22 485 377,68 822-1
67 577131211RT3Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO

       8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 40 mm, plochy do 200 m2
       plocha asfaltové komunikace :

       napojení na ul. Ostravskou : 252,0                    252,00000
                                            387,00000
       ul. Ostravská historická trasa + asfaltová plocha před pozemkem s p. č.
                                                  1
       3800 : 315,0+72,0                            205,00000
       ul. Husova : 1205,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 8 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

                                                                 Cen.

                                                                 soustava

P.č.Číslo položky Název položky                          MJ Množství Cena / MJ Celkem         Ceník / platnost

68 565151111R00Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu m2 1 844,00000 391,14 721 262,16 822-1 RTS 19/ II

       šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm
       s rozprostřením a zhutněním

       Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1844,00000                       1

69 573111112R00Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1884444,,0000000   30,75 56 703,00 822-1 RTS 19/ II

       z asfaltu silničního

       infiltrační postřik z kationaktivní asf. emulze 0,8 kg/m2 :

       Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1844,00000                       1

70 573231110R00Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od m2 1884444,,0000000 11,07 20 413,08 822-1 RTS 19/ II

       0,3 do 0,5 kg/m2
       spojovací postřik z kationaktivní asf. emulze 0,25 kg/m2 :

       Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 1844,00000                       1

Díl:59    Dlažby a předlažby komunikací                        844,00000        162 070,33
                                          m2 68,00000
71 591211111R00Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva                553,50 37 638,00 822-1 RTS 19/ II

       těženého tloušťky 50 mm
       s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici

       chodník plocha celkem : 68,0                     68,00000

72 58380056R mozaika dlažební štípaná; materiálová skupina I/2 (žula); 4/6 cm;   m2 10,20000 430,50         4 391,10 SPCM RTS 19/ II

       šZeadčoábteílkáprovozního součtu

       chodník plocha celkem : 68,0                     68,00000

       odpočet odstraněné části chodníku : -58,0              -58,00000

       Konec provozního součtu

       10,0*1,02                              10,20000

73 596215020R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30 m2 9,50000 307,50        2 921,25 822-1 RTS 19/ II

       mm
       s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného

       materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.     9,50000
       vstupy na soukromé pozemky : 9,5

74 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = m2 9,97500 245,39         2 447,77 SPCM RTS 19/ II

       100 mm; tl. 60,0 mm                         9,97500
       Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 9,50000*1,05

75 596291111R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm                m 50,00000 184,50          9 225,00 822-1 RTS 19/ II

       odhad chodníky : 50,0                        50,00000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                   Stránka 9 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

                                                                  Cen.

                                                                  soustava

P.č.Číslo položky Název položky                             MJ Množství Cena / MJ Celkem       Ceník / platnost

76 596215040R00Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 m2 40,50000 344,40 13 948,20 822-1 RTS 19/ II

            mm
            s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného

       materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.         40,50000
       sjezdy na soukromé pozemky : 40,5

77 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. m2 42,52500 286,71 12 192,34 SPCM RTS 19/ II

       80,0 mm                                   42,52500
       Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 40,50000*1,05

78 596291113R00Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                   m 70,00000 221,40 15 498,00 822-1 RTS 19/ II

       odhad sjezdy : 70,0                             70,00000

79 596415040R00Kladení dlažby z kamenných desek do drtě tloušťka dlažby 80 mm,      m2 2,70000 1 230,00     3 321,00 822-1 RTS 19/ II

       tloušťka lože 40 mm
       s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním, a se smetením

       přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

       chodník kontrastní pás z hladké dlažby : 2,7                 2,70000

80 58381325R1 Kontrastní pás z hladké kamenné dlažby tl. 60mm šířky 0,25 m, šedá     m2 2,83500 8 610,00 24 409,35       Vlastní

       Obadrkvaz na mn. položky pořadí 79 : 2,70000*1,05              2,83500

81 596715021R00Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, m2 3,10000 1 230,00      3 813,00 822-1 RTS 19/ II
                                              3,10000
            osazené do lože z kamenné drtě, tloušťky 40 mm
            chodník reliéfní dlažba z umělého kamene : 3,1

82 592451151R1 Reliéfní dlažba z umělého kamene tl. 60mm s pravidelnými výstupky,    m2 3,25500 9 102,00 29 627,01       Vlastní

       černé barvy                                 3,25500
       Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 3,10000*1,05

83 596745021R00Kladení vodicí linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, m2 1,50000 1 230,00      1 845,00 822-1 RTS 19/ II

       osazené do lože z cementové malty, tloušťky 40 mm              1,50000
       upozornění na začátek a konec obytné zóny : 1,5

84 592451158R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; dlaždice pro nevidomé; m2  1,57500   503,69     793,31 SPCM RTS 19/ II
                                              1,57500
            červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm
            Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 1,50000*1,05

Díl:89    Ostatní konstrukce na trubním vedení                               86 715,00

85 899231111R00Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže kus 11,00000 1 845,00 20 295,00 822-1 RTS 19/ II

       odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
       zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení

       rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené

       výškové úpravy,

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 10 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

                                                                  Cen.

                                                                  soustava

P.č.Číslo položky Název položky                              MJ Množství Cena / MJ Celkem      Ceník / platnost

       Výšková úprava mříží stávajících vpustí : 11                 11,00000

86 899331111R00Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu kus 36,00000 1 845,00 66 420,00 822-1 RTS 19/ II

       odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,

       zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení

       rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené

       výškové úpravy,                               36,00000
       Výšková úprava stávajících kanalizačních poklopů a vodovodních

       šoupátek : 36

Díl:91    Doplňující práce na komunikaci                                  968 241,42

87 914001121R00Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového kus   2,00000 3 628,50      7 257,00 822-1 RTS 19/ II

       základu a AL patky,                             1,00000
       přesun dopravního značení IZ5b : 1

       nové DZ P6 : 1                                1,00000

88 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 1,00000 1 845,00       1 845,00 SPCM RTS 19/ II

       nové DZ P6 : 1                                1,00000

89 914001125R00Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, kus 2,00000 3 628,50       7 257,00 822-1 RTS 19/ II

       konzolu nebo objekt,                             2,00000
       Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 2,00000

90 40445000.AR značka dopravní silniční svislá; upravující přenost P6; tvar osmiúhelník; kus 1,00000 984,00      984,00 SPCM RTS 19/ II

       700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie II.tř.; záruka 10 1,00000
       nové DZ P6 : 1

91 914431111R00Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou         kus 5,00000 430,50     2 152,50 822-1 RTS 19/ II

       nkonvéstrDuZkc:i,

       zrcadlo na samostatném sloupku : 3                      3,00000

       zrcadlo na společném sloupku : 2                       2,00000

92 404459510R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 70 pozinkovaný, délka 4000 mm kus 4,00000 1 845,00       7 380,00 SPCM RTS 19/ II

       nové DZ :

       zrcadlo na samostatném sloupku : 3                      3,00000

       zrcadlo na společném sloupku : 1                       1,00000

93 40444927.AR1zrcadlo dopravní konvexní; tvar kruh; průměr 750 mm             kus 5,00000 6 765,00 33 825,00     Vlastní

       Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 5,00000                   5,00000

94 915712111RT1Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodicích proužků šířky m 30,00000    73,80     2 214,00 822-1 RTS 19/ II

       250 mm                                    30,00000
       VDZ V4 : 30,0

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                    Stránka 11 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

                                                          Cen.

                                                          soustava

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

95 915712121R00Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, dělicích čar šířky 250 mm  m 20,50000 209,10      4 286,55 822-1 RTS 19/ II

       obnova VDZ V2b na silnici I/67 : 20,5                  20,50000

96 915791111R00Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky   m 50,50000      1,23  62,12 822-1 RTS 19/ II

       stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

       Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,00000                30,00000

       Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 20,50000                20,50000

97 916211111RT1Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních m 39,50000 369,00 14 575,50 822-1 RTS 19/ II

       kostek

       z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z kamene těženého
       v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

       Dvojřádek ze žulové kostky 100/100, uložen do betonu C25/30-XF2 : 39,5 39,50000

98 916261111RT1Osazení silniční obruby z dlažebních kostek včetně dodávky dlažebních m 39,50000 369,00 14 575,50 822-1 RTS 19/ II

       kostek

       z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z

       betonu prostého C 12/15
       v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

       Dvojřádek ze žulové kostky 100/100, uložen do betonu C25/30-XF2 : 39,5 39,50000

99 917161111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z m 610,70000 430,50 262 906,35 822-1 RTS 19/ II

       betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
       se zřízením lože tl. 80-100 mm

       Kamenný krajník KS3 130/200, uložen do betonu C25/30-XF2 : 610,7    610,70000

## 58380211R krajník silniční materiálová skupina I/2 (žula); š = 130 mm; h = 200 mm; l m 616,80700 627,30 386 923,03 SPCM RTS 19/ II

       = 300 až 800 mm                             616,80700
       Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 610,70000*1,01

## 917161111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého, s boční opěrou z m 63,50000 430,50 27 336,75 822-1 RTS 19/ II

       betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
       se zřízením lože tl. 80-100 mm

       Žulový obrubník OP3 (250/200), uložen do betonu C25/30-XF2 : 63,5    63,50000

## 58380333R obrubník kamenný přímý; materiálová skupina I/2 (žula); š = 250 mm; h = m 64,13500 1 168,50 74 941,75 SPCM RTS 19/ II

       200 mm; l = 800 až 2 000 mm                       64,13500
       Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 63,50000*1,01

## 917461111R00Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opěrou z m 41,50000 430,50 17 865,75 822-1 RTS 19/ II

       betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
       se zřízením lože tl. 80-100 mm

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                Stránka 12 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                                 MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Cen.
                                                                   soustava
             Zahradní krajník (100/170), uložen do betonu C25/30-XF2 : 41,5     41,50000               / platnost

## 58380211R1 Zahradní krajník (100/170)                            m 30,55250 615,00 18 789,79     Vlastní

             Začátek provozního součtu                       41,50000
                                                -11,25000
              Zahradní krajník (100/170) : 41,5
                                                     30,55250
              odpočet stávajících obrubníků (opětovné použití 50%) : -22,5/2    m 44,20000 430,50 19 028,10 822-1 RTS 19/ II

             Konec provozního součtu                        29,20000
                                                10,50000
             30,25*1,01
                                                 2,50000
## 917862111R00Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční         2,00000
             opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
             S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.                 kus 29,49200 142,07     4 189,93 SPCM RTS 19/ II
                                                               1 670,92 SPCM RTS 19/ II
             Betonový obrubník 100/250, uložen do betonu C25/30-XF2 : 29,2          29,49200 157,56
                                                kus 10,60500          375,16 SPCM RTS 19/ II
             Betonový obrubník 150/250, uložen do betonu C25/30-XF2 : 10,5                     352,20 SPCM RTS 19/ II
                                                     10,60500 148,58   352,20 SPCM RTS 19/ II
             Betonový obrubník nájezdový 150/150, uložen do betonu C25/30-XF2 :   kus 2,52500         42 060,47 822-1 RTS 19/ II
             2B,e5tonový obrubník přechodový 150x150/250, uložen do betonu C25/30-
             XF2 : 2,0                                     2,52500
## 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h =        kus 1,01000 348,71
             250,0 mm; barva šedá
             29,2*1,01                                     1,01000
                                                kus 1,01000 348,71
## 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0
             mm; barva šedá                                  1,01000
             10,5*1,01                               m3 22,79700 1 845,00

## 592171600R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0       21,47100
             mm; h = 150,0 mm; barva přírodní
             2,5*1,01

## 592171610R obrubník silniční náběhový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0
             mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva přírodní
             1,0*1,01

## 592171620R obrubník silniční náběhový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š =
             150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva přírodní
             1,0*1,01

## 918101111R00Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15

             z dlažebních kostek z betonu prostého

             betonové lože C25/30 :

             (610,7+63,5+41,5)*0,3*0,1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                     Stránka 13 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                          MJ Množství Cena / MJ Celkem        Ceník Cen.
                                                                   soustava
       (29,2+10,5+2,5+2,0)*0,3*0,1                          1,32600                  / platnost
                                                                   RTS 19/ II
## 919721211R00Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou        m 24,00000     46,25     1 110,00 822-1
                                                                   RTS 19/ II
       v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár                      RTS 19/ II
                                                                   Vlastní
       Modifikovaná asfaltová zálivka :                                            RTS 19/ II

       zalití pracovní spáry silnice I. třídy : 24,0                 24,00000                 RTS 19/ II

## 919735111R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky do 50 mm m 30,00000     46,25     1 387,50 822-1  RTS 19/ II
                                                                   RTS 19/ II
       včetně spotřeby vody
                                                                   RTS 19/ II
       v místech zásahu do silnice I.tř : 30,0                    30,00000

## 919735113R00Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do m 80,00000    97,17     7 773,60 822-1

       150 mm
       včetně spotřeby vody

       v místech zásahu do komunikace : 80,0                     80,00000

## 919721211R01Asfaltová zálivka nebo asf. těsnící pásek              m 103,00000     46,25     4 763,75

       v místech napojení na stávající zpevněné plochy + v místě varovného      103,00000

       pásu - upozornění na obytnou zónu : 103,0

Díl:96    Bourání konstrukcí                                           2 176,36

## 961044111R00Bourání základů z betonu prostého                  m3 0,62500 2 460,00        1 537,50 801-3

       nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

       přesun dopravního značení IZ5b : 0,5*0,5*0,9                 0,22500

       trvalé odstranění dopravního značení P4, zrcadlo : (0,5*0,5*0,8)*2      0,40000

## 966006211R00Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo  kus 2,00000         1,23 2,46 822-1

       konzolí
       s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

       přesun dopravního značení IZ5b : 1                      1,00000

       trvalé odstranění dopravního značení P4 : 1                  1,00000

## 966006215R00Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže sloupků z AL patek kus 2,00000        1,23 2,46 822-1

       s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek

       Odkaz na mn. položky pořadí 117 : 2,00000                   2,00000

## 966641111R00Odstranění dopravního zrcadla včetně sloupku nebo konzoly      kus 1,00000         1,23 1,23 822-1

       a demontáž zrcadlové části, s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní

       prostředek                                  1,00000
       trvalé odstranění dopravního značení : 1

## 979081111R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km          t    1,44500  81,16     117,28 801-3

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                  Stránka 14 z 15
S: 871906             Položkový soupis prací a dodávek
O: 102
R: 871906102 Oprava komunikace ul. Husova, části křižovatky ul. Husova x Ostravská, části ul. Alšova
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská
       Oprava komunikace ul. Husova vč. opravy části křižovatky MK ul. Husova x Ostravská

P.č.Číslo položky Název položky                            MJ Množství Cena / MJ Celkem      Ceník Cen.
                                                                   soustava
       Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.                 / platnost

       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                  RTS 19/ II
                                                                   RTS 19/ II
       116,117,119, :
                                                                   RTS 19/ II
       Součet: : 1,44500                             1,44500
                                                                   Vlastní
## 979081121R00Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 13,00500     12,30 159,96 801-3    Vlastní

       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       116,117,119, :

       Součet: : 13,00500                             13,00500

## 979990103R00Poplatek za skládku beton do 30x30 cm                 t 1,44500 246,00     355,47 801-3

       Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       116,117,119, :

       Součet: : 1,44500                             1,44500

Díl:99    Staveništní přesun hmot                                       57 859,10

## 998225111R00Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 4 703,99170    12,30 57 859,10 822-1

       vodorovně do 200 m

       Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

       40,42,47,48,49,50,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,7

       6,77,78,79,80,81,82,83,84,85, :
       86,87,90,91,93,94,95,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,10

       9,110,111,112,115, :                                   4
       Součet: : 4703,99170

Díl:M46    Zemní práce při montážích                         703,99170        112 075,00

## 460510321R01Ochrana kabelů CETIN                          soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

       Bude fakturováno na základě skutečných nákladů během provádění stavby. Postup ochrany kabelů bude stanoven na

       základě požadavků správce sítě.

## 460510321R02Ochrana kabelů VO                           m 225,00000 387,00 87 075,00

       Bude fakturováno na základě skutečných nákladů během provádění stavby. Kabely budou zataženy do DVK (pod

       komunikacemi, zpevněnými plochami) nebo ohebné korugované (v trávě) chráničky. Postup ochrany bude stanoven na
       základě požadavků správce sítě.

Celkem                                                      #########

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.                                                  Stránka 15 z 15