Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16069519: Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020 -

Příloha 402_1_2020.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodatek č…

Evidenční číslo smlouvy 402/1/2020
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020
Objednatel: 

Město Černošice

se sídlem:

Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČ:


00241121

DIČ: 


CZ00241121

zastoupený: 

Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

bankovní spojení: 
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 

27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

UnitX s.r.o. 

se sídlem:

Klimentská 1216/46, 110 00 Praha

IČ:  


07850646

DIČ:


CZ 07850646

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308686 

zastoupený:

Ing. Daniel Vlček a Bc. Martin Havlík, jednatelé

bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

115-8720040277/0100

(dále jen „zhotovitel“) 
uzavírají tento 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020 (dále jen „Dodatek“)
I. Preambule

1. Smluvní strany konstatují, že dne 1.12.2020 uzavřely smlouvu, jejímž předmětem je tvorba strategického dokumentu k zajištění dlouhodobé kompatibility a efektivity využívaných informačních systémů města Černošice v rámci projektu „Otevřené město Černošice“, č.p. v OPZ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010044, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 
Součástí tvorby strategického dokumentu je mimo jiné analýza licenčních podmínek s výrobci / dodavateli SW.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu plnění smlouvy, jehož důvodem je skutečnost, že teprve k 1. 2. 2021 nabyly účinnosti nové dodatky ke klíčovému systému GINIS, který je stěžejním objektem licenčního auditu v rámci analytické části předmětu smluvního plnění.
II.
1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2 smlouvy o dílo č. 402/2020 ze dne 1.12.2020 se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje provést předmět plnění nejpozději do 30.04.2021.“
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení dodatku.

2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 68. schůzi konané dne 22.03.2021 (usnesení č. R/68/19/2021) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti dodavatel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

V Černošicích dne: …............                      V Praze dne:…….….

……………………………….                        ……………………………….   

 Mgr. Filip Kořínek, starosta

 Ing. Daniel Vlček, jednatel
…………………………………

Bc. Martin Havlík, jednatel
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy