Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16563507: smlouva o smlouvě budoucí - Smlouva o budoucí smouvě o zřízení věcných

Příloha 0029-2021_Smlouva_o_SB_o_zřízení_VB_-_ke_zveřejnění.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ŽELEZN IC                     SLP-KS/10938-21/VOJ
                              ev. č. 0029/2021

      Čj. : 6620/2020-SŽDC-OŘ BNO-Ř
      Sp.zn.: S 6621/2020-SŽDC-OŘ BNO-Ř
      CES: E639-S-574/2020

                 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ VĚCNÝCH BŘEMEN
                                 uzavřená mezi subjekty

      Město Šlapanice
      identifikační číslo: 002 82 651
      sídlo: Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7, PSČ 664 51
      zastoupena: Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města

      (dále jen jako „budoucí povinný z věcného břemene “)

                       a

      Správa železnic, státní organizace
      se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
      Identifikační číslo: 709 94 234
      zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 48384
      zastoupena.​......​.............​............, ředitelem Oblastního ředitelství Brno, na základě pověření č. 2706 ze
      dne 7. 5. 2019

      Adresa pro doručování písemností:
      Správa železnic, státní organizace
      Oblastní ředitelství Brno
      Kounlcova 688/26
      611 43 Brno

      (dále jen jako „budoucí oprávněný z věcného břemene")

                                       ČI. I.
                                  Úvodní ustanovení
          1.1. Budoucí povinný z věcného břemene je budoucím vlastníkem pozemku p. č. 2653/31 a
      pozemku p. č. 2653/32 v katastrálním území Šlapanice u Brna, obci Šlapanice (dále jen „služebné
      pozemky").

          1.2. Budoucí oprávněný z věcného břemene je na základě ustanovení § 21 zákona č. 77/2002
      Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č.
      266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve
      znění pozdějších předpisů, provozovatelem železniční dráhy Brno hlavní nádraží - Veselí nad Moravou
      na pozemku p. č. 2653/8 v k. ú. Šlapanice u Brna a má právo hospodařit s majetkem státu - s vedením
      dopravně technické Infrastruktury, která slouží potřebám provozovatele dráhy a která je uložena též na
      služebných pozemcích. Součástí dráhy je mimo jiné i budova Šlapanice, Nádražní č._p. 357, č. or. 174,
      způsob využití stavba pro dopravu, která je součástí pozemku p. č. 2655 v k. ú. Šlapanice u Brna
      (dále jen „panující pozemek")

           Vedením dopravně technické Infrastruktury se pro účely této smlouvy rozumí vedení energií,
      jakož I další zařízení s takovým vedením spojená, dále vedení sdělovacích, zabezpečovacích a
      datových kabelů a zařízení s nimi spojená, jakož i zařízení zabezpečovací, vedení vodovodní a
      kanalizační, dopravní plochy pro zajištění a umožnění manipulace se zbožím (nákladiště, čelní nebo
      boční rampy) a další zařízení dráhy, slouží-ll tato vedení a zařízení potřebám a k zajištění činností
      provozovatele dráhy.

                                       ČI. II.
                                  Předmět smlouvy
          11.1. Předmětem této smlouvy je závazek smluvních stran uzavřít v termínu do dvanácti (12)
      měsíců ode dne doručení vyrozumění o provedení vkladu do katastru nemovitostí práva ze smlouvy, na
      jejímž základě dojde k převodu vlastnických práv k služebným pozemkům na budoucího povinného
      z věcného břemene, smlouvu o zřízení věcných břemen na dobu neurčitou, jejímž obsahem bude
      povinnost budoucího povinného z věcného břemene, popř. jeho právních nástupců čl nabyvatelů
      služebných pozemků:

                       1/3
a) strpět ve prospěch panujícího pozemku, tj. pozemku p. č. 2655 v k. ú. Šlapanice u Brna, jehož
  součástí je stavba pro dopravu Šlapanice č. p. 357, služebnost inženýrské sítě zahrnující
  právo na služebném pozemku p. č. 2653/31 v k. ú. Šlapanice u Brna vést, provozovat,
  spravovat, udržovat, opravovat, upravovat, modernizovat uložené kanalizační a vodovodní
  vedení (dále jen „vedení“), a to v rozsahu vyznačeném písmenem „A" v geometrickém plánu č.
  3326-501/2019, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

b) strpět ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene služebnost inženýrské sítě
  zahrnující právo na služebných pozemcích p. č. 2653/31 a p. č. 2653/32 v k. ú. Šlapanice u
  Brna vést, provozovat, spravovat, udržovat, opravovat, upravovat, modernizovat uložené
  sdělovací a zabezpečovací vedení (dále jen „vedení“), a to rozsahu vyznačeném písmeny „A"
  v geometrickém plánu č. 3326-501/2019, jehož kopie tvoří přílohu č. 1 této smlouvy,

c) strpět ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene služebnost inženýrské sítě
  zahrnující právo na služebném pozemku p. č. 2653/32 v k. ú. Šlapanice u Brna vést,
  provozovat, spravovat, udržovat, opravovat, upravovat, modernizovat uložené elektrické
  vedení (dále jen „vedení“), a to v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu č. 3343-
  81/2020, jehož kopie tvoří přílohu č. 2 této smlouvy,

d) zřídit ve prospěch budoucího oprávněného z věcného břemene: služebnost zahrnující
  povinnost strpět na služebných pozemcích v celém jejich rozsahu důsledky (škodlivý vliv)
  trvání a provozu dráhy, jako je například prašnost, hluk, otřesy, vibrace, jiskření, vliv bludných
  a trakčních proudů, rušení telekomunikačních systémů atd. ,

II.2. Služebnosti inženýrské sítě v sobě zahrnují právo po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu

vstupovat a vjíždět na služebné pozemky pro potřeby kontroly, údržby, opravy, obnovy, modernizace

uložených inženýrských sítí, a to i pro osoby, které budoucí oprávněný z věcného břemene k provedení

uvedených činností obstará nebo je jimi pověří, a dále povinnost budoucího povinného z věcného

břemene zdržet se všeho, co by mohlo vést k ohrožení inženýrských sítí.

II.  3 Budoucí oprávněný z věcného břemene je povinen při výkonu svých práv z věcného břemene

šetřit práva a oprávněné zájmy budoucího povinného z věcného břemene.

                     ČI. III.

    Mechanismus uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene

III.  1. Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje do devadesáti (90) dnů ode dne nabytí

právních účinků vkladu práva ze smlouvy, na jejímž základě nabyl vlastnických práv k služebným

pozemkům předložit budoucímu oprávněnému z věcného břemene písemnou výzvu k uzavření smlouvy

o zřízení věcných břemen.

    111.2. Budoucí oprávněný z věcného břemene se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení věcných
břemen nejpozději do jedno sto osmdesáti (180) dnů ode dne doručení písemné výzvy dle čl. III. 1. této
smlouvy. Budoucí povinný se zavazuje poskytnout při uzavření smlouvy nezbytnou součinnost.

    111.3. V případě nesplnění povinnosti dle čl. III.1. ze strany budoucího povinného z věcného
břemene, vyzve k uzavření smlouvy budoucího povinného z věcného břemene budoucí oprávněný
z věcného břemene, a to kdykoli po uplynutí lhůty dle čl. 111.1. Současně s výzvou k uzavření smlouvy
dle tohoto článku předloží budoucí oprávněný z věcného břemene návrh smlouvy o zřízení věcných
břemen.

                             Čl. IV.
                       Úhrada za zřízení práv
IV. 1. Věcná břemena dle této smlouvy budou zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně.

                     Čl. V.

              Ostatní ujednání smluvních stran

V.   1. Budoucí povinný z věcného břemene se zavazuje, že služebné pozemky do zápisu práv do

katastru nemovitostí dle smlouvy o zřízení věcných břemen v budoucnosti uzavřené dle této smlouvy,

nezatíží, nezclzí či nesjedná s 3. osobou smlouvu, která by zmařila vklad budoucí smlouvy o zřízení

věcných břemen do katastru nemovitostí.

    V.2. Smluvní strany se dále dohodly, že následná smlouva včetně návrhu na vklad práva
odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí bude předložena příslušnému pracovišti
katastrálního úřadu budoucím oprávněným z věcného břemene.

    V.3. Náklady související se zhotovením geometrického plánu a vkladem věcných břemen do
katastru nemovitostí se zavazuje uhradit budoucí oprávněný z věcného břemene.

                                  2/3
                                 ČI. VI.
                             Zajištění závazku
    VI.1. V případě porušení povinnosti dle čl. III.1. ze strany budoucího povinného z věcného
břemene, je budoucí oprávněný z věcného břemene oprávněn požadovat po budoucím povinným
z věcného břemene smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých).
    VI.2. V případě porušení povinnosti dle čl. V.1. ze strany budoucího povinného z věcného
břemene, je budoucí oprávněný z věcného břemene oprávněn požadovat po budoucím povinným
z věcného břemene smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých)

                                 3/3
                                                                                              \

       VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

       Dosavadní stav                                           Nový stav

                                                                       Porovnání se stavem evidence právních vztahů

 Označeni   Výměra parcely  Druh pozemku   Označeni   Výměra parcely  Druh pozemku   Typ stavby Způs.       Díl přechází z pozemku   Čisto listu Výměra dílu    Označeni
 pozemku            Způsob využiti  pozemku            Způsob využití                    označeného v     vlastnictví            dílu
pare číslem         2         pare číslem         2                     určeni
        ha* m                       ha1 m                         výměr   katastru  dřivéjSi poz        '    2
                                                 Způsob využití         nemovitosti  evidenci
                                                                                    ha* m

2 6 5 3 /2 7 \ 4 3' 43     ostat, pl    2 6 5 3 /2 7  ; 1 4 ' 31     osut. pl            0 2653/27                 4044     ] 1 4 ' 31
                 dráha     2 6 5 3 /3 0           jiná plecho           2 2653/27                 4044     ' ] 17
                        2653/31    • ! 17       ostat. pl.           0 2653/27                 4044     ; 6 ' 29
                        2 6 5 3 /3 2  ; 6 ' 29     ¡má plocha           0 2653/27                 4044     ■ 2 2 , 66
                                . 2 2 1 66                                                '•
                                ' 43 ■ 43     ostat pl
                                         jiná plocha
                                         ostat. pl.
                                         imá olocha

       ' 43 • 43

VĚCNÉ BŘEMENO

       VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

       Dosavadní stav                                           Nový stav

                                                                     Porovnáni se stavem evidence právních vztahů

 Označeni   Výměra percely  Druh pozemku   Označeni   Výměra parcely  Druh pozemku   Typ stavby  Způs      Díl přechází z pozemku   Číslo listu Výměra dílu    Označeni
 pozemku            Způsob využiti  pozemku           2 Způsob využití Způsob využiti určeni        označeného v     vlastnictví            dílu
pare. číslem         2         pare ¿¡slerr.                          výměr
        ha ■ m                      ha1 m                               katastru  dřivéjíi poz        ‘    2
                                                                nemovitosti  evidenci
                                                                                    ha ' m

 2 6 5 3 /2 7                                                          2653/27          4044
 2653/31                                                            2653/27
 2 6 5 3 /3 2                                                          2653/27          4044     •

VĚCNÉ BŘEMENO A                                                                      4044
Druh věcného břemene; dle listin
Oprávněný: dle listin

VĚCNÉ BŘEMENO B
Druh věcného břemene: dle listin
Oprávněný: dle listin
           2654/6                                                                         2673/3
                                                                                             2673/4
    2654/2                               2269/3
                                              2269/4
                                  1680/1             2269/5           CL
                                                              2673/2

                         2653/30

                                                                      2673/1                        2674/2   2672/7
                                                                                  2674/1

                              2653/31

                                                      2269/6

                                                              2674/4                     2675/2

                                                                      2675/8                     CL
                                                                                            2675/3
           a tu .u                                                    2676/2
           fsnii-o'1                                                                                     Q_
           «.«10.Ol                                            2269/7                                    2675/4
           «.6017. ?j
    •-««« 10.32 «081p.OS
    »89«0-».1»
    ?.»»?49.I i «Wí.SC
    5497M-I*   ť£9C«.íí
           CSOU.l»
           «•OSO.«I

           4SS73.38
           «6321.3»
           »»**».»»
           ««o?«.*«
           «si-u .ea

    e n «, sí                                                  2269/8     2676/3
    97*4.61                                                                      2675/9
    •ms.79    «9»>4.»S
    977« . t u  CS749.ll
    9774.80   «9»4.«t
    »771.*0
    n « t. £9  ISO«».U
    »174.10   «»lí.l»
    9769.19   «S941.Í2
           « 9 « « .'4
           •«M»7«1B..»*•i>.

                    »»7/701,1                                                       2676/5
                                                                      2676/1

2677/1                                                   *653*32

                         2653/8

                                      2653/27
                                     \

                          I

2653/21
       VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

       Dosavadní stav                                           Nový stav

                                                                    Porovnání se stavem evidence právních vztahů

 Označeni   Výměra parcely   Druh pozemku   Označeni  Výměra parcely   Druh pozemku  Typ stavby Zpús     Díl přechází z pozemku          Výměra dílu
 pozemku            Způsob využití  pozemku            Způsob využiti                označeného v
pare číslem          2         pare čistem         2                 určeni               Čislo listu           Označeni
        ha1 m                      ha- m                      výměr   katastru  dřívější poz vlastnictví '   2        dílu
                                                             nemovitosti   evidenci
                                                 Způsob využití                          ha- m

                               1

 2 6 5 3 /8  ■!                                                     2 6 5 3 /8         4044
2 6 5 3 /2 7
                                                             2 6 5 3 /2 7        4044

Druh věcného břemene: dle listin
Oprávněný: dle listin
                            SPRÁVA
                          ŽELEZN IC

           2653/27

     ( 14. 53)              5_
      ( 14.91)              'a

                   3326-23 '

     Seznam souřadnic (S-JTSK):

Souřadnice pro zápis do KN

Čislo bodu____________ Y___________ X________ kk_

3326-23 589761.14     1165975.67 3

1    589760.84     1165976.99 3

2    589775.75 1165977.13 3

3    589778.15 1165977.48 3

4    589779.71     1165978.19 3

5    589761.38     1165974.99 3

6    589775.91     1165975.13 3

7    589778.73 1165975.54 3

8    589780.27     1165976.25 3

9    589777.25 1165975.32 3

10    589776.79 1165977.28 3

     2653/13