Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16845655: Dohoda o narovnání 6408102521

Příloha Dohoda o narovnání.final_RS.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dohoda o narovnání
                                                6408102521

                                 č. j.: 9506/2021-SŽ-OŘ HKR-OOČ

             DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená dle ustanovení § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
            ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Název:            Správa železnic, státní organizace
Sídlo:
IČ:              Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
DIČ:
Zapsaná:           709 94 234

Zastoupená:          CZ 709 94 234

Bankovní spojení:       v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
Kontaktní osoba:
               oddíl A, vložka 48384

               XXX

               XXX

               XXX    číslo účtu: XXX

               XXX

               XXX

Doručovací adresa:      Správa železnic, státní organizace
(dále jen „Pronajímatel“)   XXX
               XXX
               XXX

              a

Název:            ČD Restaurant, a.s.
Sídlo:            Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 13011
IČ:              278 81 415
DIČ:
Zapsaná:           CZ 27881415

Zastoupená:          v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
               oddíl B, vložka 11738
Bankovní spojení:       XXX
Kontaktní osoba:
               XXX

               XXX

               XXX

               XXX

(dále jen „Nájemce“)

(společně též jen jako „strany dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o narovnání (dále jen „Dohoda“).

                           I.
                     Úvodní ustanovení

1) Česká republika je vlastníkem a Pronajímatel má ve smyslu zákona č. 77/2002 Sb.,
   o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, právo hospodařit
   s budovou č. p. 217, v obci Pardubice, část obce Pardubice, ul. náměstí Jana Pernera, která
   je součástí pozemku p. č. st. 706/1 k. ú. Pardubice, zapsaného u Katastrálního úřadu
   pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „Nemovitost“).

2) Strany dohody za nesporné, že dne 1. 10. 2007 uzavřely smlouvu č. 2947104207 o nájmu
   nebytových prostor ve znění dodatků 1 až 4 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byly
   nebytové prostory ve shora uvedené nemovitosti o celkové výměře 661,08 m2 (dále
   jen „Předmět nájmu“).

3) Je skutečností, že dle shora uvedené Smlouvy byl nájem sjednán na dobu určitou,
   a to do 31. 12. 2020. Strany dohody shodně prohlašují, že k 31. 12. 2020 bylo nájemné
   za užívání předmětu nájmu řádně uhrazeno.

4) Nájemce prohlašuje, že Předmět nájmu přenechal se souhlasem Pronajímatele k užívání

                       Stránka 1 z 4
                                                            Dohoda o narovnání
                                                                 6408102521

                                                  č. j.: 9506/2021-SŽ-OŘ HKR-OOČ

   společnosti XXX IČ XXX (dále jen „Podnájemce“), která v Předmětu nájmu provozovala
   restauraci.
5) Před skončením nájmu byl Nájemce Pronajímatelem upozorněn na skutečnost, že s ohledem
   na vnitřní předpisy Pronajímatele již nemůže dojít k dalšímu prodloužení nájemní smlouvy,
   přičemž bude vypsána nová veřejná soutěž, do které se může Nájemce přihlásit. S ohledem
   na skutečnost, že se do veřejné soutěže žádný zájemce nepřihlásil, započal Pronajímatel
   přímé jednání s Podnájemcem, který o Předmět nájmu následně projevil zájem. S ohledem
   na tato jednání ponechal Nájemce i po skončení nájmu v Předmětu nájmu svůj movitý
   majetek, mobiliář restaurace a jejího technického vybavení, o které měl Podnájemce
   při očekávaném užívání Předmětu nájmu rovněž zájem. K předání Předmětu nájmu
   Pronajímateli tedy ke dni skončení nájmu, tj. k 31. 12. 2020, Nájemcem nedošlo.
6) Z důvodů následné nedohody mezi Podnájemcem a Pronajímatelem k uzavření smluvního
   vztahu mezi Pronajímatelem a Podnájemcem nedošlo.
7) Pronajímatel tedy vyzval Nájemce k vyklizení a předání Předmětu nájmu, ke kterému došlo
   dne 5. 3. 2021.
8) Při předání Předmětu nájmu dne 5. 3. 2021 bylo zjištěno poškození na registru teplovodního
   řadu.

                                  II.
                        Předmět dohody o narovnání

1) S ohledem na skutečnost, že jak v důsledku epidemie onemocnění Covid-19, tak i s ohledem
   na nedostatky v komunikaci mezi stranami dohody a Podnájemcem, nastal po skončení
   nájmu, tj. po 31. 12. 2020 stav, kdy Nájemce nepředal pronajímateli Předmět nájmu
   a v Předmětu nájmu byl neoprávněně umístěn majetek Nájemce, který přitom Nájemce
   v rozhodném období neužíval, a to i s přihlédnutím k opatření vlády ČR, která neumožnila
   po dobu několika měsíců provozování restauračních služeb a dále s přihlédnutím k faktu, že
   nedošlo k uzavření nájemní smlouvy mezi Pronajímatelem a Podnájemcem, uzavírají
   Pronajímatel a Nájemce tuto dohodu o narovnání.

2) Účelem této dohody je narovnání sporných skutečností o titulu Nájemce k užívání Předmětu
   nájmu, termínu ukončení užívání Předmětu nájmu, vzniku a výše bezdůvodného obohacení
   získaného užíváním Předmětu nájmu bez právního důvodu, které je Nájemce povinen
   Pronajímateli vydat, a oprávněnosti nároku Pronajímatele na úhradu smluvní pokuty
   dle ustanovení čl. V. odst. 1. písm. l) Smlouvy.

3) Předmětem této dohody je závazek stran dohody splnit povinnosti dále uvedené, tedy
   na jedné straně povinnost Nájemce vydat Pronajímateli bezdůvodné obohacení získané
   užíváním Předmětu nájmu bez právního důvodu a na straně druhé závazek Pronajímatele
   poskytnout Nájemci ke splnění jeho povinnosti potřebnou součinnost.

4) Strany dohody shodně konstatují, že při splnění všech povinností uvedených v této dohodě
   budou nároky Pronajímatele na vydání bezdůvodného obohacení získaného užíváním
   Předmětu nájmu Nájemcem bez právního důvodu za období od 1. 1. 2021 do 5. 3. 2021
   a na úhradu smluvní pokuty dle ustanovení čl. V. odst. 1. písm. l) Smlouvy za shodné období
   a veškeré nároky Nájemce vyplývající z užívání Předmětu nájmu vypořádány. Pronajímatel
   tedy výslovně prohlašuje, že s ohledem na okolnosti uvedené v čl. II. odst. 1 této dohody
   nebude po Nájemci požadovat smluvní pokutu za nevyklizení Předmětu nájmu ke dni
   skončení nájmu ve smyslu čl. V. odst. 1. písm. l) Smlouvy. Ostatní ujednání a nároky
   ze smlouvy plynoucí, tj. zejména nárok Pronajímatele na náhradu škody způsobené
   poškozením teplovodního řadu dle čl. I. odst. 8) této dohody, nejsou touto dohodou
   o narovnání dotčeny a budou řešeny stranami dohody, případně ve spolupráci
   s Podnájemcem a jeho pojišťovnou.

                                 III.
                         Povinnosti stran dohody

1) Strany dohody považují za nesporné, že Nájemce užíval Předmět nájmu v období
   od 1. 1. 2021 do 5. 3. 2021 bez řádného užívacího titulu a nehradil Pronajímateli žádnou
   náhradu za užívání Předmětu nájmu. Docházelo tak ze strany Nájemce k bezdůvodnému
   obohacení za užívání Předmětu nájmu v daném období.

2) Nájemce předal vyklizený Předmět nájmu zpět Pronajímateli zastoupenému XXX dne 5. 3.
   2021. O předání a převzetí Předmětu nájmu byl vyhotoven předávací protokol, který byl
   podepsán zástupcem Pronajímatele a Nájemce.

                                     Stránka 2 z 4
                                                            Dohoda o narovnání
                                                                 6408102521

                                                  č. j.: 9506/2021-SŽ-OŘ HKR-OOČ

3) Nájemce tímto výslovně uznává svůj dluh ve výši 79.521,72 Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc
   pět set dvacet jedna korun sedmdesát dva haléřů) za užívání Předmětu nájmu za období
   od 1. 1. 2021 do 5. 3. 2021. Nájemce se zavazuje uhradit dlužnou částku na základě faktury
   zaslané Pronajímatelem, a to do třiceti dnů od jejího vystavení.

4) Nájemce prohlašuje, že nemá vůči Pronajímateli žádné pohledávky spojené s užíváním
   Předmětu nájmu.

                                 IV.
                            Sankční ujednání

1) Pro případ porušení závazku podle čl. III. této dohody ze strany Nájemce, se strany dohodly
   v souladu s § 2048 občanského zákoníku utvrdit závazek smluvní pokutou.

2) Za nedodržení povinnosti sjednané v čl. III. odst. 3) této Dohody se Nájemce zavazuje
   zaplatit Pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení
   s úhradou dlužné částky.

3) Za porušení jakékoliv jiné povinnosti Nájemce sjednané touto Dohodou se Nájemce zavazuje
   zaplatit Pronajímateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc
   korun českých). Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od okamžiku, kdy k její úhradě jedna
   strana dohody písemně vyzve druhou stranu dohody a označí skutečnost, která právo
   na smluvní pokutu zakládá.

4) Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

                                 V.
                          Závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle
   zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
   těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní
   strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy, jejích příloh i případných dodatků a současně
   souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně
   či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.“

2) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Pronajímatel. Nebude-li však tato smlouva
   uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna
   požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti
   vznikla nebo vzniknout mohla.

3) Osoby uzavírající tuto smlouvu za strany dohody souhlasí s uveřejněním svých osobních
   údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas
   je udělen na dobu neurčitou.

4) Strany dohody výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě,
   vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují
   za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
   ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace,
   které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
   Jestliže strana dohody označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která
   v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato
   strana dohody odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla
   uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu
   v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které strana dohody neoznačí za své obchodní
   tajemství před uzavřením této dohody, nebude druhá smluvní strana jako s obchodním
   tajemstvím nakládat, a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem
   vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení
   písemného oznámení druhé straně obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dohody
   včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Tato strana dohody je
   povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují
   současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení
   § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit druhé straně
   skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství,
   pokud k tomu dojde.

5) Strany dohody stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně
   a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech
   s ní souvisejících. Každá ze stran dohody se zavazuje jednat v souladu se zásadami,

                                     Stránka 3 z 4
                                                            Dohoda o narovnání
                                                                 6408102521

                                                  č. j.: 9506/2021-SŽ-OŘ HKR-OOČ

   hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé strany dohody, pakliže těmito
   dokumenty dotčené strany dohody disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách stran
   dohody.
6) Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
   uveřejnění smlouvy v registru smluv.
7) Tato dohoda představuje úplnou dohodu smluvních stran ohledně vypořádání úhrady
   za bezdůvodné obohacení spojené s užíváním Předmětu nájmu v daném období, vypořádává
   smluvní pokutu dle ustanovení čl. V. odst. 1. písm. l) Smlouvy za shodné období a rovněž
   vypořádává veškeré případné nároky Nájemce.
8) Vzájemná práva a povinnosti stran dohody v této dohodě výslovně neupravená se řídí
   příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
9) Strany této dohody se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou nutnou součinnost
   vyžadovanou k naplnění předmětu této dohody a povinností z ní vyplývajících.
10) Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými,
   podepsanými oběma smluvními stranami.
11) Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každá
   ze stran dohody.
12) Strany dohody shodně prohlašují, že jsou způsobilé k tomuto právnímu jednání, že si dohodu
   před jejím podpisem přečetly, rozumí jí a s jejím obsahem souhlasí v plném rozsahu, a že
   ji uzavírají svobodně a vážně. Na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hradci Králové dne………………                      V ……………………… dne ………………
Pronajímatel:                             Nájemce:

.....................................................         ................................................…………….
XXX                                  XXX
Správa železnic, státní organizace
XXX                                  předseda představenstva
XXX                                  XXX

                                   XXX

Tato dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………..

                            Stránka 4 z 4
Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 1618778
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: 56f818fa-4c50-47e1-85fd-a7b892e8abe8
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Eva MIČOLOVÁ)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.06.2021 12:36:00