Textová podoba smlouvy Smlouva č. 16931119: zřízení služebnosti k poz. p.č. 719/12 a 719/5, k.ú. Nové Sady -

Příloha 14PU-001356xxx.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            číslo smlouvy strany povinné: 1282/2021 -SML/717/3001 -21 /Ru

                     SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI,
uzavřená podle ust. § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

                     předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

Sídlo:       Povodí Moravy, s.p.,
IČO:        zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A,
DIČ:        vložka 13565
Bankovní spojení: Dřevařská 932/11,602 00 Brno
Číslo účtu:    70890013
Zastoupený:    CZ70890013

dále jen jako "povinný“                  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

a                             Cl-:

          Ředitelství silnic a dálnic   33270 PID: RSDBXBEFAF
          Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4     Doručeno: 14.06.2021
                             Listu dokumentu: 2
          65993390                DOKUMENT: 1(2)

Sídlo:
Zastoupené:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále jen jako "oprávněný"

                                Článek I.
                            Úvodní ustanovení
1. ČR je vlastníkem a povinný má právo hospodařit s majetkem státu dle § 2 zákona č. 305/2000 Sb.,
   o povodích, v souladu se zákonem č. 77/1997 Sb., o státním podniku, oba v platném znění, a to
   s pozemky p. č. 719/12 - ostatní plocha a 719/5 - ostatní plocha, oba zapsány na LV 574 pro k. ú.
   Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Olomouc
   (dále jen „pozemky").

2. Oprávněný je vlastníkem stavby mostů včetně opevnění, a to č. 35-146..1,2 na ulici
   Velkomoravská přes koryto vodního toku Moravy, které se nachází mimo jiné i na pozemcích
   p.č. 719/12 a 719/5 v k.ú. Nové Sady u Olomouce (dále jen „stavba").

                               Článek II.
                            Předmět smlouvy
1. Povinný touto smlouvou zřizuje oprávněnému za úplatu služebnost k pozemkům v celém rozsahu.
2. Služebnost spočívá v povinnosti povinného strpět:
     umístění a provozování stavby,

Vzor smlouvy
   - přístup oprávněného nebo jím pověřených fyzických či právnických osob na pozemky za
      účelem provozování a v případě poruchy provádění údržby, opravy, kontroly a demontáže této
      stavby.

3. V případě, že dojde ke změně povinného jako vlastníka pozemků či oprávněného jako vlastníka
   stavby, vstupuje tento nový subjekt do všech věcných oprávnění a povinností svého předchůdce,
   stanovených touto smlouvou.

4. Oprávněný práva odpovídající této služebnosti přijímá a povinný je povinen tato práva trpět.

5. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti na dobu určitou, tj. dobu životnosti stavby, s tím,
   že s výkonem práv odpovídajících služebnosti a tomu odpovídajících povinností, bude započato
   dnem vkladu práva služebnosti dle této smlouvy do katastru nemovitostí. Služebnost zanikne se
   zánikem stavby s tím, že přechodnou nemožností výkonu práva služebnost nezaniká.

                               Článek III.
                        Úhrada za zřízení služebnosti

1. Jednorázová náhrada za služebnost je stanovena dohodou, a to v souladu s cenovým předpisem
   povinného, který určuje cenu za 1 m2. Výše náhrady za služebnost je tedy stanovena jako
   násobek ceny za 1 m2 dle cenového předpisu povinného, platného pro kalendářní rok, v němž
   bude smlouva uzavírána, a rozsahu služebnosti (163,50 Kč x 555 m2).

2. Celková výše náhrady za zřízení služebnosti dle této smlouvy tedy činí 90 742,50 Kč. K náhradě
   za zřízení služebnosti bude připočtena příslušná sazba DPH.

3. Náhradu za služebnost poukáže oprávněný ze služebnosti povinnému na účet povinného, vedený
   u KB Brno-venkov, č. ú. 29639641/0100, na základě daňového dokladu, který zašle povinný
   oprávněnému bezprostředně po podpisu smlouvy. Náhrada za služebnost musí být zaplacena
   v době splatnosti faktury před podáním návrhu na vklad služebnosti do katastru nemovitostí.
   Povinný zašle o uhrazení služebnosti oprávněnému potvrzení, které se stane přílohou návrhu na
   vklad.

4. V případě prodlení oprávněného s úhradou úplaty za služebnost má povinný v souladu
   s ust. § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo účtovat nájemci úrok z prodlení
   v dohodnuté výši 0,5% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, který je splatný první den
   prodlení.

                               Článek IV.
                      Práva a povinnosti smluvních stran

                          a odpovědnost za škody

1. Náklady spojené s běžným udržováním pozemků nese povinný.

2. O provádění všech prací oprávněným, které musí povinný strpět, je povinen oprávněný povinného
  předem písemně informovat.

3. Oprávněný je povinen
  - udržovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a podmínkami
  případně stanovenými správcem toku,
  - udržovat opevnění stavby a koryto toku pod stavbou, včetně čištění a odstraňování naplavenin
  a usazenin pod a před stavbou,
  - zabezpečit při průchodu velkých vod a ledů odstraňování plovoucích předmětů a ledů v toku před
  a pod stavbou, aby tyto nebránily volnému průchodu vod,
  - odstranit nebo finančně nahradit způsobené škody svojí činností nebo škody způsobené v příčinné
  souvislosti s provozem stavby na pozemcích.

4. V případech, kdy vodoprávní úřad, povodňový orgán nebo jiný příslušný orgán státní správy
  rozhodne o takové úpravě dotčeného pozemku, která bude mít za následek povinnost přemístit
  stavbu (provést přeložku), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání, kterým by dále vymezily
  vzájemná práva a povinnosti v souvislosti s touto úpravou, zejména pak otázky spojené s úhradou
  za realizaci takové přeložky. Jednalo by se zpravidla o případy, kdy plnění povinnosti vyplývá ze
  správy vodních toků, zajištění protipovodňové ochrany, odstraňování škod způsobených

Vzor smlouvy
  mimořádnou přírodní událostí, příp. povodněmi, zajištění splavnosti toku a realizaci všech dalších
  opatřeních a vodohospodářských úprav vedoucích ke zlepšení odtokových poměrů dotčeného
  vodního toku na pozemcích, na němž je stavba umístěna, nebo se nachází v blízkosti vodního toku

5. V případě výkonu práv odpovídajících zřízené služebnosti k odvracení nebezpečí způsobeného
  závadami na stavbě, které mohou způsobit značné škody, je oprávněný oprávněn vstupovat na
  pozemky povinného i bez předchozího upozornění. Oprávněný je však povinen povinného
  o provedených úkonech neprodleně vyrozumět.

6. V případě, že oprávněný způsobí na majetku povinného škodu, je oprávněný povinen tuto škodu na
  své náklady odstranit. Pokud nelze škodu naturálním způsobem odstranit, je oprávněný povinen ji
  uhradit v plné výši bez zbytečného odkladu. Odpovědnost oprávněného za případné škody
  způsobené povinnému na shora uvedeném pozemku provozováním, prováděním oprav a kontrol
  stavby, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Oprávněný se zavazuje zabezpečit, aby při výkonu jeho práv odpovídajících služebnosti bylo
  postupováno s obvyklou opatrností a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o koryto vodního toku,
  proto může být použita pouze taková mechanizace a dopravní prostředky, z nichž nehrozí při jejich
  použití nebezpečí znečištění vody v toku. Při výkonu svých práv musí být ze strany oprávněného
  postupováno s péčí řádného hospodáře tak, aby při uplatňování těchto práv nenarušil stabilitu
  koryta vodního toku a tím i protipovodňová opatření na toku. Oprávněný je povinen zabezpečit, aby
  pozemky byly po každém provedení opravy nebo jiného nezbytného zásahu uvedeny do původního
  stavu. Po úpravě pozemků musí být tato úprava vždy předána zástupci strany povinné, a to
  vedoucímu provozu Olomouc Povodí Moravy, s.p.

8. Povinný je povinen zdržet se všech činností a zásahů, ohrožujících či poškozujících stavbu
  v mezích a hranicích služebnosti. Povinný odpovídá za škodu v případě, že byla oprávněnému
  způsobena z důvodů ležících na straně povinného.

9. Oprávněný se zavazuje respektovat případné podmínky stanovené pro užívání pozemků závazným
  rozhodnutím vodohospodářských orgánů v případě, že bude vydáno.

10. Povinný je povinen upozornit předem oprávněného na činnosti a úpravy na pozemcích, které by
  mohly ohrozit provozuschopnost stavby nebo omezit přístup k ní. Takové činnosti je možno
  provádět jen s předchozím písemným souhlasem oprávněného. Tato povinnost se nevztahuje na
  činnost povinného spojenou se správou vodního toku v souladu se zákonem o vodách, a to na
  provádění běžné údržby toku a vodních staveb (dna, břehů a ochranných hrází), včetně čištění
  nánosů, oprav a zpevňování břehů těžkým záhozem z lomového kamene, případně dlážděním.

                               Článek V.
                 Vznik služebnosti, vklad do katastru nemovitostí

1. Právní účinky zápisu práva služebnosti nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel
   příslušnému katastrálnímu úřadu.

2. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou součinnost k řízení o povolení vkladu
   služebnosti do katastru nemovitostí.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tato smlouva včetně návrhu na vklad práva odpovídajícího
   služebnosti dle této smlouvy, bude předložena příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím
   oprávněného, kterého k tomuto úkonu povinný zmocňuje. Poplatky související se vkladem práva
   do katastru nemovitostí podle této smlouvy uhradí oprávněný.

Vzor smlouvy
                                                        íjl

                                                    MORAVY | MORAVY

                      Článek VI.
                 Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě oboustranné, svobodné a vážné vůle. Obě
  smluvní strany shodně prohlašují, že na základě této smlouvy nebude žádná ze stran omezena
  ve svých právech více než je nezbytně nutné a žádná ze stran nezíská nepřiměřené výhody na úkor
  strany druhé.

2. Práva a povinnosti, neupravená touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

4. Oprávněný je srozuměn stím, že povinný je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných
  změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných
  k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
  a metadat v registru smluv zajistí povinný. Povinný má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž
  v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
  Povinný současně upozorňuje oprávněného, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv
  nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.

5. Smlouva se vyhotovuje v pěti rovnocenných vyhotoveních, z toho povinný obdrží tři vyhotovení
  smlouvy a oprávněný dvě vyhotovení.

6. Všichni účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou způsobilí k právním jednáním, že právní jednání
  spojené s uzavřením této smlouvy učinili svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné právní
  překážky uzavření této smlouvy, že se s obsahem smlouvy řádně seznámili, souhlasí s ním a na
  důkaz toho smlouvu podepisují.

         0 3 . 06. 2021 V Olomouci dne

V Brně dne..............

                 ..................

                 .......​...........​...................
                 .​ ..........​ ...........​..............

  602 00 Brno, Dřevařská 11
100:70890013, DIČ:CZ70890013

            - 1-

Vzor smlouvy
Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 139247861-312648-210615070825, že tento dokument, který
vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 2 listů, se
doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: Bez zajištění

Subjekt, který konverzi provedl: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Datum vyhotovení doložky: 15.06.2021