Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1700110: Smlouva o dílo

Příloha smlouva ohnostroj.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA O DÍLO
    uzavřený podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená mezi:

Město Lysá nad Labem

Sídlo: Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

IČ:   00239402

DIČ:  CZ00239402

Pen. ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 27 – 0504268369/0800

zastoupené panem Ing. Karlem Otavou, starostou

(dále jen Objednatel)

a

Ohňostroje na míru v. o. s.

Sídlo: Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín II – Nové Město

IČ:   28729820

DIČ:  CZ28729820

Pen. ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2390148359/0800

zastoupená panem Janem Šulcem, společníkem - jednatelem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v odd. A,

složka č. 26347.

(dále jen Zhotovitel)

                            Článek 1.
                         Předmět smlouvy
   1) Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele připravit a provést dne 1.1. 2017
     v 18.30 hod. za Zámkem na louce „U Černých vrat“ Lysá nad Labem ohňostroj
     v délce trvání 12 min a hudebním doprovodem.

   2) Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý k zajištění předmětné
     činnosti a to v souladu se zákonem č.455 / 1991 Sb., o živnostenském podnikání
     (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

                            Článek 2.
                    Specifikace předmětné činnosti
1) Za předmětnou činnost se pro potřeby této smlouvy rozumí kompletní realizace
  ohňostroje Zhotovitelem dle nabídky, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
                            Článek 3.
                           Doba plnění
1) Zhotovitel bude činnost dle čl. 2 provádět dne 1.1.2017 na v 18.30 hod. za Zámkem na
  louce „U Černých vrat“ Lysá nad Labem a činnost bude prováděna v následujícím
  časovém harmonogramu:

     a) příprava ohňostroje od 13. 00 do 17. 45 hod.
     b) odpálení ohňostroje od 18. 30 do 18. 42 hod.
     c) úklid prostoru po odpálení ohňostroje od 18. 43 do 19. 30 hod.

2) Zhotovitel prohlašuje, že sjednané lhůty uvedené v odst.1) jsou vzhledem k povaze
  činnosti přiměřené a budou dodrženy, Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci ohňostroje
  v souladu s odsouhlaseným časovým harmonogramem.

                            Článek 4.
                           Cena za dílo

1) Zhotoviteli přísluší cena za řádné provedení díla, ta je pevná a maximální a je dohodou
  smluvních stran stanovena v celkové výši 107 000,- Kč vč. DPH, která je specifikována
  v rozpočtu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena, kterou je
  Objednatel povinen uhradit za realizaci ohňostroje obsahuje veškeré ostatní náklady
  Zhotovitele vynaložené na plnění závazků vyplývajících z této smlouvy a s ní
  souvisejících. Tuto maximální částku lze překročit pouze na základě změn požadovaných
  ze strany objednatele.

2) Změny v rozsahu zajištění činnosti nebo jeho doplnění budou včetně odpovídajících
  změn sjednány formou písemných oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě.
  Ocenění činností uvedených v dodatcích k této smlouvě bude kalkulováno shodným
  způsobem a ve stejných cenových relacích jako je kalkulována cena činnosti uvedené v
  této smlouvě.

                            Článek 5.
                        Platební podmínky
1) Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude provedena po ukončení díla v termínu
  stanoveném v čl. 3 této smlouvy.

2) Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
  č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3) Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě vystavené faktury bezhotovostní
  platbou. Doba splatnosti faktury je 14 dní od prokazatelného doručení faktury. Zhotovitel
  je oprávněn fakturu vystavit až po předání a převzetí díla. V případě, že faktura doručená
  objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí, je objednatel
  oprávněn vrátit takovouto fakturu zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě neběží
  a počíná znovu běžet až od doručení opravené či doplněné faktury.
                            Článek 6.
                       Povinnosti Zhotovitele

1) Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí a dodržet
  veškeré obecně závazné předpisy a normy týkající se zajištění bezpečnosti práce a
  předcházení škodám na zdraví a majetku.

2) Zhotovitel se zaručuje za splnění závazků převzatých jinými osobami v souvislosti se
  zařizováním realizace ohňostroje.

                            Článek 7.
                  Sankční ustanovení a úrok z prodlení
1) Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ohňostroj proveden v požadovaném rozsahu
  (12 min.) a kvalitě než je uvedeno v této smlouvě, může objednatel požadovat po
  Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15 - ti % z ceny za dílo bez DPH. V případě, že
  Zhotovitel neprovede řádně úklid prostoru po odpálení ohňostroje, je oprávněn
  Objednatel požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5% z ceny za dílo bez DPH.
  Smluvní strany se dohodly, že objednatelem vyúčtované smluvní pokuty uvedené v tomto
  odstavci mohou být započteny oproti ceně za dílo vyúčtované zhotovitelem.

2) Smluvní strany se dohodly, že bude-li Objednatel v prodlení s placením faktur po lhůtě
  uvedené v článku 5., odst. 2) této smlouvy, uhradí Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
  0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3) Objednatel může odstoupit od smlouvy nejpozději 20 dnů před akcí a to bez jakýchkoliv
  sankcí ze strany zhotovitele. Odstoupí-li však objednatel v termínu kratším 20 dnů před
  akcí, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10% ze smluvené ceny
  za dílo bez DPH . Odstoupí-li Objednatel však v termínu kratším 5 dnů před akcí, vzniká
  Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% ze smluvené ceny za dílo bez
  DPH .

4) Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy bez jakýchkoliv sankcí
  v případě zásahu vyšší moci (např. živelné katastrofy, epidemie, havárie, karanténní
  omezení, vichřice apod.) Oznámení o odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu musí
  být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě.

5) Zhotovitel může odstoupit od smlouvy nejpozději 20 dnů před akcí a to bez jakýchkoliv
   sankcí ze strany objednatele. Odstoupí-li však zhotovitel v termínu kratším 20 dnů před
   akcí, vzniká objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem ve výši 20%
   ze smluvené ceny za dílo bez DPH. Odstoupí-li Zhotovitel však v termínu kratším 5 dnů
  před akcí, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty Zhotovitelem ve výši
  50% ze smluvené ceny za dílo bez DPH.

                            Článek 8.
                     Platnost a účinnost smlouvy
1) Tato smlouva vstupuje v platnost i účinnost dnem jejího oboustranného podpisu
  oprávněnými zástupci smluvních stran.

2) Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to ke dni ukončení činnosti dle čl. 3, odst. 1).
                            Článek 9
                       Závěrečná ustanovení
1) Jakékoliv změny nebo doplňky k této smlouvě vyžadují formu písemných, oboustranně
  podepsaných dodatků, jinak jsou neplatné.

2) Nepředvídané či neodvratitelné události, ležící mimo obě smluvní strany budou řešeny
  ústně v místě konání realizace ohňostroje.

3) Jakékoliv vztahy a spory, které vzniknou při plnění této smlouvy a nejsou v ní řešeny, se
  řídí podle obecně závazných předpisů zejména občanského zákoníku.

4) Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.
  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  s možným zpřístupněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně jejich příp.
  dodatků a příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících,
  k čemuž může v kdykoliv budoucnu dojít. Obě smluvní strany dále prohlašují, že předem
  souhlasí se zveřejněním ve výše uvedeném rozsahu též na internetových stránkách
  Města Lysá nad Labem.

5) Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má povahu originálu
  a každá smluvní strana obdržela po jednom výtisku.

6) V případě sporů, které nebudou řešeny smírnou cestou, bude spor řešen u věcně
  a místně příslušného soudu ČR.

7) Osoby zastupující Zhotovitele a Objednatele tímto prohlašují, že jsou oprávněny
  k podpisu této smlouvy.

8) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se
  zákonem č. 340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv.
  Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Lysá nad Labem. Smlouvy, které nepodléhají
  zveřejnění dle výše uvedeného zákona, budou zveřejněny v souboru nazvaném
  „Smlouvy uzavřené městem“, vedeném městem Lysá nad Labem, který obsahuje údaje o
  smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího
  podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv
  omezení zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem
  (www.mestolysa.cz), a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
  prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a
  udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

v Lysé nad Labem, dne ............................. v České Kamenici, dne …………………………

........................................................... ......................................................
         Objednatel                         Zhotovitel

     Město Lysá nad Labem                   Ohňostroje na míru v. o. s.
      Ing. Karel Otava                         Jan Šulc
         starosta
                                   společník - jednatel

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy