Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17444359: Objednávka stravování pro tábory

Příloha objednávka obědy UNESCO_RS.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Základní škola UNESCO

Komenského náměstí 350

686 62 Uherské Hradiště                               V Uh. Hradišti dne 9.7.2021

Věc: Objednávka

 Objednáváme u Vás stravování v termínech: 12.-16.7. pro 50 dětí a 6 vedoucích, 

                                     19.-23.7. pro 50 dětí a 6 vedoucích, 

                                     26.-30.7. pro 26 dětí a 3 vedoucí,

                                     9.-13.8. pro 47 dětí a 6 vedoucích,

                                     16.-20.8. pro 24 dětí a 3 vedoucí a

                                     23.8.-27.8. pro 15 dětí a 5 dospělých.                                      Fakturace bude probíhat měsíčně.
Prosím o potvrzení objednávky.
                                                Mgr. Ivana Zůbková

                                                Ředitelka DDM Uh. Hradiště

Potvrzuji dne 12.7.2021                          ………………………………..
                                                Za ZŠ UNESCO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)      Tato objednávka, písemně akceptovaná dodavatelem, je smlouvou. Dodavatel svým podpisem stvrzuje akceptaci objednávky, včetně níže uvedených podmínek.
2)      Smluvní strany se dohodly, že škola smlouvu po jejím uzavření bez zbytečného odkladu odešle k uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
3)      Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

         4)      Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu       fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna             bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.