Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17622491: Ostatní - Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím

Příloha 0258-2021_Sml.o_přijím.plat.karet-ke_zveřejnění.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            £> UniCredit Bank                                         DISCOVER
                                       Diners Club

                                       INTERNATIONAL'

Smlouva o přijímání platebních karet prostřednictvím internetové platební

brány e-commerce číslo                            19- 3 54 64

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle,
PSČ 140 92, IČO: 64948242, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 3608
(dále jen “Banka”)

                                                 ro

                                                 co

                                                   cm

                                            a>      (o

                                            ESN
                                               o  £                          '~

                                            OQJ-Josi   OL

                                            > n CD J •

                                            —>rwo o¿ _"_> J

   1. Předmět smlouvy
1.1 Touto smlouvou se Banka zavazuje umožnit smluvnímu partnerovi přijímat platební karty jeho zákazníků

    prostřednictvím internetové platební brány nazvané GP webpay (dále jen „GP webpay“) a zajistit zpracování
   elektronických transakcí realizovaných prostřednictvím platebních karet po veřejné datové sítí internet
   zabezpečeným standardem 3D-Secure v implementacích „MasterCard SecureCode“,„Verífíed by Visa" a
   „Díners Club International ProtectBuy", poskytovaná Smluvní partnerovi Bankou, a to za podmínek touto
   smlouvou upravených (dále jen „služba E-commerce UCB“).

1.2 Banka se dále zavazuje umožnit Smluvnímu partnerovi prostřednictvím administrátorského rozhraní GP
   webpay přístup k aktuálním údajům o stavu jeho plateb a o již realizovaných platbách.

2. Přijímané typy platebních karet a struktura bankovní provize

2.1 Smluvní partner bude přijímat platební karty za níže uvedených podmínek.

              Poplatek   Asociační Náklady Banky       Celková
            vydavateli karty  náklady    a marže        sazba

                (IF)                      0,636%

VISA, VISA Electron,  0,200%      0,159%   0,277%
V Pay debetní

VISA, VISA Electron,  0,300%      0,159%   0,277%          0,736%
  V Pay kreditní

VISA, VISA Electron,  1,600%      0,159%   0,277%          2,036%
  V Pay služební    0,200%      0,285%   0,277%          0,762%

MasterCard debetní,
     Maestro

MasterCard kreditní   0,300%      0,285%   0,277%          0,862%

MasterCard služební   1,700%      0,285%   0,277%          2,262%

Maestro služební    1,500%      0,285%   0,277%          2,062%

Diners Club/ Discover  Provize (dísážio): 2,20%

2.2 Výše uvedená tabulka neobsahuje úplný výčet sazeb IF, které mohou být použity pří zúčtování transakcí.
    Banka si vyhrazuje právo použít příslušné IF, které odpovídá způsobu akceptace platební karty, verifikace

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Sídlo/Registered Office: Želetavská 1525/1. Praha 4 -Michle, PSČ 140 92, Obchodní rejstřík /Commerdal

Register: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608, IC/ldentification numer: 64948242, směrový kód banky/Bank code: 2700, www.unicreditbank.cz

                                                   1/3
    držitele platební karty a regionu, kde je karta vydána.
2.3 Aktuální výše IF jsou dostupné na stránkách VISA (www.visaeurope.com) a MasterCard

    (www.mastercard.com) a jejich výše může být kartovými asociacemi jednostranně upravována.
2.4 Banka si vyhrazuje právo provést změnu výše Asociačních nákladů v návaznosti na rozhodnutí kartových

    asociací bez předchozího souhlasu Smluvního partnera. Výše Asociačních nákladů vstupuje v platnost
    dnem zveřejnění na www stránkách Banky.
2.5 Asociační náklady a Náklady Banky jsou vždy stejné dle jednotlivých kartových asociací (VISA, MasterCard)
    a Celková sazba u karet z jiných regionů je závislá na výši IF.

    3. Povinnosti a oprávnění banky
3.1 Činnost Banky při transakcích zabezpečených prostřednictvím protokolů „MasterCard SecureCode“,

    „Verified by Visa" a „Diners Club International ProtectBuy“, zahrnuje:
    3.1.1 vyžádání autentikace a autorizace transakce realizované platební kartou; a
    3.1.2 převedení peněžní částky na účet Smluvního partnera - automaticky nebo na pokyn Smluvního

          partnera; a
    3.1.3 zpětné převedení peněžní částky na účet zákazníka (např. v případě uznané reklamace zboží) - na

          pokyn Smluvního partnera
3.2 Banka je oprávněna zablokovat nebo odpojit platební bránu na dobu nezbytně nutnou, jestliže v souvislosti

    s přijímáním platebních karet podle této smlouvy vznikne podezření z protiprávního jednání smluvního
    partnera, držitelů karet nebo jakékoliv třetí osoby, nebo na pokyn jedné z karetních asociací. Banka je
    povinna o této skutečnosti smluvního partnera informovat.

    4. Technické předpoklady
4.1 Všechny potřebné informace pro zprovoznění platební brány jsou smluvnímu partnerovi k dispozici na

    internetové adrese https://www.qDwebpav.cz/Download.html. Smluvní partner se zavazuje, že předá
    společnosti Global Payments Europe, s.r.o., IČ: 27088936, svůj veřejný klíč k ověření předávaných zpráv.
    Přitom se má za to, že první uživatelské jméno a heslo bylo vydáno ke dni podpisu této smlouvy.
4.2 Banka neodpovídá za funkčnost a konfiguraci technického a programového vybavení Smluvního partnera
    používaného pro plnění dle této smlouvy.

    5. Závěrečná ustanovení
5.1 Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obecné obchodní podmínky UniCredit Bank Czech Republic and

    Slovakia, a.s. (dále jen „Obecné obchodní podmínky“), Produktové obchodní podmínky pro přijímání
    platebních karet (dále jen „Produktové podmínky“), Pokyny pro obchodníky přijímající platby prostřednictvím
    platebních karet (dále jen „Pokyny“) a Sazebník odměn za poskytování bankovních služeb UniCredit Bank
    Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Sazebník“).
5.2 Smluvní partner sí je tedy vědom, že vztahy vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nejsou
    touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí Obecnými obchodními podmínkami a Produktovýmí podmínkami
    a že výše odměn, poplatků a dalších plateb, které je Smluvní partner povinen hradit v souvislosti s touto
    smlouvou, jsou stanoveny v Sazebníku, není-li dohodnuto jinak.
5.3 Smluvní partner potvrzuje, že obdržel Obecné obchodní podmínky, Produktové podmínky, Pokyny a
    Sazebník, vše platné ke dní podpisu smlouvy, a že s nimi souhlasí, zavazuje se je dodržovat a případně
    zabezpečit jejich dodržování jím zmocněnými osobami.
5.4 Smluvní partner výslovně přijímá oprávnění Banky jednostranně měnit Obecné obchodní podmínky a
    Sazebník, podmínky této smlouvy za podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v článcích 3. a 8.3
    Obecných obchodních podmínek; Smluvní partner současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v
    následujících článcích Obecných obchodních podmínek: 1.1 - vztahy podřízené Obecným obchodním
    podmínkám, 2.2 - omezení rozsahu poskytovaných služeb, 6.3 - oprávnění Banky odmítnout požadavek
    klienta, 7.2 - oprávnění Banky postoupit pohledávku nebo smlouvu na třetí osobu, 7.3 - zákaz postoupení
    klientem, 7.5 - výpověď smlouvy a její důsledky, 7.6 - odstoupení od smlouvy a jeho důsledky, 9 - úhrada
    pohledávek Banky, započtení a promlčení, 12.1 - omezení odpovědností Banky, 12.10 - omezení provozu
    Banky, 13.6 - doručení písemné zásilky a 14 - rozhodné právo, soudní místo a finanční arbitr.
5.5 Smluvní partner výslovně přijímá oprávnění Banky jednostranně měnit Produktové podmínky i Pokyny za
    podmínek a postupem stanoveným pro tento účel v článcích 3.2 a 3.3 Produktových podmínek; Smluvní
    partner současně výslovně přijímá úpravu obsaženou v následujících článcích Produktových podmínek: 4.3
    - blokování terminálu, 4.13 - jednostranný zápočet bankou, 4.16 - rizikové transakce, 10.6 - omezení
    odpovědnosti Banky, 20.2 až 20.4 - odstoupení od smlouvy Bankou.
5.6 Smluvní partner se zavazuje zaplatit Bance za služby poskytnuté mu Bankou v souvislosti s touto smlouvou
    bezodkladně po jejich poskytnutí odměnu, poplatek nebo jinou platbu stanovenou pro takovou službu v
    Sazebníku, není-li dohodnuto jinak.
5.7 Změny identifikačních údajů týkajících se Smluvního partnera uvedených v záhlaví smlouvy nebo změny
    identifikačních údajů zmocněných osob uvedených na podpisovém vzoru, Smluvní partner/zmocněné osoby
    oznamuji Bance písemně prostřednictvím stanoveného formuláře. Banka následně zašle Smluvnímu
    partnerovi příslušnou smluvní dokumentaci.
5.8 Smluvní partner se v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
    smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
    (dále jen „Zákon o registru smluv“) zavazuje, že zajistí uveřejnění této smlouvy. Vyloučí-li Smluvní partner
    určité informace z uveřejnění, je povinen Banku o provedení jejich znečitelnění v elektronickém obrazu
    textového obsahu smlouvy zaslaném správci registru smluv informovat.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Sídlo/Registered Office: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSč 140 92, Obchodní rejstřík /Commercial

Register: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608, IC/ldentification numer: 64948242, směrový kód banky/Bank code: 2700, www.unicreditbank.cz

                                                                              2/3
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Sídlo/Registered Office: Želetavská 1525/1, Praha 4 - Michle, PSČ 140 92, Obchodní rejstřík /Commercial

Register: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3608, IC/ldentification numer: 64948242, směrový kód banky/Bank code: 2700, vyww.unicreditbank.cz

                                                                              3/3
Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1935464

Obchodní firma:    Město Šlapanice                                      2 20 V ...víSrfřrIfcí. , dne
Sídlo firmy:     Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, Šlapanice                               Ma- ?i
Poštovní adresa:   Masarykovo náměstí 100/7, 664 51, Šlapanice
IČO:         00282651
Číslo účtu:      2107778081/2700
Číslo účtu EUR:
Číslo účtu USD:                             IBAN:
                                     IBAN:

  Číslo provozovny     Jméno provozovny        Ulice č.p.       Město     PSČ  MCC kód Popis odvětví    Měna CZK  Měna Měna
     19354641      www.slapanice.cz Masarykovo náměstí 100/7     Šlapanice   664 51  9399  Vládní služby 2107778081/2700 EUR USD
           Jiřina Mokrovicsová
Zpracoval:

                                        Stránka 1 z 1