Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17672967: Reklamní služby

Příloha Uniprint.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            r o mp

FC Hradee Kráievé, a.s.
Úprkova 473/1, Malšovice
Hradac Králové, PSČ 500 09
tel. 455 515 532 DIČ: CZ27479307
radec Králové, a.s.

se sídlem: Úprkova 473/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové

IČO: 27479307

DIČ: CZ27479307

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddil B
vložka č. 2450

Zastoupená dvěma členy představenstva:

MUDr. Janem Michálkem, předsedou představenstva

Ladislavem Škorpilem, členem představenstva

>

(dále jen „zhotovitel“)
a

UNIPRINT, s. r. o.

se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Zbuzany 1584, PSČ 516 01

IČO: 47451025

DIČ: CZ47451025

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C,
vložka 2430

Zastoupená:

Josefem Janečkem, jednatelem společnosti

(dále jen „zadavatel“)

4

uzavírají tuto

Smlouvu o poskytování reklamních služeb

 

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění)
(dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy
Předmětem Smlouvy je vymezení rozsahu vzájemných práv a povinností při poskytování
reklamních služeb zadavateli zhotovitelem v rámci zajišťování jejich činnosti.

II.
Závazky zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli reklamní a prezentační služby po dobu trvání
smlouvy, od 1. 7.2021 do 30. 6.2022, ato v následujícím rozsahu:

© © Reklamní pozice na LED panelech po celé délce hrací plochy (100 m) v záběru televizních kamer.
e | Zhotovitel umožní přístup 6 zástupcům zadavatele na utkání do VIP prostor zhotovitele z důvodu
obchodní a akviziční činnosti zadavatele. Cena I ks VIP vstupenky je 1,- Kč včetně DPH.
« | Zhotovitel umožní vjezd 2 vozidlům do prostor VIP parking.
« Umístění reklamní signalizace zadavatele na oficiálních internetových stránkách zhotovitele
s odkazem na vlastní internetové stránky.

ITI.
Závazky zadavatele

Zadavatel zajistí kompenzační protiplnění tím, že poskytne zhotoviteli jím objednaný reklamní tiskový
materiál,

U

IV.
Cenové podmínky

Touto Smlouvou, podle stanoveného kompenzačního plnění, byla smluvními stranami dohodnuta cena
v rozsahu 300 000,- Kč + příslušná sazba DPH za poskytnutí reklamních tiskových materiálů pro
zhotovitele a obdobně stanovena dohodou cena 300 000,- Kč + příslušná sazba DPH za pronájem
reklamního místa ze strany zhotovitele pro reklamní činnost zadavatele.
Mezi smluvními stranami bylo dohodnuto vzájemné kompenzační plnění, formou zápočtu a vystavení
daňových dokladů se zdanitelným plněním k 31. 12. 2021 na částku 150 000,- Kč + příslušná sazba
DPH, ak 30. 6. 2022 na částku 150 000,- Kč + příslušná sazba DPH.
Ze strany zadavatele budou zasílány faktury dle objednávek zhotovitele průběžně,
V případě, že kompenzační plnění spočívající v poskytnutém reklamním tiskovém materiálu ze strany
zadavatele nebude dosahovat finanční hodnoty plnění ze strany zhotovitele, zavazuje se zadavatel
případný rozdíl uhradit zhotoviteli, a to do 14 dní od té doby, co mu bude tato částka vyúčtována na
základě vystaveného daňového dokladu se zdanitelným plněním.
V případě porušení povinnosti uhradit tuto částku dle čl. IV odst. 4 této Smlouvy řádně a včas, vzniká
zhotoviteli vůči zadavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení
z dlužné částky.

bo

Ostatní ujednání

—

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 6. 2022.

2. Zhotovitel nezodpovídá za obsahové a výtvarné, řešení grafických reklam z hlediska platných
právních čs. norem, nese pouze zodpovědnost za řádné umístění v souladu s touto Smlouvou.

3.. Podklady k výrobě reklamního banneru dodá zadavatel zhotoviteli v požadované kvalitě. Náklady na
výrobu hradí zadavatel, když tyto náklady je oprávněn zhotovitel přeúčtovat zadavateli po zhotovení
reklamního banneru se splatností 14 kalendářních dnů.

4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem Jejího podpisu obou smluvních stran. Její změny a
doplňky lze provést jen písemným dodatkem oboustranně odsouhlaseným.

5. Odstoupení od Smlouvy:

a) pokud zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem, tzn. neposkytne zadavateli reklamní
a prezentační služby v dohodnutém termínu, má zadavatel právo od této Smlouvy písemně odstoupit,
pokud však podstatné porušení této Smlouvy nebylo způsobeno okolnostmi vylučujícími
odpovědnost dle ustanovení $ 2913 odst, 2 Občanského zákoníku.

b) pokud zadavatel poruší tuto smlouvu podstatným způsobem, zejména neposkytne-li zhotoviteli
kompenzační plnění ve formě poskytnutí reklamního tiskového materiálu v dostatečném množství a
kvalitě či neuhradí řádně a včas vyfakturovanou částku, má zhotovitel právo od této Smlouvy
písemně odstoupit. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu smluvních pokut a dalších
finančních závazků, plynoucích z této Smlouvy, včetně příslušenství.

6. Smlouva je uzavírána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.

7. Na právní poměry touto Smlouvou založené, ale Jí výslovně neupravené, se vztahují podpůrně
příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

S. Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této Smlouvy nemají přednost před ujednáními v této
Smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Zároveň se smluvní strany zavazují v
nejbližším možném termínu nahradit toto ustanovení ustanovením obdobného charakteru.

10. Zadavatel podpisem této Smlouvy zároveň uděluje zhotoviteli souhlas se zasíláním obchodních

sdělení, daňových dokladů, obchodních nabídek elektronickou poštou na jeho elektronickou adresu,

když tento souhlas může zadavatel kdykoliv odvolat a dále zadavatel tímto vyjadřuje svůj V

11.

2,

[3,

14.

je

souhlas s tím, aby zhotovitel shromažďoval a zpracovával osobní údaje zadavatele, týkající se jeho
osoby v souladu se z.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to
pro účely naplnění této Smlouvy a taktéž k ochraně svých oprávněných zájmů po dobu nezbytnou k
zajištění práv a povinnosti plynoucích ze Smlouvy a souvisejících dokumentů.

Smluvní strany se dohodly, že FCHK bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy
FCHK bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany
uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení,
Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ($ 504 z.
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo
účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se mluvní strany se dohodly, že smlouva bude
uveřejněna bez těchto údajů

Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na
základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednoznačně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 1. 7.2021

   
 
 

Za zhotovitele:
MUDr. £
předseda představenstva
FC Hradec Králové, a.s.

 

Michálek Ladislav Škorpil
člen představenstva

FC Hradec Králové, a.s.

 

8 žá :
ost J aneče
jednatel

UNIPRINT, s.r.o.