Textová podoba smlouvy Smlouva č. 17870295: Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry

Příloha Smlouva(1278_2020-SML - D1).pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Číslo smlouvy objednatele: 1278/2020-SML    Číslo smlouvy zhotovitele: 120128A (N 44/20/C)

                     Dodatek č. 1

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
         zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

                     I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:       Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán:       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

          vložce 13565

Zastoupený:

IČO:        708 90 013

DIČ:        CZ70890013

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:

   Společnost „Vlára – Vlachovice: AQT – ŠINDLAR“, jejímiž společníky jsou:

Společník číslo 1: AQUATIS a.s.
Sídlo:
Zapsán:       Botanická 834/56, 602 00 Brno, okr. Brno - město
           v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddílu B,
Zastoupený:     Vložce 775
           na základě pověření ze dne 15.11.2016 společně

IČO:        46347526

DIČ:        CZ46347526

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických: I

Společník číslo 2: ŠINDLAR s.r.o.
Sídlo:       V Brně 372/2a, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové
Zapsán:       v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu C,
          vložce 19512
Zastoupený:
IČO:        26003236
DIČ:        CZ26003236

Sdružených na základě smlouvy o společnosti ze dne 13. 5. 2020 pod názvem: „Vlára – Vlachovice:
AQT – ŠINDLAR “

                       II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je realizace
   díla „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry
   a Tichovského potoka - toky“ (dále jen „smlouva o dílo“).

                             Strana 1 (celkem 2)
2. Termín pro podání nabídek v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Vlára, Vodní
   dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí Vláry, část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka –
   toky“ byl oproti původním předpokladům prodloužen. Důvodem prodloužení bylo dodržení zákonných
   lhůt s ohledem na obdržené dotazy uchazečů. K uzavření smlouvy o dílo tak došlo ve výrazně
   pozdějším termínu, než byl termín, který byl předpokládán v dokumentaci tohoto zadávacího řízení.

3. Pozdější uzavření smlouvy o dílo tak zkrátilo dobu na realizaci díla.

4. Na základě výše uvedených objektivních skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně
   smlouvy o dílo: článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést ve lhůtě ode dne účinnosti smlouvy, nejpozději však
   do 31. 12. 2021. Pokyn objednatele nemůže být zaslán zhotoviteli dříve, než budou ukončeny
   a řádně protokolárně předány etapy díla uvedené v čl.II. odst. 6 bod A, B, C:

Termín zahájení provádění díla:             do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Dílčí termíny plnění:

A.Upřesnění koncepce                  do 11. 9. 2020

B.Doplňující průzkumy                  do 13. 11. 2020

C.Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ)

                            do 12. 2. 2021

D.Zajištění společného povolení             do 120 dnů od obdržení pokynu objednatele

E.Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

                            do 90 dnů od obdržení pokynu objednatele

F.Autorský dozor

5.

                     III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, vč. ujednání o ceně díla, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění
   v registru smluv.

3. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
   účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru
   smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá dodatek uveřejnění ve smyslu tohoto
   zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tento dodatek uveřejní, a to požadovaným
   způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že je tento dodatek projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují
   svými podpisy.

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jednu zhotovitel.

V Brně dne: 4. 8. 2020                 V Brně dne: 24.7.2020.
Za objednatele:                     Za zhotovitele:

......................................................           ......................................................
     generální ředitel               Strana 2 (celkem 2)