Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18051195: Darovací smlouva - Darovací smlouva - altán, movité prvky hřiště

Příloha 0151-2021_Darovací_smlouva-prvky_workout.hřiště_altán-ke_zve.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SLP-KS/3 5371 -21/VO J
                                                   ev. č. 0151/2021

                 DAROVACÍ SMLOUVA

 uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezí smluvními stranami:

dárce

Brněnská pole, a.s.

se sídlem Brněnská Pole 1808/1, 664 51 Šlapanice
zastoupená ........​ ....................​..............., předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4697
IČO: 276 96 570
DIČ: CZ 276 96 570
(dále jen dárce)

a

obdarovaný
Město Šlapanice,
se sídlem Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
zastoupené Mgr. Michaelou Tměnou, starostkou města
IČO: 00282651
DIČ: CZ 00282651

           Úvodní ustanovení

1. Dárce je investorem a výlučným vlastníkem stavby „Obytný soubor „Brněnská pole -

  Hříště a příslušenství - altán, hřiště“, na pozemcích pare. č. 2804/72, 2804/139,

  2804/140, v k. ú. Šlapanice u Brna. Na základě Plánovací smlouvy uzavřené dne

  19.12.2007 mezi městem Šlapanice a společností Brněnská pole, a.s., se dárce

  zavázal, mimo jiné, vybudovat a po kolaudaci předat městu Šlapanice zóny pro

  volnočasové aktivity dětí a mládeže.

2. Kolaudační souhlas a povolení k užívání výše uvedené stavby byl vydán dne

  27.01.2021, odborem výstavby MěÚ Šlapanice, pod č.j.: OV-ČJ/69211-20ZEM a tvoří

  Přílohu č. 2 této smlouvy. Kolaudační rozhodnutí je přílohou č. 2 této smlouvy.

           Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod vlastnického práva k souboru

  movitých věcí, které tvoří prvky workoutového hřiště na pozemku p. č. 2804/140,

  v k. ú. Šlapanice u Brna, z dárce na obdarovaného. Pozemek není předmětem

  převodu. Převáděný majetek je specifikován a jeho soupis je uveden v příloze č. 1

  k této smlouvě.

                     1
                       SLP-KS/35371-21/VOJ
                           ev. č. 0151/2021

2. Dárce touto smlouvu daruje obdarovanému majetek specifikovaný v příloze č. 1 k této

  smlouvě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi v rozsahu, jak jej

  sám nabyl, užíval, resp. byl oprávněn užívat a obdarovaný jej v tomto rozsahu do

  svého výlučného vlastnictví přijímá. Souhrnná hodnota daru činí 2 783 952 Kč.

  Ocenění předávaného majetku je v příloze č. 4 této darovací smlouvy.

3. Dárce prohlašuje, že:

  a) předávaný majetek není zatížen žádnými dluhy, jinými právními nároky ani právy
  třetích osob, které by bránily obdarovanému v řádném užívání daru,

  b) mu nejsou známy vady daru, na které by měl povinnost obdarovaného upozornit.

  Objeví-li se vada daru, na kterou dárce obdarovaného neupozornil, ač tak měl učinit,
  zavazuje se dárce vadu na svůj náklad odstranit. Dárce je povinen nahradit
  obdarovanému škodu, která by vznikla v souvislosti s vadou daru, o níž věděl a na
  kterou obdarovaného neupozornil.

4. Nabyvatel prohlašuje, že ho převodce se stavem převáděného majetku seznámil a

  že mu je stav převáděného majetku znám.

5. Vlastnictví majetku uvedeného v čl. II. této smlouvy se převádí na obdarovaného
     dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto dnem přechází na obdarovaného všechna
     práva a povinnosti související s převáděným majetkem.

6. Fyzické předání a převzetí majetku uvedeného v čl. II. se uskuteční na základě

  předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

7. Obdarovaný potvrzuje, že mu dárce předal příslušnou technickou dokumentaci,
     včetně všech rozhodnutí, oprávnění, geometrického zaměření, příslušných revizí a
     kolaudačních rozhodnutí, týkajících se předávaného majetku. Protokol o předání
     dokumentace tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

                               IV.
                        Závěrečná ustanovení

  1. Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, každé splatností originálu,
     přičemž každá strana obdrží dvě z nich.

  2. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem
     zveřejnění v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  3. Smluvní strany výslovně souhlasí, že všechny údaje uvedené ve smlouvě, včetně
     osobních údajů, budou zveřejněny v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o
     zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o
     registru smluv (zákon o registru smluv). Město Šlapanice zašle smlouvu správci
     registru smluv k zveřejnění.

  4. Smluvní strany prohlašují, že tuto darovací smlouvu uzavřely zcela svobodně a
     dobrovolně na základě pravdivých údajů a v souladu s Plánovací smlouvou ze dne
     19.12.2007, ve znění jejích dodatků č. 1 a č. 2, na důkaz čehož připojují vlastnoruční
     podpisy.

              2
                                              SLP-KS/3 5371-21/VOJ
                                                   ev. č. 0151/2021

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních
předpisů:
Tato Darovací smlouva, ev. č. 0151/2021, byla projednána a schválena na 91 . schůzi Rady
města Šlapanice konané dne 25.08.2021.

Ve Šlapanicích dne   Ve Šlapanicích dne
za dárce        za obdarovaného

Přílohy :

   1. Soupis převáděného majetku
  2. Kolaudační souhlas č. j. OV-ČJ/69211-20/ZEM
   3. Technická dokumentace
  4. Položkový rozpočet

          3
M ultifunkční hřiště vč. altánu, oplocení a w orkout - seznam mobiliáře.

Víceúčelové hřiště o rozměru 32 x 18 m s povrchem z umělé trávy 2 generace v tl. 15 mm. Hřiště je
oploceno pletivem do výšky 5,0 m s vrchní ochrannou sítí. Přístup je přes dvoukřídlou uzamykatelnou
branku o rozměru 3,0 x 2,5 m. Součástí hřiště jsou 2 branky na malou kopanou a 1 x konstrukce na
basketbal, včetně desky, obroučky a síťky, umístěná na konstrukci oplocení. Jako příslušenství na
údržbu umělé trávy je kartáč (Iks).

Ostatní prostor je oplocený pletivem do výšky 2,0 m s přístupem přes dvoukřídlou uzamykatelnou
branku o rozměru 2,5 x 2 m. Jeho součástí je :

Pinpongový stůl        1 ks

Altán             1 ks

Sedací souprava        1 ks

Parkové lavičky včetně patek 4 ks

Odpadkový koš         1 ks

Informační tabule       1 ks

W orkout sestava WS030K    1 ks
             MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

               pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
                        odbor výstavby
                         stavební úřad

Číslo jednací:      OV-ČJ/69211-20/ZEM
Spisová značka:     OV/16369-2020/ZEM

Oprávněná úřední osoba: I......​............​ ...............
E-mail:         ........................................
Telefon:         ..................
DS:           2xfbbgj

V Brně dne:       27. ledna 2021

             Kolaudační souhlas

Dne 1.9.2020 podala společnost

Brněnská pole Invest, s.r.o., IČO 27752712, Brněnská Pole č. p. 1808/1, 664 51 Šlapanice

žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu nazvanou „Obytný soubor „Brněnská pole -
Hřiště a příslušenství“ - altán, hřiště na pozemcích pare. č. 2804/72, 2804/139, 2804/140 v k. ú.
Šlapanice u Brna.

Stavba byla provedena na základě společného povolení ze dne 21.5.2018 pod č.j. OV-ČJ/176203-
17/ZEM. Na stavbu přístupového chodníku vydal speciální stavební úřad kolaudační souhlas dne
16.12.2020 pod č. j. OV-ČJ/97070-20/SVP.

Odbor výstavby Městského úřadu Šlapanice, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění (dále jen "stavební zákon"), po přezkoumání žádosti a na základě výsledků
provedené závěrečné kontrolní prohlídky stavby, podle ustanovení § 122 odst. 3 stavebního
zákona, vydává

                    kolaudační souhlas a povoluje užívání

stavby nazvané      Obytný soubor „Brněnská pole - Hřiště a příslušenství“

             - altán, hřiště

na pozemku        pare. č. 2804/140 v k. ú. Šlapanice u Brna (dle geometrického
             plánu č. 3338-5/2020)

Vymezení účelu užívání stavby - sportoviště
Odůvodnění
Dne 1.9.2020 podal Brněnská pole Invest, s.r.o., IČO 27752712, Brněnská Pole č. p. 1808/1, 664
51 Šlapanlce u Brna žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne
01.10.2020 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona
zjistil, že stavba je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a
dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími
dotčených orgánů, byla-li vydána podle zvláštních právních předpisů, jsou dodrženy obecné
požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a
veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Na stavbu nazvanou
Obytný soubor Brněnská pole, chodník u hřiště na pozemku pare. č. 2804/142 v k. ú. Šlapanice u
Brnabyl odborem výstavby Měl) Šlapanice, speciálním stavebním úřadem vydán kolaudační
souhlas dne 16.12.2020 pod č.j. OV-ČJ/97070-20/SVP.
Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením předepsaných zkoušek a předložením
předepsaných dokladů.
Stavební úřad proto vydal kolaudační souhlas.

Poučení
Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení žadateli.
Proti kolaudačnímu souhlasu se nelze odvolat.
Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy
kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním
stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků

Digitálně podepsal .......​.........​.........​...............
Datum: 10.02.2021 13:30:29+01:00

.......​..........​ ........​...............
vedoucí odboru výstavby

Rozdělovník:
Datová schránka:
Brněnská pole Invest, s.r.o., Brněnská Pole č. p. 1808/1, 664 51 Šlapanice u Brna, DS: PO,
4ggsukp

Dotčené orgány:
MěÚ Šlapanice, Odbor životního prostředí, Opuštěná č. p. 9/2, 656 70 Brno
Datová schránka:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova č. p. 1847/4, Černá
Pole, 602 00 Brno 2, DS: OVM, jaaai36
Drážní úřad, Wilsonova č. p. 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1, DS: OVM, 5mjaatd

Č.j.: OV-ČJ/69211-20/ZEM
Spis. zn. : OV/16369-2020/ZEM

                                2
                   POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet       1~" „ - - '   Hřiště ’     -< •   •   JKSO
                                    SKP
Objekt        Název objektu                   Měrná jednotka
                                    Počet jednotek
01       -   Víceúčelové hříště 32x1 émSUJVIĚl_Á TRÁVA; var.2 Náklady na m.j,
                                    Typ rozpočtu
Stavba        Název stavby                            576
                                    Zakázkové Číslo 3 994
08     .     Slapatiicé - '                  Počet listů
                                                    65 000
Projektant
                                                    65 000
Zpracovatel projektu                                     ■'■T-JI ;'

Objednatel
Dodavatel
Rozpočtoval

                   ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

  HSV celkem       1 144 050 Ztížené výrobní podmínky

Z PSV celkem        1 091 737 Oborová přirážka

R M práce celkem           Přesun stavebních kapacit

N M dodávky celkem          Mimostavenlštní doprava

ZRN celkem         2 235 787 Zařízeni staveniště

                   Provoz investora

HZS                  Kompletační činnost (IČD)

ZRN+HZS          2 235 787 Ostatní náklady neuvedené

ZRN+ost.néklady+HZS    2 300 787 Ostatní náklady celkem       Za objednatele
Vypracoval "ň-S - ú:--í!í        Za zhotovitele         Jméno :
                     Jméno :

Datum:        16.4.2019    Datum :              Datum :
Podpis:                Podpis:              Podpis:

Základ pro DPH            21,0 %                         2 300 787 Kč
                                                483 165 Kč
DPH                 . 21,0 %
                                             2 7 8 3 9 5 2 Kč
Základ pro DPH            %

DPH                  %            ’.

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s,                       Strana 1
  S tav b a: . 08 Slspanice                       R o zd o čcí   "
  ' O b jekt; 01 V íceú čelo vé hřiště 32x1 Sm -U M ĚLÁ TR Á VA , var,2
                                     Hřiště

               REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

  Stavební díl                         ««vVPSV^-'- ^D odávka ^ ■ Montáž "
                          164 934
1  Zemní práce
                           75 806
2  Základy a zvláštní zakládáni          387 039
                          115 646
5  Komunikace
                           51 389
91 Doplňujíc! práce na komunikaci         303 456

99 Staveništní přesun hmot              45 780
                                    524 286
  Sportovní povrchy                         386 732
                                    127 500
  Sportovní vybaveni                          53 220

  Zámečnické konstrukce-oplocení v. 5,0m    1 144 050 1 091 737

  Workout var. 2

  Altán

  Okolní plochy

  CELKEM OBJEKT

               VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název'VRNA:íS,:-í;;;!5':;í'           ■m m m m         % Základna s
Ztížené výrobní podmínky                             2 235 787
Oborová přirážka                                 2 235 787      65 000
Přesun stavebních kapacit                            2 235 787      65 000
Mimostaveništní doprava                             2 235 787
Zařízeni staveniště                               2 235 787
Provoz investora                                 2 235 787
Kompletační činnost (IČD)                            2 235 787
Rezerva rozpočtu                                 2 235 787

     CELKEM VRN

  Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a,s,                           Strana 2
           Předávací protokol dokumentace - workoutové hřiště

Předal dne: 26.04.2021
Převzala dne: 26.04.2021