Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18105603: Smlouva o poskytnutí podpory GAMA 2

Příloha TP03020014-S.PDF

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SMLOUVA
                                           Číslo smlouvy: 2021TP03020014

                  Smlouva o poskytnutí podpory

Smluvní strany:

Česká republika – Technologická agentura České republiky
se sídlem: Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6
IČ: 72050365
zastoupená: Petrem Konvalinkou, předsedou TA ČR
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
běžný výdajový účet: 000-3125001/0710

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné,

a

Lightigo s.r.o.
POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných
rejstřících právnických a fyzických osob) - Společnost s ručením omezeným
se sídlem: Renneská třída 329/13, 639 00 Brno
zapsána v Krajský soud v Brně C 82072
IČ: 02731410
zastoupená: Marek Rozehnal
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 123-887240207/0100

(dále jen „hlavní příjemce“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

                      Smlouvu o poskytnutí podpory
                          (dále jen „smlouva“)

                             Preambule

Hlavnıḿ přıj́ emcem podaný návrh projektu č. TP03020014 s ná zvem Kompaktnı́ ablačnı́ cela pro
analýzu vzorků metodami laserové spektroskopie byl poskytovatelem přijat do 3. veřejné soutěže
vyhlá šené poskytovatelem v ná sledujıć ıḿ programu: Program aplikovaného výzkumu,
experimentá lnıh́ o vývoje a inovacı́ GAMA 2 a hodnocen v souladu s § 21 ZPVV. Poskytovatel vydal
rozhodnutı́ o výsledku veřejné soutěže v souladu s tıḿ to ustanovenıḿ tak, že návrh projektu bude
podpořen (dá le jen „schvá lený návrh projektu“). V souladu s § 9 ZPVV se na zá kladě rozhodnutı́
o výsledcıć h veřejné soutěže uzavıŕ á tato smlouva. Veškeré pojmy použité ve smlouvě jsou
definovány ve všeobecných podmínkách.

                                                                  F-052-TA0, verze 8, revize 210930
                                                                                   Veřejný

                                                                                 Strana 1 / 4
                                                        SMLOUVA
                                         Číslo smlouvy: 2021TP03020014

                            Článek 1
                        Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout hlavnıḿ u přıj́ emci inančnı́ podporu
  formou dotace za ú čelem jejıh́ o využitı́ na dosaženı́ deklarovaných výsledků a cıĺ ů projektu
  a současně závazek hlavnıh́ o přıj́ emce použıt́ tuto podporu a řešit projekt v souladu s pravidly
  poskytnutí podpory a přílohou závazné parametry řešení projektu.

2. Učelem podpory je dosaženı́ stanovených cıĺ ů projektu, tj. cıĺ ů uvedených v přıĺ oze závazné
  parametry řešení projektu.

                            Článek 2
              Výše poskytnuté podpory a uznaných nákladů

1. Maximá lnı́ výše podpory činı́ 589 886 Kč (slovy: pět set osmdesá t devět tisıć osm set osmdesá t
  šest korun českých), což je 55 % z maximální výše uznaných nákladů.

2. Maximá lnı́ výše uznaných ná kladů projektu je stanovena ve výši 1 072 520 Kč (slovy: jeden
  milion sedmdesát dva tisíc pět set dvacet korun českých).

3. Maximální možná intenzita podpory na celý projekt je 55 % uznaných nákladů projektu.

                            Článek 3
                       Související dokumenty

1. Nedıĺ nou součá stı́ smlouvy je přıĺ oha závazné parametry řešenı́ projektu, které jsou
  schvá leným návrhem projektu ve smyslu § 9 odst. 2 ZPVV a obsahujı́ označenı́ hlavnıh́ o
  přıj́ emce a dalšıć h ú častnıḱ ů , jméno, přıj́ menı́ a přıṕ adné akademické tituly a vědecké hodnosti
  řešitele, časový plá n řešenı́ projektu včetně termıń u zahá jenı́ a ukončenı́ řešenı́ projektu, cıĺ e
  projektu, deklarované výsledky projektu, a jejíž součástí je tabulka uznaných nákladů projektu.

2. Dalšı́ podmıń ky poskytnutı́ podpory a řešenı́ projektu jsou uvedeny ve všeobecných
  podmínkách (verze 6), které jsou dostupné na webových stránkách poskytovatele.

3. Obsahuje-li smlouva ú pravu odlišnou od všeobecných podmıń ek či závazných parametrů
  řešenı́ projektu, použijı́ se přednostně ustanovenı́ smlouvy, dá le ustanovenı́ všeobecných
  podmínek a dále závazných parametrů řešení projektu.

                            Článek 4
                       Specifické podmínky

1. Učelem tohoto člá nku je stanovit dalšı́ podmıń ky, které jsou speci ické pro výše uvedenou
  veřejnou soutěž, a to nad rámec všeobecných podmínek.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytnout podporu jednorá zově na přıś lušný rok řešenı́ ve výši
  uvedené v závazných parametrech řešení projektu. Poskytovatel prostředky vyplácí:

                                                               F-052-TA0, verze 8, revize 210930
                                                                                Veřejný

                                                                              Strana 2 / 4
                                                        SMLOUVA
                                         Číslo smlouvy: 2021TP03020014

    a) do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy pro rok 2021;
    b) do 60 kalendářních dnů od začátku kalendářního roku pro rok 2022.
3. Pro přıj́ emce platı́ povinnost předložit, oproti čl. 13 odst. 2 a odst. 3 všeobecných podmıń ek,
  pouze jednu Zprávu o implementaci jeden rok po ukončení projektu/dosažení výsledku.
4. Pro ú čely výše uvedené veřejné soutěže, na zá kladě jejıć hž výsledků se smlouva uzavıŕ á , se
  člá nek 17 odst. 4 všeobecných podmıń ek neuplatň uje, tedy z poskytnuté podpory nenı́ možné
  hradit investice.
5. Pro ú čely výše uvedené veřejné soutěže, na zá kladě jejıć hž výsledků se smlouva uzavıŕ á , se
  v člá nku 17 odst. 7 pıś m. a) všeobecných podmıń ek neuplatnı,́ tedy nepřıḿ é ná klady nelze
  vykazovat metodou „full cost“.

                            Článek 5
                       Závěrečná ustanovení
1. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel a hlavnı́ přıj́ emce obdržı́
  po jednom stejnopisu. Každý stejnopis má platnost originálu.
2. Hlavnı́ přıj́ emce prohlašuje a podpisem smlouvy stvrzuje, že jıḿ uvedené ú daje, na jejichž
  základě je uzavřena, jsou správné, úplné a pravdivé.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvnıḿ i stranami a ú činnosti zveřejněnıḿ
  v registru smluv.
4. Smluvnı́ strany prohlašujı,́ že si smlouvu včetně jejich přıĺ oh přečetly, s jejıḿ obsahem
  souhlası,́ a že byla sepsá na na zá kladě jejich pravé a svobodné vů le, prosté omylu, a na dů kaz
  toho připojují své podpisy.
5. Smluvnı́ strany souhlası́ se zveřejněnıḿ zněnı́ smlouvy ve smyslu zá kona č. 340/2015 Sb.,
  o zvlá štnıć h podmıń ká ch ú činnosti některých smluv, uveřejň ová nı́ těchto smluv a o registru
  smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění ve smyslu tohoto zákona provede poskytovatel.
6. Hlavnı́ přıj́ emce zá roveň svým podpisem výslovně prohlašuje, že se sezná mil se všemi pravidly
  stanovenými všeobecnými podmínkami.

                                                               F-052-TA0, verze 8, revize 210930
                                                                                Veřejný

                                                                              Strana 3 / 4
Podpisy smluvních stran                                                      SMLOUVA
Poskytovatel:                                            Číslo smlouvy: 2021TP03020014
V Praze, dne ..............................................................................
                                                      Petr Konvalinka
Lightigo s.r.o.                                              Předseda TA ČR
V ............................................., dne .............................................
                                                      Marek Rozehnal

                                                  F-052-TA0, verze 8, revize 210930
                                                                   Veřejný

                                                                 Strana 4 / 4