Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18671155: Sponzorská smlouva, ISICEM + Vyčíslení

Příloha CSL_Behring_Sponzorska_smlouva_IKEM_P_ISICEM_857-21_REGISTR.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            IKE               ,
 M
           Sponzorska smlouva

CSL Behring s.r.o

se sídlem:      Vyskočilova 1461/2a, 140 00 Praha

IČO:         24139769

DIČ:         CZ24139769

bankovni spojení:   Deutsche Bank

č. účtu:       31455900003/7910

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 182261

zastoupený:      lng. Jiřím Kašperkem, General Managerem CZ&SK

(dále jen „partner“)

a

Institut klinické a experimentální medicíny

se sídlem:      Ví ň k'1 / 14 21 Pr h 4

zastoupený:                       náměstkem ředitele pro

           léčebně preventivní péči

IČO:         00023001

DIČ:         C200023001

bankovní spojení:   Česká národní banka

č. účtu:       42334041/0710

státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j.: 17268-ll/2012, v platném znění

(dále jen „zdravotnické zařízení“ nebo „IKEM“)

                   uzavírají tuto
           sponzorskou smlouvu

                                  I.
                         Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvyje podpora kvalitního vzdělávání, zvyšování kvalifikace a následného
vzdělávání zaměstnance IKEM uvedeného v čl. || odst. 2 této smlouvy.

                               ll.
                      Závazky smluvních stran
   (1) Zdravotnické zařízení se zavazuje zajistit účast zaměstnance IKEM na akci
     International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine konané ve
     dnech 31.08.2021 — 3.09.2021 v Bruselu (dále jen "akce").

   (2) Tímto zaměstnancem bil ze strani IKEM urče—

     Jmenovaný zaměstnanec se svým vysláním na výše uvedenou akci souhlasí, což
     dokládá svým podpisem níže. Bez uvedeného souhlasu nenabude tato smlouva
     platnosti.

   (3) Partner se zavazuje nést veškeré náklady spojené s účastí zaměstnance uvedeného
     v čl. II odst. 2 na akci uvedené v čl. ||. odst. 1 této smlouvy, zejména sejedná o úhradu
     registračního poplatku, ubytování, dopravy, transferů, stravy aj. Přesná částka nákladů
     spojená s účastí zaměstnance na akci bude partnerem zdravotnickému zařízení

Příloha č 2 k 08 202 Sponzorské smlouva - vzor                     Stránka 1 z 2
verze 06
IKE
 M

      vyčíslena do 15 pracovních dnů od ukončení akce a zaslána v písemné podobě na
      adresu IKEM, Odbor účtáren, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 nebo v elektronické

     podobě na e-mai— Ve vyúčtování bude uveden odkaz na uzavřenou

      sponzorskou smlouvu (datum uzavření).

    Odhadovaná cena nákladů nepřesáhne částku 50 000,- Kč bez DPH.
    (zaškrtněte nebo uvedte jednu z možností!)

(4) Partner prohlašuje, že disponuje dostatečným finančním, odborným a technickým
   zázemím nutným pro řádné plnění předmětu této smlouvy.

(5) Partner bere na vědomí, že tato sponzorská smlouva bude uveřejněna podle zákona
   č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“)
   ze strany IKEM v případě, že odhadovaná cena nákladů nebo následně skutečné
   vyúčtované náklady budou ve výši 50 000,- Kč bez DPH a vyšší.

(6) V případě, že dojde ke změně termínu akce uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy,
  smluvní strany prohlašují, že tato smlouva zůstává nadále plně platná a účinná a bude
   se vztahovat na akci ve změněném termínu, který si smluvní strany potvrdí emailem,
   aniž by bylo nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

                            Ill.
                      Závěrečná ujednání
(1) Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy
  oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
   uzavření, jde-li o smlouvu podléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru
  smluv, pak teprve dnem zveřejnění v registru smluv.

(3) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
   formou písemných dodatků podepsaných oběma stranami, není-li výše uvedeno jinak.

(4) Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž partner obdrží jedno a
   zdravotnické zařízení dvě vyhotovení. Pokud je tato smlouva podepisována
  elektronicky, je vyhotovena v jednom stejnopise podepsaněm elektronicky oběma
   smluvními stranami.

V ................. dne..............      VPrazedne .................
                                  Wpsal
Juu        Digitally signed
                                   Datum: 2021 .08.1 2
In         by Jiří Kašperek                  13:06:45 +02.oo.

  V       Date: 2021.07.26       náměstek ředitele pro léčebně

'Ka-Spere--1-o;1-7-;oo+02'oo'          preventivní péči
Ing.Jiří Kašperek

General Manager CZ&SK

Souhlasím tímto se svým wsláním na výše uvedenou akci.

Příloha č 2 k OS 202 Sponzorské smlouva - vzor             Stránka 2 z 2
verze 06