Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18681391: Dodatek č.2 ke smlouvě o zabezpečení úklidových služeb č.395/II

Příloha Dodatek_c.2_HARYSERVIS_Redig.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            J/ .u

          H VS Vaše úklidová firma ®

                    s

              Dodatek č. 2

   ke smlouvě o zabezpečení úklidových služeb č. 395/11.

   uzavřená dle §§ 269, odst. 2 a 273 Obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Dodavatel:         Jan Grézl - HARYSERVIS li
              Ostravská 25. Olomouc 772 00
Bankovní spojení:
IČO:            49555081
DIČ:
Telefon/fax:        o
              Sylvo Grézlová - HARYSERVIS Olomouc
Bankovní spojení:      Ostrovská 25, Olomouc 772 00
IČO:
DIČ:            43995497
T elefon/fox:

Podnikající no základě SMLOUVY o sdružení ze dne 27.1.1997 pod Obchodnírn nózvem:

              JAN GRÉZL, SYLVA GRÉZLOVÁ- HARYSERVIS li.

              Ostravská 25, Olomouc 772 00

Zapsón v živnostenském rejstříku Magistrátu město Olomouce

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:             49555081

DIČ:            CZ6210150540

Telefon:

Fax:

E-moil:

http:            www.haryservis.cz

Kontaktní osoba pro plnění

smlouvy:

Nonstop linka:

Objednatel:    UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
          Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
Sídlo:       prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor
Zastoupen:
Bankovní spojení: 61989592
Číslo účtu:    CZ61989592
IČO:
DIČ:
Telefon/fax:
S účinností od 1. 7. 201O se mění:

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele:
Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto vereinou zakázkou o
osobou oprávněnou jednat jménem objednatele je

                  2. Rozsah předmětu smlouvy

2. l . Předmětem veřejné zakázky je :
- provádění pravidelných uklízecích služeb v určených prostorách objektů

  objednatele včetně přidružených služeb (dodávka hygienických potřeb);
- provádění mimořádného úklidu v rozsahu a četnosti dle potřeby objednatele o

  no jeho objednání.
Pracovní náplň úklidových prací je podrobně specifikována v příloze č.1 dodatku
č. 1 smlouvy.

Specifikace použitých pojmů:

2 x denně: - úklid pondělí až pátek dvakrát denně ( ráno, odpoledne);
1 x denně: - úklid pondělí až pátek;
3 x týdně: - úklid 3 x týdně v pracovní dny, nejlépe v PO, ST a PÁ.
2 x týdně: - úklid 2 x týdně v pracovní dny, nejlépe v PO a ČT.
1 x týdně: - úklid 1 x týdně v pracovní dny, nejlépe v ÚT.

Měsíčně: - úklid jednou za kalendářní měsíc tak, aby interval mezí posledním úklidem
v dané místnosti nepřekročil 31 dní.
čtvrtletně: - úklid jednou za tři měsíce tak, aby práce byly provedeny 4x ročně
v intervalu cca 3 měsíce.
Mytí oken, čištění koberců:
Mytí oken, čištění koberců, bude provedeno dle přílohy č. 5 dodatku č. 1 smlouvy.

2.5 Seznam míst, ploch a místností, kde bude dodavatel provádět pravidelný
úklid a seznam míst, kde bude dodavatel provádět mimořádný úklid:

  • Hněvotínská 976/3, 772 00 Olomouc , Lékařská fakulto - blok TÚ
  • P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc, Lékařská fakulta - bud. lmulog. FN, budova

     kožní kl. FN
  • Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc, Pedagogická fakulta
  • Univerzitní 3, 5, 771 80 Olomouc, Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta
  • Purkrobská 2 a 4, 772 00 Olomouc, Pedagogická fakulta
  • Šmeralova 1OB, 772 00 Olomouc, Pedagogická fakulta - cizí jazyky
  • Biskupské náměstí 1, 771 11 Olomouc, IC Univerzity Palackého
  • Křížkovského 1O, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulta
  • Křfžkovského 12, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulta
  • Křfžkovského 14, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulta
  • Vodárni 6, 772 00 Olomouc, Filozofická fakulta

2.6 Výkaz výměr pravidelného úklidu a jeho četnost je uveden v příloze č. 2
dodatku č. l smlouvy.

2.7 Výkaz výměr mimořádného úklidu a jeho četnost je uvedena v příloze č.2
dodatku č. l smlouvy.

2.8 Seznam dodávaných hygienických potřeb je uveden v příloze č. 3 dodatku
č. 1 smlouvy. Výše uvedená dodávko bude provedena způsobem uvedeným
v kapitole 6 a 9 smlouvy a dle přflohy č. 3 smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo no
změnu typu prostředku ve stejné cenové relaci či jeho případné doplnění. Dodávka
bude průběžná, tak aby byla zajištěna čistota a hygiena těchto prostor a
samozřejmě dostatek těchto prostředků pro zaměstnance objednatele.

                    3. Cena služby

Cena za provedené služby je stanovena smlouvou jako ceno za kompletní
pravidelný úklid všech prostor objednatele ve výši 992.277,- Kč měsíčně bez DPH,
1, 190.732,40 Kč měsíčně vč. 20% DPH, 11,907.324,- Kč ročně bez DPH, tj.,
14,288.788,80 Kč ročně vč. 20% DPH viz. příloha č. 4 smlouvy. Dále jako jednotková
cena za provedení mimořádných uklízecích prací viz. příloha č. 5 smlouvy a
jednotková cena za dodávku hygienických potřeb viz. příloha č.3 smlouvy.
Sjednaná ceno obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a
včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo. Ceno obsahuje:
- veškerou dopravu pracovníků i zboží;
- cenu za veškerou vykonanou práci a služby ( mzdy pracovníků včetně všech

  zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného
  zisku dodavatele);
- cenu za manipulaci se zbožím;
- veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;

- amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k provádění předmětu plnění;
- pojištění dodavatele;
         - servis;
         - veškeré vedlejší náklady vyplývající z požadavků objednatele.

'

              Ostatní ujednání smlouvy č. 395/11. vč. dodatku č. l zůstávají beze změn.

V Olomouci dne 28. 6. 201 O

prof. RNDr. M roslav Mašláň, CSc., Jan Grézl
       rekt r UP          majitelé firmy HARYSERVIS li.

15. Pň1ohy dodatku č. 2

1. Pracovnf náplň ( specifikace) pravidelných úklidových prací
2. Výkaz výměr pravidelného a mimořádného úklidu
3. Soupis hygienických potřeb
4. Tabulko cen pravidelného úklidu
5. Tabulka cen mimořádného úklidu
                   Příloha č. 1

,             Pracovní náplň pravidelného úklidu

  Seznam objektů:
  - Žižkovo náměstí 5, 77 1 40 Olomouc, Pedagogická fakulta
  - Purkrabská 2 d 4, 772 00 Olomouc, Pedagogická fakulta
  - Šmeralova 108, 772 00 Olomouc, Pedagogická fakulta - cizí jazyky
  - Univerzitní 3, 5, 771 80 Olomouc, Pedagogická fakulta
  - Biskupské náměstí I, 771 1 1 Olomouc, IC Univerzity Palackého

  Kanceláře, učebny, denní místnosti, zasedací místnosti a kuchyňky
  Denní úklid kancelářských prostor. učeben,denních místností. zasedacích místností a
  kuchyněk obsahující:

  Kanceláře, učebny, denní místnos1i a kuchyňky:
      - vyprazdňování košů na odpadky likvidace odpadu do kontejneru
      - stírání prachu z pracovních stolů
      - mytí podlah krytých omyvatelným povrchem

  Týdenní úklid kancelářských prostor, učeben, denních místností, zasedacích místností a

  kuchyněk obsahující:

  Kanceláře, učebny, denní místnosti zasedacl místnos1i:
      - čištění dveří kolem klik, otírání klik, odstraňování příp. dalších nečistot
      - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

         jiného kancelářského zařízení
      - vysávání koberců 2x týdně
  Kuchyňky:
      - mytí a desinfekce dřezů
      - mytí sanitárního zařízení
      - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

        jiného zařízení
  Měsíční úklid kancelářských prostor, učeben, denních místnostL zasedacích místností a
  kuchyněk:

  Kanceláře, učebny, denní místnosti a zasedací místnosti:
      - vysátí čalouněného nábytku
      - mytí odpadkových košů
      - odstranění otisků z vypínačů
      - úklid suterénových prostor (nikoli učeben a laboratoří)

  Kuchyňky:
      - odstranění nečistot z volně přístupných ploch nábytku
      - mytí vnějšfho povrchu lednic

  čtvrtletní úklid kancelářských prostor, učeben, denních místností, zasedacích místností a
  kuchyněk:

      - mytí dveří včetně zárubní
      - otření radiátorů ústředního topení

  Chodby, haly, schodiště a výtahy

  Denní úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:
  -
  - mytí podlah s omyvatelným povrchem 2 x denně
   vysávání koberců
  - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

    jiného kancelářského zařízení
  - vyprazdňování košů na odpadky. likvidace odpadu do kontejneru

  Měsíční úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:
     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí zábradlí
     - mytí odpadkových košů
     - odstranění otisků z vypínačů
     - mytí informačních tabulí
Čtvrtletní úklid chodeb, hal. schodišť a výtahů:
     - otření radiátorů ústředního topení
     - mytí dveří včetně zárubní
     - čištění hasících přístrojů
Sociální zařízení
Denní úklid sociálních zařízení:
     - vyprazdňování košů na odpadky, likvidace odpadu do kohtejneru
     - mytí a desinfekce WC mís a pisoárů
     - otírání toaletních prkének - 2 x denně
     - otírání odkládacích ploch
     - mytí d leštění umyvadel o vodovodních baterií, nádržek, zásobníků
     - čištění zrcadel
     - mytí podlah - 2 x denně
     - otírání klik a dveří v okolí klik
     - doplnění mýdel, toaletních papírů a papírových ručníků
Týdenní úklid sociálních zařízení:
     - čištění WC kartáčů desinfekčními prostředky
     - myti odpadkových košů
Měsíční úklid sociálních zařízení:
     - mytí keramických obkladů
čtvrtletní úklid sociálních zařízení:
     - mytí dveří včetně zárubní
     - otření radiátorů ústředního topení

Z rozsahu úklidu jsou vyjmuty počítače a jejich příslušenství. faxy, kopírky a jiná speciální
elektronická zařízení. Každý pracovník je povinen hlásit všechny zjištěné závady
v přidělených úklidových prostorách, které mu znemožňují nebo znesnadňují
úklid.Pracovníkům úklidové firmy není povolenou používat telefony zákazníka pro
soukromé účely a přijímat soukromé návštěvy ha pracovišti.

             Pracovní náplň pravidelného úklidu

Seznam objektů:
  - Hněvotínská 976/3, 772 00 Olomouc , Lékařská fakulta - blok TÚ
  - I. P. Pdvlova 6. 772 00 Olomouc, Lékařská fakulta- bud. lmulog. FN, bud. kožní kl. FN

Kanceláře, učebny, denní místnosti, zasedací místnosti a kuchyňky:
Denní úklid kancelářských prostor, učeben,denních místností, zasedacích místností a
kuchyněk obsahující:
Kanceláře. učebny, denní místnosti a kuchyňky:

     - vyprazdňování košů na odpadky likvidace odpadu do kontejneru
     - stírání prachu z pracovních stolů
     - mytí podlah krytých linoleem, dlažbou nebo jiným omyvatelným povrchem
       (ústav mikrobiologie m ytí 3 x denně s dezinfekcí)

Týdenní úklid kancelářských prostor, učeben, denních místností, zasedacích místností a
kuchyněk obsahující:
Kanceláře, učebny, denní místnosti zasedací místnosti:

     - čištění dveří kolem klik, otírání klik, odstraňování příp. dalších nečistot
     - stíróní prdchu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného kancelářského zařízení
     - vysávání koberců 2x týdně
     - úklid skladů, dílen
Kuchyňky:
     - mytí a desinfekce dřezů
     - mytr sanitárního zařízení
     - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného zařízení
Měsíční úklid kancelářských prostor, učeben, denních místností, zasedacích místností a
kuchyněk:
Kanceláře, učebny, denní místnosti a zasedací místnosti:

     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí odpadkových košů
     - odstrdnění otisků z vypínačů
     - ometání pavučin
Kuchyňky:
     - odstranění nečistot z volně přístupných ploch nábytku
     - mytí vnějšího povrchu lednic
Čtvrtletní úklid kancelářských prostor, učeben, denních místností, zasedacích
    místnosti a kuchyněk:
     - mytí dveří včetně zárubní
     - otření radiátorů ústředního topení

Chodby, haly, schodiště a výtahy:
Denní úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:

     - mytí podlah krytých linoleem, dlažbou nebo jiným omyvatelným povrchem 2 x
       denně (ústav mikrobiologie mytí 3 x denně s dezinfekcí)

     - vysávání koberců
     - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného kancelářského zařízení
     - vyprazdňování košů no odpadky. likvidace odpadu do kontejneru
Měsíční úklid chodeb, hal. schodišť o výtahů:
     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí zábradlí
     - mytí odpadkových košů
     - odstranění otisků z vypínačů
     - ometání pavučin
     - mytí informačních tabulí
čtvrtletní úklid chodeb. hal, schodišť a výtahů:
     - otření radiátorů ústředního topení
     - mytí dveří včetně zárubní
     - čištění hasících přístrojů

Sociální zařízení:
Denní úklid sociálních zařízení:

     - vyprazdňování košů na odpadky, likvidace odpadu do kontejneru
     - mytí a desinfekce WC mís a pisoárů
    - otírání toaletních prkének - 2 x denně
    - otfrání odkládacích ploch
    - mytí a leštění umyvadel a vodovodních baterií, nádržek, zásobníků
    - čištění zrcadel

      mytí podlah 3 x denně (ústav mikrobiologie mytí 3 x denně s dezinfekcí)
    - otírání klik a dveří v okolí klik
    - doplnění mýdel, toaletních papírů a papírových ručníků
Týdenní úklid sociálních zařízení:
    - čištění WC kartáčů desinfekčními prostředky
    - mytí odpadkových košů
Měsíční úklid sociálních zařízení:
    - mytí keramických obkladů
    - ometání pavučin
čtvrtletní úklid sociálních zařízení:
    - mytí dveří včetně zárubnf
    - otření radiátorů ústředního topení

Dle pokynů

    - provádět plošnou dezinfekci podlahových ploch dle dezinfekčního plánu
      příslušného ústavu

Z rozsahu úklidu jsou vyjmuty počítače a jejich příslušenství, faxy, kopírky a jiná speciální
elektronická zařízení. Každý pracovník je povineh hlásit všechny zjištěné závady
v přidělených úklidových prostorách, které mu znemožňují nebo znesnadňují úklid.
Pracovníkům úklidové firmy není povoleno používat telefony zákazníka pro soukromé
účely a přijímat soukromé návštěvy na pracovišti.

V prostorách se specifickými riziky je nutno dbát na bezpečnostní předpisy jednotlivých
pracovišť a důsledně je dodržovat.

             Pracovní náplň pravidelného úklidu

Seznam objektů:

  - Křížkovského l O, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulta
  - Křížkovského 1 2, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulto
  - Vodórní 6, 772 00 Olomouc, Filozofická fakulta
  - Univerzitní 3, 5, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulto
  - Křížkovského 1 4, 771 80 Olomouc, Filozofická fakulta

Kanceláře, denní místnosti, zasedací místnosti a kuchyňky

Denní úklid kancelářských prostor, denních místností, zasedacích místností a kuchyněk
obsahující:
Kanceláře, denní místnosti a kuchyňky:

    - vyprazdňování košů na odpadky likvidace odpadu do kontejneru
    - stírání prachu z pracovních stolů
    - mytí podlah krytých omyvatelným povrchem
Týdenní úklid kancelářských prostor, denních místností, zasedacích místností o kuchyněk
obsahující:
Kanceláře. denní místnosti zasedací místnosti:
    - čištění dveří kolem klik, otírání klik, odstraňování příp. dalších nečistot
    - stíráhí prachu ze všech dosažitelných o volně přístupných ploch nábytku nebo

      jiného kancelářského zařízení
    - vysáváhí koberců 2x týdně

Kuchyňky:
     - mytí a desinfekce dřezů
     - mytí sanitárního zařízení
     - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného zanzení
Měsíční úklid kancelářských prostor, denních místností, zasedacích místností a kuchyněk:
Kanceláře, denní místnosti a zasedací místnosti:

     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí odpadkových košů
     - odstranění otisků z vypínačů
     - úklid suverénových prostor (nikoli učeben a Jabordtoří)
Kuchyňky:
     - odstranění nečistot z volně přístupných ploch nábytku
     - mytí vnějšího povrchu lednic
čtvrtletní úklid kancelářských prostor, denních místností, zasedacích místností a kuchyněk:
     - mytí dveří včetně zárubní
     - otření radiátorů ústředního topení

Chodby, haly, schodiště a výtahy
Denní úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:

     - mytí podlah s omyvatelným povrchem 2 x denně
     - vysávání koberců
     - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného kancelářského zařízení
     - vyprazdňování košů na odpadky, likvidace odpadu do kontejneru
Měsíční úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:
     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí zábradlí
     - mytí odpadkových košů
     - odstranění otisků z vypíhačů
     - mytí informačních tabulí
čtvrtletní úklid chodeb, hal, schodišť a výtahů:
     - otření radiátorů ústředního topení
     - mytí dveří včetně zárubní
     - čištění hasících přístrojů
Sociální zařízení
Denní úklid sociálních zař[zení:
     - vyprazdňování košů na odpadky, likvidace odpadu do kontejneru
     - mytí a desinfekce WC mís a pisoárů
     - otírání toaletních prkének - 2 x denně
     - otírání odkládacích ploch
     - mytí o leštění umyvadel a vodovodních baterií, nádržek, zásobníků
    - čištění zrcddel
     - mytí podlah - 2 x denně
     - otírání klik a dveří v okolí klik

       doplnění mýdel, todletních papírů o papírových ručníků
Týdenní úklid sociálních zařízení:

     - čištění WC kartáčů desinfekčními prostředky
     - mytí odpadkových košů
Měsíční úklid sociálních zařízení:
     - mytí keramických obkladů
čtvrtletní úklid sociálních zařízení:
     - mytí dveří včetně zárubní
     - otření radiátorů ústředního topení
Učebny Denní úklid učeben obsahující:
Učebny:

     - vyprazdňování košů na odpadky likvidace odpadu do kontejneru
     - stírání prachu z pracovních stolů
     - mytí podlah krytých omyvatelným povrchem
- v měsících leden, únor, červen a září - provádění úklidu 3 x měsíčně (1,2 a 3 týden
 v měsíci)
- v měsících červenec a srpen - provádění úklidu 1 x měsíčně (1 týden v měsíci)

Týdenní úklid učeben obsahující:
Učebny:

     - čištění dveří kolem klik, otfrání klik, odstraňování příp. dalších nečistot
     - stírání prachu ze všech dosažitelných a volně přístupných ploch nábytku nebo

       jiného kancelářského zařízení
     - vysávání koberců 2x týdně
Měsíční úklid učeben obsahující:
Učebny:
     - vysátí čalouněného nábytku
     - mytí odpadkových košů
     - odstranění otisků z vypínačů
     - úklid suverénových prostor (nikoli učeben a laboratoří)
Čtvrtletní úklid učeben obsahujicí:
Učebny:
     - mytí dveří včetně zárubní
     - otření radiátorů ústředního topení

Z rozsahu úklidu jsou vyjmuty počítače o jejich příslušenství, faxy, kopírky a jiná speciální
elektronická zařízení. Každý pracovník je povinen hlásit všechny zjištěné závady
v l=)řidělených úklidových prostorách, které mu znemožňují nebo znesnadňují
úklid.Pracovníkům úklidové firmy není povolenou používat telefony zákazníka pro
soukromé účely a přijímat soukromé návštěvy na pracovišti.
                       Příloha č. 2

                     Výkaz výměr

lékařská fakulta - blok TŮ        14 201,00 m2
Hněvotínská 976/3, 772 00 Olomouc    12 706,00 m2
                     1 495,00 m2
Celková plocha              4 303,00 rn2
z toho umyvate/ná plocha
z toho koberce               382,00 m2
Celková plocha chodeb          1 1 846,00 m2
Celková plocha soc. zarlzenl
Celková plocha oken             530,00 m2
                       508,00 m2
LF - 1. P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc
                       22,00 m2
Celková plocha - bud. Imunolog. FN      162,00 rn2
z toho umyvatelná plocha
z toho koberce                39,00 mi
Celková plocha chodeb            526,00 m2
Celková plocha soc. zařízení
Celková plocha oken             340,00 m2
                       340,00 m2
Celková plocha - bud. kožní kl. FN
z toho umyvatelná plocha                 o
z toho koberce                106,00 m2
Celková plocha chodeb
Celková plocha soc zařlzenf           7,00 m2
Celková plocha oken             285,00 m2

PdF - Žižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc  9 292,83 m2
                     6 584,05 m2
Celková plocha              2 708,78 m2
z toho umyvatelná plocha         2 172,40 1112
z toho koberce
Celková plocha chodeb            389,64 m2
Celkova plocha soc. zařízení       4 160,80 m2
Celková plocha oken
                     2 306,1 2 m2
PdF - Purkrabská 2 a 4, 772 00 Olomouc  1 349,42 m2

Celkova plocha                956/0 m2
z toho umyvatelná plocha          555,42 m"
z toho koberce
Celková plocha chodeb             48,80 1112
Cefková plocha soc. zařízeni       1 135,70 m2
Celková plocha oken
PdF - Šmeralova 10 B, 772 00 Olomouc     323,01 m2
                       304,81 m2
Celková plocha
z toho umyvatelná plocha            18,20 m2
z toho koberce                 67,00 m2
Celková plocha chodeb              25,1 2 m2
Celková plocha soc. zařízení         372,84 m2
Celková plocha oken
                      6 305,05 m2
PdF - Univerzitni 3, 5, 772 00 Olomouc
                      5 301,02 m2
Celková plocha               1 004, 03 m2
z toho umyvatelná plocha          1 636,68 m2

z toho koberce                 58,84 m2
                       872,08 m2
Celková plocha chodeb
Celková plocha soc. zařlzenl        1 0 219,70 m2
Celková plocha oken             8 542,1 2 m2
                      1 677,58 m2
IC - Biskupské náměstí 1, 771 1 1 Olomouc  2 244,31 m2

Celková plocha                312,61 m2
z toho umyvate/ná ploc/Ja          4 424,20 m2
z toho koberce
Celková plocha chodeb            6 907,55 m2
Celková plocha soc. zařízeni        5 797,27 rn2
Celková plocha oken             1 1 10,28 m2
                      1 936, 1 4 m2
FF - Křížkovského 1 O, 771 80 Olomouc
                       232,66 m2
Celková plocha               4 037,92 rn2
z toho umyvatelná plocha
z toho koberce               1 925,32 m2
Celková plocha chodeb            1 221,87 m2
Celková plocha soc. zařízení
Celková plocha oken              703,45 rn2
                       675, 1 0 m2
FF - Křížkovského 12, 771 80 Olomouc
                        1 1 ,98 m2
Celková plocha               1 016,72 m2
z toho umyvatelná plocha
z toho koberce               2 796,69 m2
Celková plocha chodeb            2 370,76 rTI2
Celková plocha soc. zařízeni
Celková plocha oken              425,93 m2
                       876,99 m2
FF - Vodární 6, 772 00 Olomouc
                        88,09 m2
Celková plocha                794,98 m2
z toho umyvatelná plocha
z toho koberce
Celková plocha chodeb
Celkova plocha soc. zařízeni
Celková plocha oken
FF - Univerzitni 3, 5, 772 00 Olomouc 2 369,24 m2
                    1 479,15 m2
Celková plocha
z toho umyvatelná plocha         890,09 m2
z toho koberce              125,63 m2
Celková plocha chodeb
Celková plocha soc. zařízeni        5,21 m2
Celková plocha oken           324,80 m2

FF - Křížkovského 14, 772 00 Olomouc  1 019,58 m2
                     482,82 m2
Celková plocha              536,76 m2
                     345,36 m2
z toho umyvatelná plocha          1 1 ,55 m2
                     546,76 m2
z toho koberce
Celková plocha chodeb
Celková plocha soc. zař!zeni
Celková plocha oken
            Příloha č. 3

Dodávka hygienických potřeb

           Prostředek        MJ    Množství   Jednotková cena
                                      bez DPH
Mýdlo tekuté                 litr     5Iitrů
Ručníky papírové - skládané jednovrstvé   karton 5000ks/1 karton     71 ,88
Ručníky papírové - skládané dvouvrstvé   karton 3000ks/1 karton     370,80
Toaletni papír JUMBO 20 cmjednovrstvý                    41 4,00
Toaletní papír JUMBO 24 cm jednovrstvý    ks      1 ks       1 3,92
Toaletní papír JUMBO 28 cmjednovrstvý     ks      1 ks       23,04
Toaletní papír JUMBO 20 cm dvouvrstvý     ks      1 ks       33,96
Toaletní papír JUMBO 24 cm dvouvrstvý     ks      1 ks       22,08
Toaletní papír JUMBO 28 cm dvouvrstvý     ks      1 ks       31 ,80
Toaletní papír TIMI 400 útržků jednovrstvý  ks      1 ks       39,12
Toaletní papír 400 útržků jednovrstvý     ks      1 ks
Toaletní papír V 1 00 dvouvrstvý       ks      1 ks       4,22
Kostky pisoárové               ks      1 ks       2,94
Vložka aromatická do pisoáru         kq      1 kq       4,20
Sáčky do zásobníku WC BAG           ks      1 ks      1 68,00
Sáčky do odpadkového koše 301        role    65ks/role      31 ,32
Sáčky do koše 49x60cm             ks    40ks/role       90,00
Sáčky do koše 63x74cm            role    50ks/role      24,96
Sáčky do koše 50x60/40mi           role    50ks/role      10,20
Pytel na odpad černý 70x1 1 0/80mi      ks      1 ks       18,00
Náplň do osvěžovače LUNA air fresch      ks      1 ks       1 ,20
Náplň do osvěžovače BOBSON sprav       ks      1 ks       4,74
Náplň do dávkovače TIMEMIST          ks      1 ks      288,00
Náplň do INOV FRESCH             ks      1 ks      1 26,00
Kartáč WC s krytem              ks      1 ks      133,68
Cena celkem                  ks      1 ks       68, 1 6
                                       66,24
                                      2 062,46
                  Příloha č. 4

     Tabu lka cen - pravidelný úklid

Poř. č. Objekt                         Celk ová    Cena bez        Cena vč.       Cena bez DPH      Cena vč. DPH
                                                                 za rok
  1.  LF - blok TU, Hněvotínská 976/3, 772 00 Olomouc     plocha    DPH za měsíc      DPH za měsíc                    za rok
  2.  LF - 1. P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc, bud. lmunoloq, FN                                   3 415 884,00
  3.  LF - I. P.Pavlova 6, 772 00 Olomouc, bud. kožní kL FN  14 201,00      284 657,00       341 588.40       131 724,00     4 099 060,80
  4.  PdF - Univerzitní 3, 5, 772 00 Olomouc            530,00       10 977,00       13 172,40        85 056,00      158 068,80
  5.  PdF - Zižkovo náměsti 5, 771 40 Olomouc           340,00        7 088,00        8 505,60                  102 067,20
  6.  PdF - Purkrabská 2 a 4, 772 00 Olomouc                                           1 523 316,00
  7.  PdF - Šmeralova 1O B. 772 00 Olomouc            6 305,05      126 943,00       152 331 ,60      2 285 856,00     1 827 979,20
  8.  IC - Biskupské náměstí 1 , 771 1 1 Olomouc         9 292,83      190 488,00       228 585,60                 2 743 027,20
  9.  FF - Křížkovského 10, 771 80 Olomouc            2 306,12       48 232,00                   578 784,00
  10.  FF - Křížkovského 12, 771 80 Olomouc                                  57 878,40        91 416,00      694 540,80
  11.  FF - Vodárni 6. 772 00 Olomouc                323,01        7 618,00        9 141 ,60                  109 699,20
  12.  FF - Univer-zitni 3, 5, 772 00 Olomouc          10 219,70       102 507,00                  1 230 084,00     1 476 100,80
  13.  FF - Křížkovského 14, 772 00 Olomouc            6 907,55       89 963,00       123 008,40      1 079 556,00     1 295 467,20
     Celkem                                     33 202,00       107 955,60                   478 108,80
                                  1 925,32       38 823,00       39 842,40       398 424,00       559 051,20
                                  2 796,69       32 81 5,00       46 587,60       465 876,00       472 536,00
                                  2 369,24                  39 378,00       393 780,00       273 081 ,60
                                  1 019,58       18 964,00       22 756,80       227 568,00     14 288 788,80
                                            992 277,00      1 190 732,40      1 1 907 324,00
                                 58 536,09
                                  Příloha č. 5

                      Tabulka cen - m imořádný úklid

Objekt                   činnost     četnost           Ceno zo jednotku Cena za 12 měsíců bez DPH
LF- Hněvotínská 976/3. 772 00 Olomouc    mytí oken              m2 Kč/m2 bez DPH v požadované četnosti
LF - 1. P. Pavlova 6, 772 00 Olomouc    čištěni koberců  2 x ročně
PdF - Zižkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc   mytí oken     1 x ročně     12 657,00 6.00 1 5 1 884,00
PdF - Purkrabská 2 a 4. 772 00 Olomouc                               1 3 653.00
PdF - Šmeralovo l OB. 772 00 Olomouc    čištěni koberců           I 51 7,00 9,00
P-dF - Univerzilní 3, 5. 771 80 Olomouc   mytí oken
                      čistění koberců 2 x ročně 6 541.42       6.00 78 497.0<1
IC - Biskupské nóměsfí 1 , 771 1 1 Olomouc
                      myti oken    I x ročně 4 687,71       9,00 42 189.39
FF - Křížkovského lo. 771 80 Olomouc
                      čištění koberců 2 x ročně 4 424,20       6.00 53 090.40
FF - Křížkovského 12. 771 80 Olomouc                               1 5 098,22
FF - Křížkovského 14. 771 80 Olomouc             1 x ročně 1 677.58       9,00
FF -Vodórní 6, 772 00 Olomouc
FF - Univerzitní 3,5 771 80 Olomouc             2 x ročně 6 721, 1 8      6,00 80 654.1 6

Ceno celkem zo mimořádný úklid bez DPH            1 x ročně 3 666,51       9.00   32 998,59
                                                 468 064.80