Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18839535: smlouva o poskytnutí dotace: Rekonstrukce veřejného interiéru (dlažba,

Příloha Smlouva č.DOT_80_02_001228_2021-Text smlouvy (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            It I-                   iniiiiiiiiiiiHi^HiuiiiMiHnii
                                                 mrMpxpfm 8 y w z
      -20.                                         stejnopis č.

           VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA

                    o poskvtnutí dotace

               č. DO1780/02/001228/2021

                      Č. dotace 045

uzavřená níže uvedeného dne. měsíce a roku podle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů“), s použitím zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 500/2004 Sb.. správní řád, vc
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), (dále jen „smlouva“), mezi těmito subjekty
(smluvními stranami):

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
zastoupené MgA. Hanou Třestíkovou, členkou Radv hlavního města Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka, a. s.. se sídlem Evropská 2690/17. 160 41 Praha 6
číslo účtu: 5157998/6000
(dále jen posky tovatel)

a

Společenství vlastníků jednotek Chodská 1132

se sídlem Chodská 1132/19. 120 00 Praha 2 - Vinohrady

registrované u Městského soudu v Praze pod sp. zn. S 16004

zastoupené paní Mgr. et Mgr. Krákorovou Martinou, předsedou výboru SVJ a panem Mgr. Bendikem
Martinem, Členem výboru SVJ

IČO: 03589455

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s. se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57

         Praha 5

číslo účtu:   268525000/0300

(dále jen příjemce)

                       I. Předmět a účel smlouvy

  l. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace poskytovatelem příjemci ve výši 650 000 Kč
    (slovy šestsetpadcsáttisíc korun českých) na zachování či obnovu památkové hodnoty a
    podstaty hmotného objektu (dále jen „obnova objektu“} v roce 2021: Chodská 1132/19.
    Praha 2, k.ú. Vinohrady, (dále jen „dotace“).

    Výše dotace představuje 32,91 % z celkových způsobilých (uznatelných) nákladů
    památkové obnovy, uvedených v Článku II.. odstavci 1, písm. a) léto smlouvy. Skutečná
   výše dotace může být odlišná postupem dle Článku IV. odst. I a 2 této smlouvy. Údaj o
    skutečné výši Dotace musí být součástí ..Zápis z prohlídky objektu - dotace é. 045", který

                       1
   bude podepsán oběma smluvním i stranami, přičemž za poskytovatele je tento Zápis
   oprávněn podepsát zástupce odboru památkové péče MHMP (grantový specialista}.

2. V souladu s § 43 zákona č. 131/2000 Sb.. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
   předpisů, tímto poskytovatel potvrzuje, že tuto smlouvu schválilo Zastupitelstvo hlavního
   města Prahy usnesením č. 26''48 ze dne 22.04,2021.

.3. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci na obnovu objektu, uvedeného v odstavci 1 Článku I.
   této smlouvy, v rozsahu prací specifikovaných v odstavci 6 Článku I. této smlouvy, při
   splnění podmínek uvedených v Článku II. a povinností uvedenveh v teto smlouvě, a to
   poukázáním finančních prostředku na účet příjemce.

4. Tato dotace je poskytovaná jako podpora malého rozsahu (de mi ni mis) ve smyslu nařízení
   Komise (FU) č. I4O7;''2O13 ze dne 18. 12. 2013 o použití článku 107 a 108* Smlouvy o
   fungováni Uvropskc unie na podporu de min i mis.

5. Žadateli, kterému bvla dotace RHMP schválena (ormou veřejné podpory v režimu ..de

   minimís" a ke dni podpisu smlouvy by došlo k překročeni celkové výše podpory ..de
   tniniinis”, budou finanční prostředky poskytnuty pouze do této výše.

6. Příjemce se zavazuje použil dotaci výlučně na tyto stavební a případné restaurátorské práce:

  Rekonstrukce veřejného interiéru (dlažba, dveře v rámci společných chodeb, zábradlí,
                   štuky, linkrusta) včetně souvisejících prací

7. Příjemce poskytnutou dotaci přijímá, zavazuje se dodržovat podmínky pro její čerpání
   uvedené v teto smlouvě a dosáhnout účelu dotace uvedeného v odstavci 1 tohoto Článku
   smlouvv nejpozdéji do 20. 12. 2021.

                           H. Čerpání dotace

l. Podminky pro čerpáni poskytnuté dotace:

   a) celkové náklady na stavební a případné restaurátorské práce uvedené v Článku 1. odst. 6
      teto smlouvy budou činit minimálně I 975 013 Kč s DPI I a budou součásti vyúčtováni
      dle tohoto článku, písm. e), I) a g).

   b) obnova objektu uvedeného v Článku 1. odst. I této smlouvy bude provedena v souladu
      se závazným stanoviskem k provedení prací vydanvm odborem památkové péče
      Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen „OPP MHMP") podle § 14 zákona č.
      20/1987 Sb., o státní památkové péči, věznění pozdějších předpisu;

   c) případně restaurátorské práce budou provedeny osobou mající k restaurování povoleni
      udělené Ministerstvem kultury:

   d) v případě stavebních a restaurátorských prací, které se po jejich ukončení nebudou
      pohledové uplatňoval (budou zakryly), je příjemce povinen seznamovat zástupce
      poskytovatele - OPP MHMP. specializovaného územního pracovníka (dále jen ..SUP“),
      s průběhem jejich realizace a před zakrytím těchto prací písemně vyzvat SUP
      k prohlídce:

   e) příjemce dotace v termínu do 6. 9. 2021 potvrdí písemně (e-mailem) OPP MHMP. žc
      práce budou realizovány v souladu se smlouvou (např. bude dodržen předmět dotace,
      výše celkových nákladu) nebo oznámí změnu, která by ovlivnila (se týkala) smlouvy,
     jinak nárok na poskytnutí dotace zaniká;
   f) příjemce dotace je povinen po/adat po ukončeni prací ncjpozdčji do 1. 11. 2021
      (telefonicky. e-mailem) zástupce OPP MHMP o stanové ní termínu závěrečné koní rol v
      provedených prací, na které byla poskytnuta dotace. Poskytovatel prostřednictvím svých
      zástupců OPP MHMP stanoví termín závěrečné kontroly provedených prací, na které
      byla poskytnuta dotace; tato kontrola může proběhnout až po nabyti účinnosti teto
      smlouvy, tj. po uveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č.
      340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
      těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
      předpisu (dále jen ..zákon o registru smluv'), nejpozději však do 15. 11. 2021. vc
      zvláště odůvodněných případech muže ředitel OPP MHMP na písemnou, odůvodněnou
      žádost příjemce schválil jinv termín kontroly, tak abv jí bvlo možno uskutečnit
      nej později do 3. 12.2021. jinak nárok na poskytnutí dotace zaniká;

   g) pří závěrečné kontrole provedených prací, na které byla poskytnuta dotace, bude
      odevzdán formulář „Vyúčtováni dotace*’ za rok 2021. který tvoři Přílohu č. I teto
      smlouvy a formulář „Přehled dotací z veřejných zdrojů v rámci celé ČR" na schválený
      projekt hl. ni. Prahy za rok 2021, který tvoří Přílohu č. 2 teto smlouvy (dále jen
      formuláře). Společně s l'ormulaří jc příjemce povinen zástupcům OPP MHMP předat
      i účelní nebo daňové doklady (např. faktury) nebo jejich kopie, ktcrc musejí obsahovat
      výkaz výměr s uvedením jednotkových cen (tylo údaje lze přiložit k účetnímu nebo
      daňovému dokladu formou přílohy). Účetní daňově doklady (např. faktury) musejí být
      doloženy vč. položkových rozpočtů (předloženy do vvše minimálních nákladu dle
      písmene a) Článku II. této smlouvy), další doklady související s předmětem dotace a
      v případě restaurátorských prací restaurátorskou zprávu a kopií povolení k restaurování
      podle písmene c) Článku II. teto smlouvy. Je«li příjemce dotace ke dní vyúčtováni
      dotace plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen ..DPI I") a uplatnMi odpočet DPH.
      předloží také kopii registrace k DPH;

   h) poskytnuta dotace bude poskytovatelem proplacena příjemci nejpozději do 20. 12. 2021
      na účet uvedený v záhlaví této smlouvy, a vžd\ však až na základě zápisu o provedené
      závěrečné kontrole prací zástupci OPP MHMP. pokud v něm bude osvědčeno splnění
      všech náležitostí a podmínek pro proplacení dotace dle tohoto článku, a po předání
      vyplněných I onnulařů.

                         lil. Práva a povinnosti

I. Příjemce se zavazuje postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání
   veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu, (dále jen „zákon o zadávání
   veřejných zakázek'“). dojde-li k naplnění stanovených podmínek, zejména pak uvedenveh
   v § 4 odst. 2 zákona o zadávání veřejných zakázek. V případě, že tak příjemce neučiní,
   nárok na dotaci bez dalšího zaniká. Dokumentaci k zadávacímu řízení pi*o veřejnou zakázku,
   smlouvu o dílo a protokol o předání díla je nutné předložil poskytovateli nejpozdej i
   s vyúčtováním dotace.

2. Příjemce se zavazuje umožnil poskvtovatelí na základě písemné vvzvv provedení
   veřejnosprávni kontroly nakládání s poskytnutou dotací a vytvořil mu základní podmínky k
   provedení této kontroly podle zákona ě. 320/2001 Sb.. o finanční kontrole ve veřejné
   správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znétú pozdějších
   předpisů, a poskytnout mu k tomuto účelu veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci,
   včetně účetních, finančních a statistických vvkazú, hlášení a zpráv, a to po dobu 5 let. kdy
   je příjemce povinen podle zákona Č. 563/1991 Sb„ o účetnictví, ve znění pozdějších
   předpisů, uschovávat účetní záznamy a účetní dokladv.

                                 3
o. Příjemce se zavazuje čerpám dotace učtovat odděleně na samostatných analytických účtech
   nebo vést poskytnutou dotaci oddělené v účetni evidencí, popř. vést pro poskvinutou dotací
   odděleně daňovou evidenci v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb.. o daních z příjmů, ve
   znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“). Současně se příjemce
   zavazuje na požádání umožnil poskytovateli dotace kontrolu originálních písemností
   vztahujících se k tomuto účtování.

4. Příjemce je povinen poskytovateli neprodlené oznámit změnu veškerých údajů uvedenveh
   v réio smlouvě, včernč změti' údajů týkajících se objektu uvedeného v Článku 1. odst. 1 této
   smlouvy, a to kdykoliv po dobu účinnosti léto smlouvy. Je-li příjemcem právnická osoba a
   v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, je příjemce
   povinen oznámil neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti
   z teto smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem
   likvidace.

5. V případě přechodu nebo převodu vlastnictví (nikoli přechodu z důvodu dědictví, či zrušení
   s likvidací) objektu uvedeného v Článku I. odst. I léto smlouvy v průběhu 3 let od
   poskytnutí dotace, je příjemce povinen vrátit poskytovateli celou dotaci, a to do 30
   kalendářních dnů od zápisu změnv vlastníka spoluvlastníků ve veřejném seznamu
   (katastru nemovitostí). Je-li příjemcem dotace společenství vlastníku, je povinno při
   převodu vlastnictví jednotky (jednotek) vrátit poskytovateli poměrnou část dotace,
   odpovídající výši spoluvlastnického podílu, který je předmětem převodu: je-li příjemcem
   dotace vlastník spoluvlastníci jednotky v objektu, kten je předmětem bytového
   spoluvlastnictví podle občanského zákoníku, je povinen vrátit poskytovateli dotaci v plné
   výši.

6. Za poskytovatele v průběhu obnovy objektu uvedeného v Článku I. odst. I této smlouvy
  jednají zástupci OPP MHMP.

7. Příjemce se zavazuje dodržovat Program pro vlastníky památkově významných objektů pro
   rok 202 I. schválený jako Příloha č. I k usnesení Rady hlavního města Prahy č. 1326 ze dne
   22. 6. 2020 (dále jen ..Program'*).

8. Přijetí dotace příjemcem sc řídí platnými daňovými předpisy České republiky, zejména
   zákonem o daních z příjmů.

9. Příjemce jc povinen umístit na objekt uvedený v Článku I. odst. 1 této smlouvy tabulku
   s označením ..Obnova tohoto objektu probíhá za přispění dotace hlavního města Prahy".
   Tato tabulka musí býl připevněna na dobře viditelném místě u vchodu do objektu
   uvedeneho v Článku I. odst. I Této smlouvy (není-h to možné, na jiném viditelném místě), a
   to po celou dobu, kdy probíhají práce uvedené v Článku I. odst. 6 této smlouvy. Tuto
   tabulku obdrží příjemce od poskytovatele při podpisu léto smlouvy. V případě jejího
   odcizení či poškození je příjemce povinen si u zástupce OPP MHMP vyžádat novou
   tabulku a znovu ji umístil na objekt uvedený v Článku I. odst. I této srnlouvv podle tohoto
   odstavce.

10. Je-li objekt uvedený v Článku I. odst. I této smlouvy zapsán v Ústředním seznamu
   kulturních památek České republiky podle § 7 zákona č. 20/1987 $b.. o státní památkové
   péči, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se příjemce umístit na objekt tabulku
   s názvem ..Kulturní památka** opatřenou velkým státním znakem České republiky
   Poskytovatel předá příjemci tuto tabulku zdarma při podpisu léto smlouvy. To se netýká
  objektů, které již jsou lakovou tabulkou označeny. Přesné umístění tabulky bude provedeno
   po dohodě sc zástupci OPP MHMP.

                              4
11. Příjemce se zavazuje umožnil zástupcům OPP MlIMP přístup do objektu uvedeného
   v Článku i. odst. I této smlouvy za účelem průběžného sledovaní obnovy a kontroly
   provedených prací v souvislosti s čerpáním poskytnuté dotace.

12. Příjemce se zavazuje uvádět na všech propagačních materiálech či v rámci jíně realizace
   projektu jako poskytovatele hlavní město Prahu. K tomuto účelu uděluje poskytovatel
   příjemci souhlas s užíváním loga hlavního města Prahy. Použiti loga se řídí podle ..Manualu
   jednotného vizuálního stylu hlavního města Prahy grafického manuálu HMP" dostupného
   na h’tp': praha.hrundcloi.id.pri>. Poskytovatel si vyhrazuje právo vxužíl případné
   informace a výstupy realizovaného účelu dotace včetně digitální a tištěné prezentace ke své
   prezentaci a k případnému poskytnuli třetí osobě. Příjemce se zavazuje toto právo
   poskytovatele strpět a poskytnout k jeho realizaci veškerou součinnost.

13. Informační povinnost Poskytovatele dle Nařízení Lvropskeho parlamentu a Rady č.

2016.''679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajú a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (..GDPR')

účinného od 25. 5. 2018 je ze strany Poskytovatele splněna prostřednictvím informace

uveřejněné na portálu wxvw.prdha.eik a                  to na adrese:

hun: /w w w. oraha.eu ■ i nn cz/o rreste.'inaei strat ed nr-- i 11<1ex.btm1.

                          IV. Ostatní ujednání

 I. Pokud celkové náklady provedených stavebních či restaurátorských práci, uvcdenvch
   v Článku II. písm. a) této smlouvy budou;

   - nižší o jakoukoliv Částku - bude dotace snížena poměrné tomuto rozdílu. Snížení
     dotace bude matematíckv zaokrouhleno na tisíce Kč. přičemž bude zachován poměr
     tnezi sníženou dotaci a celkovými (skutečnými, uznatelnými) naklady uvedeným v Cl.
     II. od.st. 1 této smlouvv. Údaj o skutečné výši procentuální Dotace musí byt součástí
     „Zápisu 7 prohlídky objektu - dotace č. 045". který bude podepsán oběma smluvními
     stranami.

     vyšší o jakoukoliv částku (v porovnání s objemem a druhem prací uvedených v této
     smlouvě), výše dotace se nemění.

2. V případě provedení pouze části prací, na které byla dotace poskytnuta, bude dotace
   snížena ve výši odpovídající neprovedeným pracím (v porovnám s objemem a druhem prací
   uvedených v této smlouvě). Snížení dotace bude matematicky zaokrouhleno na tisíce Kč.
   přičemž bude zachován poměr mezi sníženou dotací a celkovými (skutečnými,
   uznatelnými) náklady uvedeným v ČI. II. odst. 1 této smlouvy. Údaj o skutečné výši
   procentuální Dotace musí být součástí ..Zápisu z prohlídky objektu - dotace č. 045". který
   bude podepsán oběma smluvními stranami.

   Pokud příjemce dotace poruší povinnost stanovenou právním předpisem, touto smlouvou
   nebo přímo použitelným předpisem El. a neoprávněně použije či zadrží poskytnutou
   dotaci, je povinen provést odvod za porušení rozpočtové kázně, příp. část v rozsahu tohoto
   porušení, do rozpočtu poskytovatele dle ust. 22 zákona o rozpočtových pravidlech
   územních rozpočtů. V případě prodlení sjeho vrácením je příjemce povinen uhradit
   poskytovateli penále dle tohoto zákona.

             5
                       V. Zánik smlouvv

 I. Smlouva zaniká:
   a) uplynutím duby, na kterou byla uzavřena, tj. dle Článku VL odst. 2 této smlouvy:
   b) vypovědí bez udáni důvodu se7dcnni výpovědní Ihůtou. která počíná běžet dnem
   doručeni výpovědi druhé smluvní straně.
   Výpovědí smlouvy zanika příjemci právo na proplaveni dotace. V případě, že již bvla
   dotace, čí její část, poskytovatelem příjemci proplacena, je příjemce povinen již
   proplacenou částku vrátit poskytovateli, a to nejpozději do 30 dnu od zániku smlouvy.
   e) zrušením dle § 167 odst. I a 2 správního řádu tzn., podá-li smluvní strana ze zákonem
   stanovených důvodu návrh na zrušeni smlouvy a ostatní strany s ním vysloví souhlas,
   smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas poslední ze smluvních stran došel smluvní
   straně, která návrh podala.

                        V|. Závěrečná ustanovení

 1. lálo smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
   uveřejněni této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. o
   zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smhiv a o registru
   smluv (zákon o registru smluv).

2. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do 3 let od její účinnosti.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze íormou písemnveh. postupné
   číslovaných dodatků, podcpsanych oběma smluvními stranami.

4. Za relevantní projev vůle smluvních stran se povazuje pouze projev vůle učiněný v písemné
   formě, doručený druhé smluvní straně.

5. Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této smlouvě řídí zákonem o rozpočtových

   pravidlech územních rozpočtů, zákonem o daních z příjmů, správním řádem, občanském
   zákoníkem, ostatními obecně závaznými právními předpisv a Programem.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
   evidenci smluv (CES) vedené poskytovatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje
   údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této
   smlouvv.

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle

  zákona o registru smluv zajistí poskytovatel.

8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
  tajemství ve smyslu § 5ÍI4 občanského zákoníku a uděčlmují svoleni k jejich užitií a
   zveřejněni bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

9. Tato smlouva se vyhotovuje v 5 tpěli) autorizovaných stejnopisech splatností originálu,
  z nichž poskytovatel obdrží 4 (čtyři) stejnopisy a příjemce l (.jeden) stejnopis. Autorizace
  se provede připojením otisku úředního razítka poskytovatele na přclepce smlouvy. Tato
  smlouva sestává ze 7 (sedmi) stran textu smlouvy, jedné strany přílohy č. I a jedné stran v
  přílohy č. 2. které jsou jejími nedílnými i součástmi.

                                6
10. Smluvní sírany prohlašují, že si smlouvu přečcily, že s obsahem souhlasí. Že smlouva byla
  sepsana na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, v souladu se zákonem
  nepříči se dobrým mravům a na důkaz toho připojují své podpisy.

   V Praze dne

za příjemce   zapo^ipvarel^^^^
za příjemce
            pij

                 - - _— • .-

        Potpuji vicnou, ohmovou i terme,™
        správnost a úplnost listiny opatřované
        □oložkou a úplnost souvisej,tíc^aL^

           -05- 2021

        ................ OPPMHMP
          Dne

       7
Příloha č. ) ke smlouvě č. D01/X0z02/O01228/2021

VYÚČTOVÁNÍ DOTACE

pro pří jemce dotace vlastníkům památkově významných objektů v roce 2021

Vyplněný íormulář s požadovanými doklade předá příjemce dotace poskytovateli    (rcsp. osobu
pověřené) zástupci OPP MHMP pří závěrečné kontrole provedených pract *

 Číslo dotace:  Účel na který byla dotace poskytnuta:

h        i Rekonstrukce veřejného interiéru (dlažba, dveře v rámů společných
           __chy2