Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18841607: inominátní smlouva, není-li v tomto seznamu zvláštní kód § 1746 odst.

Příloha Smlouva č.INO_36_03_003550_2021-Text smlouvy 1.část (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ■iiiiiiiiiiiii]iiiir
                                                 MHMPXPHEIJPT
                                                           Stejnopise. Z

                      SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

                       Č. INO/36/03/003550/2021

Tuto smlouvu o spolupráci („Smlouva“) uzavírají:

   (1) Nový Veleslavín, a.s., IČO: 03655636, se sídlem Na okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6.
     zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20282
     zastoupená Ing. Radkem Pokorným, předsedou představenstva a Michalem Skorkovským.
     členem představenstva („Stavebník“)

   (2) Hlavní město Praha. IČO: 00064581, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1,
     zastoupené Mgr. Pavlou Dytrychovou, ředitelkou odboru evidence majetku Magistrátu hl. m.
     Prahy („HMP")

(Stavebník a HMP také společné jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“).

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, Že:
  (A) Stavebník je vlastníkem pozemků pare. č. 126, 130/1, 130/7, 130/9, 130/10, 130/11, 130/12,
     130/13 a 130/14 zapsaných ke dni podpisu této Smlouvy v katastru nemovitostí na LV č. 402
     pro k.ú. Veleslavín obec Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu,
     Katastrální pracoviště Praha („Pozemky“);
  (B) HMP je vlastníkem pozemků pare. č. 617,619/1 a 659/2 zapsaných ke dni podpisu této Smlouvy
     v katastru nemovitostí na LV č. 430 pro k.ú. Veleslavín, obec Praha, vedeném Katastrálním
     úřadem pro hlavni město Prahu, Katastrální pracoviště Praha („Pozemky HMP“);
  (C) Stavebník plánuje umístit na Pozemcích stavební záměr „Konverze areálu bývalé teplárny
     na obytný soubor“ („Záměr“), jenž je umístěn u ulice Nad Hradním potokem v Praze 6.
     Stavebníkův Záměr bude v podstatných rysech odpovídat žádosti o souhlas s využitím Pozemků
     HMP pro výpočet koeficientů míry využití území (koeficient podlahových ploch („KPP“) a
     koeficient zeleně („KZ“)), která tvoří Přílohu 1 této Smlouvy („Žádost“). Vzhledem
     ke skutečnosti, že Stavebník Žádost (rcsp; text Žádosti) po jejím podáni aktualizoval, a
     vzhledem k tomu, že přílohy k oběma Žádostem byly totožné, jsou do Přílohy č. 1
     zařazeny obě dvě Žádosti; z důvodu velkého rozsahu materiálu příloh jsou přílohy
     v Příloze č. 1 uvedeny pouze jednou, a to u aktualizované Žádosti;
  (D)Stavebník má v úmyslu v rámci realizace Záměru využít Pozemky HMP za účelem výpočtu
     koeficientů míiy využití území (KPP a KZ), a to o celkové výměře 1202 m2;
   (E)HMP má v úmyslu udělit souhlas s využitím Pozemků HMP ve smyslu bodu (D) pro realizaci
     Záměru v souladu s Pravidly pro vyřizování žádostí o udělování souhlasu s využitím pozemků
     hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry- využití území schváleným usnesením Rady hl. m.
     Prahy č. 440 ze dne 8. 3. 2021.

Strany uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(„Občanský zákoník“) tuto Smlouvu:

1. Předmět smlouvy'
  1.1. Stavebník se zavazuje za využití Pozemků HMP za účelem výpočtu koeficientů míry’ využití
     území (KPP a KZ) poskytnout HMP finanční kompenzaci ve výši 13 607 480,- Kč bez DPH
     (slovy třináct milionů šest set sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun Českých) tj. 16 465 050,80 Kč
     s DPH (slovy šestnáct milionů čtyři sta šedesát pět tisíc padesát konin českých, osmdesát
     haléřů). Tato kompenzace byla stanovena znaleckým posudkem č. 239/027/2021 vypracovaným
     Ing. Alenou Drvotovou dne 15.08.2021 („Posudek“). Podpisem této Smlouvy Strany stvrzují,
     že se s Posudkem seznámily.

  1.2. Realizace Záměru na Pozemcích předpokládá využiti Pozemků HMP za účelem výpočtu
     koeficientů míry využití území (KPP a KZ) z Části funkční plochy podle územního plánu. 1IMP
     tímto uděluje souhlas s tímto využitím Pozemku HMP. Pro případ, žc příslušný orgán státní
     správy nebude považovat tuto Smlouvu za zákonem aprobovanou formu pro poskytnutí
     souhlasu ve smyslu předchozí věty', tak se HMP tímto zavazuje vydat Stavebníkovi souhlas
     dle předchozí věty pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání stavebního povolení ve smyslu
     zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
     („Stavební zákon“) ve formě vyžadované příslušným orgánem státní správy na výzvu
     Stavebníka kdykoli po nabytí účinnosti této Smlouvy.

  1.3. Stavebník se zavazuje HMP předat pravomocné územní rozhodnutí Záměru nejpozději do 30
     dnů od jeho doručení Stavebníkovi.

  1.4. Stavebník se dále zavazuje finanční kompenzaci uvedenou v odst 1.1. tohoto článku a náklady
     na zpracování Posudku ve výši 19 902,20 Kč bez DPH (slovy devatenáct tisíc devět set dva
     korun českých, dvacet haléřů) poukázat na účet HMP č. 149024-5157998/6000 na základě HMP
     vystavené a Stavebníkovi zaslané faktur}’ - daňového dokladu, která bude Stavebníkovi HMP
     vystavena do 30 dnů po obdržení pravomocného územního rozhodnutí Záměru a bude splatná
     do 14 dnů od jejího doručení Stavebníkovi.

2. Práva a povinnosti stran
  2.1. Stavebník prohlašuje, žc při plánování a výstavbě Záměru bude postupovat v souladu s platnými
     a účinnými právními předpisy a je připraven Záměr koordinovat s požadavky městské části
     Praha 6 a Institutem plánování a rozvoje HMP.

  2.2. Strany se výslovně dohodly, že v případě prodlení Stavebníka s předáním územního rozhodnutí
     dle či. 1. odst 1.3 Smlouvy vzniká Stavebníkovi povinnost uhradit HMP smluvní pokutu ve výši
     1.000, - Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. Ujednání
     o smluvní pokutě nevylučuje právo HMP uplatňovat náhradu případné škody v plné výši a
     Strany tak výslovně vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

  2.3 V případě prodlení Stavebníka se zaplacením fakturované částky dle odst. 1.4. Smlouvy je
     povinen Stavebník zaplatit HMP smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý
     započatý den prodlení s jejím zaplacením, minimálně však 300 Kč (slovy: tři sta korun českých).

  2.4. V rámci závazku součinnosti se HMP zavazuje souhlas udělený dle odst. 1.2. této Smlouvy'
     písemně udělit i opakovaně bez zbytečného odkladu na výzvu Stavebníka, zcjin. v případech,
     kdy si nový souhlas nebo souhlas v jiné formě vyžádají třetí osoby, např. správní orgány nebo
     další dotčené osoby. Strany souhlasí, že lato Smlouva ajakákoli smlouva či dokument uzavřený
     či vydaný na jejím základě mohou být použity pro účely realizace Záměru před jakýmikoli
     správními orgány a dalšími osobami.

  2.5. Uzavřením této Smlouvy se HMP nevzdává svého práva uplatňovat ve všech příslušných
     veřejnoprávních řízeních souvisejících s realizací Záměru včetně Zhodnocení na Pozemcích
     HMP práva účastníka řízení.

3. Zánik této Smlouvy

  3.1. Strany jsou oprávněny od teto Smlouvy' odstoupit, pokud některá z nich porušila jakoukoliv
     povinnost dle této Smlouvy a toto porušení nenapravila ani do 30 (třiceti) dnů od doručení
     písemné výzvy druhé Strany k nápravě.

  3.2. Strany se dohodly, že výše uvedené právo odstoupit představuje jediné a výlučné právo Stran
     jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva a povinnosti z ní (včetně odstoupení, výpovědi Či
     jinak), a odstoupení z jiného důvodu, než z důvodu uvedeného v tomto článku 3 Smlouvy
     (Zánik této Smlouvy) je nepřípustné. Strany se v maximálním rozsahu povoleném příslušnými
     právními předpisy vzdávají všech jiných práv jednostranně ukončit tuto Smlouvu a práva
     a povinnosti z ní. Pro vyloučení pochyb Strany sjednávají, že pro odstoupení od této Smlouvy
     se nepoužijí ustanovení § § 1977 až 1979 a § 2002 Občanského zákoníku.

4. Doručování

  4.1. Jakékoliv oznámení, žádosti nebo výzvy, pokud mají být učiněny podle této Smlouvy písemně,
     budou považovány za učiněné, budou-li doručeny Straně osobně proti potvrzení, doporučenou
     zásilkou nebo prostřednictvím kurýra na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou
     adresu předem písemně oznámenou v souladu s tímto článkem.

  4.2. Pokud se písemnost doručovanou prostřednictvím kurýra nebo doporučené pošty nepodaří
     Straně doručit na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy či najinou adresu řádně oznámenou,
     má se za to, že písemnost byla doručena 5. dnem od podání písemnosti na poštu nebo
     doručovateli.

5. Závěrečná ustanovení

  5.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obČma Stranami a účinnosti dnem zveřejněním
     v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
     některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
     Zveřejnění zajistí HMP.

  5.2. Strany prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v této Smlouvě jsou výsledkem společného
     jednání, které předcházelo uzavření této Smlouvy. Žádný projev Strany po uzavření této
     Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této Smlouvy.

  5.3. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
     pozdějších předpisů tímto HNU3 potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválila Rada hl. m. Prahy
     usnesením č. 2792 ze dne 15. 11. 2021.

  5.4. Práva a povinnosti podle této Smlouvy přecházejí i na právní nástupce Stran. Pokud se kterákoli
     Strana vzdá práv z porušení povinnosti podle jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to
     znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení
     Smlouvy, ani zjakéhokoli dalšího porušení dané povinnosti. Žádné prodloužení lhůty pro plnění
     jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv jednání podle této Smlouvy nebude považováno
     za prodloužení lhůty projakýkoli jiný závazek či jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním
     jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. IIMP
  souhlasí stím, aby Stavebník ve smyslu ustanovení § 1895 Občanského zákoníku postoupil
  na nabyvatele projektu týkajícího se Záměru tuto Smlouvu.

  5.5. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy se stane neplatným, neúčinným nebo
     ncvymahatclným, včetně případů, kdy ustanovení Smlouvy stanoví práva či povinnosti, která
     jsou v rozporu s právními předpisy, zůstávají ostatní ustanoveni této Smlouvy platná a účinná.
     Strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ujednáni, včetně ujednání,
     která stanoví práva a povinnosti stran v rozporu s právními předpisyjiným, které bude v souladu
     s právními předpisy a co nejlépe vystihovalo hospodářský účel ujednání původního.

  5.6. Tato Smlouva byla sepsána v třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž HMP obdrží
     po dvou (2) vyhotoveních a Stavebník jedno (1) vyhotovení.

  5.7. Stavebník výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
     (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, číselné
     označeni této Smlouvy, datum podpisu a text Smlouvy.

  5.8. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
     ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění
     bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

  5.9. Strany se výslovně dohodly, že změny této Smlouvy je možné učinit pouze na základě
     písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

  5.10.   Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla

      sepsána na základě pravdivých údajů a nebyla ujednána v tísni ani za nápadné nevýhodných

      podmínek.

Přílohy;

1.     Žádost o souhlas s využitím pozemku hl. m. Prahy pro výpočet koeficientů míry využiti území

      (KPP a KZ) z částifunkčníplochy dle územního plánu;

2.     Zobrazení Pozemku a Pozemku HMP dle stavu zápisu v katastru nemovitosti;

3.     Znalecký posudek č. 239/027/2021.

V Praze, dne                        2 2 *11- 2021

                       V Praze, dne

za Nový Veleslavín, a.s.           ta hlavní město Praha
                     iHiiiiriiiiiiiiiiiiiií                 . IPM6
                      F1HMPP08NZLY2

                                                  Příloha č. •/

                   9 Magistrát Hlavního měsTTTTUTry—-------------

uofiučcMntx 21 <3-            Odbor evidence majetku

                     Odděleni výkonu vlastnických práv

Počet           PoOMbiiNWt   referentka správy majetku
Fočatalrrýii.přMt
                     Nám. Franze Kafky 1/16,
Početí QftArtetaniMplíUr         110 00 Praha 1
«OTCfcrtr»' ůfítfi

Dne:       12.03. 2019

Projekt. Praha 6 - Veleslavín - NOVÝ VELESLAVÍN - konverze areálu bývalé teplárny na obytný
      soubor, Nad Hradním potokem 386, v k. ú. Veleslavín.

Věc: Žádost o udělení souhlasu s využitím pozemků hl.m. Prahy pro výpočet koeficientů míry
      využití území, tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ (koeficient zelené)

Vyřizuje

Váženi,

v zastoupení investora Nový Veleslavín, a.s., Vám předkládáme níže a v příloze k výše uvedené
žádosti potřebné podklady a informace v rámci projektové dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí na stavbu:

Praha 6-Veleslavin - NOVÝ VELESLAVÍN - konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor,

Nad Hradním potokem 386„ na pozemcích pare. č. 126,130/1,130/7, 130/9.130/10,130/11, 30/12,
130/13,130/14 v k. ú. Veleslavín.

Identifikace žadatele a investora:

Obchodní firma:      Nový Veleslavín, a.s.
sídlem:          Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6

jednající:        zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka
             20282

             Ing. Radek Pokorný, předseda představenstva,

IČ:            Michal Skorkovský, člen představenstva

             036 55 636

Děkujeme Vám předem za včasné vyřízeni naší žádosti.
                                          S pozdravem,

Přílohy žádosti:           Doručovací adresa: PM< s.r.o..               e 449,162 00 Praha 6

   1) Informace o projektu - viz. projektová dokumentace k ÚR

   2) Projektová dokumentace k ÚR

   3) Specifikace pozemku HMP (parc.č., katastrální území, využití pozemků, výměra pozemků HMP

   potřebná k výpočtu koeficientů) - zpracované v tabulce

   4) Zákres potřebné plochy pozemků HMP do katastrální mapy

   5) Nabídka kompenzace za poskytnutí koeficientů z pozemků HMP vč. předběžného vyčísleni

   případného zhodnocení doplněné do tabulky a situaci navržených kompenzací

   6) Stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s., pokud se stavba jakýmkoliv

   způsobem dotýká komunikací, chodníků, náměstí apod. - bude doplněno do 14-ti dnů

   7) Návrh smlouvy definující povinností žadatele v souvislosti s případným poskytnutím koeficientů

   z pozemků HMP - HMP má vlastní vzorovou smlouvu - a pošle ji žadateli.
                     PLNÁ MOC

Obchodní firma      Nový Veleslavín, a s.
sídlem          Na Okraji 335/42. Veleslavín, 162 00 Praha 6
             zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl
jednající        B. vložka 20282
IČ            ing Radek Pokorný, předseda představenstva
             Michal Skockovský. člen představenstva

             036 55 636

(dále jen „zmocnitel")            tímto zmocňuje
             PMS s.r.o.
Obchodní firmu-
sídlem          Předvoje 4-19, Praha 6 - Veleslavín, PSČ 162 00
             zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C
zastoupená        vložka 152154
IČ:           Ing Vítem Červeným, jednatelem

             289 03 200

(dále jen „zmocněnec“).

k zastupováni zmocnitele a vedeni jednáni s příslušnými státními oigany. orgány územní samosprávy,
vlastníky a správci inženýrských síti, podáváni žádostí, přebíráni stanezsek a rozhodnuti, která byla
vydána a nebo budou vydána ve věci projednávání a získání rozhodnutí o povolení umístěni stavby
rozhodnutí o povolení stavby, rozhodnuti o povoleni vodního díla a dalších nutných dokumentů pro
povoleni stavby;

Praha 6 -Veleslavín - NOVÝ VELESLAVÍN - konverze areálu
bývalé teplárny na obytný soubor,

Nad Hradním potokem 386„ na pozemcích pare č 126. 130/1, 130/7, 130/9, 130/10, 130/11,
30/12, 130/13, 130/14 v k. ú. Veleslavín

Zmocněnec je oprávněn k zastupováni pň jednáních s orgány statni správy a územní samosprávy, s
orgány Magistrátu hl.m. Prahy, vlastníky a správci inženýrských sítí a účastníky řízení, k podáváni
návrhů a žádostí, k zajišťováni veškerých dokladů, náležitostí a vykonáváni veškerých úkonů,
nezbytných pro projednání. Zároveň je Zmocněnec oprávněn podávat žádosti o rozhodnutí, vyjádřeni,
závazná stanoviska, stanoviska, či vystupovat jako navrhovatel v ráma správního rozhodnuti, pojímat
veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a návrhy v rámci správního řízení, seznámit se
s podklady pro vydáni správního rozhodnuti, vzdát se práva na odvolání či jiný opravný prostředek.

Zmocnitel souhlasí s tím, že zmocněnec pro tyto úkoly ustanov! za sebe zástupce:

Tato plná moc je platná do 31.12. 2019.

V Praze 31.8 2018

Plnou moc ve shora uvedeném rozsahu zmocněnec přijímá

Zmocnitel:                Zmocněnec:

                            Stránka 1 z 1
                         r.        ■Illlllllli = n|U|z
                                  MMHHMMPPPP0088PP7722KV E KIWIO

   Počattátů (tóaimenlu: /}            q.,      Magistrát Hlavního města Prahy
             £      PočetfiesliůppHřfWcftc ó ' | Odbor evidence majetku
                                  Oddělení výkonu vlastnických práv
   Počet a d:tfi ncFirinných pSoh:
                                  referentka správy majetku

                                  Nám. Franze Kafky 1/16,
                                  110 00 Praha 1

Dne:       17.7. 2019

Projekt: Praha 6 - Veleslavín - NOVÝ VELESLAVÍN - konverze areálu bývalé teplárny na obytný
      soubor, Nad Hradním potokem 386, v k. ú, Veleslavín.

Věc: Nová žádost o uděleni souhlasu s využitím pozemků hl.m. Prahy pro výpočet koeficientů
                                 míry

     využití území, tj. koeficientů KPP (koeficient podlahové plochy) a KZ (koeficient zelené)

Vyřizuje:

Váženi,

v zastoupení investora Nový Veleslavín, a.s., Vám předkládáme níže a v příloze k výše uvedené žádosti
potřebně podklady a Informace v rámci projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí
na stavbu:

Praha 6-Veleslavin - NOVÝ VELESLAVÍN - konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor.
Nad Hradním potokem 386„ na pozemcích pare. č. 126,130/1,130/7,130/9, 130/10,130/11, 30/12,
130/13,130/14 v k. ú, Veleslavín.

Identifikace žadatele a Investora:

Obchodní firma:            Nový Veleslavín, a.s.

sídlem:                Na Okraji 335/42, Veleslavín, 162 00 Praha 6

                   zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka

                   20282

jednající:              Ing. Radek Pokorný, předseda představenstva,

                   Michal Skorkovský, člen představenstva

IČ:                  036 55 636

Děkujeme Vám předem za včasné vyřízení naší žádosti.
                                     S pozdravem.

Přílohy žádosti:                   Doručovací adresa: PMí s.r.o., Před o      Praha 6

   1) Informace o projektu - viz. projektová dokumentace k ÚR

   2) Projektová dokumentace k ÚR

   3) Specifikace pozemků HMP (parc.č., katastrální území, využití pozemků, výměra pozemků HMP

      potřebná k výpočtu koeficientů) - zpracované v tabulce

   4) Zákres potřebné plochy pozemků HMP do katastrální mapy

   5) Nabídka kompenzace za poskytnutí koeficientů z pozemků HMP vč. předběžného vyčíslení

      případného zhodnoceni doplněné do tabulky a situaci navržených kompenzací

   6) Stanovisko Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s., pokud se stavba jakýmkoliv

      způsobem dotýká komunikací, chodníků, náměstí apod. - bude doplněno do 14-ti dnů

   7) Návrh smlouvy definující povinnosti žadatele v souvislosti s případným poskytnutím koeficientů

      z pozemků HMP - HMP má vlastní vzorovou smlouvu - a pošle ji žadateli.
                                                    polohopisný systém:

                                                         S-JTSK

                                                       výškový systém:

                                                            Bpv

investor:             hlavní architekt projektu:   hlavní Inženýr projektu:       profese:

                 SCHINDLER            AED                  AED
                 SEKOARCHITECT

Nový Veleslavín, a.a.       Schindler 5e*o archlKkO a.ra  AED pmjco. a. s            aeo crojecs. a. s.
  okraji 335M2. 160 00 Praha 6                 Pne KMric' 1235 / 2A. 150 00 Prřoa 5
                 WuchWftowi 5, 160 00 Praha 6                     Pod Radnici *235 i 2A, 15000 Praha 5
Czech RefKOfc           Czech RefMbc          Czech KefniBK             C?esi RBputfc
T: *420                              T: «42D 257 257 100          T: ♦ÍTO 257 257 100
                 T *420 246 020 000       n-rra-l acd@acdpmjoa.Q        e-mair Bcd@Bedpo|ectra
e-mait              e-mail: oxlttec.s^scJirndmreoa

stavba:

Nový Veleslavín

Konverze areálu bývalé teplárny na obytný soubor

stupeň:

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

hlavni architekt projektu:    Ing. arch. Jan Schindler    datum:                     0a/2018
                                 formát:                     18-003
vedení projektu:         Ing. Zbyněk Ransdorf      měřítko:
hlavní Inženýr projektu:     Ing. Alena Jandová       zakázkové č.:                  AB
zodpovědný projektant části:                   číslo změny:
vypracoval:                            datum změny:

                                 část:

část / profese:

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ

ZPRÁVA                              pare:
-
Akce:    18-003_VELE                           Stupeň. DUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schlndler Seko architekti, s.r.o.
      AED Pro ect, a s.
GE___

          B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

      Dokumentace pro žádost o vydání územního rozhodnutí

      Název: NOVÝ VELESLAVÍN, KONVERZE AREÁLU BÝVALÉ
                                     TEPLÁRNY

      Místo: ulice Nad Hradním potokem, Praha 6 • Veleslavín

                 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: VELESLAVÍN ■ 729353

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx         1/101 tisk: 08/2018
Akce.           18-003_VELE                           StupenOUR
Investor.         Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:        Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:            AED Proiect. as.

OBSAH:

B.1 Popis území stavby                                        6

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území,
  soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,
                                                                6

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního

plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci                   11

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na

využívání území                                            16

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů                                 16

e) výčet provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

stavebné historický průzkum apod.),                                  16

f) ochrana území podle jiných právních předpisúl)                           17

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.                   17

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v

území                                                 17

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin                           18

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo

pozemků určených k plnění funkce lesa,                                18

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a
  technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 18

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice             19

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje              19

B.2 Celkový popis stavby                                       22

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání                        22

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném

stavu, závěry stavebně technického, případné stavebné historického průzkumu a

výsledky statického posouzení nosných konstrukcí                           22

b) účel užívání stavby                                        22

c) trvalá nebo dočasná stavba                                     22

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavku na

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby              22

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky

závazných stanovisek dotčených orgánů                                 22

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)                          22

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a

předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti,

apod.                                                 24

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.                       31

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 38

j) orientační náklady stavby                                     39

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení                          39

18-003_VELE_DUR_B_181012.doc*                2/101      tisk 08/2018
Akce:        18-003_VELE                           Stupeň DUR
Investor:      Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:      Schindler Seko architekti, s.r.o.
           AED Project, a s.
GB___

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení                  39

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 40

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení                         41

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se

sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce

osob se zdravotním postižením )                           41

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby                                42

B.2.6 Základní technický popis staveb (stavební řešení, konstrukční a materiálové řešení,

mechanická odolnost a stabilita )                          44

a) Stavební řešení                                        44

b) Konstrukční a materiálové řešení, mechanická odolnost a stabilita               45

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení ( zásady řešení

zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií)                         48

a) Inženýrských sítě - vodovod, kanalizace, plynovod                       48

b) Přípojky - vodovod, kanalizace, plynovod                            50

c) ZTI - vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu                     52

d) Vytápění / Vzduchotechnika / Chlazení                             54

e) Silnoproudá elektroinstalace                                  67

f) Slaboproudé elektroinstalace                                  74

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení                            75

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana                              75

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí (

zásady řešení parametru stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů

apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)        76

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí                 77

a) ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží                        77

b) ochrana stavby před bludnými proudy,                              77

cj Ochrana stavby před technickou seizmicitou                           77

d) ochrana stavby před hlukem,                                  77

e) protipovodňová opatřeni,                                    78

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolováni, výskytem metanu apod.           78

B.3 Připojeni na technickou infrastrukturu                            78

a) Vazba na stávající objekt, řešení odstranění stavby a návrh nového objektu           78

b) Vodovod, kanalizace, plynovod                                 78

c) Napojení objektu na horkovod                                  79

d) Silnoproudá elektroinstalace - vnější rozvody                         79

e) Slaboproudá elektroinstalace - vnější rozvody                         81

f) Veřejné osvětlení                                       82

B.4 Dopravní řešení                                        82

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby

osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace                       82

B.5 Řešeni vegetace a souvisejících terénních úprav                        86

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana                    89

18-003_VELE_DURJ3_181012.doCx              3/101         tisk. 08/2018
Akce:    18-003_VELE                          Slupeň:DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z( ráva
Architekt. Schlndler Seko architekti, s.r.o.
      AED Proiect a.s.
GB;___

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.                   95

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000                           96

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životni

prostředí, je-li podkladem                                      96

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní

parametry způsobu naplnění závěru o nejlepších dostupných technikách nebo

integrované povolení, bylo-li vydáno                                 96

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle

jiných právních předpisů                                       96

B.7 Ochrana obyvatelstva (Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 96

B.8 Zásady organizace výstavby                                    98

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu               98

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, káceni dřevin99

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště                          100

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy                              101

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin                   101

B.9 Celkové vodohospodářské řešeni                                  101

18-003 VELE DUR B 18l0l2.docx         4/101           tisk- 08'2018
Akce:    18-003_VELE                          Stupeň. DUR
Investor.  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z rava
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

GP-____   AEDProiecta^.

18-003_VELE_DUR_B_181012.dccx         5/101 tisk. 08/2018
Akce.   18-003_VELE                           Stupeň.DUR
Investor. Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zd»»yd< Mni ičaMmiicb *il

  ttoly    * U1UCM_____________

  rwfUdQTitUtowirty_______

  b>.ar*dw,y

■■■MB MMMICt raSMIU KnUlOM

Charakter zástavby

  Dle ÚAP z r. 2012 (výkres č.7 - Struktura zástavby) Zákres do výkresu Struktura zástavby - A1 - areály kompaktní
  a A2 - areály rozvolněné navazuje na 02 - Zástavba otevřená sdružená přes trať naproti 01 - Zástavba izolovaná

18-003 VELE DUR B 181012 doc*                 9/101   tisk: 06/2018
Akce        18-003_VELE                            Stupeň DUR
Investor      Nový Veleslavín                B. Souhrnná technická zpráva
Architekt
          Schlndler Seko architekti, s.r.o.
GP:        AED Projed. a.s.

C.7 Situace - zákres do ÚAP z r. 2012 (výkres č.7 - Struktura zástavby)

                           V1/25

                /A2/18

                    V1/18 A2/8       15 A2/15     V1/18

                K1/1              7     K1/21

                     2

                  01/15/^

                                 O2/1&I

         A1/8            A2/18
      2/

          7-^? 'R2/12            02/12 \      A3   38                 c

               * • .              . 02/p-i
                     A1

      V1/12            1/15                    'onnci »onwiui»rrtiTo».»
                         01/15

Struktura zástavby                  Překryvná značeni

EZZJ                         c=l P*-l «U£VÍ
[33
                           . _ I Ochitniw patrno PanSikcvé rexinaca » hl rréťí Pinie
Výšková hladina (provaž*lei výška v metrech)
I • I aoBm                            * HtolincU tůdra obci

       8- 12m

a) Vyškova hladina okolní zástavby

       dle Územně analytických podkladů Hlavního města Prahy (ÚAP HMP) z r. 2012 (výkres struktury
       zástavby ) v okolí řešeného území (grafická příloha viz předchozí odstavec):

      A1/12        8-12m
      A2/8        do8m
      okolí:
      02/12        8-12m
      A2/18        15-18m
      A1/12        8-12m
      01/12        8-12m
      02/15        12-15m
      K1/21        18/21 m

      V okolí řeš. území se pohybuje výšková hladina obytných budov od A2/8 do K1/21 - ůli 8 - 21 m, v přímém
      okolí 12-18 m.

18-003 VELE DUR B 181012 docx             10/101          tisk: 08/2018
Akce    18-003_VELE                             Stupoň.DUR
Investor. Nový Veleslavín                  B. Souhrnná technická zpráva
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt
GP:    AED Projed a.s.

Ď) úda/e o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánováni, včetně
   informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Dle platného územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schváleného usnesením č. 10/05 Zastupitelstva hl. m.
Prahy ze dne 9.9.1999 se všemi pořízenými změnami ÚP SÚ hl. m. Prahy se stavební pozemek nachází ve funkčních

plochách OV - všeobecně obytné, IZ - izolační zeleň a DZ - tratě a zaňzeni železniční dopravy, vlečky a nákladní terminály.

               w              5                ov i5 XiSÍSŽ-
                                                   ZP
SV-H SV-I lov

                W       W

          v-c                 v

3V                                        OV

     b                  OV TI
    .02
                             wo.*            an.-1
     OV-E /

i/N

        w

°n/                OV-D .'|Z\                     —z

   Z08                                       TVE  TV!

       VN                   OV           ■       HMMCt POtfMIUIHVtSWA
                               ___________           KRAMtCl FUKtČNÍ PtOCMV
I ' • • • 1                                         NAVRHOVANÍ OttJt3       4    100      ■g

         zeleně na                         Vegetační                   s

         rostlém                          plechá                 ÍS

         terénu      Strom s velkou korunou       ks 50,0 mln.9m23       1    50

CELKOVÉ ZAPOČITATELNÉ PLOCHY ZELENÉ NA ROSTLÉM TERÉNU                           6633

         Mocnost vegetačního souvrství více než 0,15m m2 0,1 Trávník            2687 269

         Mocnost vegetačního souvrství více než 0,3m m2 0,2 Trávník, kate 2730 546

                                      Trávník, keře,

                                      stromy 5

                                      rralou

         Mocnost vegetačního souvrství více než 0,9m m2 05 kaunou             1690 945

>>                                     Trávník, keře,

1                                     stromy se

-a>                                    střední

1        Mocnost vegetačního souvrství více než 1,5m m2 0,7 korunou            0    0

1                                     Trávník, keře,

                                      stromy s

                                      veftou

         Mocnost vegetačního souvrství více než 2,0m m2 0,9 korunou            0    3

                                      Vegetační

§                                     plocha min       00

10                malá koruna, v.s. nad0,9m     ks 5.0 2rtf3

s        Stromy ve                         Veootačni

E        zpevněných                        plocha min
•c
         plochách2    střední koruna, v.s. nad 1,5m ks 17,5 4m»3            0    0

                                      Vegetační

 N                                     počna mm.

i                 velká koruna, v.s. nad 2,0m ks 40,0 Srn”             0    0

                                    Pás podél zdí

o                                     o šíři max.       315 1830

         Popínavá zeleň na rostlém terénu1          m2 6,0 0.5m

CELKOVÉ ZAPOČITATELNÉ PLOCHY OSTATNÍ ZELENĚ                                3650

CELKOVÉ ZAPOČITATELNÉ PLOCHY ZELENÉ                                    10283

18-003 VELE DUR B_181012.docx                14/101                    tisk: 08/2018
Akce:   18-003_VELE                         StupeňDUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt
      Schlndler Seko architekti, s.r.o.
      AED Proicct a.s.

1 POPÍNAVÁ ZELEŇ na rostlém terénu v pásu do 0,5m od zdi může být započtena bud jako zeleň na rostlém terénu
(započítává se 100% plochy) nebo jako ostatní zeleň (započítává se 600% plochy).
2 STROMY VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH jsou solitérní, skupinové a liniové výsadby stromů v otevřeném terénu ve
zpevněných plochách (na pěších komunikacích, veřejných prostranstvích, náměstích a parkovištích) na rostlém terénu a
umělém povrchu (stavební konstrukci). Pro výpočet koeficientu zeleně se jednotlivé strany ve vazbě na vegetační plochu
stromu přepočítávají na započitatelnou plochu zelené. Započitatelná plocha zeleně (stromů) ve zpevněných plochách na
rostlém terénu může činit nanejvýš 25% celkové započitatelná plochy zeleně na rostlém terénu.
3 VEGETAČNÍ PLOCHA STROMU je vymezená plocha otevřeného terénu ve zpevněném povrchu s mříží á bez ni
umožňující provzdušněni a přímou závlahu stromů.
4 ZELEŇ NA ROSTLÉM TERÉNU (včetně variantního zápočtu popínavé zelené, solitérních, skupinových a liniových
stromů v rámci zpevněných ploch) min. 50% se započítávané plochy
5 OSTATNÍ ZELEŇ (zeleň na umělém povrchu - stavební konstrukci, včetně variantního zápočtu popínavé zelené na
rostlém terénu, solitérních, skupinových a liniových stromů v rámci zpevněných ploch) v maximální ploše 50%

Požadavky na asanace, demolice, káceni dřevin:

Předmětem projektu nejsou žádné asanace nebo demolice stávajících konstrukcí. V rámci přípravných prací v lokalitě byty
všechny nepotřebné původní objekty odstraněny a území bylo připravenou pro novou výstavbu. Ponechané konstrukce byly
zajištěny a jejich nový stav bude přizpůsoben finálnímu využiti, o kterém není dosud rozhodnuto.
V územi se nacházejí vzrostlé stromy. A to jak po obvodu území tak i v ploše. Podstatná část těchto strcmú je v kolizi
s plánovanou výstavbou nebo je v úrovni stávajícího terénu, který bude v rámci nové výstavby výrazně upravován.
Navrhovaná koncepce vegetačních úprav si klade za cíl vytvořit v rámci vegetačních ploch systém zelené s odpovídajícím
měřítkem vyvažující zástavba územi. Vegetační prvky zde nejsou chápány pouze jako doplňkový prvek, ale jako prvek, který
se zásadním způsoben uplatňuje při formováni charakteru územi, a tak přispívá k zvýšeni životni úrovně obyvatel. Systém
zeleně vychází zevropských standardů aje navržen s důrazem jak na pobytový charakterúzemi determinovaný provozními
vztahy, tak i na efektivitu udržovací péče.
V rámci záměru se stávajícími stromy je cílem zachovat maximální množství perspektivních stávajících dřevin. Navrženy ke
káceni budou pouze dřeviny, které koliduji se stavbou nebo dřeviny poškozené, neperspektivní a provozně nebezpečné.
Odstraněni stromů bude řešeno v samostatném správním řízeni na základě samostatné žádosti o káceni dřevin rostoucích
mimo les. Součásti této žádosti bude dendrologický průzkum s oceněním.

18-003 VELE .DUR R 181012 docx        15/101 tisk 08/2018
Akce:    1B-003_VELE                                 StupeňDUR
      Nový Veleslavín                      8. Souhrnná technická zpráva
Investor.  Schindler Scko architekti, s.r.o.
Architekt: AED Projcci a.s.
GP:

      o-                              UM  •■ !>•

                                   ■Ml ——"

                      O             O
                                   0

                                   o

                                   O >IW IIMU VaMBM WMXl

                                   O

                                   o

                                   o

                     I
                               • I

                     I

                        t          i

                        i

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využíváni území

0 rozhodnuti o povoleni výjimky nebylo zažádáno

Objekty novostavby dodržuji veškeré požadavky dle vyhlášky 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
v aktuálním zněni.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
   stanovisek dotčených orgánů

Bude doplněno v Gstopisu Dokumentace pro žádost o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby, která bude sloužit jako příloha
Žádosti o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby na příslušný stavební úřad.

e) výčet provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně
   historický průzkum apod.),

   • Územní plán Hlavního města Prahy      16/101           tisk: 0&2018
18-003 VFl.E DUR R 151012.docx
Akce:    18-003-VELE                                Stupeň DUR
Investor  Nový Veleslavín                     B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:
GP.     Schlndler Seko architekti, s.r.o.
      AED Project a.s.

• Územně analytické podklady hlavního města Prahy z r. 2012, z r. 2014 a z r. 2016
• Geodetické zaměřeni skutečného stavu - polohopis a výškopis, provedeno f. GEODETI Jelínek, K Jezeru 485,

   149 00 Praha 4,12/2016
• Zpráva orientačního průzkumu základové půdy (archivní rešerže) Praha 6 - Nový Veleslavín RNDr. Pavel Podpěra

   HUPO-IGS, Na ostrohu 43,160 00 Praha, 04/ 2018
• Závěrečná zpráva o měřeni a vyhodnocení vibraci od dopravy v lokalitě pro výstavbu polyfunkčního areálu Nový

   Veleslavín, Ing. Daniel Maxovička, 07/2018
• Rozptylová studie
• Protokol o zkoušce - Měření hluku ve venkovním prostoru, Akustika Praha s. r. o., Ing. Tomáš Rozsíval
• Akustická studie Akustika Praha s. r. o., Ing. Tomáš Rozsíval
• Dendrologický průzkum a ohodnoceni zeleně ■ Terra florida
• Dopravní studie Nový Veleslavín, European Transportation Conultancy, s. r. o., John Henley, Ing. Jiři Souček, 08/

   2018
• Archeologická rešerže územi
• Přírodovědný průzkum území
• Studie zastíněni
• Studie osvětlení a osluněni
• Příprava územi bývalé teplárny - Dokumentace bouracích prací - Schindler Seko architekti s.r.o., 04/2017
• Architektonická studie - Schindler Seko architekti s.r.o., 10/2017
• Zadání projektu polyfunkčního souboru Nový Veleslavín zpracované investorem
• Modernizace a novostavba trati Praha - Veleslavín - Praha - Letiště Václava Havla - Koordinační situace stavby -

   Přípravná dokumentace / DUR, Metroprojekt, 12/2017
• Obhlídky a fotodokumentace

Průzkumy přímo vztahující se k PD ( Archivní rešerže základové půdy, Rozptylová studie, Akustická studie,
Dopravní studie, Dendrologický průzkum, Studie osluněni, Studie zastíněni ) jsou samostatnými přílohami
projektové dokumentace - část F - Průzkumy a studie. Ostatní z výše uvedeného seznamu jsou k dispozici na
vyžádání u zpracovatele dokumentace. Jejich výsledky jsou do projektové dokumentace zapracovány nebo jsou
přímo součástí některých příloh.

f) ochrana územípodlejiných právních předpisúl)

  Území spadá do ochranného pásma památkové rezervace - Pražské památkové rezervace, není však přímo v územi
  památkové rezervace, ani památkové zóny a nejsou zde objekty památkové ochrany.
  Ostatní ochrana podle jiných právních předpisů se v řešeném územi nenachází.
  Při jižní a zapadni hranici pozemku se nachází ochranné pásmo hradního vodovou. Při jižní hranici je u rodinného domku
  SO 122 a SO 123 odbočka tohoto vodovodu ve vzdálenosti osové min. 1,2 m od opěrné zdi předzahrádky. Opémá zed
  bude založena takovým způsobem, aby byl umožněn přistup výkopem k tomuto potrubí bez nutnosti zajištění základu
  opěrné zdi.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
  Řešené území se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v územi

Navrhovaný záměr nemá negativní vliv na okolí a pozemky, což dokládají všechny zpracované odborné studie.

Likvidace dešťových vod pomoci podzemních vsakovacích zařízeni není die zpracovaného hydrogeologického průzkumu
možná. Dešťové vody ze střech a vjezdových ramp jednotlivých objektů budou sváděny do vlastních retenčních nádrží.
Střechy budou převážně zelené, u bytových domů bude použit částečné i kačirek. Dešťové vody ze zpevněných ploch

komunikaci a chodníků, které nelze likvidovat zásakem v okolní zeleni, budou odváděny pomoci navržené dešťové
kanalizace do otevřené retenční nádrže umístěné na severním okraji územi. Zachycená voda v retenčních zařízeních bude
přednostně využívána pro potřebu zálivky zelené, nevyužitá voda bude postupně odváděna pomocí zaškrceného odtoku

18-003 VELE.DUR.B_181012.docx         17/101        tisk-08/2018
Akce:        18-003_VELE                                 StupertDUR
Investor:      Nový Veleslavín                      B. Souhrnná technická zpráva
Architekt.
          Schindler Seko architekti, s.r.o.
GB____       _AED Proiect, a s.

do nové navržených čí překládaných stok veřejné kanalizace, vedených v řešeném územi. Navrhované řešeni výrazné

snižuje okamžitý odtok dešťových vod z řešeného územi do veřejné kanalizace, na rozdíl od púvodni situace, kdy byly
veškeré dešťové vody ze stávajících objektů a zpevněných ploch odváděny do kanalizace přímo.

i) požadavky na asanace, demolice, kácenídřevin

Asanace
Nepředpokládá se.

Demolice
V řešeném území budou odstraněny / přeloženy stávající vybrané inženýrské sítě nacházející se na pozemku investora.

Budovy bývalé teplárny byly již odstraněny na základě Rozhodnuti povoleni odstraněni stavby ze dne 31.10.2017
(č.j.MCP6107694/2017), pro demolici byla zároveň vybudována provizorní komunikace pro staveništni dopravu dle
Společného souhlasu ze dne 8.1.2018 (č.j.MCP6156055/2017). Ukončení demoličních prací a odstraněni provizorní
komunikace bylo oznámeno a vzato na vědomí Sdělením ze dne 18.9.2018 (č.j.MCP6205123/2018).
Stavba dle Dokumentace Veleslavín - příprava území bývalé teplárny - 02 Bourací práce, kterou zpracoval Schindler
Seko architekti s.r.o., byla před demolicí odpojena od všech zdrojů energii a všech inženýrských šití.

Káceni dřevin

Na řešeném územi byl proveden dendrologický průzkum a oceněni zelené dle metodiky AOPK Oceňováni dřevin
rostoucích mimo les.

Ke kácení jsou navrženy vybrané stromy i keře, které stoji na půdorysu navrhovaných objektů a komunikací. Dále bude
provedeno zmlazeni stávajícího keřového porostu a probírky - odstraněni nevhodných dřevin dle dendrol. průzkumu.

Některé dřeviny dosahuji parametrů nutných pro povinné povoleni ke kácení - stromy obvodu kmene 80 cm a více a keře
plochy 40 m2 a více.

Některé stromy budou zachovány.

Zachované stromy v dosahu stavební činnosti budou po dobu stavby chráněny dle normy ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch pň stavebních pracích, zejména bedněním
kmene.

Podrobnější popis a zákres kácených dřevin je v části PD D.9 - Sadově úpravy.

j) požadavkyna maximálnídočasné a trvalé záboryzemědělskéhopůdního fondu nebo pozemků určených
    k plnění funkce lesa,

   Pozemky potřebné pro výstavbu objektu nevyžadují vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu ani lesa.

k) územně technické podmínky • zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou
   infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

  Technické podmínky budou definovány správci síti, kterým je dokumentace předkládána. Způsob napojeni na
  infrastrukturu je podrobné popsán v kapitole B.3.

Objekt novostavby dodržuje veškeré požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických předpisech
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užíváni staveb. Podrobněji rozepsáno v kapitole B.2.4.

18-0O3_VELE_DUR_B_18l0l2.docx             18/101         tisk: 08/2018
Akce:    18-003_VELE                             Stupeň DUR
Investor:  Nový Veleslavín                  B. Souhrnná technická z ráva
Architekt- Schindler Seko architekti, s.r.o.
      AED Proiect, a.s.
GP:

I) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejícíinvestice

 Pň výstavbě areálu Nový Veleslavín se předpokládají následující podmiňující, vyvolané a související investice:

 Vyvolané a související investice:

      výstavba vodovodní sítě v rámci budovaného areálu - SO 801
      přeložka stávajících stok jednotné kanalizace, výstavba kanalizace v ráma budovaného areálu - SO 802
      přeložka horkovodu - SO 803
      přeložka kabelů VN na pozemku areálu bývalé teplárny - SO 804
      výstavba STL plynovodní sítě v rámci budovaného areálu - SO 805
      vybudováni nové distribuční trafostanice - SO 502
      odstraněni stávajících lamp VO v areálu teplárny a vybudování nového VO na nových komunikacích - SO 504
      kácení dřevin

Podmiňující investice:
     oprava a výměna povrchu komunikace Nad Hradním potokem a Na Hradním vodovodu

     další investice nejsou v tuto chvíli známy, budou případně doplněny do čistopisu DUR pro stavební úřad

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

Pozemky dotčené záměrem - ve vlastnictví investora:

Pozemek   Katastrální území          Výměra    Druh pozemku    Vlastník
                         pozemku dle
                         KN (m2)             Nový Veleslavín, a.s..
                                         Na okraji 335/42,
125/1    Veleslavín (729353)                23 ostatní plocha  Veleslavín, 16200
                                         Praha 6
125/2    Veleslavín (729353)                10 ostatní plocha
                                         Nový Veleslavín, a.s.,
126     Veleslavín (729353)           2125 ostatní plocha     Na okraji 335/42,
                                         Veleslavín, 16200
130/1    Veleslavín (729353)           22643 ostatní plocha     Praha 6

130/2    Veleslavín (729353)                50 ostatní plocha  Nový Veleslavín, a.s.,
                                         Na okraji 335/42,
130/7    Veleslavín (729353)                96. ostatní plocha Veleslavín, 16200
                                         Praha 6
              Veleslavín (729353)      383 ostatní plocha
18-003 VELE DUR B 181012docx             19/101            Nový Veleslavín, a.s..
                                         Na okraji 335/42,
                                         Veleslavín, 16200
                                         Praha 6

                                         Nový Veleslavín, a.s.,
                                         Na okraji 335/42,
                                         Veleslavín, 16200
                                         Praha 6

                                         Nový Veleslavín, a.s.,
                                         Na okraji 335/42,
                                         Veleslavín, 16200
                                         Praha 6

                                         Nový Veleslavín, a.s.,
                                         Na okraji 335/42,
                                         Veleslavín, 16200
                                         Praha 6

                                                tisk: 08/2018
   Akce;     18-003_VELE                         Stupeň DUR
   Investor.   Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z; ráva
   Architekt:   Schindler Seko architekti, s.r.o.
   GP       AED Projgc^a^s.

130/10       Veleslavín (729353)          42 ostatní plocha Nový Veleslavín, a.s.,
          Veleslavín (729353)          48 ostatní plocha Na okraji 335/42,
130/11       Veleslavín (729353)          63 ostatní plocha Veleslavín. 16200
          Veleslavín (729353)         170 ostatní plocha  Praha 6
130/12       Veleslavín (729353)'         77 ostatní plocha
          Veleslavín (729353)        3115 ostatní plocha  Nový Veleslavín, a.s.,
130/13                                    Na okraji 335/42,
                                       Veleslavín, 16200
130/14                                    Praha 6

134/1                                    Nový Veleslavín, a.s..
                                       Na okraji 335/42,
                                       Veleslavín, 16200
                                       Praha 6

                                       Nový Veleslavín, a.s.,
                                       Na okraji 335/42,
                                       Veleslavín, 16200
                                       Praha 6

                                       Nový Veleslavín, a.s.,
                                       Na okraji 335/42,
                                       Veleslavín, 16200
                                       Praha 6

                                       Nový Veleslavín, a.s.,
                                       Na okraji 335/42,
                                       Veleslavín, 16200
                                       Praha 6

Obec:        Praha [554782)
          Veleslavín (729353)
Katastrální území:

18-003_VELE_DUR B_181012.docx             20/101        tisk 08/2018
Akce        1B-003_VELE                         StupeA:DUR
Investor      Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt      Schlndler Seko architekti, s.r.o.
          AED Propéct a.s.
GP-.

Pozemky dotčené záměrem - řešené území - dotčené úpravou okolí, dopravním připojením a napojením záměru na
technickou infrastrukturu, dočasným záborem stavby ve vlastnictví jiných právnických nebo fyzických osob:

                       Výměra

                       pozemku dle KN

Pozemek       Katastrální území (m2)           Druh pozemku     Vlastník
603/3
617         Veleslavín             12469 ostatní plocha     Veolia Energie Praha,
619/1        (729353)                            a.s., Na Florenci
659/2                                        2116/15, Nové Město,
                                          11000 Praha 1
124/3
          Veleslavín             803 ostatní plocha      HLAVNÍ MĚSTO
142/1        (729353)
                                          PRAHA, Mariánské
                                          náměstí 2/2, Staré
                                          Město, 11000 Praha 1

          Veleslavín             2858 ostatní plocha     HLAVNÍ MĚSTO
          (729353)
                                          PRAHA, Mariánské
                                          náměstí 2/2, Staré
                                          Město. 11000 Praha 1

          Veleslavín             643 ostatní plocha      HLAVNÍ MĚSTO
          (729353)                            PRAHA, Mariánské
                                          náměstí 2/2, Staré
                                          Město, 11000 Praha 1

          Veleslavín                  zastavěná plocha HLAVNÍ MĚSTO
          (729353)
                                1 a nádvoří     PRAHA, Mariánské
                                          náměstí 2/2, Staré
                                          Město. 11000 Praha 1

          Veleslavín             25608 ostatníplocha     Česká republika - Úřad
          (729353)
                                          pro zastupování státu
                                          ve věcech
                                          majetkových,
                                          Rasinovo nábřeží
                                          390/42, Nové Město,
                                          12800 Praha 2

663/12       Veleslavín             4227 ostatní plocha     Česká republika -
          (729353)              578 ostatní plocha     Správa železniční
                                          dopravní cesty, státní
632/1        Veleslavín             1274 ostatní plocha     organizace. Dlážděná
          (729353)                            1003/7, Nové Město,
                                          11000 Praha 1
 631        Veleslavín
          (729353)                            HLAVNÍ MĚSTO
Obec:
Katastrální území:   Praha (554782)                       PRAHA, Mariánské
            Veleslavín (729353)                     náměstí 2/2, Staré
                                          Město, 11000 Praha 1

                                          HLAVNÍ MĚSTO
                                          PRAHA, Mariánské
                                          náměstí 2/2, Staré
                                          Město, 11000 Praha 1

18-003 VELE DUR B 181012.docx             21/101            tisk: 08/2018
Akce    18-003_VELE                            Stupeň: DUR
Investor.  Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická zpráva
Architekt.
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
GPj___
      aed Prpiect.&Sx ______

B.2.1 Základní charakteristika stavby ajejího užíváni

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry
   stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení
   nosných konstrukci

  Nové stavby a dva drobné rekonstruované objekty.

b) účel užívání stavby
  Bytové domy a rodinné domy, budova občanské vybavenosti se školkou, kavárnou a společenským sálem. Dále bude
  rekonstruován bývalý struskový bunkr na víceúčelový prostor s předpokladem využiti jako galerie a bývalý uhelný bunkr
  jako přístřešek u dětského hňště.

c) trvalá nebo dočasná stavba
  Jedná se o trvalé stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a
   technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívánistavby

  0 rozhodnutí o povolení výjimky nebylo zažádáno.

  Návrh dodržuje veškeré požadavky dle aktuálně schválených Pražských stavebních předpisů (PSP), nařízeni č.10/2016
  Sb. hl.m. Prahy, které nahrazuji nařízeni č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v
  hlavním městě Praze a souvisejících příloh.

  Objekt novostavby dodržuje veškeré požadavky dle vyhlášky 398/2009 Sb. o obecných technických předpisech
  požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

e) informace o tom, zda a vjakých částech dokumentacejsou zohledněnypodmínky závazných stanovisek
   dotčených orgánů

  Bude doplněno v čistopisu Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby Nový Veleslavín, konverze areálu bývalé
  teplárny, která bude sloužit jako příloha Žádosti o vydáni rozhodnuti o umístěni stavby na příslušný stavební úřad.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1)

Území spadá do ochranného pásma Pražské památkové rezervace, není však přímo v území památkové rezervace, ani

památkové zóny.
Pň severní hranici pozemku se nachází ochranné pásmo železnice. Toto ochranné pásmo je vyznačeno 60 m od osy krajní
koleje dráhy. Nejbližšim objektem od dráhy je bytový dům BD 1 - věž C - 26,6m od osy dráhy.
Veškerá stavební ůnnost, která bude prováděna v některém z ochranných pásem, musí dodržovat obecné zásady práce
v jednotlivých ochranných pásmech.
Stavba zasahuje do ochranných pásem níže uvedených inženýrských síti, nebo na řešeném území vznikají nová ochranná
pásma položených inženýrských sítí:

     • Vodovody a kanaizace:          22/101 tisk: 08/2018
  zákon č.274/2001 Sb.

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx
Akce            18-003_VELE                           Stupeň.DUR
              Nový Veleslavín                B. Souhrnná technická z ráva
Investor.
Arclirtckl:        Schindler Seko architekti, s.r.o.
              AED Project. a.s.
GP____

• Ochranné pásmo tvoří prostor po obou stranách potrubí, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou

v následujících vzdá'enostech od vnějšího okraje potrubí:

a) vodovodní potrubí

do průměru 500 mm včetně          1,50 m (pň výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

nad průměr 500 mm             2,50 m (pň výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

b) kanalizace

do DN 500 včetně přípojek         1.50 m (pň výkopech nad 2,5m hloubky 2,5m)

stoky nad DN 500              2.50 m (pň výkopech nad 2,5m hloubky 3,5m)

   • Plynovody:
zákon č.458/2000 Sb.

• Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plynárenského zařízeni, který činí pro:

a) nízkotlaké a středotlaké plynovody a přípojky v zastavěném území obce        1 m

b) ostatní plynovody a plynovodní pňpojky na obě strany od půdorysu          4 m

c) technologické objekty od půdorysu                            4 m

• Elektroenerqetika:

zákon č.458/2000 Sb.

• Ochranné pásmo nadzemního vedeni je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou

stranách vedeni ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedeni, která činí od krajního vodiče vedeni na obé

jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně:

1. pro vodiče bez izolace                                  7m

2. pro vodiče s izolací základní                              2m

3. pro závěsná kabelová vedení                               1 m

b) u napětí nad 35 kV a do 110 kV včetně:

1. pro vodiče bez izolace                                  12m

2. pro vodiče s izolaci základní                              5m

c) u zařízeni vlastni telekomunikační šité držitele licence                 1 m

    • Rozvody pro zásobováni teplem
zákon č. 694/2004 Sb.

• Ochranným pásmem se rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti zařízení pro výrobu či rozvod tepelné
   energie, určený k zajištěni jeho spolehlivého provozu a ochraně života, zdraví a majetku osob. Ochranné pásmo
   vzniká dnem nabyti právní moci územního rozhodnuti.

• Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízeni na výrobu či rozvod
   tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, která činí 2,5 m.

   U výměníkových stanic určených ke změně parametrů teplonosné látky, které jsou umístěny v samostatných
   budovách, je ochranné pásmo vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 2,5 m kolmo na
   půdorys těchto stanic.

• V ochranném pásmu zařízení, která slouží pro výrobu či rozvod tepelné energie, i mimo ně, je zakázáno provádět
   činnosti, které by mohly ohrozit tato zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Stavební činnosti,
   umísťování konstrukcí, zemni práce, uskladňováni materiálu a zřizováni skládek a vysazování trvalých porostů
   v ochranných pásmech je možno provádět pouze s předchozím písemným souhlasem provozovatele tohoto
   zařízení. Souhlas, který musi obsahovat podmínky, za kterých byl udělen, se připojuje k návrtiu na územní
   rozhodnuti nebo k žádosti o stavební povoleni; stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává.

Procházi-li zařízeni pro rozvod tepelné energie budovami, ochranně pásmo se nevymezuje. Při prováděni
stavebních ůnností musí vlastník dotčené stavby dbát na zajištění bezpečnosti tohoto zařízeni.

Vlastnici nemovitosti jsou povinni umožnit provozovateli zařízení přistup k pravidelné kontrole a provádění
nezbytných prací na zařízení pro rozvod tepelné energie umístěném v jejich nemovitostech. Pokud to technické
a bezpečnostní podmínky umožňuji a nedojde k ohroženi života, zdraví nebo bezpečnosti osob, je provozovatel
zařízeni před zahájením prací povinen vlastníka nebo správce nemovitosti o rozsahu a trváni práci informovat a

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx                 23/101            tisk 08/2018
Akce.          18-003_VELE                              Stupeň.DUR
Investor:                                  B. Souhrnná technická zj ráva
Architekt:       Nový Veleslavín
            Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:           AEDProlect.a.s.

po ukončeni práci uvést dotčené prostory do původního stavu, a neni-li to s ohledem na povahu provedených
prací možné, do stavu odpovídajídho předchozímu účelu nebo užívání nemovitosti.

Při jižní a západní hranicí pozemku se nachází ochranné pásmo hradního vodovou. Přijižní hranici je u rodinného domku
SO 122 a SO 123 odbočka tohoto vodovodu ve vzdálenosti osové min. 1,2 m od opěrné zdi předzahrádky. Opěrná zeď
bude založena takovým způsobem, aby byt umožněn přistup výkopem k tomuto potrubí bez nutnosti zajištěni základu
opěrné zdi.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané
   kapacity provozu a výroby, počet funkčníchjednotek ajejich velikosti, apod.

Plocha pozemků ve vlastnictví investora:      28 902 m2
Piocha řešeného území:               cca 30 230 m2

Zastavěná plocha:        3 386.7
    Zastavěná         1 228,4
    plocha          2 733,0

    BD01            574,9
    BD02           7 923,0
    RD

    OV

Obestavěný prostor:

Obestavěný            plocha výška
prostor

BD1         1PP         3 386,7     4.6   15 578,8
                                  6 879,2
           A          342,3  20,1.      5 612,9
                                  7 187,3
           B          342,3  16,4       6 708,1
                                  41 966,3
           C          342,3  21.0
                                  2 513,8
           D          342,3  19.6       2 385,7
                                  2 385 7
BD2         1PP         546.5      4,6   5 784,0
                                  5 612,9
                     681.6      3,5   18 682,1

           1NP         681 6      3,5   27 521,3
           E                       4 599,2
           F          342.3  16,9      92 768,9

                     342.3  16,4

RD                    2 733,0 10,1

OV                    574,9      8,0

18-003 VELE DUR B._ 181012.docx              24/101      tisk: 08/2018
Akce:         18-003 VELE                            StupeňiDUR
Investor:       Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická z. ráv»
Architekt       Schindlcr Scko architekti, s.r.o.

SPl. _         AEDProjecta.s,

Počet osob v objektu:                135 osob
  rodinné domy:

bytové domy:          46 osob
        BD1 A:
        BD1 B:     39 osob
        BD1C:      44 osob
        BD1 D:
        Celkem BD 1:  39 os o b
                     168 osob

       BD2E:            39 osob
       BD2F:
       Celkem BD 2:   39 osob
byty celkem:                    78 osob
                          246 osob

Celkem areál:                    381 osob

Počet podlaží:

rodinné domy          3 podlaží z toho 1 podzemní

BD1 A:             7 podlaží z toho 1 podzemní

BD1 B:             6 podlaží z toho 1 podzemní

BD1 C:         7 podlaží z toho 1 podzemní

BD1 D:             6 podlaží z toho 1 podzemní

BD2E:             6 podlaží z toho 1 podzemní

BD2F:             7 podlaží z toho 1 podzemní

občanská vybavenost:      2 podlaží z toho 1 podzemní

Max.rozměry objektu:

Rodinný dúm-SO 101-127:

nadzemní část                    cca 13,5 x 7,5 m

podzemní část                    cca 13,5 x 7,5 m

maximální výška od terénu pň vstupu do objektu:       10,87 m

Bytový dům BD1-SO128:

nadzemní část         4x          cca 18,5x18,5 m

podzemní část                    cca 98,5 x 44,7 m

vjezdová rampa                   cca 22,3 x 13,5 m

maximální výška od terénu pň vstupu do objektu:       19,85 m

Bytový dům BD2-SO129:

nadzemní část         2x          cca 18,5 x 18,5 m

podzemní část                    cca 43,1 x 42,5 m

vjezdová rampa                   cca 15,1 x 14,5 m

maximální výška od terénu pň vstupu do objektu:       16,65 m

Občanská vybavenost - S0130:

nadzemní část:                   cca 33,9 x 27,5 m

podzemní část:                   cca 33,9 x 27,5 m

maximální výška od terénu pň vstupu do objektu:       5,24 m

18-003 VELE DUR B 181012 docx               25/101    tisk: 08.7018
Akce:    18-003_VELE                                    StupeřřDUR
       Nový Veleslavín                        B. Souhrnná technická zpráva
Investor   Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt:
       AED Pro cct a.s.
GP:

Hrubé podlažní plochy (HPP):

HPP - dle funkce
HPP_bytový dúm

                        1.NP            1369
                        2.NP
                        3.NP            1227
                        4.NP
                        5.NP            1280
                        6.NP
                                      1295

                                      1255

                                      616

                                      7 042              m2

HPP_bytový dúm 02

                        1.NP            343
                        2.NP
                        3.NP            650
                        4.NP
                        5.NP            630
                        6.NP
                                      630

                                      630

                                      318

                                      3 201              m2

HPP kavárna

                            1.NP        97

                                      97               m’

HPP_řadový dúm

                            1.NP        2733
                            2.NP
                                      2733

                                      5466              m2

HPP_sál                                  100
                                   1PP

                                      100               m2

HPP školka

                            1.NP        478

                                      - 478              m2

                                      16 384             m2

Bilance počtu funkčních jednotek:        26/101             20 528
                                        16 384
     Funkční plocha
     Max HPP                                    tisk. 08/2018

18-003 VFIF DUR B.181012.docx
Akce:        18-003_VELE                                 StupchiDUR
Investor.      Nový Veleslavín                     B. Souhrnná technická z ráva
Architekt:     Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:         AEDProiecL a>s>____________

  Bilance skladby bytových jednotek:   Orientač  Poč Poč    Poč Poč Poč Poč Počet Proceň
BILANCE SKLADBY BYTOVÝCH         ní
JEDNOTEK                 velikost   et et    et et et et byt. j.           to
                     bytové j.
Ikk                         byt. byt.   byt. byt. byt. byt. celke počtu
2kk
3kk                          1. j-    j- E j- j-      m bytů
4kk
5kk                           AB     CD E F
celkem
                     40^     122 112              9 10,98

                     65      4    4 1   2 2     4 17 20,73

                     95      —4 f 4 5 3 4 4 24 2A27.

                     120     4 2 6 4 3 2 21 25,61

                      150     2    2 1   2 2     2 11 13,41
                                             82 100,00
                     ♦ 1

                           15 14 15 12 12 14

Objekt A                                 _____

l.NP        Ikk    2kk       3kk    4kk   5kk celkem
2.NP
3.NP        1              1     1
4.NP
5.NP                  1    2
6.NP
                    2         1
celkem
                             2

                        1           1

                    1               1

          1         4    4     4      2   15

Objekt B |       2kk        3kk   4kk    5kk       celkem
        Ikk           1
          1         1    2     1      1
l.NP                  2         1
2.NP        1              1           ti 14
3.NP                  4    1     2
4.NP        2
5.NP                      4
celkem

18-003_VELh_DUR_B_181012.doc*              2//101              tók. 08/2018
   Akce:     18-003_VELE                             Stupeň DUR
   Investor    Nový Veleslavín
   Architekt.                           B. Souhrnná technická z ráva
          Schindler Seko architekti, s.r.o.
  GE____     AED Pro'ect a.s.                     _
                                  celkem
Objekt C       l       3kk   4kk      5kk
       lkk   2kk
                 1    1       1
l.NP        1          2
2.NP                   1       L
3.NP        1
4.NP                          2
5.NP                   1       2    1
6.NP
          2      1    5       6    1  15
celkem

Objekt D        2kk     3kk   4kk     ]       celkem
        lkk 1          2
                 1            5kk 1
l.NP        1          1
                 2    3       J    2\ 12
2.NP
3.NP                          2
4.NP                          2
5.NP
celkem                         4

Objekt E        2kk     3kk   4kk      5kk    celkem
        lkk                   1
          1      1    2       2.   1
l.NP               1               1
          1          1       3
2.NP               2    1           2
3.NP
4.NP                   4
5.NP
celkem

Objekt F        2kk     3kk   4kk     L—       I
        lkk        2            5kk
          1          2       1       celkem
l.NP        1      1           1
                     1           1
2.NP        2      1           2    1
3.NP                   1
4.NP               4               2[ 14
5.NP                   4
celkem

18-003_VELE_DUR_B_ 181012. docx            28/101         tisk 08'2018
Akce         18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:      Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
           Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt
           AED Project, a s.
GP:

Opěrné zdi a rampy:

V areálu je navrženo několik opěrných stěn a rampy pro vjezd do garáži v suterénech bytových domů. Opěrné zdi mají
většinou funkci vymezeni předzahrádek bytových a rodinných domů, předzahrádky jsou ve většině případů výškově
posunuty o 1m od přilehlých komunikaci.

Opěrná zed SO 101.1 - opěrná zed předzahrádek RD1-5, celková délka 74 m, max. výška 2,9 m
Opěrná zed S0106.1 - opěrná zed předzahrádek RD 6-11. celková délka 65 m, max. výška 1,8 m
Opěrná zed S0112.1 - opěrná zed předzahrádek RD 12-15, celková délka 66 m,max. výška 2,9 m
Opěrná zed SO 116.1 - opěrná zed předzahrádek RD 16-17, celková délka 54 m,max. výška 2,9 m
Opěrná zed S0118.1 - opěrná zed předzahrádek RD 18-23, celková délka 65 m,max. výška 1,0 m
Opěrná zed S0124.1 - opěrná zed předzahrádek RD 24-27, celková délka 65 m,max. výška 2,9 m
Opěrná zed vjezdové rampy BD 1 - S0128.1, celková délka 18 m, max. výška 2.4 m
Opěrná zed S0128.2 - opěrná zed předzahrádek BD 1, celková délka 119 m, max. výška 2,1 m
Opěrné zdi vjezdové rampy BD 2 - SO 129.1 celková délka 27 m, max. výška 1,6 m O
Opěrná zed S0129.2 - opěrná zed předzahrádek BD 2 - severovýchod, celková délka 21 m, max. výška 1,8 m
Opěrná zed S0129.3 - opěrná zed předzahrádek BD 2 - severozápad, celková délka 42 m, max. výška 1,9 m
Opěrná zed S0129.4 - opěrná zed předzahrádek BD 2 -jihozápad, celková délka 24 m, max. výška 3,5 m
Opěrná zed S0130.1 - opěrná zed předzahrádky Občanské vybavenosti, celková délka 55 m, max. výška 1,5 m

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx              29/101 tisk: 08'2018
Akce              18-003.VELE                                       StupeňrDUR
Investor            Nový Veleslavín                         B. Souhrnná technická zpráva
Architekt           Schlndler Seko architekti, s.r.o.
GP;              AED Projed, as.

Počet parkovacích stáni (podrobný výpočet dopravy v klidu viz B.4.c)):

       ------ -------- ------      imazats. eÁQAiad vAzmiá  •Ávirtv rvotod-               •AI
                         ztaL            •raA   vázmU
                   •očn         •oCti  stámí   suUd
                   •vrt    FOČTV                (n«A*n)!
                              sxtó
                         STA*1

__ »-o             1 7042,00 I 56 65,00       I 74,56  6,28   67,11      2,49 69,59          6,21
                                                   1,13 31,63
                             82,65                    1,62 45,36
                                                   0,65 0,73
    2 • B^Hni i 1201,00 26,00 65,00         37,66 33,89    3,77   30,50      0.24  MO           2.82

                5466,00 27             j---- -—                        | 4,05
    Jp—" _1-lyAtnl             65,00   54,00 | 48,60   5,40   41,74
                        40,00            2,18
    • Sluše, ■ dnshTW   97,00 |          1 2,41  0,24             0,07        0,18 |

    | í» • iteant ■ |nh  478.00     120,00 3,96    1,19   0.00        0.96        2,39       0.60
             ile*

    5 - •«

• tanciní I VhvvzrvárfnuuTl  100,00     60,00   1,67   0,33   1,33        0,10 0,40 0,30  0,25       1,00

cturn                                        141                  ■U

                                                      149

                                                           ” I

18-003.VELE_DUR_B_181012 docx                   30/101                      tisk- 08/2018
Akce:           18-003 VELE                                    SluperVDUR
Investor                                          B. Souhrnná technická zpráva
Architekt         Nový Veleslavín
              Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP;
              AED Projed, a.s.

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodařeni s dešťovou vodou, celkové
   produkované množstvía druhy odpadů a emisíapod.

BILANCE POTŘEBY VODY

Bilance potřeby pitné vody v objektu byla vypočtena dle Městských standardů vodárenského a kanalizačního zařízení na

územ! hl. m. Prahy:

- řadový RD-SO 101-127:

specifická denní potřeba:    4 obyvatelé                 95,9 l/os.d   0,38 m3/d

maximální denní potřeba:     0,38m3/d x 1.29.............                 0,49 m3/d

maximální hod. potřeba:     (0,49 m3/d x 2,3): 24 hod                  0,05 m3/h = 0,013 l/s

roční potřeba:          0,38 m3/d x 365 dni.......                  138,7 m3/r
                                               10,26 m3/d
- řadové RD - SO 101 -127 celkem:

specifická denní potřeba:    27 ŘRD                    27 x 0,38 m3/d

maximální denní potřeba:     10,26 m3/dx 1,29                       13,23 m-7d

maximální hod. potřeba:     (13,23 m3/d- 2,3): 24 hod                  1,27 m3/h = 0,352 l/s

roční potřeba:          10,26 m3/d*365 dni.................             3 745m3/r

- bytový dům BD1-SO 128:

specifická denni potřeba:    168 obyvatel                 95,91/os.d   16,11 mYd

maximální denni potřeba:     16,11 m3/dx 1,29                       ............ 20,78 m3/d

maximální hod. potřeba:     (20,78 m3/d x 2.3): 24 hod                  1.99 m3/h = 0,553 l/s

roční potřeba:          16,11 m3/h x 365 dní                     ............. 5 880m3/r

požární potřeba:         současnost čtyň hydranty po 0,3 l/s.             1,2 l/s

- bytový dům BD2-SO 129:

specifická denní potřeba:    78 obyvatel                 95,9 l/os.d   7,48 m3/d

maximální denní potřeba:     7,48 m3/d x 1,29...........................         9,65 m3/d

maximální hod. potřeba:     (9,65 m3/d x 2,3): 24 hod                  ..0,92 m3/h = 0,256 l/s

roční potřeba:          16,11 m^x 365 dni...................             2 730m3/r

požární potřeba:         současnost čtyň hydranty po 0,3 l/s.             1,2 l/s

občanská vybavenost - SO 130:

specifická denní potřeba:    mat. škola - 46 osob.......         57,5 l/os.d   2,65 m3/d

                 kavárna-80 osob.........           8,2 l/os.d   .............. 0,66 m3/d

                 sál - 60 osob................. .......2 7 l/os.d........ .............. 0,16 m3/d

                 celkem.........................               3,47 m3/d

maximální denní potřeba:     3,47 m3/d x 1,29............                 4,48 m3/d

maximální hod. potřeba:     (4,48 m3/d x 2,3): 24 hod                  0,43 m3/h = 0,120 l/s

roční potřeba:          0,82 m3/h x 365 dni + 2,65 m3/h x 200 dni          829 m3/r

požární potřeba:         současnost čtyň hydranty po 0,3 l/s.........         1,2 l/s

řešené území -celkem:

specifická denní potřeba:                                   36,50 m3/d

maximální denní potřeba:                                   47,09 m3/d

maximální hod. potřeba:

roční potřeba:                                        13184 m3/r

BILANCE SPLAŠKOVÝCH VOD

Množství odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace bude odpovídat potřebě vody:

   - řadový RD - SO 101 -127:                                .0,38 m3/d
průměrný denni odtok:                                     138,7 m3/r

roční odtok:                         31/101                tisk: 08/2018
18-003 VELE DUR B 181012 docx
Akce:           18-003 VELE                                   Stupeň DUR
Investor          Nový Veleslavín
Architekt:         Schindlcr Seko architekti, s.r.o.               B. Souhrnná technická z ráva

              AEDPrQject a.s.__________                          10,26 nP/d

- řadové RD - SO 101 -127 celkem (27 ŘRD):                                ,3 745mVr

průměrný denní odtok:                                           16,11 m3/d
                                                     ,5 880m3/r
roční odtok:
                                                      .7,48m3/d
- bytový dům BD1 - SO 128:                                         2 730m3/r
                                                      3,47 m3/d
specifická denni potřeba:                                          ..829 m3/r

roční potřeba:                                               36,5 m-7d
                                                     13184 nWr
- bytový dům BD2-S0129:

specifická denní potřeba:

roční potřeba:
      občanská vybavenost - SO 130:

specifická denní potřeba:

roční potřeba:
      řešené území • celkem:

specifická denni potřeba:                 .....................

roční potřeba:                      .....................

BILANCE DEŠŤOVÝCH VOD

Dle hydrogeologického posudku není území vhodné pro zasakováni dešťových vod do podzemních vsakovacích zařízeni.
  Dešťové vody ze střech řadových rodinných dcenů, bytových domů (včetně vjezdových ramp), z objektu občanské
  vybavenosti a z komunikaci (včetně přilehlých chodníků) budou jímány v samostatných retenčních zařízeních. Zachycená

dešťová voda bude přednostně využívána pro potřebu zálivky zeleně. Nevyužitá voda bude odváděna zaškrceným
odtokem do veřejné kanalizace. Velikost retence je stanovena výpočtovým programem na základě součtové čáry
proměnného přítoku a konstantního odtoku. Nádrže budou dvouprostorové, k vypočtenému objemu retence budou mit
navíc prostor pro akumulaci dešťových vod pro zálivku zeleně. Uvažuje se s realizaci zelených střech. Dešťové vody
z nově navržených pojížděných komunikaci jsou odváděnydo otevřené retenční nádrže při severní hranici pozemku odkud

bude voda odváděna zaškrceným odtokem do přeloženého kanalizačního řadu. Dešťové vody ze zpevněných ploch, které
nejsou odváděny do kanalizace, budou likvidovány přirozené povrchovým zásakem v okolní zeleni.

Návrhové hodnoty:

- doba trváni návrhového deště........................                  . 30 min.
- periodicita návrhového deště........................
- zaškrcený odtok odpovídající hodnotě                            0,1

   - řadový RD-SO 101-127:                               10 l/s,ha

velikost retence:   ...................................                0,9 m3
                                             , 0,5 l/s
zaškrcený odtok: ...................................                   2,1 m3

velikost akumulace pro zálivku:                             35,4 m3
   - bytový dům BD1-SO 128:                              ... 3,5 l/s
                                             18,0 m3
velikost retence:

zaškrcený odtok:      .................................

velikost akumulace pro zálivku:

   - bytový dům BD2-SO 129:                              18,1 m3
velikost retence:                                    .1,5 m3
zaškrcený odtok:                                     .6,3 m3

velikost akumulace pro zálivku:                              3,9 m3
   - občanská vybavenost - SO 130:

velikost retence:     ................................               .0,5 l/s
zaškrcený odtok:                   .                 5,1 m3

velikost akumulace pro zálivku:                             70 m3
      komunikace:                                  3.6 l/s
                                             10 m3
velikost retence.

zaškrcený odtok:

velikost akumulace pro zálivku:                             22,6 l/s
      celkový odtok z retence do kanalizace:

z1a8š-0k0rc3enVýEoLdEtoDkUzRretBen1č8n1íc0h12náddocržxí:             32/101 tisk 08/2018
Akce          18-003_VELE                              SlupciYDUR
Investor        Nový Veleslavín                   B. Souhrnná technická zpráva
Architekt       Schindler Soko architekti, s.r.o.

e&_          AED Proiect a.s.

doba prázdněni retenční nádrže pro návrhový déšť         3 8 hod

BILANCE POTŘEBY plynu

Zemni plyn bude u navržené výstavby využíván pouze u řadových rodinných domů - pro potřebu vytápěni a pro přípravu teplé

vody:

- řadový RD-SO 101 -127:

hodinová potřeba:          ..........              .. 1,6 m3/hod

roční potřeba:                               2 500 m3/rok

- řadové RD - S0101 -127 celkem:

hodinová potřeba:          27 ŘRD                ...43,2 m3/hod

redukovaná potřeba:                            ...34,6 m3/hod

ročni potřeba:                               67 500 m3/rok

ELEKTRO

 BD1-SO128
 Pi = 686kW
 Ps = 277kW
 Qr= 186MWh/rok

 BD2-SO129
 Pi = 354kW
 Ps = 150kW
 Qr = 101MWh/rok

 Občanská vybavenost - S0130
 Pi = 181 kW
 Ps = 90kW
 Qr = 119MWh/rok

 Struskový bunkr ■ SO 131
 Pi = 11kW
 Ps = 8kW
 Qr = 10MWh/rok

 Uhelný bunkr-SO 132
 Pi = 20kW
 Ps = 14kW
 Qr=18MWh/rok

 RD1-RD27-SO101-127
 Pi = 221 kW
 Ps = 63kW
 Qr=189MWh/rok

Bilanceje předběžná, sestavena na základě dostupných podkladů a poznání stupně pro územní rozhodnutí. Bude
upřesněna v dalších stupních PD dle podrobnějších požadavků.

Energetické bilance - tepelný výkon

Výpočet tepelných ztrát byl proveden zjednodušenou obálkovou metodou pro zadané stavební konstrukce, klimatické
podmínky bez přirážky na zátop a pro nepřerušovaný provoz vytápění. Vnitřní teplota je uvažována dle kapitoly B.2.7.d
Větráni je uvažováno nucené. Větráni je uvažováno nucené.
Ročni potřeba tepla na vytápění je vypočtena podle ČSN ENISO 13790.

18-003 VELE DUR B 181012.docx               33/101      tisk; 08/2018
Akce-          18-003-VELE                              Stupeň DUR
Investor:        Nový Veleslavín                   B. Souhrnná technická zorává
Architekt
            Schindler Sako architekti, s.r.o.
GP:           AED Projed a.s.

1) Bytový dům BD1-SO128:         287 kW
Tepelná ztráta objektu          121 kW
Potřebný výkon pro ohřev VZT       230 kW
Ohřev TV                 638 kW
Celkem potřeba tepla           1150 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba tepla

Stanoveni přípojného tepelného příkonu (ČSN 060310):

Qt = VZTxO.7 + ÚTxO,7 + TUVxl = 516kW

Q» = VZT x 1 +ÚTx 1 = 408kW

2) Objekt občanské vybavenosti včetně struskového bunkru - SO 130, SO 131:

Tepelná ztráta objektu          68 kW

Potřebný výkon pro ohřev VZT       39 kW

Ohřev TV                 50 kW

Celkem potřeba tepla           157 kW

Předpokládaná roční spotřeba tepla    280 MWh/rok

Stanovení přípojného tepelného příkonu (ČSN 060310):

Ol = VZTxO.7 + ÚTxO,7 + TUVxl = 125kW

Gi= VZT x 1 + ÚT x 1 = 107kW

3) Bytový dům BD2-SO129:         131 kW
Tepelná ztráta objektu          54 kW
Potřebný výkon pro ohřev VZT       150 kW
Ohřev TV                 335 kW
Celkem potřeba tepla           520 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba tepla

Stanoveni přípojného tepelného příkonu (ČSN 060310):

Qi = VZTx0.7 + ÚTxO,7 + TUVxl = 280kW
Qn= VZT x 1 + ÚT x 1 = 185kW

4) Řadový dům27x, SO 101-127:                 170 kW
Tepelná ztráta objektu                    92 kW
Potřebný výkon pro ohřev VZT                 405 kW
Ohřev TV (kotel přepínán, společný zdroj, instalovaný výkon) 43,2 m3/h
Max. hodinová spotřeba ZP                   76 700 m3/rok
Roční spotřeba ZP                       262 kW
Celkem potřeba tepla                     740 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba tepla

Energetické bilance - chladicí výkon
  Přesný typ zaskleni a jeho koeficienty nebyly v této fázi PD stanoveny. Venkovní žaluzie uvažovány pouze na objektu
  občanské vybavenosti. Bude upřesněno v navazujících stupních PD.

1) Bytový dům BD1-SO128:                   140 kW
Tepelné zisky (vnitřní + vnější)               40 kW
Potřebný výkon pro chlazení VZT                OkW
Chladicí výkon pokrytý větracím vzduchem           180 kW
Celkem potřeba chladu                     72 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba chladu

  2) Objekt občanské vybavenosti - SO 130:           100 kW   tisk: 08-'2018
  Tepelná ztráta objektu                 34/101

18-003 VELE DUR B 181012.docx
Akce:          18-003_VELE                           Stupefi.DUR
Investor:        Nový Veleslavín                B. Souhrnná technická zpráva
Architekt        Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP.           AED Projed, aj,_____

Potřebný výkon pro ohřev VZT                25 kW
Chladiči výkon pokrytý větracím vzduchem          OkW
Celkem potřeba chladu                   125 kW
Předpokládaná roční spotřeba chladu            50 MWh/rok

3) Bytový dům BD2-S0129:                  65 kW
Tepelné zisky (vnitřní + vnější)              12 kW
Potřebný výkon pro chlazen; VZT              OkW
Chladicí výkon pokrytý větracím vzduchem          77 kW
Celkem potřeba chladu                   30 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba chladu

4) Řadový dům 27x, S0101-127:               108 kW
                              30 kW
Tepelné zisky (vnitřní + vnější)              OkW
Potřebný výkon pro chlazeni VZT
Chladicí výkon pokrytý větracím vzduchem          138 kW
Celkem potřeba chladu                   41 MWh/rok
Předpokládaná roční spotřeba chladu

Technické řešeni zdroje tepla/chladu
  Technické řešeni je odlišné s ohledem na stavební objekty Podrobně popsáno níže dle rozděleni:

D Bytový důmBD1-SO128

2) Občanská vybavenost vč. struskového bunkru - SO 130, SO 131

3), Bytový dům BO2-S0129
4) Řadový dům 27x-S0101-127

Zdroj tepla
Bytový dům BD1-SO 128:
Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zázemí suterénu stavebního
objektu SO 128. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT (Veolia a.s.).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdélovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následně vyvedeny pňsiušné větve.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavíráni, vypouštěni, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude ňzena centrálním systémem MaR (sledováni a řízeni důležitých provozních parametru). Řízeni
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primářů na konstantní teplotu výstupu sekundářů, škrcením (regulace
výkonu změnou množství).

Parametry výměníkové stanice

Topný výkon UT         516 kW

Primární okruh         130/70 °C

PN primárního okruhu      min. PN25

Sekundami okruh        max. 70/50 *C

PN sekundárního okruhu     min. PN10

Občanská vybavenost, struskový bunkr - SO 130, SO 131:
Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zázemí suterénu stavebního
objektu SO 130. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT (Veolia a.s.).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdélovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následné vyvedeny příslušné větve.

10-003 VEI.F DUR BJ81012.docx               35/101                  tisk: 08/2018
Akce:          18-003 VELE                         Stupcň:DUR
investor:        Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z ráva
Architekt        Schlndlcr Scko architekti, s.r.o.

GP.           AED Projed as.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavíráni, vypouštěni, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude řízena centrálním systémem MaR (sledování a řízeni důležitých provozních parametrů). Řízeni
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primářů na konstantní teplotu výstupu sekundářů, škrcením (regulace
výkonu změnou množství).

Parametry výměníkové stanice

Topný výkon UT         125 kW

Primární okruh         130/70 °C

PN primárního okruhu      min. PN25

Sekundární okruh        max. 70/50 °C

PN sekundárního okruhu     min. PN10

Bytový dům BD2, SO129:
Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zázemí suterénu stavebního
objektu SO 128. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT (Veoia as).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdělovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následně vyvedeny poslušné větve.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavírání, vypouštění, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude řízena centrálním systémem MaR (sledováni a řízeni důležitých provozních parametrů). Řízeni
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primářů na konstantní teplotu výstupu sekundám, škrcením (regulace
výkonu změnou množství),

Parametry výměníkové stanice

Topný výkon UT         280 kW

Primární okruh         130/70 °C

PN primárního okruhu      min. PN25

Sekundární okruh        max. 70/50 °C

PN sekundárního okruhu     min. PN10

Uhelný bunkr, SO 132:
Nevytápěno.

Řadový dům 27x, S0101-127:
Řadové domy jsou řešeny ve dvou variantách.

Varianta 1 - plynový kondenzační kotel:
Každý objekt bude mít vlastni nezávislou otopnou soustavu a zdroj tepla v podobě závěsného plynového kondenzačního
kotle s modulaci výkonu 20-100%.

Kotle budou pracovat v režimu nezávislém na vzduchu v místnosti. Odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu bude
zajištěn samostatně od každého kotle kouřovodem DN 80/125 nad střechu objektu. Ústi komína bude dle ČSN 734201 u

přetlakových komínů min.500mm nad atikou ploché střechy.

Parametry kondenzačního kotle, osazen 27x:

topný výkon       15kW

Emisní třída      NOx5

Akustický tlak (vím) 50dB(A)

Elektrické údaje    0,15kW, 1x230 V, 50Hz

18-003 VELE DUR B 18’012.docx               36/101 tisk: 08/2018
Akce          18-003_VELE                         Slupeň:DUR
Investor        Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt.       Schindler Seko architekti, s.r.o.

GP:           AED Projetí. M------------------

Varianta 2 - tepelné čerpadlo vzduch/voda:
Každý objekt bude mít vlastni nezávislou otopnou soustavu a zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda.
Jednotka bude umístěna v technické místnosti (sáni a výfuk vzduchu bude řešen vzduchovodem nad střechu objektu),
případně bude umístěna na střeše.

Technické parametry tepelného čerpadla, osazeno 27x:

topný výkon při A2/W35          8kW

chladící výkon při A35M/18        8kW

COP pň A2/W35              min. 3,50 [kWt.kWe-1]

hladina akustického výkonu vnější jednotky max. 60 dBA

Zdroj chladu
Technické řešení je odlišné s ohledem na stavební objekty. Podrobně popsáno níže dle rozděleni:

 1) Bytový dům BD1- SO 128
 2) Občanská vybavenost - S0130
 3) Bytový dům BD2-S0129
4) Řadový dům 27x-SO 101-127

Bytový dúm BD1-SO128:
Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladicí jednotka v nízkohlučném provedeni s radiálními
ventilátory. Chladicí jednotka bude společná pro celý stavební objekt SO 128. Chladicí jednotka bude umístěna ve
strojovně pod objektem.
Chladicí jednotka bude napojena přes gumové kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přived a odvod chladicího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném techndogickém kanálu, případné přes
anglické dvorky.

Parametry zdroje:    180 kW
Chladicí výkon     72kW, 3x400 V
Elektrické údaje    min. 2,5/5
EER/ESEER        plynulá 10-100%
regulace výkonu     106 dB(A)
Akustický výkon

Občanská vybavenost • S0130:
Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladící jednotka v nízkohlučném provedení s radiálními
ventíátory. Chladicí jednotka bude společná pro celý stavební objekt S0128 a S0130. Chladící jednotky budou umístěny

ve strojovnách pod objektem.
Chladiči jednotka bude napojena přes gumové kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přívod a odvod chladicího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném technologickém kanálu, případné přes
anglické dvorky.

Parametry zdroje:    125 kW
Chladící výkon     50kW, 3x400 V
Elektrické údaje    min. 2,5/5
EER/ESEER
regulace výkonu     plynulá 10-100%
Akustický výkon     106 dB(A)

  Bytový dúm BD2, SO129:                 37/101 tisk: 08-2018
18-003_VELE_DUR_B_ 181012 docx
  Akce;     18-003_VELE                          StupervDUR
  Investor:                         B. Souhrnná technická zpráva
  Architekt:   Nový Veleslavín
          Schindler Seko architekti, s.r.o.
  GP:____    AED Proiect a.s.

Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladící jednotka v nizkohlučném provedeni s radiáinimi
ventilátory. Chladiči jednotka bude společná pro celý stavební objekt SO 129. Chladicí jednotky budou umístěny ve
strojovnách pod objektem.
Chladicí jednotka bude napojena přes gumové kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přívod a odvod chladicího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném technologickém kanálu, pňpadně přes
anglické dvorky.

Parametry zdroje: 77 kW
Chladicí výkon   31 kW. 3x400 V
Elektrické údaje  min. 2,5/5
EER/ESEER     plynulá 10-100%
regulace výkonu  106 dB{A)
Akustický výkon

Stávající uhelný a struskový bunkr, S0131,132:
Bunkry nejsou chlazeny.

Řadový dům 27x, S0101-127:
Řadové domy jsou řešeny ve dvou variantách.

Varianta 1 - multisplit systém v kombinaci s plynovým kotlem:
Pro chlazení vybraných místností je uvažováno zařízeni typu multisplit s vnitřními jednotkami v každé obytné místnosti.
Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše jednotlivých objektů. Vnitřní jednotky budou v provedeni
nástěnném, propojeni vnitřních a venkovních jednotek bude pomoci chladivového Cu potrubí vč. komunikačního kabelu.
Ovládání zařízeni bude pomoci dálkových IR ovladačů.
Vnitřní jednotky budou napojeny na odvod kondenzátu, se zaústěním do kanalizace.

Parametry multisplit systému, osazen 27x:

Chladicí výkon   6,0 kW

Elektrické údaje  2,7kW, 3x400 V

EER        min. 3,5

Akustický výkon  66 dB(A)

Varianta 2 - tepelné čerpadlo vzduch/voda:
Bude využito tepelného čerpadla vzduch/voda, které bylo popsáno ve vytápění. Dojde k sezónnímu přepínáni do režimu
chlazení. Chladicí voda bude využita pro plošný systém chlazeni.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Členění na etapy.

I.  V první etapě budou realizovány podkladní vrstvy nové komunikace mezi ulicemi Pod Dvorem a U zámečku -

   SO 136. Na tyto podkladní vrstvy bude realizován provizorní povrch určený pro staveništni dopravu po dobu

   výstavby areálu.

II.  Ve druhé etapě budou realizovány HTÚ areálu - S0139. V rámci komunikací bude vytvořeno lože pro přeložky

   a nové řady inženýrských síti včetně přeložky horkovodu. Stávající horkovod bude do jeho přeložení ochráněn

   dle výškového profilu HTÚ pažením,

III. Ve třetí etapě budou vybudovány řady a přeložky stávajících inženýrských síti. Jedná se o tyto stavby:

        SO 500 - INŽENÝRSKÉ SÍTÉ - SILNOPROUD

        SO 501 - PŘÍPOJKA NN - RODINNÉ DOMY

        SO 502 - DISTRIBUČNÍ TRAFOSTANICE

        SO 503 - PŘÍPOJKA NN BYTOVÝCH DOMŮ A OV

18-003_VELE DUR B 181012.docx             38/101             tisk: 08/2018
Akce.    18-003_VELE                                      SluperYDUR
Investor:  Nový Veleslavín                           B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

QP     AEO Prolect a$.

      SO 504 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

      SO 600 - INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - SLABOPROUD
      SO 601-PŘÍPOJKA CETIN

      SO 800 - PŘELOŽKY ŘADU, NOVÉ ŘADY
      SO 801 - PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V RÁMCI AREÁLU
      SO 802 - PŘELOŽKA A DOPLNĚNÍ KANALIZAČNÍHO ŘADU
      SO 803 - PŘELOŽKA HORKOVODU
      SO 804 - PŘELOŽKA VN KABELŮ
      SO 805 - PRODLOUŽENÍ PLYNOVODNÍHO ŘADU V RÁMCI AREÁLU
      Inženýrské sítě budou provedeny včetně přípojek navržených objektů.

IV. Ve čtvrté etapě budou provedeny areálové komunikace s provizorním povrchem pro slaveništni provoz

   s dostatečnou ochranou uložených inženýrských šiti. Předpokládá se položení siničnich panelů na podkladní

   vrstvy navržených komunikaci - S0134.

V.  V páté etapě budou relizovány navržené objekty SO 101 - SO 132, dokončeni areálových komunikací a

   zpevněných ploch SO 134, včetně vybudováni retenční nádrže pro dešťovou vodu z komunikaci - SO 201,

   výměníkových stanic jednotlivých obejktú - SO 202 - SO 204. Současné bude provedena rekonstrukce

   komunikací Nad hradním potokem a U zámečku - S0135, bude proveden nový povrch příjezdových komunikací

   - S0137 a sadové úpravy areálu - SO 133.

VI. V poslední etapě bude dokončena nová komunikace mezi ulicemi U zámečku a Pod Dvorem S0136.

časové údaje o realizaci stavby:

         zahájeni stavby: 09/2019

         dokončeni stavby: 10/2022

Jedná se odborné odhady za předpokladu hladkého projednání legislativních povolení. Doba výstavby může být zkrácena
v závislosti na zvolené technologii výstavby. Dobu výstavby lze odhadovat v rozmezí 36-40 měsíců. Etapizace výstavby
může být upravena / doplněna.

j) orientační náklady stavby

    Pouze hrubý odhad pro potřeby statistických údajů 650 mil. Kč
    Konkrétné bude předloženo klientovi v samostatné složce.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešeni

a) urbanismus • územní regulace, kompozice prostorového řešení

  Územi bývalého areálu teplárny je ze severovýchodní strany lemováno železniční tratí, na jihu je definováno komunikaci
  Nad hradním potokem. Na východě se nachází průmyslový komplex nové teplárny a západní hranice je tvořena parkem
  Veleslavinského zámečku. V širším kontextu by měl původně uzavřený brownfield nové propojit čtvrt starého Veleslavína
  s rezidenční čtvrtí podél Kladenské ulice.

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx         39/101              tisk- 08'2018
Akce:    18-003 VELE                         StupefrDUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schindlcr Scko architekti, s.r.o.

QPk     AED Project, a.$.

Těžiště urbanistické koncepce tvoří zástavba řadových rodinných domů, které podél jižní hranice doplňují uliční profil Nad
hradním potokem, ale i kontext nízkopodlažní zástavby na jihu. Rodinné domy nejsou orientovány tradičné vstupní fasádou
vždy do ulice, a'e orientuji se funkčně ke světovým stranám a hmotově se zakusují do morfologie klesajícího terénu.
V centrální části území tak vzniká intenzivně ozetenéná obytná struktura s dvěma nadzemními podlažími, která
kaskádovitým způsobem klesá podél přirozeného sklonu terénu směrem k železniční trati na severovýchodě. Podél
severovýchodní linie územi na řadovou zástavbu navazuje bytový dům BD1 - SO 128 - čtyři nadzemní objekty osazené
na ozeleněné podnoži. Zástavbu na severním čipu ukončuje objekt mateřské školy se sálem a kavárnou. Bytové domy
jsou citlivě zasazeny do nejnižší úrovně územi, netvoří tak výhledovou bariéru širšího okolí. Zároveň navazuji na bytový
charakter stávající zástavby podél železniční tratě i za ni. Dominantu bytové zástavby i cetého území tvoři ponechaná věž
pro odstruskováni jako artefakt původního průmyslového využití území. Nadzemní objety bytového domu BD1 ji obklopuji,
ale svým rozmístěním pohledové nedoní. Výškovéji dorovnávaji 5ti až 6ti nadzemními podlažími. Železniční trať lemuje
zelený park s protihlukovým válem a menši vodní plochou. Severovýchodní cip zeleného pásu ukončuje ponechaná
zastřešená nosná kostra uhelného bunkru, která bude dále využita pro dětské hřiště a vytvoří krytý prostor pro sportovní
či společenské aktivity obyvatei celého území. Jihovýchodní linii územi, orientovanou k současné teplárně, vymezuje
zástavba dvou 5ti podlažních nadzemních objektů bytového domu BD2 se zelenou podnoži, kaskádovitě klesající
souběžně se sklonem terénu, která tak vymezí území od komplexu teplárny a zároveň nedoní zástavbě rodinných domů
na jihu.
Průchodnost územi je zajištěna ve všech směrech - pomoci zklidněných komunikaci v režimu obytné zóny, především ale
pěšími komunikacemi, příčnými chodníky, průchody mezi bytovými domy napojenými na cestu lemující zděný pás na
jhovýchcdě. Kolem zámeckého parku je navržena hlavni propojující komunikace. Veškeré areálové komunikace jsou
lemovány stromy a nezbytné opěrné zdi porostlé zelení.

Soulad urbanistického řešení s § 29 PSP-Odstupy staveb a pravidla pro výstavbu při hranici pozemku:
Území je řešeno jako jeden společný celek, v současné době je jedním pozemkem. U všech objektů je dodržen odstup 3m
od sousedního pozemku - dle budoucího rozčlenění na pozemky. Odstup je tedy zachován od jednotlivých objektů,
veřejných komunikaci a prostranství.
Mezi řadovými rodinnými domy jsou ponechány 6 m široké prostupy pro větší průchodnost územím v severojižním směru.
V těchto koridorech jsou řadové domy vystavěny na hrané s veřejným prostranstvím - chodníkem a zeleným pásem
k němu přidruženým.
Tento návrh vychází z uplatnění pravidel §29:
odst. 2) Minimální požadavek na odstup objektu od hranice pozemku je 3m, ten však nemusí být uplatněn za předpokladu
uplatnění:

    bodu b) - Zástavba řadových domů podél hrany pozemku je v místě obvyklá, návrh odpovídá charakteru územi a
    vychází ze způsobu parcelace v přilehlém okolí. Domy nejsou řešeny jako solitérní bodová zástavba, ale jako spojitá
    zástavba rodinných domů - řadových domů.
    bodu c) - Vztah pozemků a domů je koncepčně řešen v rámci jednoho celku a je koordinován s širším územím. Mezi
    domy je vynechán průchod pro větší prostupnost areálu, řadové domy jsou rak členěny do menších celků,
    respektujích stávající terénní i urbanistické souvislosti.
odst. 4) Je-í stavba umístěna na hranici pozemku, nejsou ve stěně orientované k sousednímu pozemku žádné stavební
otvory a je zabráněno stékáni vody a pádu sněhu na sousední pozemek.
odst. 5) Volný prostor mezi stavbami je široký 6 m, je tak dostatečně široký pro provádění údržby.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

  Bytové domy
  Charakter bytových domů vychází z původní teplárenské budovy a ponechává tak v areálu stopu průmyslové historie.
  Pravidelné tvarované a v rastru rozmístěné hmoty osazené na společné podnoži tvoři bodové bytové domy, s bytovými
  jednotkami orientovanými po celém obvodu domu. Domy jsou od sebe rozestoupeny v pravidelném rastru a protkány
  zelenými koridory. Podnož domů je v co největší míře začleněna do okolní zeleně, zároveň vymezena na soukromé a
  poloveřejné zahrady. Na severozápadním cípu bytového komplexu na zelenou podnož navazuje, objekt školky s kavárnou
  a sálem. Západní fasáda objektu sleduje linii probíhající komunikace, východní fasáda se otáčí do vnitrobloku a sleduje
  linii stávající věže, severní fasáda se tak otevírá k pásu zeleně podél kotejišté. Charakter multfunkčního objektu určuje
  jeho funkce, dotvořeni a doplnění celé struktury.
  Vstupy do bytových domů jsou orientovány do pňrozené vzniklých vnitrobloků. Dominantou severního vnitrobloku je
  původní věž. jejíž podoba zůstane v největší možné míře zachována. Ve východním vnitrobloku je pozůstatek nosné
  konstrukce uhelného bunkru, který bude nově sloužit jako zastřešení dětského hřiště a venkovního sportoviště.

18-003 VELE DUR B I81012.docx         40'101 tisk: 08'2018
Akce:      18-003_VELE                         SlupeňDUR
Investor    Nový Veleslavín               B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:    Schindler Seko architekti, s.r.o.

     ___ _ AED Prpjecta^s^ _______

Pravidelnost hmot bytových domů se přepisuje i do jejich fasád, členěných přísným rastrem přiznaného nosného skeletu.
Skelet je vyplněn velkorysými okny, materiálově odlišným vyzděnim nebo nárožními lodžiemi. Fasádní skelet bude ve
světlé barvě, vyplňující plochy budou v tmavších přírodních materiálech a odstínech. Podnož s předzahřádkami domů
bude z velké části tvořena gabiony, přirozeně přecházejícími v plot, tvořený prázdnými koši s prorůstající zeleni. Toto
řešeni bude použito i pro zahrady rodinných domů, pro sjednoceni charakteru ulic.

Rodinné [d•oKminy
Rodinné řadové jsou rozmístěny ve strohém funkčním rastru, svou formou ale naopak do celého územi vnáší rozvolněný
charakterběžných obytných ulic. Domy jsou v příčném směru z poloviny zapuštěny do kaskádovitého terénu. Do ulicejsou
orientovány třemi podtežimi, vstup je tedy skrz předsazené schodiště. V zadní části jsou domy zapuštěny do zahrady,
která je zvednuta na úroveň obytného podlaží. V podélném směru jsou řadové domy mezi sebou po dvojicích výškově
ustoupeny, působí tak jako dvoj-domy. Ty jsou dále členěny do bloků tři až 6ti domů, pomoci proluk, kterými vedou cesty
zajišťující průchodnost územi. Uliční fronta je prostřídána nejen výškově, ale také použitím nižných forem fasád, potažmo
charakteru celého bloku domů. Některé domy působí jako samostatnéjednotky, některé jsou naopak zcela začleněny do
celkového ztvárněni bloku. Do zahrad jsou fasády jednoduché z velké míry prosklené a doplněné o pergoly či balkony.
Spojujícím prvkem různorodosti forem fasád, je jejich jednotné materiálové řešení, založené na užiti obdobných materiálů
a barev jako na bytových domech, jako spojujícího prvku celého územi.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provoznířešeni

  Dispoziční řešení a umístěni stavby na pozemku -viz. výkresová část PD

  Provoz se v objektu nevyskytuje.

  Technologie se nevyskytuje.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby (zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou
   schopnostipohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním
   postižením)

  Návrh všech staveb kromě rodinných domů z hlediska užívaní stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
  respektuje zákon č.183/2006; prováděcí vyhláška a zejménavyhlášku č.398/2009Sb oobecných technických požadavcích
  zabezpečujících užíváni stavby osobami s anezenou schopnosti pohybu a orientace.

  Bezbariérový přistup do budov je zabezpečen.
  Šířky vstupních dveří, vnitřních komunikaci a vnitřních dveří budou splňoval požadavky vyhlášky, případné rampy pro
  vyrovnáni rozdílných výškových úrovni budou splňovat požadované sklony a budou vybaveny všemi odpovídajícími prvky,
  (zábradlí, vodici madla).

  Prosklené konstrukce a vstupní prosklené dveře budou vybaveny dle potřeby bezpečnostními body na skle proti
  přehlédnuti prosklené konstrukce. Samozavirače (specifikované projektem požární ochrany) budou rekbfikovány na
  minimální odpor.
  Výšky přechodů mezi terénem a vstupem budou maximálně 20mm, minimálně 15mm.
  Hlavni vertikální doprava tělesně postižených bude zajištěna příslušným počtem výtahů, které budou obsluhovat všechna
  podlaží a budou vybaveny sedátkem, zvukovým hlášením stanic a brailovým písmem u tlačítkových panelů.
  Podlahy budou svým povrchem zajišťovat příslušný index skluzu, zejména dlažby v sociálních zázemích a dlažby na
  společných prostorech, schody budou mít zkosenou hranu a budou dle potřeby doplněny protiskluzovou drážkou nebo
  páskem.
  Základní informační grafické zařízení pro orientaci veřejnosti v objektu musi mít kontrastní a osvětlené nápisy a piktogramy.

  V podzemních garážích jsou vyhrazena v počtu dle legislativních předpisů stáni pro vozidla invalidních osob, která splňují
  podmínky předmětné vyhlášky. V rámci venkovních stáni jsou navržena 2 stání pro vozidla invalidních osob, které splňuje
  podmínky předmětné vyhlášky.
  Vnitřní plochy jsou řešené dle přílohy č. 1 předmětné vyhlášky, Komunikace pro chodce dle přílohyč. 2.
  V ráma realizace stavby budou výkopy a staveniště respektovat podmínky dle přílohy č. 2 předmětné vyhlášky.

18-003 VELE DUR B 181012.docx            41/101 tisk: 08/2018
Akce.    18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor.  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt: AED Proecta.s.

GE____

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Majitel/provozovatel objektu je povinen zajistit bezpečnost při užívání stavby. K tomu je zpracována níže uvedená kapitola.

a/ Přehled platných a nutných předpisů a dokiiinMi.in
Předpisy obecné platné

    Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
    Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném zněni
    Vyhláška 246/2001 Sb. o požární prevenci
    NV 378/2001 Sb. Požadavky na bezpečný provoz strojů, zařízeni a nářadí
    NV11/2002 Sb. Bezpečnostní značky a signály
    NV 495/2001 Sb. Osobni ochranné pracovní prostředky
    NV 101/2005 Sb. Podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
    Vyhl. 48/1982 Sb. Požadavky na bezpečnost práce technických zařízeni
 - Vyhlášky a NV pro Vyhrazená technická zařízeni
 - NV 309/2006 Sb. Další požadavky na BOZP
    Technické normy pro revize elektrických zařízeni
    Návody k použiti instalovaných zařízení

b/ Základní požadavky pro zajištění bezpečnosti v objektu
b.1 Povinnosti majitele objektu
Zajistit bezpečnost ve společných prostorech objektu a v objektu jako celku. Počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku
požáru. To znamená zejména:

Na úseku BOZP
Provádět kontroly objektu a technických zařízeni v něm (například elektroinstalace, plynové instalace, popř. instalované
stroje a zařízeni) podle návodů k použiti či jiných platných předpisů.
Odstraňovat případně zjištěné závady.

Na úseku PO
Instalovat potřebné vybaveni požárně bezpečnostními zařízeními a věcnými prostředky požární ochrany v rozsahu
stanoveném Požárně bezpečnostním zařízením (např. Přenosné hasicí přístroje).
Ošetřit smluvní vazby s nájemci komerční jednotky tzn. stanovit Jim povinnosti zajistit plněni povinností na úseku PO a
BOZP-viz dále.
Udržovat volné únikové cesty, pňstupy k hlavním vypínačům elektřiny, uzávěrům vody a ostatních medií v objektu.

Bezpečnost pň prováděni stavby
Základní informace
Pň prováděni stavby je nutno zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob na stavbě se vyskytujících a rovněž
učinit opatřeni pro zamezeni přeneseni rizik ze staveniště na okolí a zpětným směrem. Ktomu je vypracován tento
dokument. Obsahuje základní požadavky na dokumentaci, která musí být pro staveniště a prováděni stavby vypracována
a základní podmínky pro její prováděni.

Základní předpisy a dokumenty
Základem pro BOZP je zákoník práce 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb., Nařízeni vlády 591/2006 Sb., 362/2005 Sb. a
předpisy navazujíc! - vše v platném zněni

Povinnosti zadavatele stavby
Určit Koordinátora BOZP
Předat mu veškeré potřebné podklady a informace pro jeho činnost, poskytnout mu součinnost a zavázat všechny
zhotovitele stavby ke spolupráci

Povinnosti zhotovitele stavby
Zhotovitel stavby nebo její části je povinen zajistit zqména splněni těchto povinnosti
Zpracovat seznam rizik ve smyslu zákoníku práce, opatřeni pro jejich minimalizaci a opatřeni pro ochranu osob, které jim
budou vystaveny. S nim musí být dotčené osoby prokazatelné seznámeny. Seznam musí být také průběžné vyhodnocován
a upravován.

18-003_VLLE_DUR_D_181012 docx         42/101 tak: 08/2018
Akce:    18-003 VELE                         Stupeň.DUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z ráva
      Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt: AED Projed a.s.
GP

Zpracovat nebo upravit podle místních podmínek k provádění stavby seznam osobních ochranných pracovních prostředků
pro používání na staveništi. Zajistit, aby pň provádění stavby dvěma a více zaměstnavatel! bylo dodrženo ustanoveni
zákoníku práce § 101 o vzájemné informovanosti o rizicích a opatřeních k jejich odstranění či sníženi. Zajistit koordinaci
BOZP pň provádění stavby více dodavateli.
Zabezpečit kontrolu nepoužíváni alkoholických nápojů na staveništi
Zabezpečit systém první pomoci a seznámení osob s ním a vytvoňt systém pro zdolávání mimořádných událostí (havarijní
stavy, požár, výpadek elektřiny, porucha plynu atp.)
Zajistit systém evidence pracovních úrazů, toto rovněž s vazbou na všechny subjekty na staveništi se vyskytující.
Na staveništi umístit tabui s informacemi k BOZP pro všechny přítomné osoby. Zabezpečit systém seznámeni osob na
staveništi s opatřeními pro zajištěni bezpečné práce
Hlavn i zhotovitel stavby je povinen zajistit koordinaci BOZP pň práci více zhotovitelů současně

Povinnosti Koordinátora BOZP
Vypracovat plán BOZP
Doručit 8 dni před zahájením stavy Oblastnímu inspektorátu práce oznámení o předáni staveniště zhotoviteli stavby
Doporučovat technická řešeni a dávat podněty potřebné a vhodné pro plánovaní jednotlivých činností na staveništi tak,
aby byla zajištěna bezpečnost stavebních prací
Zajistit, aby plán BOZP stavby obsahoval údaje, informace a postupy (v nezbytných podrobnostech) pro zajištěni BOZP
pň výstavbě a aby bylo odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v dobějeho zpracováni známi.
Koordinovat spolupráci zhotovitelů při přijímáni opatřeni k zajištěni BOZP, prevence rizik s cílem chránit zdraví, předcházet
úrazům a nemocem z povolání
Dávat podněty a doporučovat řešení k zajištěni BOZP pň stanovování pracovních postupů, současnému provádění
různých prací a prací navazujících.
Sledovat prováděni prací na staveništi a zjišťovat zda jsou dodržovány požadavky na BOZP, upozorňovat na nedostatky
a v případě jejich zjištěni požadovat bezodkladné zjednání nápravy
Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, vstupů a vjezdů s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob.
Navrhovat terminy kontrolních dnú k dodržováni plánu a organizuje jejich konání, sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán
a projednávat opatřeni k odstraněni nedostatků, provádět zápisy o zjištěných nedostatcích na úseku BOZP i o jejich
odstranění.

Povinnosti a opatření při provádění stavby
Stavby, pracoviště a zařízeni staveniště musí být ohrazeny nebojinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných fyzických
osob, při dodrženi následujících zásad:
Při vymezeni staveniště se bere ohled na přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a
provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. Zde bude provedeno oplocení
staveniště ve hranicích uvedených v projektové dokumentaci (např. ZOV)
Po celou dobu prováděni práci na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních komunikací a to
vnitřních i okolních
Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena pň dopravě a manipulaci na staveništi nesmi ohrozit bezpečnost a zdrávi
fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední blízkosti.
Veškerá pracoviště, pracovní mista, pracovní stanoviště atp. musi být pevná a stabilní s ohledem na počet fyzických osob,
které se na nich současně zdržují, maximální zatíženi, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy,
kterým by mohla být vystavena. Zhotovitel zajistí prováděni odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech
stanovených vprůvodní dokumentaci, vždyvšak po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnitjeho
stabilitu a pevnost.
Veškeré zařízeni a vybaveni stavby, používáni všech strojů, přístrojů, nástrojů nářadí atp. na staveništi se musí provádět
podle návodů výrobce ů dodavatele. Obsluha s tím musi být prokazatelně seznámena.
Dočasná elektrická vedení a zařízeni musi být navržena, provedena a používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem
nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým
proudem.
Kabelové rozvody musi být mechanicky pevné, spolehlivé upevněné a nesmějí ovlivnit bezpečnost dalších zařízeni na
staveništi

Žádné poškozené elektrické zařízeni se až do odstraněni závady nesmi používat.

Umístěni hlavního vypínače (nebo více hlavních vypínačů) bude vyznačeno v Z0V stavby a fyzicky na místě. Na stavbě
budou učiněna technická opatřeni, aby se stavebními nástroji či mechanizmy nepřejížděly elektrické kabely, aby
staveništni rozvaděče byty v zastřešeném prostoru (nebo aby měly odpovídající kryti) a mimo prostory s pohybem strojů
nebo materiálu.

18-003 VFl F DUR R 181012 dccx         43/101 l-sk. 08/2018
Akce:       18-003.VELE                            Stupen: DUR
Inveslor:     Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická z ráva
Architekt     Schindler Seko architekti, s.r.o.
          AED Proicct as.
GP:

Veškeré stroje a zařízeni na staveništi se musí používat v souladu s návody k použiti, s místními provozními a aktuálními
pracovními podmínkami ovlivňujícími bezpečnost práce
Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být skladován podle
podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové potaze, ve které bude zabudován do stavby.
Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístěni skladovaných materiálů, rozměry a únosnost
skladovacích ploch včetně dopravních komunikaci musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a
použitých strojů.
Materiál musi být uložen tak, aby po celou dobu skladováni byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození.
Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musi být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu
skladování, který určuje výrobce a správně označeny
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky platných předpisů
Zbytky materiálů, obaly, proklady atp. se musi ukládat na určené místo a to bezpečným způsobem tak, aby nedošlo ke
zraněni manipulujících osob.
Vjezdy a výjezdy na staveniště musi být označeny příslušnými dopravními značkami
Na staveništi musí být vytvořen dostatečný manipulační prostor pro nakládáni a vykládáni stavebních materiálů a zařízeni.
Pokud budou materiály či zařízení manipulována vně oploceného prostoru, musí být po domu manipulace vyčleněn
dostatečný počet zaměstnanců pro bezpečnou manipulaci a omezení ohroženi pocházejících osob nebo projíždějících
vozidel. V závislosti na meteorologických podmínkách je nutno zajistit čištění komunikaci a manipulačních ploch

Ostatní ustanovení
Tento dokument je základem pro vypracováni plánu BOZP, který vypracuje koordinátor BOZP na staveništi. Obsah a
rozsah Plánu je určen NV 309/2006 Sb. věznění 88/2016 Sb.
Je nutné, aby celý systém zajištěni BOZP na staveništi měl vzájemné vazby a aby fungoval pro celou stavbu jako celek a
současně upravoval návaznosti a to i vzhledem ke skutečnosti, že během výstavby se bude v okolních prostorech
pohybovat veřejnost a dopravní a manipulační prostředky budou vyjíždět na veřejné komunikace
Opatřeni v plánu BOZP a dokumentech vypracovaných na jeho základě musí tvořit základ pro činnost odpovědných osob
na stavbě. Ty s nim musí být prokazatelně seznámeny a jsou povinny opatřeni v něm uvedená dodržovat, kontrolovat a
vyžadovat.

B.2.6 Základní technický popis staveb (stavební řešení, konstrukční a materiálové řešeni, mechanická
   odolnost a stabilita)

a) Stavebnířešení

Založeni:

Na základě Inženýrsko geologického průzkumu a prověřeni založeni statikem se předpokládá založeni objektů na pilotách.
Zajištěni stavební jámy se uvažuje převážné svahováním, lokálně dle potřeby pažením, předpoklad záporové pažení,
technologie stěn se může v dalších fázích PD upřesnit / změnit.

Hvdroizolace spodní stavby

Na základě Inženýrsko geologické rešerže, která doporučuje chránit spodní stavbu hydroizolaci proti tlakové vodě do
úrovně terénu, budou navrženy železobetonové konstrukce spodní stavby z vodonepropustného betonu. Podrobněji bude
řešeno v dalších fázích PD.

Radon

Zájmové území má střední radonový index. Konkrétní opatření budou navržena v rámci dalšího stupně PD. Předpokládá
se jako dostačující opatřeni hydroizolace spodní stavby s kombinaci odvětráni suterénů.

Konstrukce PP

Suterénní stěny monolitické, z vodostavebného betonu, s tepelnou izolací z XPS a nopovou folií min. tl.20mm.

Svislé nosné obvodové konstrukce budou železobetonové monolitické a budou spolu se základovou deskou tvořit tuhou
vanu. Obvodové stěny podzemních podlaží budou namáhány zemním tlakem a na toto zatíženi budou navrženy.

Vnitřní nosné konstrukce budou taktéž železobetonové monolitické.

Součásti řešeni konstrukce podzemního podlaží bude návrh protivibračnich opatření. Protivibračni opatřeni se provedou
buď vhodnou skladbou konstrukci na vnějším líci suterénních stěn, která vibrace do potřebné míry odcloní, nebo oddělením
nosných konstrukcí suterénu od nosných konstrukcí nadzemních podlaží vhodným dělícím pněným materiálem. Návrh

18-003 VELE. DUR 8 181012 docx            44/101    tisk: 08/2018
Akce:   18-003-VELE                                 Stupen DUR
Investor  Nový Veleslavín                      B. Souhrnná technická zpráva
Architekt Schindler Seko architekti, s.r.o.
      AED Pročet a.s.
QP-___

těchto opatření bude předmětem dalšho stupně PD. Předpokládá se provedeni opatření u bytových domů, objektu
občanské vybavenosti a u RD 12-15.

Konstrukce NP

Nosné konstrukce monolitické, rodinné domy alternativně zděné.

Nad úrovní střech bude na obvodě železobetonová monolitická atika, která bude se stropní deskou monoliticky propojena.

Výtahové šachty - monolitické stěny. Z akustického hlediska může být řešeno typem skladby ,dúm v domě“, tzn. výtahová
šachta oddilatována od nosné konstrukce objektu. Vzhledem k výsledkům měřeni vibraci se předpokládá, že bude nutné
z důvodů zamezení přenosu vibrací konstruci objektu navrhnout pružné odděleni nadzemních podlaží od konstrukce
podzemních podlaží, kam se šiří vibrace od železnice základovou půdou. Ve stropní konstrukci podzemních podlaží jsou
navrženy pod nadzemními objekty masivní pruvlaky, na které bude uložena konstrukce nadzemních podlaží přes vibrační
izolaci. Toto řešení bude realizováno kromě bytových domů a občanské vybavenosti u rodinných domů S0112 - S0115.

Venkovní konstrukce - opěrně zdi a oploceni:

Součástí bytových domů i rodinných domů budou opěrné zdi vymezující zahrady jednotlivých bytů a rodinných domů.
Soukromé zahrady bytů a rodinných domů jsou navrženy tak, že jsou od přilehlé komunikace pro motorová vozidla řešené
jako obytná zóna zvýšeny o cca 1m. Toto převýšeni je zajištěno opěrnými zídkami, které budou relizovány bud jako
gabionové zdi, nebo jako železobetonové úhlové zdi. Oploceni těchto zahrad pak bude vycházet z materiálu opěrných
stěn - v případě gabionú budou použity prázdné koše porostlé zeleni. Oplocení na železobetonových opěrných stěnách
bude stejně jako viditelné strany opěrných zdí z pohledového betonu.

Příčky - zděné * SDK předstěny pro provedeni potrubních rozvodů

Příčky zděné alt. systémové SDK splňující požadavky dle ČSN na akustiku a tepelnou techniku (pokud je dle normy nutné)

Střechy

Veškeré navržené střechy budou ploché. Střešní skladby se budou lišit dle využiti. Na suterénech bytových domů budou
vybudovány předzahrádky bytů s výškou substrátu 0,9 m. Na střechách rodinných domů a občanské vybavenosti jsou
rovněž střechy zelené, s výškou substrátu 0.3 m. Střechy bytových domů jsou kryté kačirkem, stejné jako střecha
struskového bunkru a uhelného bumkru.
Obvodový plást
Předpoklad kombinace kontaktního zateplení ETICS a provětrávané fasády. Povrchové a materiálové řešeni - kombinace
omítky, prosklených ploch a obkladových desek nebo jejich imitace. Podrobněji viz. výkresová část.

Vnitřní povrchy

Omítka, obklady.
Podlahy
Dřevo, keramická dlažba, štěrkové podlahy v suterénech a technických mísntostech.
Podrobněji bude určeno v další projektové fázi
Balkony
Monolitické, ke konstrukci objektu kotvené s přerušeným tepelným mostem (např. Isokorb). Zábradlí dle ČSN 74 3305.
Skleněné - bezpečnostní sklo.
Všechny ocelové exteriérové prvky - žárově zinkované.
EmxtíeTrlié-IruoTv.é zpevněné Plochy
Dlažba, komunikace živičný povrch v kombinaci s dlažbou.

b) Konstrukčnía materiálové řešeni, mechanická odolnost a stabilita

Zajištění stavebníjámy:
Výkopy budou řešeny převážné svahováním, lokálně bude provedeno zajištěni jámy záporovým pažením.
Zajištění stavební jámy bude navrženo jako dočasné a bude tvořeno záporovým pažením. Výškové rozdíly uvnitř stavební
jámy budou svahovány.

18-003 VELE DUR B 181012 docx         45/101         tisk 08/2018
Akce:       18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:     Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z.,réva
Architekt:
         Schindier Seko architekti, s.r.o.
GP:
      ____AEO Prpi«ct oa-__________

  Záporové pažení:

Pro paženi stavební jámy bude použito záporové paženi, které na celém obvodě stavební jámy bude sloužit jako
jednostranné bedněni.
Jako typy zápor se uvažuji profil IPE 300 až IPE 400, kotvené přes skryté, případně předsazené kotevní převázky v jedné
výškové úrovni dočasnými vícepramencovými horninovými kotvami s injektovaným kořenem.

Stavební konstrukční řešení:
Základní POP»S

Bytové domy a budova občanské vybavenosti bude řešena monolitickou železobetonovou konstrukcí. Rodinné domy
budou zděné s monolitickými železobetonovými stropními konstrukcemi a betonovými suterénními stěnami. Všechny
objekty budou založeny hlubině na pilotách. U některých objektů bude řešeno odříznutí vrchní stavby pod stropem 1.PP a
uloženi vrchní stavby na vibroizdaci.

Bytové domy jsou s šesti nebo pěti nadzemními a jedním podzemním podlažím. Nadzemní část je půdorysného rozměru
18,5x18,5 m. Bytové domy mají společný suterén. BD01 obsahuje čtyři bytové domy, BD02 je složen ze dvou bytových
domů. BD01 bude rozdělena dilataci na dvě části.

Rodinné domy jsou řadové s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími o rozměru 7x24 m. Každý dům bude
samostatný dilatační celek. Budova občanské vybavenosti je dvoupodlažní s jedním nadzemním a jedním podzemním
patrem a je přbfžného rozměru 24x35 m.

Geologické poměry na staveništi

Na pozemku bývalé teplárny se vyskytují navážky ve velmi proměnné tloušťce. Pod navážkami se objevuji sedimenty od
F6 až G3 v proměnné mocnosti. V hloubce 3m až 12 m se nachází břidlicejilovitá zcela až slabé zvětralá R6/R5.

Bludné proudy

Pro tento stupeň nebyl proveden průzkum bludných proudů, v následujícím stupni bude průzkum vyhotoven. Vzhledem
k přítomnosti železniční tratě se předpokládá zvýšený výskyt bludných proudů.

Vibrace od dopravy

Z důvodu přítomnosti železniční tratě a z důvodu plánovaného železničního tunelu bude nutné řešit objekty, aby
nedocházelo k přenosu vibraci. Přenosu vibraci bude bráněno bud vhodnou skladbou vrstev na obvodových stěnách
suterénu orientovaných k trati - od vibraci bude izolován celý objekt, nebo opatřeními vložením vhodného materiálu mezi
nosné konstrukce nadzemních a podzemních podlaží - budou izolována pouze nadzemní podlaží. Uvedená opatřeni mají
odlišnou účinnost a odlišné podmínky využiti. Konkrétní opatřeni budou navržena v navazujícím stupni dokumentace.

Zajištěni stavební jámy
Předpokládá se. že stavební jáma bude řešena svahováním, výjimečně bude použito svislé paženi.

Založeni objektů

Dle geologického průzkumu budou objekty založeny nad stávajícím terénem (většina RD) nebo v navážkách nebo v málo
únosných zeminách. Pouze okrajové jeden bytový dům vychází do horniny R6/R5. Proto všechny objekty budou založeny
hlubině na velko-průměrových pilotách.

Bytové domy

Spodní stavba

Spodní stavba objektu využívaná převážně jako garážové prostory bude řešena jako bílá vana. Přes piloty bude provedena
základová deska U. 300 mm. Obvodové suterénní stěny budou tlouštky 250-300 mm. Vnitřní sloupy budou rozměrů
800x250, vnitřní stěny budou tl. 200 mm. Deska 1.PP je výškové ve dvou úrovni s rozdílem 1,25 m. Pod stropem 1.PP
v rozsahu vrchní stavby bude objekt odříznut a bude zde umístěna vibroizolace. Vibroizolace bude uložena na konstrukci
z betonového roštu, která bude propojen se střešní deskou garáži mimo vrchní objekt. Výška trámů roštu bude výšky až
1200 mm.

18-003_.VELE_DUR_B_181012.docx            46/101                   tisk: 08/2018
Akce:          18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:        Nový Veleslavín              8- Sovhmný technická z rava
Architekt:
GP:           Schindler Seko architekti, s.r.o.
             AED Proiect, a s.

Spodní stavba bude řešena jako bílá vana s návrhem výztuže na trhlinu 0,2 mm jak od smršťování, tak od statických
namáhání konstrukce. Veškeré prostupy a pracovní spáry budou systémové těsněné. Bílá vana bude řešena v souladu
s technologickými předpisy ČBS.

Vrch ni stavba

Konstrukční systém vrchní stavby je řešen kombinací obvodových sloupů v rastru 3,6 m a vnitřních nosných stěn. Vnitřní
nosné stěny jsou v pozicích mezibytových stěn a kolem jádra. Stěny budou tlusté 200 mm. Sloupy jsou uvažované rozměru
300/300 nebo 200/500 mm. Stropní deska je tloušťky 250 mm s obvodovým trámem výšky minimálně 100 mm.

Výtahové šachty
V bytových objektech nebudou součásti nosné konstrukce z akustického důvodu. Předpokládá se realizace nezávislé
konstrukce tzv. šachta v šachtě. Lze realizovat s pevným propojením se základovou deskou.

Schodiště

Schodiště v bytových objektech se předpokládá realizace deskových prefabrikovaných ramen ukládaných před akustické
podložky na ozub monditických desek podest a mezipodesL

Rodinné domy

Jedná se o objekty s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími dilatačně oddělené od sebe. Suterénje uvažován
jako monolitický. Základová deska se navrhuje s tl. 250 mm, obvodové stěnytl. 250 mm, stropní konstrukce 220-250 mm.
V nadzemní části bude nutné přidat vnitřní nosné stěny, které vynesou stropní desku na rozpětí 7 m oslabenou velkým
schodišťovým otvorem. Pokud bude možné umístit vnitřní nosné stěny v dostatečném rozsahu, je možné uvažovat se
zděnými stěnami např. Porotherm 30 P+D a monolitických desek tl. 230-250 mm. U rodinných domu S0112 -115 je třeba
počítat s návrhem protivibračnich opatřeni.

Objekt občanské vybavenosti

Objekt bude z monolitického betonu. Bude vzhledem k využiti suterénních místnosti řešen jako černá vana. Základová
deska se uvažuje ti. 250 mm. Obvodové stěny tl. 250 mm, vnitřní 200 mm.

Použité materiály a hlavni konstrukční prvky
Beton (specifikace podle ČSN EN 206 + ČSN P 73 2404)

Poznámka: konzistence betonu bude určena dodavatelem stavby na základě zvolené technologie prováděni konstrukce

Piloty

C25/30-XC2.XA2 (F.1.1)

- přesnou recepturu urči technolog dodavatele pilot

Základové desky

C25/30-XC2XA2-CI 0,4-Dmax 22 (F.1.1)

- 90-ti denni pevnost

- max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8

- přísada Xypex (množství určí technolog dle požadavku dodavatele krystalizačni přisady-garance trhliny 0,3 mm)

Suterénní obvodové stěny

C25/30-XC2, XA2-CI 0,4-Dmax 22 (F.1.1)

- 90-ti denni pevnost
- max. průsak 35 mm dle ČSN EN 12390-8

- přísada Xypex (množství určí technolog dle požadavku dodavatele krystalizačni přisady-garance trhliny 0,3 mm)

Suterénní vnitřní stěny

C25/30-XC1 -Cl 0.4-Dmax 22 (F.1.1)

Suterénní sloupy

C45/55-XC1-CI 0,4-Dmax 22 (F.1.1)
- modul pružnosti Ecmž36 GPa podle ČBS TP 05

Strop 1.PP

  C30/37-XC1-Cl 0,4-Dmax 22 (F.1.1)            47/101 tisk 08'2018
  - modul pružnosti Ecmž33 GPa podle ČBS TP 05
18-003_VEL.E_DUR_B_1810l2.docx
Akce.        18-003_VELE                     Stupeň.DUR
Investor:      Nový Veleslavín          B. Souhrnná technická zpráva
           Schindler Seko architekti, s.r.o.
Architekt;
GP:       __ AEDProiectas.__________

Stěny a sloupy 1.NP-6.NP

C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax 22 (F.1.1)

Stropní konstrukce 1.NP -6.NP

C25/30-XC1-CI 0,4-Dmax 22 (F.1.1)

- modul pružnosti Ecm=31 GPa podle ČBS TP 05

Výztuž a prvky vkládané do bedněni

Betonářská ocel B500B

Nosné zdivo:

-Porotherm 30 P+D - P15/M10

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení (zásady řešení zařízení, potřeby a
   spotřeby rozhodujících médií)
    Součástí stavby není výroba - výrobní zařízení se nevyskytují.
    Součástí zařízení nejsou technologické soubory - nevyskytují se.
    Součástí stavby jsou pouze technická a technologická zařízeni, která přímo souvisí s funkčností a užíváním objektů.

a) Inženýrských sítě - vodovod, kanalizace, plynovod

Retenční nádrž pro odvodněni komunikaci SO 201

Srážkové vody ze zpevněných ploch veřejných komunikací budou odváděny pomoci dešťové kanalizace do otevřené
retenční nádrže Gezírka), umístěné v severní část řešeného území. Tato nádrž bude řešena jako dvouprostorová. Spodní
část bude bezodtoková se stálou hladinou. K zachyceni přiváděných dešťových vod bude sloužit horní prostor o objemu
70 m3, který pň kolísání hladiny v rozmezí cca 70 cm zajistí zachycení návrhového deště. Voda z retenčního prostoru
bude přes škrticí prvek v množství max. 3,6 l/s odpouštěna přípojkou do stoky překládané veřejné kanalizace. Nádrž
nebude opatřena trubním přepadem napojeným do kanalizace, neboť k jejímu přeplněni nemůže pň správné funkci
vzhledem k úrovni hladiny vůči okolnímu terénu dojít Pokud by v havarijní situaci přesto došlo k přeplněni nádrže, bude
funká bezpečnostního přelivu splňovat možnost rozliti přebytečné vody v okolní zeleni s následným přirozeným vsakem
do podloží. Návrh tvaru nádrže je obsahem části PD terénních úprav. Nádrž bude vysvahována a opatřena bezpečnostní
lavičkou. Do úrovně stálé hladiny vody bude opatřena hydroizolací (těsněním) pro zamezení zásaku vody. V nádrži bude
umístěno ponorné čerpadlo, které umožní odběr vody pro připadnou zálivku okolní zeleně.

Vodovod SO 801

Přímo v řešeném území se veřejná vodovodní siť nenachází. U jižního okraje území, v ulici Nad Hradním potokem, je
veden vodovodní řad pro veřejnou potřebu DN100 resp. DN 150 z litiny, a dvojice řadů hradního vodovodu DN 150 a DN
300 z ítiny, které pokračuji do ulice U Zámečku u západního okraje území. Pro zajištění zásobování uvažované výstavby
vodou je navržena nová vodovodní siť. Vodovodní řady označené ,AU, ,B‘ a ,C‘ budou zokruhovány, napojeni na stávající
vodovod DN 100 resp. DN 150 bude provedeno ve dvou místech v ulici Nad Hradním vodovodem. Na řadech budou
v potřebných místech zřízeny přípojky pro nové otiekty, a vysazeny požární hydranty, které budou sloužit i pro odkaleni
či odvzdušnéni potrubí. V místě propojeni řadů bude osazen plný počet šoupat. Nové řady budou realizovány z tvárné
litiny DN 100 a DN 150. Potrubí bude vedeno v nových komunikacích v souběhu s dalšími podzemními vedeními. Vedeni
bude uloženo v nezámrzné hloubce v pažené rýze na pískové lože a bude obsypáno štěrkopískem, v souladu s předpisy

výrobce. Nad potrubím bude umístěna výstražná fólie. Před záhozem bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce
potrubí, bude zajištěno geodetické zaměřeni stavby a polohopisných prvků, a poté bude zpracována dokumentace
skutečného provedeni stavby. Pro zásyp bude použita vytěžená zemina, hutněná po vrstvách. Povrchy budou upraveny
v rámci ČTÚ. Před zahájením výkopových prací musí být vytýčena veškerá další podzemní vedeni v trasách výkopů či
jejich blízkosti jejich správci. V místě případného kontaktu s takovýmito vedeními musí být výkopové práce prováděny
ručně a se zvýšenou opatrností. Výkopy budou řádné zabezpečeny a v noci osvětleny. Pracovníci provádějící zemní práce
musí být vyškoleni v problematice bezpečnosti práce. Vodovodní vedení musí být provedena podle ČSN EN 806-1,2, ČSN
73 6660. ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411 a dalších platných ČSN a poslušných předpisů, včetně Městských

standardů PVS. Mezi jednotlivými podzemními vedeními musí být zachována minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005.

Kanalizace SO 802

V řešeném území se nachází stoková síť jednotné kanalizace. Jedná se o stoky DN 250 až DN 600 vedené napřič územím
od ulice Nad Hradním vodovodem a od ulice U Zámečku. Na tuto kanalizaci jsou napojeny rušené přípojky od původní
zástavby a od odvodňovacich prvků na terénu. Za spojením uvedených stok u severního okraje pozemku pokračuje vejčitá

18-003_VELE_DUR_B_181012.doc*          48/101 lisk: 08/2018
Akce:      18-003_VELE                         StupeňiDUR
Investor:    Nový Veleslavin              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt    Schindler Seko architekti, s.r.o.
         AED Projcct a.$.
GP:_

stoka v dimenz 600/1100 mm dále severním směrem ven zdaného území. V současnosti zpracovává Hydroprojekt
dokumentací na rekonstrukci původní kanalizace v uiici Nad Hradním vodovodem s přepojením do stávající stoky DN 400
v místě šachty Š9. Uvedené stávající stoky v řešeném území nevyhovují svoji polohou urbanistickému záměru uvažované
zástavby, a proto budou přeloženy do nových tras. Původní kanalizační potrubí bude z části odstraněno pn provádění

výkopových prací a demolic, rušené šachty budou zasypány. Pro zajištěni řádného odkanalizováni uvažované výstavby je
kromě zmíněné přeložky původní kanalizace (stoky rA“ a _F*) navrženo doplnění jednotné kanalizace o stoky ,B‘ až ,E*.
které budou vedeny v nově navržených komunikacích podél uvažované zástavby. Překládané stoky jednotné kanalizace
„A* a ,F“ o světlosti DN 400 budou vedeny v nové trase od šachet Š9 a Š23, a budou zaústěny do nově vysazené spojné
šachty Š1 na stávající stoce DN 600. Odváděni dešťových vod ze zpevněných ploch veřejných komunikaci je řešeno

samostatnou dešťovou kanalizací vyústěnou do otevřené retenční nádrže (SO 201) na severním okraji pozemku.
V místech, kde to konfigurace a typ okolního terénu dovolí, bude přednostně likvidována deš. voda ze zpevněných ploch
komunikaci a chodníků přirozeně zásakem v okolní zeleni. Stoky dešťové kanalizace .G‘ až J‘ budou provedeny z potrubí

DN 300. Navržené i přeložené stoky budou realizovány z kameninového potrubí. Na řadech budou v potřebných místech
zřízeny přípojky pro nové objekty a pro odvodňovaci prvky komunikaci. Navržená kanalizace bude v komunikacích vedena
v souběhu s dalšími podzemními vedeními. Vstupní šachty budou prefabrikované, sestavené z betonových dílců, budou
zakryté přechodovou skruži či krycí deskou (u nízkých šachet), a budou opatřeny stupadíy, segmenty šachet budou
těsněny integrovanými spoji. Šachtové poklopyD 600 mm budouztvárné litinytřídy D400, sventilačními otvory, s pojistkou
proti samovolnému uzavřeni, s možností osazeni zámku, a musi splňovat podmínky uvedené v ČSN EN 124. K šachtám

bude zajištěn příjezd pro vozidla údržby. Uliční vpusti jsou součásti stavebního objektu komunikací, budou typové

z betonových dílců, s litinovou mříží na pantech a s košem na splaveniny. Kanalizační potrubí bude uloženo v pažené rýze
na betonové lože a bude v celé své délce obetonováno v souladu s předpisy výrobce. Před záhozem bude provedena
zkouška těsnosti potrubí, bude zajištěno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků, a poté bude zpracována
dokumentace skutečného provedení stavby. Pro zásyp bude použita vytěžená zemina, hutněná po vrstvách. Povrchy
budou upraveny v rámci ČTÚ. Před zahájením výkopových prací musi být vytýčena veškerá další podzemní vedeni

v trasách výkopů či jejich blízkosti jejich správci. V místě případného kontaktu s takovýmito vedeními musi být výkopové
práce prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. Výkopy budou řádné zabezpečeny a v noci osvětleny. Pracovnic
provádějící zemni práce musí být vyškoleni v problematice bezpečnosti práce. Veškeré činnosti musi být prováděny dle
platných ČSN a EN, zejména ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN EN 1610, ČSN EN 752, ČSN 75 6101, montážních předpisů

výrobců, a v souladu s předpisy o bezpečnosti práce. Pracovníci provádějící zemní práce musí být vyškoleni
v problematice bezpečnosti práce. Mezi jednotlivými podzemními vedeními musi být zachována min. vzdálenost dle ČSN

73 6005.

Plynovod SO 805

Přímo v řešeném území se plynovodní síť nenachází. U jižního okřeje území, v západní části ulice Nad Hradním potokem,
je veden STL plynovodní řad Dn 63 mm z PE, ve východní části této uliceje ukončen STL plynovodní řad DN 500 z oceli.

Pro zajištění zásobováni uvažované výstavby řadových rodinných domů zemním plynem je navržena nová STL plynovodní
siť, pro oba bytové domy a objekt občanské vybavenosti se s využitím plynu neuvažuje. Plynovodní řad _A* bude napojen

přes šoupě na stáv^ici STL plynovod DN 500 v ulici Nad Hradním vodovodem pomoci navařeni za pomoci metody
balónování. Na řadu budou v potřebných místech zřízeny přípojky pro nové rodinné domy. Nový plynovod bude realizován
z polyetylénu PE 100 o vnějším průměru Dn 63 mm. Potrubí bude od místa napojeni vedeno v nových komunikacích v
souběhu s dalšími podzemními vedeními. Vedení přípojky bude uloženo v normové hloubce v pažené rýze na pískovém
loži ti. 10 cm a bude obsypáno štěrkopískem bez ostrohranných úlomků frakce s velikostí zrna max. 16 mm do výše 30

cm nad horní líc potrubí v souladu s předpisy výrobce a plynárenského podniku. Nad potrubím bude položena výstražná
fólie žluté barvy a signalizační vodič CYKY 2.5 mm2. Před záhozem bude provedeno geodetické zaměřeni stavby
a polohopisných prvků, které bude realizováno v souladu s TPA 320 a na základě těchto údajů bude zpracována
dokumentace skutečného provedeni stavby. Tlaková zkouška bude zajištěna dodavatelem montáže za účasti budoucího
provozovatele. Tlaková zkouška smontovaného potrub: bude provedena vzduchem v souladu s TPG 702 04, ČSN EN

1237 a TPG 702 01. Zkouška těsnosti se provede dle TPG 704 01 tabulky č. 3 na 1,5 MOP. K měřeni tlaku bude použit
deformační tlakoměr o průměru 160 mm střídou přesnosti min. 0,6 % as měřicím rozsahem odpovídajícím nejvýše
1,5násobku zkušebního tlaku. Měřici přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od akreditované zkušební laboratoře.
Potrubí pň tlakové zkoušce by mělo být opatřeno zásypem s odkrytými spoji a nesmějí být na něm prováděny žádné práce
ovlivňující průběh zkoušky. Doba trváni tlakové zkoušky je pro každých (i započatých) 250 litrů objemu při použiti
deformačního tlakoměru minimálně 30 minut. Bude provedeno přezkoušeni těsnosti všech spojů a armatur pěnotvomým
roztokem, nebo vhodným detektorem. Plynovod je těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu tlaku. O zkoušce
skladným výsledkem provede zápis osoba způsobilá (revizní technik). Souběžně silákovou zkouškou může být
provedena stejným pracovníkem výchozí revize zařízeni. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Zkouška pevnosti bude
realizována současné s tlakovou zkouškou vzduchem zkušebním tlakem dle tab. č. 3 TPG 704 01 větším jak 1,5násobek
MOP. Před zahájením výkopových prací musi být vytýčena veškerá další podzemní vedení v trasách výkopů či jejich
blízkosti jejich správci. V místě případného kontaktu s takovýmito vedeními musí být výkopové práce prováděny ručně

a se zvýšenou opatrností. Výkopy budou řádně zabezpečeny a v noci osvětleny. Pro zásyp bude použita vytěžená zemina,

18-003_VELE_DUR 181012 docx             49/101 lisk: 08/2018
Akce:    18-0O3_VELE                         StupenDUR
Investor:  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z ráva
Architekt: Schindler Seko architekti, s.r.o.

GE___    AED Proiect a,s.

hutněná po vrstvách. Povrchy budou upraveny v rámci ČTÚ. Pracovnici provádějíc! zemní práce musí být vyškoleni

v problematice bezpečnosti práce. Montážní a stavební práce plynárenského zařízení musí být provedeny v souladu se
zákonem č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s platnými předpisy a ČSN, zejména s ČSN EN
12007, ČSN 73 6133, TPG 702 01, TPA 220 aTPA 250. Pň realizaci bude dodrženo nařízení vlády č. 591/2006 sb.
a pokyny plynárenské společnosti. Mezi jednotlivými podzemními vedeními musi být zachována min. vzdálenost dle ČSN
73 6005.

 b) Přípojky- vodovod, kanalizace, plynovod

Vodovodní přípojky SO 300

Vodovodní přípojky pro navrhované objekty budou provedeny z polyetylénového potrubí (ŘRD a OV) nebo z tvárné litiny
(BD1 a BD2). Potrubí vodovodních přípojek bude uloženo v nezámrzné hloubce v pažené rýze na pískové lože a bude
obsypáno štěrkopískem, v souladu s předpisy výrobce. Nad potrubím bude umístěna výstražná fólie a u potrubí z PE
signalizační vodič. Před záhozem bude provedena tlaková zkouška a dezinfekce potrubí, bude zajištěno geodetické
zaměření stavby a pdohopsných prvků, a bude zpracována dokumentace skutečného provedení stavby. Pro zásyp bude
použita vytěžená zemina, hutněná po vrstvách. Povrchy budou upraveny v rámci ČTÚ. Před zahájením výkopových práci
musí být vytýčena veškerá další podzemní vedeni v trasách výkopů či jejich blízkosti jejich správci. V mistě případného
kontaktu s takovýmto vedeními musí být výkopové práce prováděny ručně a se zvýšenou opatrností. Výkopy budou řádně
zabezpečeny a v noci osvětleny. Pracovnici provádějící zemni práce musí být vyškoleni v problematice bezpečnosti práce.
Vodovodní vedení musí být provedena podle ČSN EN 806-1,2, ČSN 73 6660, ČSN 75 5401, ČSN 75 5402, ČSN 75 5411
a dalších platných ČSN a příslušných předpisů. Mezi jednotlivými podzemními vedeními musí být zachována min.
vzdálenost ďe ČSN 736005.

Rodinné domy:

Vodovodní přípojky pro řadové RD budou realizovány z polyetylénového potrubí o vnějším průměru D 40 mm. Napojeni
na vodovodní řady ,A" a rB" bude provedeno navrtávacími pasy s uzávěry. Tyto armatury budou přípojkovými
uzávěry, budou označeny orientačními tabulkami a budou doplněny zemními soupravami s litinovými šoupátkovými
poklopy s označením rVOOOVODu. Vedení přípojek bude ukončeno v jednotlivých objektech bezprostředně za prostupem
obvodovou zdí vodoměmou sestavou s fakturačním vodoměrem. Další navazující zařízeni je již obsahem projektu ZTI
jednotlivých nemovitosti.

Bytové domy:

Vodovodní přípojky pro bytové domy BD1 a BD2 budou realizovány z litinového potrubí DN 80. Napojení na vodovodní
řad bude provedeno přes odbočný T-kus a šoupě. Tyto armatury budou přípojkovými uzávěry, budou označeny
orientačními tabulkami a budou doplněny zemními soupravami slitinovými šoupátkovými poklopy soznačením
„VODOVOD", Vedení přípojek bude ukončeno v jednotlivých objektech bezprostředné za prostupem obvodovou zdi
vodoměmou sestavou s fakturačním vodoměrem. Další navazující zařízeni je již obsahem projektu ZTI jednotlivých
nemovitosti.

Objekt občanské vybavenosti:

Vodovodní přípojka pro objekt OV bud realizována z polyetylénového potrubí o vnějším průměru D63 mm. Napojeni na
vodovodní řad .C* bude provedeno navrtávacím pasem s uzávěrem Tato armatura bude přípojkovým uzávěrem, bude
označena orientační tabulkou a budou doplněna zemni soupravou slitinovým šoupátkovými poklopem soznačením
.VODOVOD“. Vedeni přípojek bude ukončeno vjednotlivých objekte bezprostředně za prostupem obvodovou zdi
vodoměmou sestavou s fakturačním vodoměrem. Další navazující zařízeni je již obsahem projektu ZTI této nemovitostí.

Kanalizační přípojky SO 350

Přípojky splaškové kanalizace pro navrhované objekty budou provedeny z kameninového potrubí o světlosti DN 200.
Koncové revizní šachty RŠ budou typové skružové z betonových dílců o průměru 1000 mm a budou opatřeny pojízdnými
litinovými poklopy. Potrubí bude uloženo ve spádu min. 2 % v souladu s předpisy výrobce v pažené rýze na betonové lože
a bude v celé své délce obetonováno. Před záhozem rýh bude provedena zkouška těsnosti, bude zajištěno geodetické
zaměření stavby a polohopisných prvků, a bude zpracována dokumentace skutečného provedeni stavby. Pro zásyp bude
použita vytěžená zemina, hutněná po vrstvách. Povrchy budou upraveny v rámci ČTÚ. Před zahájením výkopových prací
musi být vytýčena veškerá další podzemní vedeni v trasách výkopů či jejich blízkosti jejich správci. V místě případného
kontaktu s takovýmito vedeními musi být výkopové práce prováděny ručně a se zvýšenou opatrnosti. Výkopy budou řádně
zabezpečeny a v noci osvětleny. Pracovníci provádějící zemní práce musi být vyškoleni v problematice bezpečnosti práce.
Kanalizace musí být provedena podle ČSN EN 12056-1 až 5, ČSN 75 6760 a dalších platných ČSN a předpisů. Mezi
jednotlivými podzemními vedeními musi být zachována min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.

Rodinné domy:

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx         50/101 tisk 08<’2018
Akce:   18-003 VELE                         Stupeň:DUR
Investor  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická 7 rava
Architekt Schlndlcr Scko architekti, s.r.o.

GP;___   AED Project a.s.

Odvádění splaškových odpadních vod z napojovaných řadových RD bude zajištěno pomoci samostatných kanalizačních
přípojek. Přípojky budou vedeny v přímém směru ajednotném spádu směrem k předem vysazeným odbočkám či šachtám
na stokách jednotné kanalizace A' ai ,E", vedených v přilehlých komunikacích. Domovní revizní šachty RŠ budou zřízeny
v místě ukončení přípojek za hranici každého pozemku (návrh vedeni za šachtou je obsahem ZTI jednotlivých
nemovitostí). Likvidace dešťových vod z těchto nemovitosti bude řešena přímo na vlastních pozemcích.

Bytové dcmy:

Odváděni odpadních vod ze dvou napojovaných bytových dcmú bude zajištěno pomoci samostatných kanalizačních
přípojek. Bytový dům BD1 bude mít vzhledem ke své rozlehlosti kanalizační přípojky dvě, u bytového domu BD2 postačí
jedna přípojka. Přípojky od BD1 budou vedeny v přímém směru a jednotném spádu směrem k předem vysazeným
odbočkám na stokách a „F" jednotné kanalizace, vedených podél objektu, přípojka pro BD2 bude ukončena v koncové
šachtě kanalizační stoky _B'. Domovní revizní šachty RS budou umístěny vně objektů (návrh vedeni za šachtou je
obsahem ZTI jednotívých nemovitosti). Likvidace dešťových vod z těchto objektů bude řešena pomocí retence a
postupného odpouštění přes škrticí prvek do kanalizace (viz část ZTI), vsakování do podzemních horizontů neni v této
lokalitě dle hydrogeologického posudku možné.

Objekt občanské vybavenosti:

Odváděni odpadních vod zobjektu občanské vybavenosti OV bude zajištěno pomoci samostatné kanalizační přípojky.
Přípojka bude vedena v přímém směru a jednotném spádu směrem k předem vysazené odbočce na stoce ,F“ jednotné
kanalizace, vedené podél objektu. Domovní revizní šachta RŠ bude umístěna vně objektu (návrh vedeni za šachtou je
obsahem ZTI této nemovitosti). Likvidace dešťových vod z objektu bude řešena pomoci retence a postupného odpouštění
přes škrtící prvek do kanalizace (viz část ZTI), vsakování do podzemních horizontů není v této lokalitě dle
hydrogeologického posudku možné.

Struskový bunkr

Tento objekt bude mít zřízenu samostatnou kanalizační přípojku, kte.'á bude sloužit jako rezerva pro případné využití
v budoucnosti. V projektu se nyní s realizaci vnitřní kanalizace neuvažuje.

STL plynovodní přípojky SO 400

Rodinné domy:

Plynovodní přípojky pro řadové RD budu realizovány z polyetylénového potrubí PE 100 s ochranným pláštěm (včetně
svislé části) o vnějším průměru Dn 25 mm. Napojeni bude provedeno přípojkovým T-kusem (elektro tvarovkou) na
navrhovaný řad Dn 63 mm, vedený v přilehlé komunikaci. Přípojka bude zavedena do uzaviratelné skříně, kde bude
umístěn hlavni uzávěr plynovéhoodběrnéhozařízeni (HUP), regulátortlaku a plynoměr. Skříně pro severní řadu RD budou
umístěny v opěrné zídce na hranic pozemku, u jižní řady RD budou skříně instalovány v pilířcích u vstupního schodiště.
Přechod potrubí z vodorovné do svislé trasy bude proveden elektro tvarovkou (koleno 90°). Další navazující zařízení
(regulátor, plynoměr) je obsahem plynových odběrných zařízení nemovitosti. Vedení přípojky bude uloženo v pažené rýze
na pískovém loži ti. 10 cm a bude obsypáno štěrkopískem bez ostrohranných úlomků frakce s velikosti zrna max. 16 mm
do výše 30 cm nad horní líc potrubí. Nad potrubím bude položena výstražná fólie žluté barvy a signalizační vodič CYKY
2,5 mm2, který bude vyveden do skříně pro HUP. Před záhozem bude provedeno geodetické zaměřeni stavby
a polohopisných prvků, které bude realizováno v souladu s TPA 320. Povrchyv komunikaci budou upraveny do původního
stavu. Tlaková zkouška bude zajištěna dodavatelem montáže za účasti budoucího provozovatele. Tlaková zkouška
smontovaného potrubí bude provedena vzduchem v souladu sTPG 702 04, ČSN EN 1237 aTPG 702 01. Zkouška

těsnosti se provede dle TPG 704 01 tabulky č. 3 na 1,5 MOP. K měřeni tlaku bude použit deformační tlakoměr o průměru
160 mm s třídou přesnosti min. 0,6 % a s měřicím rozsahem odpovídajícím nejvýše 1,5násobku zkušebního tlaku. Měřicí
přístroje musí mít platný doklad o kalibraci od akreditované zkušební laboratoře. Potrubí při tlakové zkoušce by mělo být
opatřeno zásypem s odkrytými spoji a nesměji být na něm prováděny žádné práce ovlivňující průběh zkoušky. Doba trvání
tlakové zkoušky je pro každých (i započatých) 250 litrů objemu pn použiti deformačního tlakoměru minimálně 30 minut.
Bude provedeno přezkoušení těsnosti všech spojů a armatur pěnotvomým roztokem, nebo vhodným detektorem.
Plynovod je těsný, pokud v průběhu zkoušky nedojde k poklesu tlaku. O zkoušce s kladným výsledkem provede zápis
osoba způsobilá (revizní technik). Souběžně s tlakovou zkouškou může být provedena stejným pracovníkem výchozí
revize zařízení. Platnost tlakové zkoušky je 6 měsíců. Zkouška pevnosti bude realizována současně s tlakovou zkouškou
vzduchem zkušebním tlakem dle tab. č. 3 TPG 704 01 větším jak 1,5násobek MOP. Před zahájením výkopových prací
musí být vytýčena veškerá další podzemní vedeni v trasách výkopů či jejich blízkosti jejich správci. V místě případného
kontaktu s takovýmito vedeními musí být výkopové práce prováděny ručně a se zvýšenou opatrnosti. Výkopy budou řádné
zabezpečeny a v nod osvětleny. Pro zásyp bude použita vytěžená zemina, hutněná po vrstvách. Povrchy budou upraveny
v rámci ČTÚ. Pracovníci provádějíc' zemní práce musí být vyškoleni v problematice bezpečnosti práce. Montážní

a stavební práce plynárenského zařízeni musí být provedeny v souladu se zákonem č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s platnými předpisy a ČSN, zejména s ČSN EN 12007, ČSN 73 6133, TPG 702 01. TPA 220 a TPA

18-003 VELE DUR B !81012.docx         51/101 tisk: 08/2018
Akce:    18-003 VELE                         StupcrtiDUR
Investor.  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická ? ráva
Architekt. Schindler Scko architekti, s.r.o.
GP.
      AED Proiect. as.

250. Pň realizaci bude dodrženo nařízeni vlády č. 591/2006 sb. a pokyny plynárenské společnosti. Mezi jednotlivými
podzemními vedeními musí být zachována min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.

 c) ZTI - vnitřní rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu

Vnitřní vodovod

Vnitrní vodovod bude u všech objektů navazovat na vodovodní přípojku za vodomérnou sestavou umístěnou
bezprostředné za prostupem potrubí obvodovou zdi budovy. Bude prověřeno, zda je nutné osadit armaturu k případné
regulaci tlaku vody. Vodovodní rozvod bude zásobovat veškeré výtoky a zařízeni studenou i teplou vodou. Potrubí vnitřního
vodovodu bude provedeno z plastových trub a tvarovek, pro volně vedené rozvody požárního vodovodu u bytových domů
a objektu OV bude použito nehořlavé potrubí. Potrubí studené vody bude opatřeno izolaci proti orosení, potrubí teplé vody
i cirkulace bude tepelné izolováno.

Rodinné domy:

Potrubí SV v řadových RD bude od vodomémé sestavy vedeno zavěšené pod stropem, a bude směřovat ke stoupačce
vedené v instalačním jádru a k ohříváku teplé vody. Teplá voda bude připravována v zásobníku s nepřímým ohřevem
samostatným topným okruhem z kotle nebo tepelného čerpadla Připojovací potrubí k zařzovacim předmětům a výtokům
bude umístěno ve svislých stavebních konstrukcích a přizdívkách. Součástí vnitřního vodovodu bude i užitkový vodovod
určený pro zálivku zeleně, který bude využívat přednostně zachycenou dešťovou vodu. K tomuto účelu bude využita
venkovní podzemní nádrž RN o celkovém užitečném objemu 3 m3, která bude mit dvě funkce - bude sloužit k retend
dešťových vod a k akumulaci vody pro potřebu zálivky. Retenční prostor bude odpouštěn přes škrtící prvek do kanalizace,
akumulační prostor objemu 2,1 m3 bude bezedtokový a bude určen pouze pro zadržení vody pro zálivku. V nádrži
instalováno ponorné čerpadlo. V případě delšího bezdeštného období bude možné zajistit zálivku dotováním z vnitřního
vodovodu.

Bytové domy:

Vnitřní vodovod v obou bytových domech BD1 a BD2 bude navazovat na přípojku v místě za vodomérnou sestavou. Volně
vedené potrubí v prostoru parkingu musí být vhodně zabezpečeno proti možnosti promrznuti (el. samoregulační kabely,
izolace). Vodovodní rozvod bude zásobovat veškeré výtoky a zařízeni studenou i teplou vodou. Hlavni rozvodné potrubí
vnitřního vodovodu bude vedeno zavěšené pod stropem v prostoru podzemních garáží a bude směřovat k jednotlivým
stoupačkám, strojovnám a nástěnným hydrantům. Stoupačky budou opatřeny uzávěry s vypouštěním a na cirkulaci budou
osazeny regulační ventily. Jednotlivé byty budou mít vlastní uzávěry, za kterými budou umístěny podružné bytové
vodoměry s dálkovým odečtem dat Připojovací potrubí k zaňzovacím předmětům a výtokům v bytech bude umístěno
převážně ve svislých stavebních konstrukcích a phzdivkách. Zaňzovaci předměty a výtokové baterie budou specifikovány
architektem. U předzahrádek budou provedeny vývody vody pro zaléváni s nezámrznými ventily. Teplá voda bude
připravována centrálně v rámci vytápěni ve výměníkové stanici, Jako rezerva v případě odstávky nebo poruchy horkovodu,
budou v akumulačních nádobách instalovány elektrické topné tyče. Cirkulace teplé vody bude nucená pomoci oběhového
čerpadla. Alternativou tohoto samostatného cirkulačního potrubí může být i rozvod teplé vody bez cirkulace s doohřevem
přívodních potrubí TVpomoci samoregulačnich elektrických topných kabelů. Požární vodovod bude sestávat z nástěnných
hydrantů typu D, umístěných v jednotlivých podlažích v souladu s požadavky požárního specialisty, které budou napojeny
na samostatný rozvod oddělený od pitné vody za vodomérnou sestavou, kde bude instalována armatura s oddělovačem
od potrubí pitné vody, automaticky uzaviratelným v případě požáru. Vnější požámi zásah umožni hydranty vysazené na
stávajících vodovodních řadech v dostupné vzdálenosti od objektu. Součásti vnitřního vodovodu bude i užitkový vodovod
určený pro zálivku zeleně, který bude přednostně využívat zachycenou dešťovou vodu. K tomuto účelu bude u obou
bytových domů využity venkovní podzemní nádrže, které budou mit dvě funkce - budou sloužit k retenci dešťových vod a
k akumulaci vody pro potřebu zálivky. Retenční prostor bude odpouštěn přes škrticí prvek do kanalizace, akumulační
prostor objemu bude bezodtokový a bude určen pouze pro zadrženi vody pro zálivku. V případě delšího bezdeštného
období bude možné zajistit zálivku dotováním z vnitřního vodovodu. U bytového domu BD1 bude v nádrži RN1 (celkový
užitečný objem 50,0 m3) činit akumulační objem určený pro zálivku 18,0 m3, u BD2 bude v nádrži RN (celkový užitečný
objem 24,4 m3) činit akumulační objem určený pro zálivku 6,3 m3. V nádržích bude instalováno ponorné čerpadlo.

Objekt občanské vybavenosti:

Vnitřní vodovod v objektu OV bude navazovat na přípojku vmistě za vodomérnou sestavou v nejnižším podlaží. Vodovodní
rozvod bude zásobovat veškeré výtoky a zařízení studenou i teplou vodou. Hlavni rozvodné potrubí vnitřního vodovodu
bude směřovat k jednotlivým stoupačkám, výtokům a nástěnným hydrantům. Stoupačky budou opatřeny uzávěry
s vypouštěním a na cirkulaci budou osazeny regulační ventily. Jednotlivé funkční celky budou mit vlastni uzávěry, za
kterými budou umístěny podružné vodoměry. Připojovací potrubí k zaňzovacim předmětům a výtokům bude umístěno
převážné ve svislých stavebních konstrukcích a přizdívkách. U soc. zařízeni mateřské školy budou předřazeny směšovací
termostatické baterie. Zaňzovaci předměty a výtokové baterie budou specifikovány architektem. Teplá voda bude
připravována centrálně v rámci vytápění ve výměníkové stanici, cirkulace teplé vody bude nucená pomoci oběhového

18-003 VELE DUR B 181012 docx         52/101 t’Sk: 08/2018
Akce:    18-003_VELE                         Stupeň DUR
      Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z ráva
Investor:  Schindler Soko architekti, s.r.o.
Architekt:
      AED Proiect, a.s.
GP'

čerpadla. Variantně lze řešit ohřev TV lokálními el. ohřívači. Jako rezerva v případě odstávky nebo poruchy horkovodu,
budou v akumulačních nádobách instaloványelektrickétopné tyče. Požární vodovod bude sestávat znástěnných hydrantů
typu D, umístěných v jednotlivých podlažích v souladu s požadavky požárního specialisty, které budou napojeny na
samostatný rozvod oddělený od ptné vody za vodoměrnou sestavou, kde bude instalována armatura s oddělovačem od
potrubí pitné vody, automaticky uzaviratelným v případě požáru. Vnější požární zásah umožní hydranty vysazené na
stávajících vodovodních řadech v dostupné vzdálenosti od objektu. Součásti vnitřního vodovodu bude i užitkový vodovod
určený pro zálivku zeleně, který bude přednostně využívat zachycenou dešťovou vodu. K tomuto účelu bude využita
venkovní podzemní nádrž RN o celkovém užitečném objemu 9,0 m3, která budou mít dvé funkce - bude sloužit k retená
dešťových vod a k akumulaci vody pro potřebu zálivky. Retenční prostor bude odpouštěn přes škrticí prvek do kanalizace,
akumulační prostor objemu 5,1 m3 bude bezodtokový a bude určen pouze pro zadrženi vody pro zálivku. V případě delšího
bezdeštného období bude možné zajistit zálivku dotováním z vnitřního vodovodu. V nádrži bude instalováno ponorné
čerpadlo.

Vnitřní kanalizace

Vnitřní kanalizace v bude u všech objektů řešena jako oddílná a bude samostatně odvádět splaškové odpadni vody i
dešťové vody. Napojeni hlavních ležatých svodů jednotlivých domů na navržené přípojky bude provedeno v koncových
revizních šachtách RŠ, umístěných vně objektů. Splašková kanalizace zajistí gravitační odváděni odpadních vod od všech
zaňzovacich předmětů, vpusti a dalších zařízeni, u zaňzovacích předmětů či vtoků umístěných pod úrovní ležaté
kanalizace bude třeba použit přečerpáváni. Vedeni dešťové kanalizace umožni odváděni srážkových vod od střešních a
terasových vtoků a z vjezdových ramp. Dle hydrogeologického posudku není území vhodné pro zasakováni dešťových
vod do podzemních vsakovacích zařízeni. Proto budou dešťové vody ze střech řadových RD, bytových domů (včetně
vjezdových ramp), z objektu OV jímány v samostatných podzemních retenčních nádržích RN. Velikost retence byla
stanovena výpočtovým programem na základě součtové čáry proměnného přítoku a konstantního odtoku. Nádrže budou
dvouprostorové, k vypočtenému otgemu retence budou mít navíc prostor pro akumulaci dešťových vod pro zálivku zeleně.
Zachycená voda bude přednostně využívána pro potřebu zálivky, nevyužitá voda bude odváděna zaškrceným odtokem
do kanalizace. Ležaté potrubí splaškové a dešťové kanalizace bude vedeno ve spádu minimálně 2 % resp. 1 %,
v potřebných místech budou vysazeny čisticí tvarovky. Odpady (stoupací potrubí) budou provedeny z trubek se sníženou
hlučností, popř. s dodatečnou zvukovou izolaci. U všech stoupaček budou v nejnižším podlaží a u odskoků osazeny čističi
tvarovky, které budou u zakrytého potrubí přístupné dvířky osazenými ve stavební konstrukci. Svislé odpady splaškové
kanalizace budou převážně odvětrány nad střechu. Pouze v místech, kde by nebylo možné instalovat větrací hlavice, bude
správná funkce kanalizace zajištěna pňvětrávacimi koncovkami či instalací souběžného ventilačního potrubí, propojeného
s hlavní stoupačkou v každém podlaží. Připojovací potrubí bude vedeno převážně ve svislých stavebních konstrukcích a
předstěnách ve spádu min. 3 %. Pro navrženou vnitřní kanalizaci budou použity tvarovky a potrubí z plastů, zaňzovad
předměty budou specifikovány architektem.

Rodinné domy:

U řadových RDje koncept odváděni splaškových odpadních vod uveden v předchozím odstává, ležatýsvod bude umístěn
pod podlahou nejnižšiho podlaží. Střechy RD budou zelené, čimž dojde k výrazné redukd odtoku deš. vod a jeho retardaci.
K zadržení deš. vod je určena venkovní podzemní nádrž RN o celkovém užitečném objemu 3,0 m3, která bude mit dvě
funkce - bude sloužit k retend dešťových vod a k akumulaci vody pro potřebu zálivky zeleně. Retenční prostor o velikosti
0,9 m3 budeodpouštěn přes škrticí prvekdo kanalizacev množství max. 0,5 l/s. bezodtokový akumulační prostoroobjemu
2,1 m3 bude určen pouze pro zadrženi vody pro zálivku. Odtokové potrubí od škrticího prvku retenční nádrže bude
společně s bezpečnostním přepadem zaústěno do revizní šachty RŠ kanalizační přípojky.

Bytové demy:

U bytových domů BD1 a BD2 je koncept odváděni splaškových odpadních vod uveden v předchozím textu. Ležaté svody
budou zavěšený pod stropem podzemních podlaží, v potřebných místech budou opatřeny čistícími tvarovkami. V prostoru
podzemního parkingu nebudou osazeny žádné vtoky (vpusti, kanálky) napojené na kanáizaci. Případná voda v parkingu
může být svedena do bezodtokové jímky či kanálků, s funkci samovolného vysycháni. Ležaté zavěšené potrubí v 1. PP
bude provedeno ze svařovaných PE trub (var. bezhrdlová litina), opatřených v exponovaných místech tepelnou izolaci (u
vjezd, rampy aped.). Střechy u obou BD budou zvětši části zelené, částečně pokryty kačirkem, čimž dojde k výrazné
redukd odtoku deš. vod a jeho retardad. K zadrženi deš. vod budou u obou bytových domů využity venkovní podzemní
nádrže. U BD1 budou tyto nádrže dvé - RN1 bude sloužit pro zachyceni vody ze střech a RN2 pouze pro vodu ze vjezdové
rampy. Nádrže RN1 (u BD1) a RN (u BD2) budou mit dvé funkce - budou určeny nejen k retend dešťových vod, ale i
k akumulaci vody pro potřebu zálivky. Retenční prostor bude v obou případech odpouštěn přes škrtící prvek do kanalizace,
akumulační prostor bude bezodtokový a bude určen pouze pro zadrženi vody pro zálivku. U bytového domu BD1 bude
v nádrži RN1 (celkový užitečný objem 50,0 m3) činit retenční objem 32,0 m3 a akumulační objem určený pro zálivku 18,0
m3, zaškrcený odtok z retence bude činit max. 3,5 l/s. Pro BD2 bude v nádrži RN (celkový užitečný objem 24,4 m3) činit
retenční objem 18,1 m3 a akumulační objem určený pro zálivku 6,3 m3, zaškrcený odtok z retence bude max. 1,5 l/s.
Retenční nádrž RN2 u BD1 neslouží pro jímáni vody na zálivku, zachycuje pouze vody ze vjezdové rampy, má potřebný

18-003_VELE_DUR_B_181012.doc*         53/101 tisk: 08/2018
Akce:        18-003_VELE                              Stupeň DUR
Investor      Nový Veleslavín                   B. Souhrnná technická z. ráva
Architekt      Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:
          AED Propéct a.s.

retenční objem 3,0 m3, zaškrcený odtok z retence bude činit max. 0,5 l/s. Odtokové potrubí od škrticích prvků retenčních
nádrži bude společně s bezpečnostním p;epadem zaústěno do revizních šachet RŠ kanalizačních přípojek.

Objekt občanské vybavenosti

U objektu OVje koncept odváděni splaškových odpadních vod uveden v předchozím textu, ležaté svody budou umístěny
pod podlahou nejnižšiho podlaží. Střechy OV budou zelené, čimždcjde k výrazné redukci odtoku deš. vod ajeho retardaci.
K zadržení deš. vod je určena venkovní podzemní nádrž RN o celkovém užitečném objemu 9,0 m3, která bude mit dvě
funkce - bude sloužit k retenci dešťových vod a k akumulaci vody pro potřebu zálivky zelené. Retenční prostoro velikosti
3,9 m3 bude odpouštěn přes škrticí prvek do kanalizace v množství max. 0,5 l/s, bezodtokový akumulační prostor o objemu
5,1 m3 bude určen pouze pro zadrženi vody pro zálivku. Odtokové potrubí od škrticího prvku retenční nádrže bude
společně s bezpečnostním přepadem zaústěno do revizní šachty RŠ kanalizační přípojky

Vnitřní plynovod

Rodinné domy:

Vnitřní plynovod bude u všech řadových RD využíván pouze pro potřebu vytápěni s ohřevem TV. Vedení bude navazovat
na STL plynovodní přípojku ve skříni pro hlavni uzávěr plynového odběrného zařízeni (HUP). Za uzávěrem bude osazen
regulátor tlaku plynu a plynoměr G4. Přívodní NTL potrubí z PE - Dn 40 mm bude vedeno v zemi do objektu. Zde bude
umístěno v zazděných drážkách ve zdivu. Materiálem vnitřního rozvodu v budově bude ocelové bezešvé potrubí,
spojované svařováním. Na prostupech dělicími konstrukcemi bude plynovod opatřen chráničkou o stupeň vyšši dimenze
a plynotěsnými manžetami. Před uvedením do provozu bude provedena tlaková zkouška a vypracována výchozí revize.

 d) Vytápění/ Vzduchotechnika /Chlazení

VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ
Úvod, Rozsah projektu
Projekt pro územní rozhodnuti řeší návrh vytápění, chlazení a přípravy teplé užitkovévody pronový obytný areál Veleslavín
na Praze 6. Jedná se o obytný soubor 27-ti řadových a 2 bytových domů. Součástí areálu je objekt občanské vybavenost',
stávající struskový a uhelný bunkr.
Hlavním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bude pro bytové domy a objekt občanské vybavenosti síť CZT
(centrální zásobováni teplem). Příprava teplé vody bude řešena centrálně zásobníkovým způsobem, pro občanskou
vybavenost variantně decentrálni v miste spotřeby. Chlazeni bude centrální s kompaktním chladícím strojem vzduch/voda
umístěním v prostoru společného suterénu.
Řadové domy jsou v této fázi řešeny ve dvou variantách. První varianta uvažuje s plynovým kondenzačním kotlem pro
vytápění a přípravu teplé užitkové vody. Chlazení pomoci multisplt systému. Druhá varianta s tepelným čerpadlem
vzduch/voda, které slouží pro vytápění, přípravu teplé vody a zároveň i ke chlazeni v letním období. Obě varianty uvažují
se zásobníkovou přípravou TV pro každý dům.
Stávající struskový bunkr bude napojen na síť CZT z objektu občanské vybavenosti pro nutnou temperaci. Uhelný bunkr
nebude vytápěn.

Výchozí podklady

• projektová dokumentace - stavební část
• konzultace a jednání s generálním projektantem
• konzultace s projektanty navazujících profesi (VZT, ZTI, Elektro,...)
• platné normy ČSN. zejména:

• ČSN EN 12831   Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu
• ČSN 06 0310    Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
• ČSN 06 0320    Tepelné soustavy v budovách - Příp-ava teplé vody- Navrhování a montáž
• ČSN 06 0830    Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízeni
• ČSN 73 0540-2   Tepelná ochrana budov - část 2. Funkční požadavky
• ČSN 73 0540-3   Tepelná ochrana budov - část 3. Návrhové hodnoty veličin
• ČSN 73 0548    Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů
• ČSN EN 378-1+A2  Chladiči zařízeni a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální

• ČSN 127010                požadavky - část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
• ČSN EN ISO 13790 Navrhováni větracích a klimatizačních zařízení - Obecná ustanoveni
          Energetická náročnost budov

18-003 VELE DUR B 181012 docx             54/101      tisk 08/2018
Akce;         18-003_VELE                            Stupeň;DUR
Investor.       Nový Veleslavín                 B. Souhrnná technická Z| ráva
Archilekl:
            Schindler Seko architekti, s.r.o.
GEl
            AED Protéct, «.s.___________

• TNI 73 0331 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro vypočet
• Vyhláška MPO č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov
• Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápěni a dodávku tepte vody, měrné ukazatele spotřeby

   tepelné energie pro vytápěni a pro přípravu teple vody a požadavky na vybaveni vnitřních tepelných zařízeni budov přístroji
   regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

• Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užiti energie pn rozvodu tepelné energie a
   vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

• Nařízeni vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
• Nařízeni vlády číslo 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, se změnami 68/2010 Sb. a

   93/2012 Sb.

Tepelné technické údaje
Klimatické poměry

Z klimatického hlediska se objekt nachází na území charakterizovaném následujícími zimními výpočtovými hodnotami:

Venkovní výpočtová teplota zimni   -12°C

Kimatická oblast           1

Počet topných dnů           229 dnů

Průměrná teplota v topném obdob    4,40 “C

Tepelné technické vlastnosti objektu
Součinitele prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce jsou v této fázi DUR uvažovány jako doporučené hodnoty Urec,20 viz
tab.

 Součinitele prostupu tepla pro jednotlivě konstrukce            Hodnota

 501 obvodová stěna                             U K)l
 502 obvodová stěna k zemině
 PDL1 podlaha k zemině                           W
 PDL2 podlaha k exteriéru
 SCH1 střecha plochá a šikmá se skionem do 45° včetně            0,30
 dvere/okna
 vrata                                   0,30
Tab. 1: součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí
                                      0,16
                                      0,16
                                      1,00
                                      1,50

Požadavky na parametry vnitřního prostředí
Pro zjednodušený výpočet obálkovou metodou ve fázi DUR je uvažována teplota dle níže uvedenétabulky.

prostor                Zima        Léto       Tolerance
                   T          T°C
                   °C  RH%            RH% T°C            %
                   22         24      N
Občanská vybavenost - školka, |       N             N  ±2            N
                   20         N      N
pobytové prostory, kavárna, atd. I  22  N       24
                      N             N
Schodiště, komunikace         24         N________     ±2            N
                   5   N       N__
Pobytové prostory vBD a RD      5   N       max.Je ♦ 5K    ±2            N
                   N   N       N
(ložnice, obývací pokoje, pokoje,      N

bytové chodby, atd.)        .

Koupelna              í                    N             N

Bunkry___________________I                         N             N

Technické prostoj                              N             N '
Garáže
                                      N             N

• Ti-vnitřní teplota

• N - neupravuje se

Energetické bilance-tepelný výkon - vizkapitola B.1,h.

18-003_VELE.DUR_B_181012.docx               55/101      tisk: 08'2018
Akce:          18-003_VELE                         Stupeň DUR
Investor:                             B. Souhrnná technická zt réva
Architekt:       Nový Veleslavín
            Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:           AED Proiect a s.

Technické řešení zdroje tepla/chladu
Technické řešeni je odlišné s ohledem na stavební objekty. Podrobně popsáno níže dle rozdělení:

5) Bytový dům BD1-SO 128
6) Občanská vybavenost vč. struskového bunkru - SO 130, SO 131
7) Bytový dům BD2-SO 129

8) Uhelný bunkr-S0132
9) Řadový dům 27x-SO 101-127

Zdroj tepla
Bytový dům BD1 • SO 128:
Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zázemí suterénu stavebního
objektu SO 128. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT (Veolia as.).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdělovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následně vyvedeny příslušné větve.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavíráni, vypouštěni, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude ňzena centrálním systémem MaR (s'edováni a řízeni důležitých provozních parametrů). Řízeni
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primáni na konstantní teplotu výstupu sekundám, škrcením (regulace
výkonu změnou množství).

Parametry výměníkové stanice

Topný výkon UT         516 kW

Primární okruh         130/70 °C

PN primárního okruhu      min. PN25

Sekundární okruh        max. 70/50 eC

PN sekundárního okruhu     min. PN10

Občanská vybavenost - S0130:
Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zázemí suterénu stavebního
objektu SO 130. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT(PTa.s.).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdělovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následné vyvedeny příslušné větve.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavíráni, vypouštěni, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude ňzena centrálním systémem MaR (sledováni a řízeni důležitých provozních parametrů). Řízení
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primářů na konstantní teplotu výstupu sekundářů, škrcením (regulace
výkonu změnou množství).

Parametry výměníkové stanice

Topný výkon UT         125 kW

Primární okruh         130/70 °C

PN primárního okruhu      min. PN25

Sekundární okruh        max. 70/50 °C

PN sekundárního okruhu     min. PN10

  Bytový dům BD2, SO 129:                56/101                tisk: 08/2018
18-003_VELE_DUR. B_181012.docx
Akce:          18-003_VELE                         Stupen:DUR
Investor:        Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt:       Schindler Seko architekti, s.r.o.
            AED Proiect a.s.
GP:

Zdrojem tepla pro ohřev UT a TV bude centrální výměníková stanice umístěná v technickém zazený suterénu stavebního
objektu SO 128. Výměníková stanice včetně horkovodní přípojky a projektové dokumentace bude dodávkou dodavatele
CZT (PTa.s.).

Z výměníkové stanice bude vyvedena jedna topná větev, která bude napojovat podružné objektové rozdélovače/sběrače
objektů, ze kterých budou následné vyvedeny příslušné větve.

Předávací stanice bude navržena jako celek se všemi nezbytnými armaturami (pojistné ventily, uzavírání, vypouštění, filtry,
atd.)

Předávací stanice bude ňzena centrálním systémem MaR (sledováni a řízeni důležitých provozních parametrů). Řízení
výkonu bude provedeno regulačními ventily na primářů na konstantní teplotu výstupu sekundám, škrcením (regulace
výkonu změnou množství).

Parametry výměníkové stanice  280 kW
                130/70 °C
Topný výkon U7         min. PN25
                max. 70/50 °C
Primární okruh         min. PN10
PN primárního okruhu
Sekundární okruh

PN sekundárního okruhu

Uhelný bunkr, SO132:
Nebude vytápěno ani chlazeno.

Řadový dům 27x, S0101-127:
Řadové domy jsou řešeny ve dvou variantách.

Varianta 1 - plynový kondenzační kotel:
Každý objekt bude mít vlastni nezávislou otopnou soustavu a zdroj tepla v podobě závěsného plynového kondenzačního
kotle s modulaci výkonu 20-100%.

Kotle budou pracovat v režimu nezávislém na vzduchu v místnosti. Odvod spa'in a přívod spalovacího vzduchu bude
zajištěn samostatně od každého kotle kouřovodem DN 80/125 nad střechu objektu. Ústí komína bude dle ČSN 734201 u
přetlakových komínů min.500mm nad atikou ploché střechy.

Parametry kondenzačního kotle, osazen 27x:

topný výkon       15kW

Emisní třida      NOx5

Akustický tlak (v 1m) 50dB(A)

Elektrické údaje    0.15kW, 1x230 V, 50Hz

Varianta 2 - tepelné čerpadlo vzduch/voda:
Každý objekt bude mit vlastni nezávislou otopnou soustavu a zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda
Jednotka bude umístěna v technické místnosti (sání a výfuk vzduchu bude řešen vzduchovodem nad střechu objektu),
případně bude umístěna na střeše.

Technické parametry tepelného čerpadla, osazeno 27x:

topný výkon při A2/W35     8kW

chladicí výkon pň A35M/18   8kW

COP pň A2/W35         min. 3,50 [kWt.kWe-1]

hladina akustického výkonu vnější jednotky max. 60 dBA

Zdroj chladu
Technické řešeni je odlišné s ohledem na stavební objekty. Podrobně popsáno níže dle rozdělení:

18-003 VFIF DUR B 181012 docx               57/101                tisk 0&'2018
Akce:       18-003_VELE                         Slupeň:DUR
Investor.     Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická z ráva
Architekt;     Schindler Seko architekti, s.r.o.

GB___       AED Prpject, a.s,

 5) Bytový dům BD1-SO 128
 6) Občanská vybavenost SO 130
 7) Bytový dúmBD2-S0129
 8) Řadový dům 27x-S0101-127

Bytový dúmBDI - SO 128:
Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladíc! jednotka v nizkohlučném provedení s radiálními
ventilátory. Chladící jednotka bude společná pro celý stavební objekt SO 128. Chladicí jednotka bude umístěna ve
strojovně pod objektem.
Chladící jednotka bude napojena přes gumově kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přívod a odvod chladícího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném techndogickém kanálu, případné přes
anglické dvorky.

Parametry zdroje: 180 kW
Chladiči výkon   72kW, 3x400 V
Elektrické údaje
EER/ESEER     min. 2,5/5
regulace výkonu  plynulá 10-100%
Akustický výkon  106 dB(A)

Občanská vybavenost - S0130:
Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladicí jednotka v nizkohlučném provedení s radiářnimi
ventilátory. Chladiči jednotka bude společná pro celý stavební objekt S0128 a SO 130. Chladiči jednotky budou umístěny
ve strojovnách pod objektem.
Chladící jednotka bude napojena přes gumové kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přívod a odvod chladícího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném technologickém kanálu, případně přes
anglické dvorky.

Parametry zdroje: 125 kW
Chladicí výkon   50kW, 3x400 V
Elektrické údaje  min. 2,5/5
EER/ESEER     plynulá 10-100%
regulace výkonu  106 dB(A)
Akustický výkon

Bytový dům BD2, S0129:
Zdrojem chladu bude vzduchem chlazená kompresorová chladicí jednotka v nizkohlučném provedeni s radiálními
ventilátory. Chladicí jednotka bude společná pro celý stavební objekt SO 129. Chladicí jednotky budou umístěny ve
strojovnách pod objektem.
Chladicí jednotka bude napojena přes gumové kompenzátory a usazena na antivibračni podložky.
Přívod a odvod chladícího vzduchu bude zajištěn VZT potrubím v připraveném technologickém kanálu, případně pres
anglické dvorky.

Parametry zdroje: 77 kW
Chladiči výkon   31 kW, 3x400 V
Elektrické údae  min. 2,5/5
EER/ESEER     plynulá 10-100%
regulace výkonu  106 dB(A)
Akustický výkon

Stávající uhelný a struskový bunkr, SO 131,132:
Bunkry nejsou chlazeny.

18-003_VELE_DUR_B_181012.docx             58/101 tisk. 08'2018
Akce:       18-003_VELE                           Stupeň. DUR
Investor:     Nový Veleslavín                B. Souhrnná technická z ráva
Architekt:
         Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP;        AED Prolect. a-s.

Řadový dům 27x, S0101-127:
Řadové domy jsou řešeny ve dvou variantách.

Varianta 1 - multisplit systém v kombinaci s plynovým kotlem:
Pro chlazení vybraných místností je uvažováno zařízeni typu multisplit s vnitřními jednotkami v každé obytné místnosti.
Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše jednotlivých objektů Vnitřní jednotky budou v provedeni
nástěnném, propojeni vnitřních a venkovních jednotek bude pomocí chladivového Cu potrubí vč. komunikačního kabelu.
Ovládáni zařízeni bude pomocí dálkových IR ovladačů.
Vnitřní jednotky budou napojeny na odvod kondenzátu, se zaústěním do kanalizace.

Parametry multisplit systému, osazen 27x:

Chladicí výkon  6,0 kW

Elektrické údaje 2,7kW, 3x400 V

EER        min. 3,5

Akustický výkon  66 dB(A)

Varianta 2 - tepelné Čerpadlo vzduch/voda:
Bude využito tepelného čerpadla vzduch/voda, které bylo popsáno ve vytápěni. Dojde k sezónnímu přepínání do režimu
chlazení. Chladící voda bude využita pro plošný systém chlazení.

Jištění a doplňování systému ÚT a CHL
  Systém bude ve smyslu ČSN 060830 jištěn pojistným ventilem na každém zdroji tepla/chladu a samostatným expanzním

  systémem pro každý okruh. Pro okruh UT a CHL v objektech SO 142,143 bude automatické doplňování a odplyňováni
  soustavy zajištěno expanzním automatem. Doplňováni bude ze soustavy pitné vody přes filtr hrubých nečistot a úpravnu
  vody.
  V řadových domech bude pojistný ventil a expanzní zařízeni součásti plynového kotle. Doplňováni bude ruční na základě
  poklesu tlaku.

Měřici armatury
  Bude řešeno až v dalším stupni PD dle požadavků investora.

Ohřev TV
  Ohřev TV ve stavebních objektech SO 128, SO 129 a SO 130 bude řešen centrálně v rámci každého z objektů
  zásobníkovým způsobem s řízenou cirkulaci. Variantně lze řešit objekt občanské vybavenosti decentrálně lokálními el.
  ohřívači. Jako rezerva v případě odstávky nebo poruchy horkovodu, budou v akumulačních nádobách instalovány
  elektrické topné tyče (7x30kW, odhad).
  V řadových domech bude ohřev řešen nepřimoohrevným zásobníkem s vestavěným trubkovým výměníkem. Ohřev TV
  bude prováděn přepínáním třícestného ventilu s pohonem v závislosti na teplotě TV v zásobníku.
  Napojeni zásobníku na rozvody SV, TV a cirkulace vč. jištěni na straně pitné vody pojistným ventilem a expanzní nádobou
  řeší profese ZTI.
  Z důvodu omezení výskytu bakterie typu Legionella bude v daném časovém intervalu TV ohřívána nad 70°C. Napojeni
  zásobníku na rozvody SV, TV a cirkulace vč. jištěni na straně pitné vody pojistným ventilem a expanzní nádobou řeší
  profese ZTI.

Systém distribuce tepla/chladu
  Distribuce tepla
  Distribuce tepéa je odlišná dle stavebních otqektú.

Bytový dům BD1 - S0128:
V objektech se předpokládá s plošným systémem vytápěni. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SOK
podhledem. Rohože jsou v provedeni s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky. V prostoru
sociálního zázemí budou koupelnové radiátory s elektrickou topnou tyčí. Variantně lze použit podlahové vytápění
v kombinaci s doplňkovými tělesy. Ve společných prostorách budou umístěny desková tělesa, podlahové konvektory,
designové radiátory apod.

Občanská vybavenost, struskový bunkr S0130, SO 131:
V objektech se předpokládá s plošným systémem vytápění. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedení s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky. V prostoru
sociálního zázemí budou koupelnové radiátory s elektrickou topnou tyčí. Variantně lze použit podlahové vytápěni

18-003 VELE DUR B 181012.docx              59/101 tisk: 08/2018
Akce:         18-003_VELE                         Stupeň:DUR
Investor:       Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt       Schindler Seko architekti, s.r.o.
GP:          AED Proiect a.s.

v kombinaci s doplňkovými tělesy. Ve společných prostorách budou umístěny desková tělesa, podlahové konvektory,
designové radiátory apod.
V prostoru bunkru osazeny pouze desková tělesa pro temperacř prostoru.

Bytový dům BD2, SO129:
V objektech se předpokládá s plošným systémem vytápěni. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedení s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky. V prostoru
sociálního zázemí budou koupelnové radiátory s elektrickou topnou tyči. Variantně lze použít podlahové vytápění
v kombinaci s doplňkovými tělesy. Ve společných prostorách budou umístěny desková tělesa, podlahové konvektory,
designové radiátory apod.

Uhelný bunkr, SO 132:
Nebude vytápěn.

Řadový dům 27x, S0101-127:
V objektech se předpokládá s plošným systémem vytápění. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedení s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky. Dle volby zdroje
tepla může být zvolen i systém podlahového vytápění. V prostoru sociálního zázemí budou koupelnově radiátory
s elektrickou topnou tyči. Variantně lze použit podlahové vytápěni v kombinaci s doplňkovými tělesy.

Distribuce chladu
Distribuce tepla je odlišná dle stavebních objektů.

Bytový dům BD1 • S0128:
V objektech se předpokládá s plošným systémem chlazení. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedení s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky.
Prostor bunkru není chlazen.

Občanská vybavenost, struskový bunkr - S0130, SO 131:
V objektu se předpokládá s plošným systémem chlazení. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedeni s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky.
Prostor bunkru není chlazen.

Bytový dům BD2, SO129:
V objektech se předpokládá s plošným systémem chlazení. Preferovaným způsobem jsou kapiámi rohože nad SDK
podhledem. Rohože jsou v provedeni s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky.

Uhelný bunkr, SO132:
Není chlazen.

Řadový dům 27x, S0101-127:
Chlazeni je řešeno variantně podle zvoleného způsobu vytápěni:

1) Hlavní zdroj v podobě plynového kondenzačního kotle:
V objektech se pro chlazeni vybraných místnosti uvažuje zařízení typu multisplit s vnitřními jednotkami v každé obytné
místnosti.
Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše jednotlivých objektů. Vnitřní jednotky budou v provedeni
nástěnném, propojeni vnitřních a venkovních jednotek bude pomoci chladivového Cu potrubí vč. komunikačního kabelu.
Ovládání zařízeni bude pomoci dálkových IR ovladačů.
Vnitrní jednotky budou napojeny na odvod kondenzátu, se zaústěním do kanalizace.

2) Hlavni zdroj v podobě tepelného čerpadla vzduch/voda:
V objektech se předpokládá s plošným systémem vytápění. Preferovaným způsobem jsou kapilární rohože nad SDK
podhledem. Rohožejsou v provedení s kyslíkovou bariérou, nejsou tedy za potřebí oddělovací výměníky.

Rozvody topné a chladicí vody               60/101 tisk-08-7018
18-003 VFI.F DUR B 181012.docx
Akce:    18-003_VELE                         Stupeň:DUR
Investor.  Nový Veleslavín              B. Souhrnná technická zpráva
Architekt: Schlndler Seko architekti, s.r.o.

GE____   AEDProiect^s^

Rozvody chladící vody budou navrženy z ocelových trubek JM 11.353 bezešvé (do DN 50 závitové dle ČSN425710; nad
DN 50 hladké dle ČSN425715) případně z plastového potrubí s kyslíkovou bariérou.
Rozvod bude ve spádu 3%o. V nejvyšších místech soustavy budou osazeny odvzdušňovad ventily v nejnižšich místech
vypouštécí ventily. Dilatace potrubí bude kompenzována porozenými lomy trasy. Veškeré potrubí bude uloženo (zavěšeno)
pomocí typových konzol a objímek ukotvených na stavebních konstrukcích, které svým provedením vylučuji tepelný most.
Ocelové potrubí bude opatřeno základním nátěrem dvojnásobným v tloušťce dle platné vyhlášky.

Vobjektu budou izolovány veškeré potrubní rozvody a jejich součásti (armatury, nádrže, rozdělovače,...). Izolace bude
provedena dle vyhlášky 193/2007.

 Požadavky na ostatní profese
   Požadavky na profesi MaR

• Řizeni kondenzačních plynových kotlů, instalace ekvitermního tdla
• Řízení výměníkové stanice na požadované parametry
• řízeni chladicích jednotek a primárních oběhových čerpadel na požadovanou výstupní teplotu, taktováni akumulačního

   zásobníku chladu
• Řizeni teplotydo jednotlivých chladicích větví, směšovací ventil, spínání oběhových čerpadel
• Regulace koncových prvků, ovládání pohonů.
• Řizeni teploty do jednotlivých topných větvi, směšovací ventil, spínáni oběhových čerpadel Ekvitermni regulace topné

   vody
• Regulace koncových topných prvků, ovládáni pohonů.
• Regulace topného výkonu VZT jednotek bude dvoucestným motorickým ventilem v závislost na požadované teplotě

   vzduchu. Rovněž budou spouštěna oběhová čerpadla směšovacích uzlů jednotlivých VZTjednotek.
• Regulace chladicího výkonu VZT jednotek bude dvoucestným motorickým ventilem v závislosti na požadované teplotě

   vzduchu
• Řizeni větvi kapilárních rohoži, instalace vlhkostních čidel, kabeláž
• uvedeni do provozu, zaškoleni
• řízeni multisplit systému
• řizeni tepelného čerpadla vzduch/voda, přepínáni režimů

   Provoz strojovny bude přerušen:

• výskytu některého z poruchových stavů.
• zaplaveni strojovny
• překročeni maximální vnířní prostorové teploty
• poruše tlaku ve všech samostatných okruzích TT a CH

   Požadavky na profesi Elektro
• zásuvkový rozvod a osvětlení v technické místnosti
• zapojeni plynových kotlů dle podkladů výrobce
• napojit veškeré termopohony a elektropohony vč. kabeláže
• zapojeni kotlové regulace, kabeláž, čidla, umístěni a napojeni ekvitermního čidla, zprovoznění
• Topné kabely na potrubí vedené venkovním prostorem a zapojeni protimrazové ochrany ve strojích. MaR bude rovněž

   v intervalech spouštět oběhová čerpadla. Čerpadla a topné kabely budou napojeny na záložní zdroj elektrické energie

• Ve strojovně bude osazeno havarijní tlačítko, kterým je možno v případě nutnosti odstavit přívod elektrické energie do
   strojovny

• Napojeni zařízeni na silový rozvod dle tabulky zařízení

18-003_VtLt_DUR_B_181012.aocx         61/101 tisk: 08/2018
Akce              18-003 VELE                                            Stupeň DUR
Investor            Nový Veleslavín                               B. Souhrnná technická zprava
Architekt
                Schindlor Seko architekti, s.r.o.
GB:              AED Projed as.

|TtPa>tATtO—u                                        cenový

     5ta..On. i o■b■»k! 50128- t>vto»ý dům 1________         napit! ptikon   pnkon cLproud
     Kompaktní výminkoiš staňte o cfikorfm vykerrj    p0Č4t (VI      [kWj
     51<*W                                       [kW]   1ÍL                        umřaténl
     eekVK-E tsaiá pasuú <» zásobníku TV
                                2                      pecce iako xáfcha a v cfpanč oostáyky zMoCrky TV
     ostaanl cktffina xafnani (.iparani ajtamst. upntvta
     >o0f ais                                                     czr
     onaro^ ewpaďa Stefany_______________________
     pMhcá tarpedlaVZT__________________________       1»23C
     Eltopná M vktxroefrovvch OT
                                1 3»4C

                                1 1x23       £                                ■-TT

                                1 1.2-V

   Stavbrt obfeklSOISO, 131

   Kompaktní výmínkov* tance o ctíkovém výkonu

_ 125kW________________________________________        1

   eettrWw Cpna patrona do zásobníku TV                                  pase |ako xRicna a v pípané oCStMy

                                         K     10               czr          zMobnk. TV

   Cktaanl OWirJ xaftaanl (opeoznl automat tíxavia

   'oa,l «a )___________________________________                    1

   obfeic-á čerpadla B»qwy_______________________

   nbircuj tet-xHaVZT___________________________       1

   £i ippná v kůcteéx^ch OT

   SUvebnt ob|Bkt SO129                                          pojře jako záWrn a v Wccmé odstály
   Kompaktní výmínkco Stance o cdkosem výkonu
                                                                CZT
   2MkW

   eturickí ttní peurmí do ztoobeiku TV

                                                                          r«OOok. TV

   ostatní dratiro zařízeni (expanzní automat. up-ama

   nnanootr                         j

   oMbcnačtrpadiavZT

   Stavební objekt SO132
   Ete«PC»» pbmotapy pni ign;OTá

   Stavební objekt 50101-127

         _Varianta 1______________________________

____ Pl>no^ kondenzační ketd o, yýkcaw 15kW          27         Q15 4.05

   zasrznlr IV pco Kment, otřom tai             27

__ El.topné tyč v kocpWOiýCft OT__________

   (XélDri čmpadb

   Varianta 2

■i L I      I i ' I I I I ■! MMnEZBKEMDZZHMB

■■PT TkT^fELÁ^JulLiMBMMMLHMMiMMMM
IM                               HK EL M-. ML I^M
                                                                          koupelny, soc-zizcmi

      čerpáia                       I 1"n

                                                  -

                                ----- ------         celkový

                                  napit! phkon pflksm el.proud

                                  M p»wj (kWI            (AI  poznámky                      umielénl

   Stavební nbiakt 50128                                                             sooloBrj sule-ó. tPP
                                                                          r.-ocvn Ol
   VjairJmm cNwenl cMadlcI stroj s kek-tnín#                                                   it-qoma OL

   tíženými Smutoými kompmscny, QCT-tBOkW.            3>®0      fů     ac                          Kr.ilaeni aularin 1PP
   akustický ^fcoomaa. 106dBíAI                                                         stroona Chi
                                                                          iVtáona CHL
   csBtnř dmhná zrfzeii (eeparuní automat. Úprav-J
                                                                          tpvlten? svww 1PP
__