Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18859319: Smlouva o účasti na projektu; Bezemisní manipulační vozy s autonomním

Příloha S48-21-9330-01.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            if

         SMLOUVA o ÚČASTI NA ŘEŠENÍ PROJEKTU
         A PODÍLECH NA VÝSLEDCÍCH PROJEKTU

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
  předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,

experimentálního vývoje a inovaci z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
           (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

                  |.

                  Smluvní strany

0cm - INŽENÝRING, spol. s r.o.

se sídlem:       Nákladní 3179/1, Moravská Ostrava, 702 OO Ostrava

IČ:          47666935

DIČ:          C247666935

zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod značkou C 10017

jejímž jménem jedná:        ednatel

dále v textu též jako „pruemce

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Organizační jednotka Centrum Pokročilých inovačních technologií (kód 27690) (dále jen „CPlT")

VVS —Veřejná nebo státnívysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění

dalších zákonů)

se sídlem:       17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

IČ:          61989100

DIČ:          C261989100

zastoupená:      prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., rektor

dále v textu též jako „partner“

                        II.
                  Předmět smlouvy

1.  Předmětem této smlouvyje stanovení podminek spolupráce smluvních stran na řešení projektu

z oblasti VaV vprogramu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje 0P PIK

Aplikace, Výzva IX. realizovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále vtextu jako

„poskytovatel").

2.  Název projektu:

Bezemisni manipulační vozy s autonomním bateriovým pohonem a WIFI ovládáním

registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026765

                  Strana 1 (celkem 7)
                            |||.

                       Řešení projektu

1.    Řešení projektuje rozloženo do období od 1.9.2021 do 31.5.2023.

2.    Rozpočet projektu: 17.160.901,- Kč

3.    Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj nového konstrukčně-systémového řešení

     manipulačních vozů s novou koncepcí řízení a regulace pohonů s bateriovým napájením

     24VDC a WIFI ovládáním.

4.    Cíle projektu: inovativní nově řešení manipulačních vozů

5.    Předpokládané výsledky:

     . Funkční vzorek — 1x funkční vzorek řídicího systému vč. regulace a SW + digitální dvojče
  mechaniky a pohonu vozů.

     . Užitný vzor — 1x užitný vzor bezemisního manipulačního vozu s autonomním bateriovým
  pohonem a WlFl ovládáním

6. Za řízení projektu je odpovědný příjemce.

                     IV.
     Věcná náplň spolupráce příjemce a partnera

1. Smluvní strany se za účelem naplnění předmětu smlouvy vymezeného výše zavazují

spolupracovat tak, že zajistí spolupráci příjemce a partnera (příp. dalších pověřených osob) na řešení

úkolů v rámci projektu v termínech a rozsahu uvedených ve schváleném návrhu projektu. Partner bude

dle jednotlivých etap řešit frekvenčně-modální vlastnosti alternativních konstrukcí vozů a pohonů vč.

optimalizace hmotnosti a metodiky experimentálních ověřování.

2. Každá ze smluvních stran odpovídá za tu část projektu, kterou fakticky provádí a vykonává, a to

v souladu se schváleným návrhem projektu. Rozdělení činností v rámci řešení projektu je dáno v návrhu

projektu a je pro smluvní strany závazně.

                           V.
                  Finanční zajištění projektu

1. Míra podpory za celý projekt odpovídá pravidlům programu. Odpovídající část dotace bude

uhrazena příjemcem ex-post po ukončení každé etapy projektu, předložení žádosti o platbu a jejích

příloh a jejich schválení poskytovatelem. Za včasné a korektní předložení žádosti je odpovědný

příjemce. Každý z účastníků je odpovědný za správnost údajů jím uvedených v žádosti a přílohách.

2. Dotační prostředky je příjemce povinen partnerovi projektu uhradit vždy bezhotovostním

převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 14 dnů od obdržení

části dotace od poskytovatele.

3. V případě, že poskytovatel rozhodne o poskytnutí odlišné částky na řešení projektu, než je

uvedena v návrhu projektu, zavazují se smluvní strany upravit poměrně výši dotace dodatkem k této

smlouvě.

4. Převáděné dotační prostředky nejsou předmětem DPH.

                      Strana 2 (celkem 7)
                                  VI.
             Podmínky použití poskytnutých dotačních prostředků

   Partnerje povinen:

a) Použít dotační prostředky výhradně k úhradě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně
   prokázaných výdajů přímo souvisejících s plněním cílů a výsledků projektu, a to v souladu
   spodmínkami stanovenými obecně závaznými právními předpisy a Pravidly způsobilosti
   a publicity OP PlK.

b) Vést o čerpání a užití dotačních prostředků poskytnutých na řešení projektu samostatnou

   účetní evidenci tak, aby tyto prostředky a nakládání s nimi bylo odděleno od ostatního majetku
   partnera. Tuto evidenci uchovávat po dobu 10 let následujících po roce, v němž byla vyplacena
   poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí tří (3) let od uzávěrky OP PIK. Při
   vedení této účetní evidence je partner povinen dodržovat obecně závazné právní předpisy,
   běžné účetní zvyklosti a příslušné závazné podmínky uvedené v zásadách, pokynech,
   směrnicích nebo v jiných předpisech uveřejněných ve Finančním zpravodaji Ministerstva
   financí, nebo jiným obdobným závazným způsobem.

   Evidovat způsobilé výdaje v kategoriích průmyslový výzkum a experimentální vývoj.

d) Externě nakupované služby v oblasti výzkumu a vývoje (smluvní výzkum) nesmí být pořízeny

   od osob jednajících ve shodě s partnerem, resp. náklady na tyto služby nelze zahrnout mezi
   způsobilé výdaje.

e) Vynaložit veškeré nezbytné úsilí k dosažení stanovených cílů, výsledků a cílových hodnot
   indikátorů projektu.

f) Dodržet v rámci celkových výdajů skutečně vynaložených na řešení projektu stanovený poměr

   mezi výdaji hrazenými z poskytnutých dotačních prostředků a ostatními stanovenými formami
   financování projektu.

g) Předložit příjemci nejpozději do jednoho (1) měsíce od skončení etapy projektu veškeré
   podklady potřebné pro podání žádosti o platbu včetně požadovaných příloh vsouladu
   s Pravidly pro žadatele a příjemce.

h) Ke každé Zprávě o realizaci projektu a k Závěrečné zprávě o realizaci projektu předložit

   průběžnou, resp. závěrečnou zprávu o průběhu řešení projektu, dosažených výsledcích
   a přínosech projektu a jejich vztahu k cílům projektu za část projektu, na jejímž řešení se podílí.
   Formuláře obou zpráv jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce z OP PlK.

   Po dohodě s příjemcem se zúčastnit závěrečného oponentního řízení, za jehož uskutečnění
   odpovídá příjemce.

i) Umožnit poskytovateli či jím pověřeným osobám provádět komplexní kontrolu projektu, účetní

   evidence a použití dotačních prostředků, které byly na řešení projektu poskytnuty
   poskytovatelem, a to do 10 let od poskytnutí poslední části dotačních prostředků na řešení
   projektu. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva kontrolních a finančních orgánů

  státní správy České republiky.

k) Postupovat při nakládání s dotačními prostředky získanými na základě rozhodnutí

   poskytovatele a této smlouvy a s majetkem a právy za ně pořízenými v souladu s obecně
   závaznými právními předpisy týkajícími se hospodaření se státním majetkem (např.
   zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
   zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
   ve znění pozdějších předpisů) v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů OP PIK v aktuální verzi
   vden vyhlášení výběrového řízení - viz http:/lwww.agentura-api.org/metodika/vyber-
   dodavatele/.

                             Strana 3 (celkem 7)
  I) lnformovat příjemce o své případné neschopnosti plnit řádně a včas povinnosti vyplývající pro
     něj z této smlouvy a o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení, jakými
     jsou zejména vznik, spojení či rozdělení společnosti, změna právní formy, snížení základního
     kapitálu, vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení, zánik příslušného oprávnění
     k činnosti apod., a to bezprostředně poté, co tyto změny nabydou právní platnost.

  m) Dodržovat pravidla publicity uvedená v Pravidlech způsobilosti a publicity — obecná část a dle
     Manuálu jednotného vizuálního stylu (Manuál JVS) — viz http://www.agentura-
     api.org/metodika/povinna-publicita/.

  n) Nepronajmout dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek bez předchozího písemného
     souhlasu poskytovatele dotace po dobu pěti (5) let od poslední přijaté platby na účet příjemce,
     a rovněž v průběhu realizace projektu.

  o) Zavázat dodavatele předkládat k proplacení pouze faktury, které obsahují registrační číslo
     projektu. V odůvodněných případech je umožněno, aby doklady označil názvem a registračním
     číslem projektu sám před jejich uplatněním v žádosti o platbu.

                       VII.
              Práva k hmotnému majetku

1. Vlastníkem hmotného majetku, nutného k řešení projektu a pořízeného z poskytnutých

účelových prostředků, je ta smluvní strana, která si uvedený majetek pořídila nebo ho při řešení

projektu vytvořila. Byl—li tento majetek pořízen či vytvořen příjemcem a partnerem společně, je jejich

podíl na vlastnictví tohoto majetku stejný, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

2. S majetkem, který partner získá v přímé souvislosti s plněním cílů projektu a který pořídí

z poskytnutých dotačních prostředků, není partner oprávněn nakládat ve vztahu k třetím osobám

v rozporu s touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu příjemce, a to až do doby úplného

vyrovnání všech závazků, které pro partnera projektu vyplývají z této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazujívzájemně si zpřístupnit pořízená zařízení potřebná k řešení projektu.

                         VIII.
              Ochrana duševního vlastnictví

1. Důvěrnými informacemi se pro účely této Smlouvy a po celou dobu trvánívzájemné spolupráce

smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich

zveřejnění, všechny skutečnosti, které se smluvní strany v průběhu vzájemné spolupráce dozví, a/nebo

které každá ze smluvních stran v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama existence těchto

skutečností a vzájemné spolupráce smluvních stran, a které budou prokazatelné jako důvěrné označeny

(např. písemně příznakem „DÚVĚRNÉ“ na písemných dokumentech nebo uvedením takové skutečnosti

do zápisu z ústního jednání apod.) (dále jen „Důvěrné informace").

2. Smluvní strany se zavazují, že nebudou Důvěrné informace dále rozšiřovat nebo reprodukovat

a nezpřístupní je bez souhlasu druhé strany třetí straně. Smluvní strany se dále zavazují, že Důvěrné

informace nepoužijí v rozporu sjejich účelem ani účelem jejich poskytnutí pro své potřeby nebo

ve prospěch třetích osob.

3. Povinnost pInit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na Důvěrné informace, které:

  a) mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

              Strana 4 (celkem 7)
b) byly písemným souhlasem druhé smluvní strany uvolněny od těchto omezení;

C) jsou veřejně dostupné nebo byly zveřejněny jinak, než zanedbáním povinnosti jedné ze

   smluvních stran;

d) příjemce je zná zcela prokazatelně dříve, než je sdělí smluvní strana;

e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo věcně příslušným správním orgánem na
   základě zákona a jsou použity pouze k tomuto účelu;

f) jsou předávány poskytovateli dotace, kontrolním orgánům v souvislosti s poskytnutou dotací

   a do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

   Znalosti vkládané do projektu:

   Smluvní strany vstupují do projektu s vlastními dovednostmi, know-how, autorskými právy,
   předměty ochrany průmyslového vlastnictví a jinými právy duševního vlastnictví, které jsou
   potřebné pro realizaci projektu a které příslušná strana pro realizaci projektu poskytne
   k využití. Vkládané znalosti příslušné smluvní strany zůstávají vlastnictvím té smluvní strany,
   která je pro potřeby realizace Projektu poskytla. Za jejich užití druhou smluvní stranou po dobu
   realizace Projektu pro potřeby realizace Projektu nebude žádná smluvní strana požadovat
   kompenzaci či jinou úplatu.

b) Smluvní strany nejsou oprávněny použít vkládané znalosti k jinému účelu a jiným způsobem,

   pokud si předem písemně nesjednajíjinak zvláštní smlouvou.

C) Smluvní strany používají vkládané znalosti druhé strany na vlastní nebezpečí a berou

   na vědomí, že jsou jim vkládané znalosti zpřístupněny bez jakékoli záruky, zejména, co se týče
   jejich správnosti, přesnosti a vhodnosti pro konkrétní účel. Smluvní strana, která vkládané
   znalosti jiné strany použije,je sama odpovědná za případná porušení práv duševního vlastnictví
   třetích osob.

   Ochrana duševního vlastnictví rozdělená dle pravidel účinné spolupráce:

   Vlastník výsledků je povinen na svůj náklad a odpovědnost navrhnout a realizovat vhodnou
   ochranu duševního vlastnictví ztělesněného v dosažených výsledcích. Ochrana duševního
   vlastnictví spočívá zejména v podání domácích anebo zahraničních přihlášek technického
   řešení jako patentově chráněný vynález, užitný vzor a průmyslový vzor, utajení informací
   o výsledcích, případně ochrana autorským právem.

b) Pokud výsledek vytvořily smluvní strany společně, podají přihlášku k ochraně společně, a to

   tak, aby se smluvní strany staly spolumajiteli (spoluvlastníky) příslušného ochranného institutu.
   Pro vztahy mezi smluvními stranami jako spolumajiteli příslušného předmětu práv
   průmyslového vlastnictví se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravující
   podílové spoluvlastnictví; na nákladech spojených se získáním a udržováním ochrany se strany
   podílejí podle spoluvlastnických podílů. K převodu předmětu práv průmyslového vlastnictví,
   zejména převodu patentu anebo užitného vzoru, k nabídce licence předmětu práv duševního
   vlastnictví či k uzavření licenční smlouvy s třetí osobou bude vždy zapotřebí písemného
   souhlasu všech spoluvlastníků. Každý ze spoluvlastníků je oprávněn samostatně uplatňovat
   nároky z prokazatelných porušení práv k předmětu (předmětům) duševního vlastnictví. Výnosy
   z licencování společných výsledků třetím osobám se rozdělí podle výše spoluvlastnických
   podílů. Každá ze stran však může společný výsledek činnosti dále využít jako součást dalších
   vlastních produktů či autorských děl (dále jen „produkt"). Komerční licenci k užití takového
   produktu smí pak příslušná smluvní strana poskytovat třetím osobám bez omezení a na svůj
   účet.

                             Strana 5 (celkem 7)
6. Smluvní strany jsou povinny zajistit si vůči nositelům chráněných práv duševního vlastnictví

vzniklých v souvislosti s realizací části projektu možnost volného nakládání s těmito právy (zejména

řádně a včas uplatnit vůči původci právo na zaměstnanecký vynález, užitný vzor nebo průmyslový vzor,

popřípadě se vypořádat s původci a autory smluvné). Každá ze stran je zodpovědná za vypořádání

nároků autorů a původců na své straně.

7. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku

obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

                         IX.
            Práva k výsledkům a využití výsledků

1. S výsledky výzkumných a vývojových aktivit projektu mají právo nakládat všichni partneři projektu,
přičemž bližší podmínky jsou upraveny dále v tomto článku a v čl. VIII. této smlouvy.

2. Práva k výsledkům:

  a) Výsledky projektu, kterých bude v rámci projektu dosaženo pouze jednou smluvní stranou,
     budou zcela ve vlastnictví strany, která tyto výsledky vyvinula (vytvořila vlastní tvůrčí prací).

  b) Výsledky projektu, které budou dosaženy v rámci projektu více stranami společně tak, že
     jednotlivé tvůrčí příspěvky smluvních stran nelze oddělit bez ztráty jejich podstaty, budou ve
     společném vlastnictví smluvních stran. Pokud nelze určit tvůrčí podíly jednotlivých smluvních
     stran na výsledku a strany se nedohodly jinak, platí, že jsou spoluvlastnické podíly rovné.

3. Využití výsledků:

  a) Smluvní strana je oprávněna k nevýhradnímu užitívýsledků ve vlastnictví druhé smluvní strany,
     pokud jsou nezbytné pro užívání výsledků projektu vlastněných touto smluvní stranou, za
     obvyklých tržních podmínek, o licenci je třeba požádat do dvou let od skončení projektu.

  b) Výsledky ve společném vlastnictví smluvních stran je oprávněna samostatně užívat každá
     smluvní strana. Výsledek ve společném vlastnictví více smluvních stran je oprávněn používat ke
     komerčním účelům každý ze spoluvlastníků.

4. Ustanovení předchozích odstavců nebrání tomu, aby smluvní strany po vzájemné dohodě
upravily vlastnická a užívací práva k výsledkům projektu v jednotlivých případech odlišně při
respektování platné legislativy a podmínek projektu stanovených poskytovatelem.

5. Pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, uplatní se ustanovení tohoto článku

obdobně na nároky k výsledkům projektu v případě předčasného ukončení smlouvy.

                   X.
            Odpovědnost a sankce

1. Pokud partner použije dotační prostředky v rozporu s účelem anebo k jinému účelu, než

ke kterému mu byly dle této smlouvy příjemcem poskytnuty, či je bude jinak neoprávněně používat či

zadržovat, ujednávají smluvní strany, že takové jednání bude pro účely této smlouvy považováno

za porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení § 44 a násl. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude mít důsledky

analogické důsledkům v tomto zákoně uvedeným.

2. Pokud by došlo k porušení pravidel (podmínek) spolupráce vymezených v této smlouvě

některou ze smluvních stran, je strana, která porušení způsobila, povinna nahradit druhé straně

způsobenou škodu.

                    Strana 6 (celkem 7)
                             XI.
                     Závěrečná ustanovení

1. Partner se zavazuje, že se bude řídit Rozhodnutím o poskytnutí dotace na řešení projektu

vydaným poskytovatelem, včetně všech jeho příloh, podmínkami Výzvy IX. programu podpory Aplikace,

a veškerými dokumenty OP PIK Aplikace v platné verzi. Partner je dále povinen poskytnout příjemci

veškerou potřebnou součinnost za účelem dodržení povinností mu plynoucích z této smlouvy o účasti

na řešení projektu.

2. Zásady, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským

zákoníkem, v platném znění, a právními předpisy na občanský zákoník pro účely této smlouvy

navazujícími, a to zejména zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu

a vývoje), ve znění pozdějších předpisů.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, její změna vjiné formě je vyloučena. Za písemnou

formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky

(e-mail, fax). Smluvní strany mohou namitnout neplatnost změny této smlouvy z důvodu nedodržení

formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

4. Tato smlouva o vzájemných vztazích mezi příjemcem a partnerem se uzavírá s účinností od data

zveřejnění v registru smluv dle odst. 6 a na dobu určitou do ukončení řešení projektu a vyrovnání všech

závazků smluvních stran stím souvisejících, avšak s výjim kou přežívajícího článku VIII. a IX. této smlouvy,

jakož i dalších ujednání, zjejichž smyslu je zřejmé, že mají trvat i po zániku této smlouvy. Strany ve

vzájemném konsenzu prohlašují, že jejich vzájemný vztah v době od 28.07.2021 do nabytí účinnosti

této smlouvy týkající se projektu dle této smlouvy, se řídil přiměřeně stejnými právy a povinnostmi, jako

jsou práva a povinnosti uvedená v této smlouvě.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní

strana obdrží dva (2).

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění zajistí partner.

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které

smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této

smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný

závazek žádné ze smluvních stran.

8. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva je výsledkem jejich jednání a každá ze

smluvních stran měla příležitost ovlivnit její základní podmínky.

Příloha: Rozpočet projektu                     V Ostravě dn
V Ostravě dne 16.12.2021
                                   fi —l2— 202l

  za příjemce                          prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
                                          za partnera

                     Strana 7 (celkem 7)
OPPIK - program Aplikace
ROZPOČET PROJEKTU V PROGRAMU APLIKACE - Žádost o podporu — Výzva IX.

                                                                  Míry podpory dle typu podporované aktivity, subjetku :: jeho vellkostl

                                              PrumvsslonT n'zkum                                                           1- -|:4-1|11v:' 1 ',ln mu.
                                                      I
                                                          subjekty                                                   I      subjekty                              ',
                                              1- Velký delk
            L V'yzk""“"á organizace 3:3';                                   '                                                                                              . I I:
                          ,
                                    stredni podnik               ;Míáylk   Slfednl podnik ] Velký podnik             Malý podnk l      Střední podnlk ] Velký podnik      Malý podnik l Střední podnlk Volký podnlk orgamzace
                                                          „
                                    S účinnou spulupracl                  Bez účinné                                   s účinnou                        Bez účlnná
                                                        .
            [      85% _ __ 750% ]          “»,N         1      a           5m        [ arm                _ 1m         [    ',:er   L   4m             ne'—. [ 15k.               | na
                                                          *er [

                      OCH! - INŽENÝRING, spoL I m.                      m Medical            WW "WP '“

                                                              *r             projekt celkom

                    ZV        %       dotace         ZV         %I     dotace          s 819 31a Kč
                                                                            10 341 585 Kč
prumyslový výzkum           4 293 203 Kč cs.-.         2 793 835 Kč    1 516 333 Kč Lech.        1 213 070 Kč      17160 901 Kč
exporlmontálnívývoj                            2 936 530 Kč                     1 259 150 Kc
V&V celkem               7 341 325 Kc 411m                    2 095 553 Kč [GL—'..
                                      5 730 365 Kč                     2 472 220 Kč
Míra podpory            11 639 533 Kč                       3 514 921 Kč |

žadatllolpannorů                    “923%                           683896

mm“                           „m,                            21m                                - I-          - -— --

              Vysoká škola Mish - Tachnlckú unlverzlia Ostrav-

_                   ZV              _ dotace         ZV         %      dqtace

průmyslow Výzkum            1 004 770 K11             354 055 Kč          - Kč |            , Kč

monumentální 101'            901 677 Kč             766 425 Kč          - Kč |             - Kč                    MINIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE je 2 mll. Kč, MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE:
V&V celkom                                                                _ Kč                                a) 50 mll. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce
                    , 905 447 Kč     l      1 620 480 Kč           _ Kč '                                               b) 100 mll. Kč pro projekty mallzovanó \! rámcl účinná spolupráce, kódu Intarvenca 063/065.
Mira podpory partnorů
                            85,00%                           010%

W Podílhzv y zam-N. In                 11,11%                           0,00%

                    ZV        %       dQIage_
                                            [)
prumyslový výzkum               Kč                    O
experimentální vývoj
V&V celkem                   Kč                    0
Mira podpory partnerů
                        Kč
roan zv zum-au 1-
M zv                           0,00%

                             0,00%

L Rozpočet žádosti o podporu (v celých Kč) ]

ccm - INŽENVRING, .po|. s r.o.                                           “"n“v“"   kategurio vav    Zpu*sobllé vy'dalo za NP      zv celkem

1             NAKLADV NA SMLUVNÍ szxuu A KONzuL'rAExl SLUZEV - průmyslový my".              A1      PV              . xt            :g
                                                           A2      EV           a oso uoo Kč         a oso ooo K1:
  ‘            NAKLADV NA suLqul VÝZKUM A KoNzurnt NI SLUIBV - W Vývoj                  u       PV           a 137 573 Kč         a m 573 Kč
                                                           »       EV           2 302 an Kč         2302 022 Kč
2             uzav A msm. - prumyslový výzkum
                                                            As       PV                    Kč         - Kč
  '            uznv A mum-Mt -          vývoj
                                                           »       EV           1 250 000 Kč         1 250 ooa Kc
              MATERLAL - ymnydový výzkum
                                                           A7      pv            55053510:          sweasxa
a.             VIA-ream - expudmomflnl' vývoj
                                                           Aa      EV            345 sos Kč          345 303 KI:
              csTATN na E-pmmýaloni rý'úum
                                                           A11      w               . Nb            . Kč
4'             osTAm’nEnE .           vývoj
                                                            Alo       EV              394 000 Kč        394 om Kč
              onnsv . mnm-mý výzku-n
                                                              |    vv              “MUECBKČ        "MSŠSKČ
5'             ODPISV - uxperimmlihl Vy'Vo]                                   |    rv
                                                                               : 299 zde ke        : 299 208 Kc
                                                                               734132”:          7341325K¢

EG Medical       [NAKLADV NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČNÍ smím! - mm výzkum                “::“     mmm vav       mum výdaje a RP          zv celkem

         2     NAKLADV NA suLuvm vvzxuu A KONZULTAČNÍ sLírfšv - mnu—mu vývoj               a1        PV               - Kč           » Kč
                                                           se        Ev             zo noo Kč         za noc K:
       *       MZDVAPOJISTN! -ru ars-mý výnum
                                                            as       w             1318 556Kč        131a 556K£
     a.      [uznv A POJISTNÉ .          ' vývoj
     4'                                                    u        Ev            1 m 317 Kč         17111 377 Kč
              MATERIAL . IIIIIIIII am; vv'n um                             as       w               - Kč            . Kc
      5‘
              MATEmAL . „mmm man                                    a.       Ev            an noo Kč          30 000 Kč

              osrAříi anne . W'Iylllwy' w'num                             1:1       pv            197 732 Kč          197 752 Ke

              osum nene . cup-mum vývoj                                se       EV           267 206 Kč          257 206 Ke

              oonsv - nvm—1.1.1111; vínum                               Bu       pv              . xe            . Kc
                                                          aw       EV                Kč           - Kč
              oonsv -     'vy'vol
                                                              [    W                  1654 llvtt    IIIMŽZUI:
                                                              |    [V
                                                                                 1515mm          1515mm
                                                         "“;"“     mmm, vav             2 psa 553 Ke       2 psa 583 Kč
                                                          c1       w
Vysoká škola bmx: - Technlcká unlvmlu Ostrava                                                   Způsobilé man a RP         zv celkom
                                                           ::        EV
1             NAKLADV NA sNLuvru vvzxuu AKONZULTAEI aLUZBv- mmym výzk                                         - Kč            . KI:
                                                            m        rv
  '            mxunv NA SMLUVNl VÝZKUM A KONZULTAMI smluv - mmm-iw                     a        0!               - Kč           . Kč

                             '                             (»       uv               313 714Kč        673714Kč
                                                                                  154mm          7540ch
2'             vzor Amuru: -           'vývoj                          ca       EV
                                                                                 - Kc              -
              uns—m » mum-am mm"                                    cr        w
                                                                                        xe         - KIS
3'             uuthL -          mm                              ca       tv
                                                                                 1:11 05 na         131 osa Kč
              mum umu-mv. vynum                  *                   ca        w
                                                                               111mm.            117mm
4'             omni arm-.Mumvývoj                                     Cln       EV
                                                                                   - Kč           _ K!
              comm prům-mv wm-n                                    A        FV
                                                              [    EV                  - Kč           - Kč
         5'    DOPISY - cum-mum Vyvo]                                      I
                                                                mmm vav             woman:          11.011-va
*                                                        “"$“                      1 Doc na M        1 mc won]
                                                                  rv
                                                          01                      9016an          901577KC|
                                                                   EV
            ]NAKLADV NA SMLUVNÍ szxuu A KONZULTAĚNI swzav - pram-my výzkum                n2              Způsobilé výdaje za RP       zv mnm
                                                                    PV
              NAKLAnv NA squNl VÝZKUM A KONZULTAČNl SLUŽBY -           vývoj         na                       Kč             Kč
                                                                  EV
2“                                                         u                         - Kč             Kč
                                                                    PV
                      '                                     Ds                            Kč           Kč
                                                                  EV
:             MATERIAL -         w                               as       PV              - Kč              Ke
                                                          m        EV
.             mw1""‘2' ggAuII                                     na       PV                  » Kč             Kč
                                                          na       Ev
              osrATNl nEZlE-          vývoj                         mu                        Kč             Kč
                                                                  »V              - Kc            . K:
              oonsv-pcunum' výr-um                                      |                ' - m;               „ Kč
                                                                   EV              . Ke            . Ke
5'             onnsv -     'vy'vo]                                     [                   - Kč
                                                                mmm vav                              E
                                                        “:3”                         u            . Kč
                                                                   W                 Kc           . 172]
                                                        : E1         EV
                                                           a                           Kc            m]
                                                                  w
‘            [NAKLADV NA SMLUVNÍ VÝZKUM A KONZULTAČN! SLUŽBY - průmydvvý výzkum             a        EV       Způsobilé výd-lo „. np       zv oeumm
                                                          54
  ‘            NÁKLADY NA sNLuvM VÝZKUM A KONZULTACM swim »            ' vývoj                 PV               - Kč             >:
                                                           E5                         Kt            .. -.
              uzav A Fous-me IyImy-IIIV 'ýn um                                    EV
                                                          Es                       - Kč              .z
2“             MZD‘IAPOJISTNE-          'vývol                                 PV              - Kč              1:
                                                           E1       EV
              MATERIAL - mamy-nový n'num                                Ea                             Kč           .I
                                                                  PV
3'             MATERIAL-      ' vyvoj                               a                      _ 105              >:
                                                                    EV
4             osTATN REZIE - mami vim.“                                 E10                         Kč            K:
                                                                   nv                  Kč            K:
  *            OSTATNI RÉIE-           vývoj                             |    FV
                                                              |                     Kč             „
            ODPISV-prírnvllmý Iy‘zAI-II
                                                                                        Kč           >(
5“           ODPISV -        vývoj
                                                                                   „             I!

                                                                                      "            u
                                                                                      -:            u