Textová podoba smlouvy Smlouva č. 18917195: Sil. I. tř. Pardubického kraje, běžné mostní prohlídky r. 2022

Příloha SOD 11PU-004176.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            SM LOUVA
                   Číslo rámcové dohody: 01ST-000575

               Číslo smlouvy objednatele: 11PU -004176    ev.č. 319/21

                    Číslo smlouvy zhotovitele: OPCZ21049

                 ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007.56034

                    Název související veřejné zakázky:

               Sil. I. tř. Pardubického kraje, běžné mostní prohlídky r. 2022

     uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,SmIouva“):

   1. Ředitelství silnic a dálnic ČR N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
se sídlem:               659 93 390
IČO:                  CZ65993390
DIČ:                  příspěvková organizace
právní forma:
bankovní spojení:                         ředitel Správy Pardubice
zastoupeno:               na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:                  doučí oddělení veřejných zakázek
e-mail:
tel:                             mostař provozního oddělení
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

   1.  RD Mosty - Morava

SH P T S s.r.o.

se sídlem                Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:                  283 42 771

DIČ:                  CZ 283 42 771

zápis v obchodním rejstříku:      u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
právní forma:              společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:                               jednatel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:          A jednatel
e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:         ., jednatel
e-mail:

tel:

vedoucí společník společnosti „RD Mosty - Morava‘

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.    Bohunická 133/50, 619 00 Brno
se sídlem                188 27 527
IČO:
                          1
DIC:                     CZ 188 27 527
zápis v obchodním rejstříku:         u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
právní forma:                společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:                                  jednatel, na základě plné moci
společník společnosti „RD Mosty - M orava41

Mostní a silniční, s.r.o.          Havlíčkova 170/72, 602 00 Brno
se sídlem                  262 74 337
IČO:                     CZ 262 74 337
DIČ:                     u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41220
zápis v obchodním rejstříku:         snnlečnost s ručením omezeným
právní forma:
bankovní spojení:                              jednatel, na základě plné moci
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty - Morava“

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.         Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
se sídlem                  427 67 377
IČO:                     CZ 427 67 377
DIČ:                     u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:                akciová snolečnost
bankovní spojení:
zastoupen:                  I jednatel, na základě plné moci

4bridges s.r.o.               Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6 - Dejvice
se sídlem                  074 97 032
IČO:                     CZ 074 97 032
DIČ:                     u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302031
zápis v obchodním rejstříku:         společnost s ručením omezeným
právní forma:
bankovní spojení:                              jednatel, na základě plné moci
zastoupen:
společník společnosti „RD Mosty - Morava4'

(dále jen „Zhotovitel44) na straně druhé

                                      Článek I.
                                   Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování
  souvisejících služeb (dále jen „plnění44), a to dle zadání O bjednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Výkon inspekční činnosti na mostních objektech dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací. Jedná
se o komplet běžných prohlídek mostů a propustků, dle specifikace uvedené v Příloze č. I .
   Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

                                    2
  - specifikovány v Rámcové dohodě
Technické podmínky tvoří přílohu č. 8 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda

  na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
  zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, (dále jen „Rámcová dohoda").

                                      Článek II.
                            Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v
    následující výši:

Celková cena Služeb v Kč DPH v Kč   Celková cena Služeb v Kč
      bez DPH               včetně DPH

5 369 400,-        1 127 574,- 6 496 974,-

(dále jen „Cena služeb").

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové
   dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem
   odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou O bjednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení

   nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Bc. Radek
   Soukup, ŘSD ČR Správa Pardubice, provozní úsek.

                                    Článek III.
                                 Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
    Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti smlouvy
    Dokončení služeb: do 30.11.2022
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Silnice I. tříd Pardubického kraje

                                    Článek IV.

                               Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody,

    pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: dostupný
    registr mostů v ČR - CEV/BMS. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která
    je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů,
    které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní
    náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají
    následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele NEPOUŽIJE SE. Pro změnu
    podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření
    Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a
    zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky", platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené
    v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

             3
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující NEPOUŽIJE SE

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující
    upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. ŘSD
    ( R Správa Pardubice kontaktní osoba

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole
    prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají
    následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele NEPOUŽIJE SE.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení
    na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové
    dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele
    písemný protokol z provedené prohlídky - dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací,
    které Zhotovitel Objednateli předá v term ínu viz Článek III ods. 1.písemný protokol z provedené prohlídky.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR
    (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
    souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
    (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR
    stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností
    zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto
    skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním
    uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle
    předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor:  Ekonomický
e-mail:  posta® rsd.cz
k rukám:

                                  Článek V.

                                 Závěrečná ustanovení
1. Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o

   službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními
   stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu
   (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Sm louvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely
   Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část
   Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
   1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
   2. Technické podmínky plnění Smlouvy
   3. Oceněný rozpis služeb,

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Sm louvy připojen i prostřednictvím hash
souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh Sm louvy
nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Sm louvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj.
při porovnání hash souboru vůči originálním u souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo n edošlo k pozm ěnění
obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí
algoritmu SH A 256 s algoritmem podpisu SH A256RSA.

                                    4
        4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci střetu
          zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, které jsou
          předmčtem dané Smlouvy;

    6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický
        originál,

 NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ
  UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH V YTVÁŘEJÍCÍCH
  DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

                                                                                     n ín itáín o nortopggl
                                                                         Datum: 2021.12,20
                                                                          10:18:56 +OVOO'

Digitálně podepsal:

Datum: 21.12.2021 11:06:10+01:00 5
                           Příloha ě. 2
                  Technické podmínky plnění Smlouvy

I. Pro všechny činnosti jsou závazné právní a technické předpisy v platném znění, základním
   dokumentem (podle druhu Činnosti musí být s tímto dokumentem použity i další související
   předpisy např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD), kterým se řídí plnění veřejné
   zakázky, je:
   1. Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
   2. Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
      znění pozdějších předpisů.
   3. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací
      z I. 9. 2009, čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
   4. ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK.
   5. ČSN 73 6220 Evidence mostů PK.
   6. ČSN 73 6200 Mostní názvosloví.
   7. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
   8. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí- Doplňující ustanovení.

II. Základní předpisy nutné k provádění diagnostickýchprůzkumů mostů na pozemních
   komunikacích:
   1. Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací
      z 1. 9. 2009 - čj. 61/2009-120-SS/2 (Věstník dopravy č. 19/2009).
   2. Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku
      dopravy číslo 5/2013 z 27, února 2013.
   3. TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
   4. TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
   5. TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
   6. TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
   7. TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
   8. Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
   9. TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací,
   10. TP 86 Mostní závěry.
   11. TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní
      objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
   12. TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových
      a ocelobetonóvých mostů pozemních komunikací.
   13. Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze
      dne 27. 6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/I s účinností od
      1. července 2011.
   14. Metodický pokyn GŘ č. 1/2018 k provádění mimořádných prohlídek předpjatých
      mostů na základě úkolu ministra dopravy ze dne 30. srpna 2018.
III. Základní předpisy nutné k výpočtům .zatížitelnosti mostů na pozemních komunikacích:
   1. ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací.
   2. ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí.
   3. ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.
   4. ČSN EN 1991 —Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí (soubor norem),
   5. ČSN EN 1992 - Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí (soubor norem).
   6. ČSN EN 1993 - Eurokód 3 —N avrhován í o celových konstrukcí (sou bor norem).
   7. ČSN EN 1994 - Eurokód 4 —Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí
      (soubor norem).
   8. ČSN EN 1995 - Eurokód 5 - Navrhování dřevěných konstrukcí (soubor norem).
   9. ČSN EN 1996 - Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí (soubor norem).
   10. ČSN 73 6213 - Navrhování zděných mostních konstrukcí.
   1í . ČSN EN 1997 - Eurokód 7 - Navrhování geotechnických konstrukcí (soubor norem).

IV. Základní předpisy nutné k zatěžovacím zkouškám mostů na pozemních komunikacích:
   1. ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostů.
   2. ČSN 73 2030 Zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí. Společná ustanovení.
   3. ČSN 73 2400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí.

V. Základní předpisy pro geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků
   L Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem
      dopravy pod č. j.: 66158/20187-120-TN /l ze dne 19. března 20189. srpna 2017,
      s účinností od 1. dubna 201814. srpna 2017, v platném znění,
   2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené MDS ČR-
      OPK dne 30.6..1998 pod č.j.: 23298/98-120 s účinností od 1.8.1998 v platném znění,
   3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací,
   4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘSD ČR —B2/C1, v platném znění,
   5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR -
      C2, v platném znění,
   6. Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR- C3
      v platném znění
   7. Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisů prací, nabídkových rozpočtů a jejich
      čerpání v digitální podobě (Datový předpis XC4),
   8. Příkaz generálního ředitele ŘSD ČR č. 12/2015 (v platném znění),
   9. Metodický pokyn Provádění hlavních prohlídek tunelů pozemních komunikací MD-
      OPK Čj. 83/2013-120-T N /l,
   10. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
      v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek,
   11. Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí,
   12. Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví,
   13. Zákon č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem,
    14. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a
       činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení,
       které jsou součástí těchto činností,

    15. Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při
       hornické činnosti aněkterých činnostech prováděných hornickým způsobem,

    16. Směrnice GŘ ŘSD č. 8/2011 - Zásady pro zajištění kontroly geometrických parametrů
       s využitím technologií 3D měření při realizaci staveb ŘSD ČR,

    17. Příkaz PŘ 3/2014 —metodický pokyn pro sledování výškového přetvoření mostů.

Digitálně podepsai:
Datum; 07.10.2020 12:30:45 +02:00
Příloha A                                       Příloha č.1 .

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku m ostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a
     m im ořádných prohlídek m ostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

       O CEN ĚN Ý ROZPIS SLU ŽEB

       Sil. I. tř. P ardubického kraje, běžné m ostní prohlídky r. 2022

       Č íslo sm louvy objednatele: 11PU-004176          ev.č. 319/21

I. Celková součtová tabulka nabídkové cen y

                               Kč bez DPH   DPH    Kč vč. DPH
                                        0       0
Diagnostický průzkum propustků                   0      0       0    Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum mostů - část betonové             0      0       0    Není předmětem plnění
Diagnostický průzkum mostů - část ocelové             0      0       0    Není předmětem plnění
Korozní průzkumy                          0      0       0    Není předmětem plnění
Výpočet zatížitelnosti                       0                 Není předmětem plnění
Prohlídky mostů                       5 035 700  1 057 497   6 093 197

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro 333 700    70 077   403 777
prohlídku, provedení zkoušek a měření

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků      0      0    0       Není předmětem plnění

Cena celkem bez DPH                     5 369 400     X       X
DPH (21%)                             X   1 127 574      X
Cena celkem vč. DPH                        X          6 496 974
                                        X
 Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování
 běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,

        zatěžovacích zkoušek mostů, ě. 01ST-000575

           Modře - oceňuje dodavatel
A Diagnostický průzkum propustků

                   Název      počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum                    ks          Není
                               sada
    Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do          0 předmětem
    500 mm, vč. odborná reprofilace otvoru po
    vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami                plnění
    dle T P a T L výrobce hmoty
                                          Není
    Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v
    tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL             0 předmětem

                                          plnění

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od           ks         Není
200 do 300 mm vč. odborná reprofilace otvoru
po vyjmutí vzorku sanačními originálními            sada  0 předmětem
hmotami dle T P a T L výrobce hmoty              zk. M.
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a         vzorek        plnění
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CH RL,            vzorek
metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL                 zk. m.        Není
nedestruktivní stanovení kvality betonu            zk.m.
tvrdoměrnou metodou - s upřesněním                   0 předmětem
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL            zk. místo
                                          plnění
Orientační zjištění obsahu chloridů
                                          Není
Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace                0 předmětem
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na
čerstvé lomové ploše betonu                            plnění
stanovení pH faktoru betonu, malty nebo                       Není
injektážní malty analytickou metodou (pH
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku                0 předmětem
Destruktivní ověření stavu bet. výztuže NK -
měření průměru a velikosti oslabení profilu a                   plnění
porovnání s dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m,                    Není
vč. odborné sanace, jiná plocha zk. místa se
pro ocenění stanoví lineární interpolací nebo              0 předmětem
extrapolací
                                          plnění
                                          Není

                                    0 předmětem

                                          plnění

                                          Není

                                    0 předmětem

                                          plnění

                                          Není

                                    0 předmětem

                                          plnění

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže NK       zk. m.         Není
v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně
elektromagnetickou nebo radarovou metodou,          zk. m.   0 předmětem
jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví          km
lineární interpolací nebo extrapolací             ks         plnění
Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže
NK měřením v destruktivní sondě vč. Odborné                     Není
sanace sanačními originálními hmotami dle TP
a TL výrobce hmoty                           0 předmětem

Pojízdná laboratoř                                 plnění
Kamerové zkoušky propustku do průměru 1,0
m, délky 30 m, archivace a předání na DVD s                     Není
kompletní videodokumentací a s vyhodnocením
závad                                  0 předmětem

                                          plnění

                                          Není

                                    0 předmětem

                                          plnění
    Fotodokumentace                     sada        Není
2 Zpracování výstupů
                                hod  0 předmětem
    Vyhodnocení průzkumu, studium archivní          hod
    dokumentace pokud není součástí zakázky i        hod        plnění
    prohlídka, zákres do výkresů (schéma            ks
    poškození, průsaků atd.), stanovení příčin                 Není
    závad včetně všech závad z prohlídky           kpl
                                    0 předmětem
    Návrh doporučení pro sanace s odhadem
    životnosti autorizovaným inženýrem                     plnění

    Vypracování protokolu o provedeném                     Není
    průzkumu
    Reprografie                          0 předmětem

    Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v                  plnění
    terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování                  Není
    protokolu z měření, Vypracování přehledných
3                                   0 předmětem
    výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez,
    příčný řez, pohledy na křídla)                      plnění
                                          Není

                                    0 předmětem

                                         plnění

                                          Není

                                    0 předmětem

                                         plnění

   Celkem bez DPH (část A) -jeden propustek             0

   Celkem bez DPH (část A) - Požadovaný           počet 0
   počet dle Smlouvy

B Korozní průzkum

            Název             odhadova
                           ná četnost m.j. cena za m.j. CENA celkem
                           jednotek

   Korozní průzkum

   Provedení korozního průzkumu podle MP-DEM         hod        Není

   dle TP 124                            0 předmětem

   Celkem bez DPH (část B) - korozní průzkum                  plnění

                                    0

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

                           odhadova

pol.       Název dílčí činnosti        ná četnost m.j. cena za m.j. CENA celkem

                           jednotek

1 Diagnostický průzkum                                     Není
    Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do
    500 mm vč. odborné reprofilace otvoru po         ks               předmětem
    vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami      sada
    dle TP a T L výrobce hmoty                         plnění

    Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v            0
    tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL
                                                Není

                                                předmětem

                                    0            plnění

   Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od                Není
                                       předmětem
   200 do 300 mm vč. odborné reprofilace otvoru       ks
                                         plnění
   po vyjmutí vzorku sanačními originálními
                                    0
   hmotami dle TP a T L výrobce hmoty
Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení     ks        Není
pevnosti v tlaku (cihly, kámen, malta) vč.     ks     předmětem
odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku    ks
sanačními originálními hmotami dle T P a T L   sada       plnění
výrobce hmoty                  zk.m.
Odběr vzorků a Stanovení nasákavosti a     vzorek 0
odolnosti prvků zdivá vůči vlivu vody a mrazu  vzorek
dle ČSN EN 771-1                zk. m.   Není
                        zk.m.
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy   zk.m.   předmětem
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242     hod
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a   hod  0 plnění
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL,      hod
metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL               Není
nedestruktivní stanovení kvality betonu     sonda
tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním            předmětem
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL      sonda
Orientační zjištění obsahu chloridů           0 plnění
                        zk. m.
Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL         Není

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace         předmětem
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na
čerstvé lomové ploše betonu in-situ           0 plnění

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo          Není
injektážní malty analytickou metodou (pH
elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku          předmětem

Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH,       0 plnění
obsah síranů atd.), ověření přítomnosti A S R
                              Není
Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu
podle T P 201                       předmětem
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch
betonové konstrukce včetně akustickkého         0 plnění
trasování a grafického výstupu.
Korozní potenciálová mapa betonářské i           Není
předpínací výztuže výztuže podle ASTM C 876-
09                             předmětem
Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti      0 plnění
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v
ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace                Není
sanačními originálními hmotami dle T P a T L          předmětem
výrobce hmoty jiná plocha zk. místa se pro
ocenění stanové lineární interpolací nebo             plnění
extrapolací
 Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže     0
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a
velikosti oslabení profilu a porovnání s          Není
dokumentací vč. Odborné sanace sanačními
originálními hmotami dle T P a T L výrobce         předmětem
hmoty, ve smyslu T K P 31
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže      0 plnění
spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m
nedestruktivně elektromagnetickou nebo           Není
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro
ocenění stanoví lineární interpolací nebo         předmětem
extrapolací
                            0 plnění

                              Není

                              předmětem

                            0 plnění

                              Není

                              předmětem

                            0 plnění

                              Není

                              předmětem

                            0 plnění

                                  Není
                                předmětem

                                  plnění

                            0

                                  Není
                                předmětem

                                  plnění

                            0

                                  Není
                                předmětem

                                  plnění

                            0
Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  zk. m.        Není
spodní stavby a/nebo NK měřením v                 předmětem
destruktivní sondě vč. sanace sanačními       hod
originálními hmotami dle TP a T L výrobce      ks        plnění
hmoty                        km
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN  sada  0
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého     zk. m.
ložiska                      vstup    Není
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů   dutina v
podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s          jednom    předmětem
fotodokumentací každého ložiska           poli
Pojízdná laboratoř                dutina v 0 plnění
                         jednom
Fotodokumentace                   poli   Není

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku    řez    předmětem
s fotodokumentací, korozním specialistou, v
destruktivní sondě + stav injektážní malty     vývrt  0 plnění
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného     zk.m.    Není
prostupu pro kameru malého průměru
Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v          předmětem
dutinách předpjatých nosníků tvaru 1-73 a
podobných., délky do 20 m, vč. vybourání          0 plnění
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky
ŘSD 2015)                           Není
Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a           předmětem
podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky        0 plnění
ŘSD 2015)
Nedestruktivní stanovení skladby vrstev                Není
vozovkového souvrství na mostě - např.              předmětem
radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné
délky řezu se stanoví lineární extrapolací              plnění

Destruktivní stanovení skladby vozovkového         0
souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm,
délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy          Není
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a
spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra         předmětem
formou protokolu + fotodokumentace včetně
opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve        0 plnění
smyslu ČSN 73 6242
                                    Není
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost           předmětem
nebezpečných látek (dehet atd.)
                                   plnění

                              0

                                    Není
                                 předmětem

                                   plnění

                              0

                                    Není
                                 předmětem

                                   plnění

                              0

                                  Není
                               předmětem

                                 plnění

                              0

                               Není

                               předmětem

                              0 plnění
Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční   vývrt     Není
části železobetonové konstrukce na vývrtech        předmětem
průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, vč.     m
zaměření polohy sondy, popisu jádra formou   sonda     plnění
protokolu + fotodokumentace, vč. odborné
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními kus MZ 0
originálními hmotami dle TP a TL výrobce     kus
hmoty                       Kus   Není

Příplatek za každých dalších i započatých 1000   ks   předmětem
mm délky vrtu                   kus
                         kus  0 plnění
Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x    kus
0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch    kus        Není
mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího      hod     předmětem
betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč.
opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73             plnění
6242
Diagnostický průzkum povrchového mostního        0
závěru na mostě , s měřením nerovností ve
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek            Není
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch,       předmětem
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace
                                plnění
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ
metodou                         0

Stanovení pevnostních charakteristik oceli         Není
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru
vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku       předmětem
sanačními originálními hmotami dle TP a TL
výrobce hmoty, ve smyslu TKP 31.            0 plnění

Stanovení pevnosti betonářské výztuže                Není
nepřímými metodavi (Vickers, Brinell atd.)           předmětem
včetně destruktivní sondy a odborné sanace
sanačními originálními hmotami dle TP a TL             plnění
výrobce hmoty
Stanovení únosnosti kotev v betonu           0
destruktivně vytrhávací zkouškou na
konstrukci, do 30 kN                      Není
Stanovení únosnosti kotev v betonu             předmětem
destruktivně vytrhávací zkouškou na
konstrukci, do 200 kN                     plnění
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích)
zavěšených nebo visutých mostů a ve volných       0
kabelech metodou vlastní frekvence kmitání
                              Není
Stanovení síly v závěsech, předpínacích
lánech, drátech, volných kabelech metodou         předmětem
magnetoelastickou
Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek       0 plnění
(včetně tlumičů kmitání), kotev kabelů a tyčí
(včetně montáže a demontáže krytů kotev),         Není
pasportizace závad
                              předmětem

                            0 plnění

                                  Není
                                předmětem

                                  plnění

                            0

                              Není

                              předmětem

                            0 plnění

                                  Není
                                předmětem

                                  plnění

                            0
  Stanovení síly v předepnutých kotvách                                 Není
  dynamometrickým zařízením
                             kus                       předmětem
  Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení      zkušební
  pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom                              0 plnění
  jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná     místo
  krajnice)                                                   Není
  Stanovení ploch delaminace vrstev         zkušeb.                         předmětem
  vozovkového souvrství vč. izolačního systému a   místo
  ev. i betonové mostovky termovizní metodou                                  plnění
  na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např.
  poruchové místo v okolí mostního závěru a                             0
  pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti
  mostu (plocha 300 m2)                                             Není
                                                       předmětem

                                                         plnění

                                                    0

  Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou     zkušeb.                         Není
  laser scanu ze stativu (střední chyba měření    místo                       předmětem
  max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na
  délku 30 m (např. poruchové místo v okolí                                plnění
  mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo
  přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

                                                    0

  Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí                              Není

  mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel   hod                         předmětem

  atd.).                                               0 plnění

  Pasportizace a digitalizace archivní (stávající)                           Není

  dokumentace mostu.                hod                         předmětem

                                                    0 plnění

3 Zpracování výstupů

  Vyhodnocení průzkumu, studium archivní

  dokumentace pokud není součástí zakázky i                               Není

  prohlídka, zákres do výkresů (schéma       hod                         předmětem

  poškození, průsaků atd.), stanovení příčin                              plnění

  závad včetně všech závad z prohlídky                                0

  Návrh doporučení pro sanace s odhadem                                 Není

                           hod                         předmětem

  životnosti autorizovaným inženýrem                                 0 plnění

  Vypracování protokolu o provedeném                                 0 Není

  průzkumu                     hod                         předmětem

                                                     plnění

                                                     Není

                                                  ks   předmětem
    Reprografie
                                                    0 plnění
4 Zaměření

  Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v

  terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování                                  Není
                                               hod     předmětem

  protokolu z měření, Vypracování přehledných                               plnění

  výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez,

  příčný řez, pohledy na křídla)                                   0

  Dopravní opatření - lokální omezení                                  Není

5A                          den                         předmětem

                                                    0 plnění

  Dopravní opatření - celkové uzavření                                 Není

5B                          den                         předmětem

                                                    0 plnění

  Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena                               Není

6 zahrnuje organizační zajištění včetně zatížení,   ks                         předmětem

  podklady a vlastní provedení)                                   0 plnění

  Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část betonové                0
Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

D Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

                            odhadova

pol. Název                      ná četnost m.j. cena za m.j. CENA celkem

                            jednotek

1 Diagnostický průzkum                                       Není
    Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do
    500 mm, vč. reprofilace otvoru po vyjmutí           ks              předmětem
    vzorku sanačními originálními hmotami dle TP         sada
    a TL výrobce hmoty                                          plnění
                                   ks
    Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v           sada             0
    tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL          zkušební
    Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od        místo              Není
    200 do 300 mm, vč. reprofilace otvoru po          zk. m.
    vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami       vzorek              předmětem
    dle T P a T L výrobce hmoty                 vzorek
    Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a        zk. m.            0 plnění
    mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CH RL,           zk.m.
    metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL                                     Není
    Nedestruktivní stanovení kvality betonu            hod                předmětem
    tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním
    kalibračním vztahem na vývrtech v AZL            hod.                  plnění

    Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy        zk. místo            0
    (odtrhová zkouška) betonu dle ČSN 73 6242
                                                  Není
    Orientační zjištění obsahu chloridů v betonu
                                                  předmětem
    Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL v
    betonu                                          0 plnění
    Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace
    fenolftaleinovou zkouškou na čerstvé lomové                         Není
    ploše betonu
    stanovení pH faktoru betonu, malty nebo                           předmětem
    injektážní malty analytickou metodou (pH
    elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku                         0 plnění

    Pasportizace rozhodujících trhlin v betonu                          Není
    spodní stavby (Měření polohy, šířky a délky
    trhlin v betonu podle TP 201, šířka                             předmětem
    konstrukčních trhlin nad 0.2 mm,
    nekonstrukčních nad 0,1 mm a trhliny staticky                       0 plnění
    významné)
                                                  Není
    Korozní potenciálová mapa betonářské výztuže
    podle ASTM C 876-09                                     předmětem
    Destruktivní ověření stavu bet. výztuže spodní
    stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti                       0 plnění
    oslabení profilu a porovnání s dokumentací v
    ploše 0,6 x 0,6 m, vč.odborné sanace                             Není
    sanačními originálními hmotami dle T P a TL
    výrobce hmoty, jiná plocha zk. místa se pro                         předmětem
    ocenění stanové lineární interpolací nebo
    extrapolací                                        0 plnění

                                                  Není

                                                  předmětem

                                                 0 plnění

                                                  Není

                                                  předmětem

                                                 0 plnění

                                                     Není
                                                  předmětem

                                                    plnění

                                                 0

                                                  Není

                                                  předmětem

                                                 0 plnění

                                                       Není
                                                    předmětem

                                                      plnění

                                                 0
Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže  zk. m.        Není
spodní stavby a/nebo NK měřením v          hod      předmětem
destruktivní sondě vč. odborné sanace        ks
sanačními originálními hmotami dle T P a TL              plnění
výrobce hmoty,                  kus MZ
Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN   kus  0
1337-10, čl. 5, s fotodokumentací každého      kus
ložiska                       kus    Není
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů    kus
podle ČSN EN 1337-10, čl. 6, s                předmětem
fotodokumentací každého ložiska           hod
Diagnostický průzkum povrchového mostního         0 plnění
závěru na mostě , s měřením nerovností ve      hod
vozovkové části, rozměrů spár a odchylek     zk. m.   Není
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch,    hod
do protokolu dle TP 86 + fotodokumentace     zkušební   předmětem
                          místo
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ        0 plnění
metodou
                                  Není
Stanovení pevnostních charakteristik oceli          předmětem
betonářské výztuže destruktivní vč. odběru
vzorku a odborné reprofilace otvoru po              plnění
vyjmutí vzorku sanačními originálními
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty             0

Stanovení únosnosti kotev v betonu              Není
destruktivně vytrhávací zkouškou na
konstrukci, do 30 kN                     předmětem
Stanovení únosnosti kotev v betonu
destruktivně vytrhávací zkouškou na            0 plnění
konstrukci, do 200 kN
Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných             Není
spojů korozí, provozním poškozením - zjištění         předmětem
stávajícího stavu vč. porovnání s DSPS, měření
tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s             plnění
dokumentací - posudek osobou s kvalifikací
IWE, EW Edle TKP 19                    0

Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní            Není
ochrany dle platných norem ve smyslu TKP 19
B) - posudek korozního specialisty              předmětem

Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže v      0 plnění
ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně
elektromagnetickou nebo radarovou metodou           Není
jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví
lineární interpolací nebo extrapolací             předmětem
Podrobná prohlídka sloupků, prohlídka vnitřku
uzavřených dutin sloupů, vzpěr, trapézových        0 plnění
výztuh -endoskopie nebo kamerová prohlídka
                                  Není
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení            předmětem
pasportu poruch dle TP82 a TP87 v jednom
jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná            plnění
krajnice)
                              0

                               Není

                               předmětem

                              0 plnění

                                    Není
                                 předmětem

                                   plnění

                              0

                                    Není
                                 předmětem

                                   plnění

                              0

                                    Není
                                 předmětem

                                   plnění

                              0
    Nedestruktivní stanovení skladby vrstev            Není
    vozovkového souvrství na mostě - např.
    radarem v podélném řezu délky 30m          řez   předmětem
    Destruktivní stanovení skladby vozovkového
    souvrství na vývrtech průměru 50 -100 mm,     vývrt  0 plnění
    délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy
    sondy, včetně tlouštěk vyrovnávacích a       sonda        Není
    spádových vrstev na povrchu NK, popisu jádra           předmětem
    formou protokolu + fotodokumentace včetně     zkušeb.
    opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve    místo       plnění
    smyslu ČSN 73 6242
                             zkušeb. 0
    Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x    místo
    0,5 m pro stanovení příčin a rozsahu poruch     hod        Není
    mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího              předmětem
    betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč.      km
    opravy vozovkových vrstev ve smyslu ČSN 73     sada        plnění
    6242                        hod
    Stanovení ploch delaminace vrstev          hod  0
    vozovkového souvrství vč. izolačního systému a   hod
    ev. i betonové mostovky termovizní metodou               Není
    na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např.   ks      předmětem
    poruchové místo v okolí mostního závěru a
    pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti               plnění
    mostu (plocha 300 m2)
                                  0
    Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou
    laser scanu ze stativu (střední chyba měření            Není
    max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na           předmětem
    délku 30 m (např. poruchové místo v okolí
    mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo             plnění
    přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)
                                  0
    Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí
    mostu (např. kopané sondy pro odhalení táhel            Není
    atd.).                            předmětem
    Pojízdná laboratoř (3 cesty á 300)
                                     plnění
    Fotodokumentace
                                   Není
2 Zpracování výstupů
    Vyhodnocení průzkumu, studium archivní             předmětem
    dokumentace pokud není součástí zakázky i
    prohlídka, zákres do výkresů (schéma            0 plnění
    poškození, průsaků atd.), stanovení příčin
    závad včetně všech závad z prohlídky              Není

    Návrh doporučení pro sanace s odhadem             předmětem
    životnosti autorizovaným inženýrem
    Vypracování protokolu o provedeném             0 plnění
    průzkumu
                                   Není
    Reprografie
3 Zaměření                              předmětem

                                   plnění

                                  0

                                   Není

                                   předmětem

                                  0 plnění

                                  0 Není

                                   předmětem

                                   plnění

                                   Není

                                   předmětem

                                  0 plnění
  Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v

  terénu, přesné rozměry tvaru, Zpracování                                       Není
                                               hod          předmětem

  protokolu z měření, Vypracování přehledných                                     plnění

  výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez,

  příčný řez, pohledy na křídla)                                     0

  Dopravní opatření - lokální omezení                                       Není

4A                            den                            předmětem

                                                      0    plnění

  Dopravní opatření - celkové uzavření                                      Není

4B                            den                            předmětem

                                                      0    plnění

  Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena                                    Není

5 zharnuje oragnizační zajištění včetně zatížení,     ks                            předmětem

  podklady a vlastní provedení)                                     0    plnění

  Celkem bez DPH (část D) - diagnostický průzkum mostů - část ocelové                  0

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů

E Přepočet zatížitelnosti

          Název             odhadova
                          ná četnost m.j. cena za m.j. CENA celkem
                          jednotek

  Podle diagnostického průzkumu přepočet        hod

  zatížitelnosti                                             0

  Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatížitelnosti                           0

F Prohlídky mostů                 počet m.j. cena za m.j. CENA celkem

                   Název     131  ks                    4 600  602 600
                           42
1 Běžná prohlídka mostu               33  ks                    5 600  235 200
                           15
    most s délkou přemostění < 10 m        6  ks                    7 600  250 800
    most s délkou přemostění 10 až 20 m      7
    most s délkou přemostění 20 až 50 m      1  ks                    10 000 150 000
    most s délkou přemostění 50 až 90 m     40
    most s délkou přemostění 90 až 150 m       ks                    15 000 90 000
    most s délkou přemostění 150 až 250 m
    most s délkou přemostění 250 až 400 m       ks                    20 000 140 000
    velké mosty nad 400 a atypická řešení
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu            ks                    30 000 30 000

    most s délkou přemostění < 10 m          hod                   850   34 000

    most s délkou přemostění 10 až 20 m                                     Není

    most s délkou přemostění 20 až 50 m        ks                        0 předmětem

    most s délkou přemostění 50 až 90 m                                     plnění

    most s délkou přemostění 90 až 150 m                                    Není

                             ks                        0 předmětem

                                                          plnění

                                                          Není

                             ks                        0 předmětem

                                                          plnění

                                                          Není

                             ks                        0 předmětem

                                                          plnění

                                                          Není

                             ks                        0 předmětem

                                                          plnění
                                              ks           Není
most s délkou přemostění 150 až 250 m
                                                    0 předmětem
                                              ks
most s délkou přemostění 250 až 400 m                                       plnění
                                                          Není
    velké mosty nad 400 a atypická řešení        hod
3 Prohlídka propustku                                         0 předmětem

    propustek s celkovou délkou < 10 m                                    plnění
    propustek s celkovou délkou 10 až 30 m
                                                          Není

                                                    0 předmětem

                                                         plnění

                        54     ks                 3 700   199 800
                                                5 700  3 243 300
                        569    ks
                                                 500        0
    propustek s celkovou délkou 30 až 90 m       ks                                 Není
    Ověření aktuálnosti a studium archivní                                      předmětem

4 dokumentace objektu                                                    plnění

                        120    hod                     60 000

Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů                               5 035 700

    Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku,
G provedení zkoušek a měření

         Název             počet   m.j.                cena za m.j. CENA celkem

žebřík                     118    hod                 150   17 700
                                                       0
lešení                           hod                        0        Není
                                                             předmětem
metody technického lezení ve výškách a nad
                                                               plnění
volnou hloubkou                      hod                                Není
                                                             předmětem
                                                               plnění

Zpřístupnění mostu plošina malá pod       20     den                 6 500  130 000
prohlíženým mostem
Zpřístupnění mostu plošina velká na            den                           Není
prohlíženém mostě, pronájem plošiny ŘSD
                                                    0 předmětem

                                                         plnění

Zpřístupnění mostu plošina velká na       12     den                     186 000
prohlíženém mostě, pronájem plošiny
zahraničí                                           15 500
asistence plavidla pro prohlížení nad vodní
plochou                          den                         0       Není
                              hod                         0    předmětem
Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody
                                                    333 700        plnění
                                                               Není
                                                             předmětem
                                                               plnění

Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a spodní stavby

H Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků dle metodického
    pokynu pro sledování výškvého přetvoření mostů- Příkaz PŘ 3/2014

         Název             počet   m.j. cena za m.j. CENA celkem

1 Geodetické zaměření - přípravné práce          hod                           Není

Zaměření polohy 1 bodu ve směru x,y,z, střední       ks                     0 předmětem

chyba měření 2 mm, i-tá etapa                                           plnění

                                                          Není

                                                    0 předmětem

                                                         plnění
  Výškové zaměření 1 nivelační značky -            ks                       Není
  přesnost měření dle metodického pokynu, i-tá        hod
  etapa                            kpl                0 předmětem
  Vyhodnocení včetně vyhotovení geodetického       pole navíc
  protokolu, vložení do systému pro hospodaření                               plnění
  s mosty BMS
  Projekt sledování mostu - posunů a průhybů                                 Není
  (ocenit pro 3 - polový most) včetně návrhu
  vztažného systému                                       0 předmětem

  Příplatek pro projekt sledování mostu pro delší                              plnění
  mosty - více polí
                                                       Není
                                               ks
  Nová nivelační značka na konstrukci                              0 předmětem

  Vyhodnocení plošného přetvoření nosné         kpl                        plnění

  konstrukce                                                 Není

  Výměna stávající nivelační značky na          ks                   0 předmětem

  konstrukci                                                plnění
                                                       Není
  Kontrola a očištění stávájící nivelační značky     ks
                                                 0 předmětem
  na konstrukci
                                                       plnění
2 Dopravní opatření                   den                         Není

  Celkem bez DPH (část H) - geodetické sledování posunů                     0 předmětem

                                                       plnění
                                                       Není

                                                 0 předmětem

                                                       plnění
                                                       Není

                                                 0 předmětem

                                                       plnění
                                                       Není

                                                 0 předmětem

                                                       plnění

                                                 0
 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti SHP TS s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50,
619 00 Brno, IČO: 28342771, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl C, vložka 62512,
jako vedoucí společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na
diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních
objektů, zatěžovacích zkoušek mostů", ev. č. 01ST-000575,
čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

                                                      SH P T S s.r.o
                                                        jednatel

' - • l !! 11 I V , I . . i '■ 1)' ' f H.i i '>111          ii • ■ t i ;i' i : . . ; ' i i; ■ i 11 \
           !<.    : ,i !
                           , i .. 4 'til i i' v u; l •' i' ■':,‘á•(

                           ir 1 v h v i ... i* '•> i 1
 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já , níže podepsaný statutární zástupce společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o., se sídlem
Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO: 18827527, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558,
jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacich zkoušek mostů", ev. č. 01ST-000575,
čestné prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

                                                    oirasKy, nusiy a panneri s.r.o.
                                                 jednatel
 ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společností Mostní a silniční, s.r.o., se sídlem Havlíčkova
72, 602 00 Brno, IČO: 26274337, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl C, vložka 41220,
jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,

čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které
se vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Brně dne 8.12.2021

                                               Mostní a silniční, s.r.o.
                                               jednatel
   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU
                      ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., se sídlem
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 42767377, která je zapsaná v
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,
jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rámci „Rámcové dohody na diagnostiku
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů“, ev. č. 01ST-000575,
čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle či. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se
vztahují ke všem mostům, které jsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky.

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Ostravě dne 8.12.2021

                                           ■' předseda představenstva
   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O NEEXISTENCI STŘETU
                     ZÁJMŮ

Já, níže podepsaný statutární zástupce společnosti 4bridges s.r.o., se sídlem Slunná 541/27, Střešovice,
162 00 Praha 6, IGO: 07497032, kteráje zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Praze, oddíl C, vložka 302031
jako společník společnosti uchazeče o veřejnou zakázku v rám ci,Rámcové dohody na diagnostiku
mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů,
zatěžovacích zkoušek mostů" ev. č. 01ST-000575,

Čestně prohlašuji, že neexistují střety zájmů dle či. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se
vztahují ke všem mostům, kteréjsou předmětem Smlouvy zadávané Dílčí veřejné zakázky,

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech
následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 8.12.2021

In ;
jednatel

     /lh riH n o c c r

     162 00 Praha 6- Střeíovfce
     IČ: 074 97 032
     ID datové schránky; r3xks7k
     www.4brfdfes.cz