Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19029907: Smlouva o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem

Příloha Smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            7194/UCV/2021-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6814/2021-UCVM

Ředitelství silnic a dálnic ČR
státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha,
které zastupuje Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov Ředitelství silnic a dálnic ČR,
IČO: 65993390
(dále jen „předávající“),

a

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná PhDr. Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění,
IČO: 69797111
(dále jen „přejímající“),

uzavírají podle ustanovení § 55 odst. 3 a § 19b zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZMS“), tuto

                      SMLOUVU

     o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu

                      č. 151/2021

                               Čl. I

  Česká republika je na základě nabývacích titulů uvedených v Příloze č. 1 bod 1 této smlouvy
  vlastníkem níže uvedeného majetku a předávající je příslušný hospodařit s tímto majetkem
  podle ustanovení § 9 ZMS:
  Pozemek:
  • parcela číslo 378/7 o výměře 172 m², ostatní plocha, jiná plocha, hodnota v účetnictví

     51.600,00 Kč
  • parcela číslo 380/4 o výměře 39 m², ostatní plocha, jiná plocha, hodnota v účetnictví

     11.700,00 Kč
  • parcela číslo 380/5 o výměře 60 m², ostatní plocha, jiná plocha, hodnota v účetnictví

     18.000,00 Kč
  • parcela číslo 6966/1 o výměře 2588 m², ostatní plocha, manipulační plocha, hodnota

     v účetnictví 776.400,00 Kč
  • parcela číslo 6966/2 o výměře 3349 m², ostatní plocha, manipulační plocha, hodnota

     v účetnictví 1.004.700,00 Kč
  zapsané na listu vlastnictví č. 13782 pro katastrální území Most II, obec Most v katastru
  nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Most
  (dále jen „předávaný majetek“).

                                1
                               Čl. II.

1. Předávající předávaný majetek nepotřebuje k plnění svých úkolů a rozhodl o jeho trvalé
  nepotřebnosti rozhodnutím ze dne 18. 10. 2021 č. j. RSD-538174/2021-1. Předávající
  současně prohlašuje, že žádná organizační složka státu a žádná státní organizace
  v působnosti Ministerstva dopravy ani toto ministerstvo předávaný majetek nepotřebuje převzít.
  Z tohoto důvodu předává přejímajícímu příslušnost hospodařit s majetkem ve smyslu
  ustanovení § 19b ZMS.

2. Předávající předává přejímajícímu předávaný majetek se všemi součástmi, tj. trvalým travním
  porostem a náletovými, plevelnatými dřevinami. Změna příslušnosti hospodařit s předávaným
  majetkem nastává dnem podání návrhu na zápis změny příslušnosti hospodařit ve prospěch
  přejímajícího u příslušného katastrálního úřadu.

                               Čl. III.

Předávaný majetek ve smyslu ustanovení § 19b ZMS přebírá přejímající bezúplatně.

                              Čl. IV.

1. Předávající nepředává přejímajícímu žádnou stavebně technickou dokumentaci
  k předávanému majetku.

2. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není vedeno žádné soudní řízení.

3. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není vedeno žádné správní řízení.

4. Předávající prohlašuje, že ohledně předávaného majetku není uzavřena žádná smlouva
  o nájmu ani smlouva o pachtu.

5. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen žádným věcným právem.

6. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek neužívá žádná osoba bez právního důvodu.

7. Předávající prohlašuje, že mu není známo, že by ohledně předávaného majetku byl uplatněn
  restituční nárok.

8. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek nepodléhá žádnému zvláštnímu zákonnému
  režimu.

9. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen vedením inženýrských sítí.

10. Předávající prohlašuje, že předávaný majetek není zatížen ekologickou zátěží.

11. Předávající prohlašuje, že k předávanému majetku nevznikly žádné pohledávky a přejímající
  žádné nepřebírá.

12. Předávající prohlašuje, že na předávaném majetku neváznou žádné další právní ani jiné vady,
  že na tento majetek nebyl zpracován privatizační projekt a není určen k privatizaci a že předal
  přejímajícímu veškerou dokumentaci, která s předávaným majetkem souvisí.

13. Předávající upozorňuje přejímajícího na skutečnost, že na LV č. 13782 k. ú. Most II je sice i ve
  vztahu k předávanému majetku zapsán údaj o zahájení exekuce, ale inhibitorium se podle
  § 44a odst. 5 zákona č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
  řád) a o změně dalších zákonů, v platném znění, nepoužije, je-li povinným stát.

                                2
                               Čl. V.

V souvislosti s předávaným majetkem nepřevádí předávající přejímajícímu finanční prostředky
a prohlašuje, že žádné finanční prostředky nemá k předávanému majetku ve svém rozpočtu výdajů
alokovány.

                              Čl. VI.

1. Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem
  č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
  smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3. Přejímající zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu,
  nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
  tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a
  zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

5. Reálná hodnota předávaného majetku nebyla předávajícím určena.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro předávajícího,
  jeden pro přejímajícího a jeden pro příslušný katastrální úřad.

7. Předávající a přejímající se dohodli, že návrh na zápis změny příslušnosti hospodařit podle této
  smlouvy podá u katastrálního úřadu přejímající.

8. Fyzické předání a převzetí předávaného majetku se neuskuteční.

V Chomutově dne 7. 1. 2022                     V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2021
Ředitelství silnic a dálnic ČR
                                  Česká republika - Úřad pro zastupování
                                  státu ve věcech majetkových

...............................................................   ...............................................................
     Ing. Martin Vidimský                         PhDr. Marie Ševelová

     ředitel Správy Chomutov                     ředitelka Územního pracoviště
   Ředitelství silnic a dálnic ČR                        Ústí nad Labem

Příloha:
Příloha č. 1 ke Smlouvě o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu
č. 151/2021

                                 3
7194/UCV/2021-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6814/2021-UCVM

              Příloha č. 1 ke Smlouvě

   o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 151/2021
                    č. j. UZSVM/UCV/6814/2021-UCVM

Předávající předává a přejímající přebírá níže uvedené dokumenty:

  1. Nabývací tituly
     − List vlastnictví č. 13782

  2. Dokumenty prokazující příslušnost předávajícího hospodařit s majetkem
     − ŘSD ČR – Rozhodnutí o nepotřebnosti majetku státu č. j. RSD-538174/2021-1 ze dne
       18. 10. 2021

  3. Stavebně technická dokumentace
  4. Dokumenty k soudním řízením
  5. Dokumenty ke správním řízením
  6. Dokumenty k nájemním a pachtovním smlouvám
  7. Dokumenty k zatížení nemovité věci věcným právem
  8. Dokumenty k užívání předávaného majetku bez právního důvodu
  9. Dokumenty k uplatněným restitučním nárokům
  10. Dokumenty ke zvláštnímu režimu nakládání s předávaným majetkem
  11. Dokumenty k zatížení nemovité věci vedením inženýrských sítí
  12. Dokumenty k ekologické zátěži na předávaném majetku
  13. Ostatní dokumenty související s předávaným majetkem

     − ŘSD ČR – inventární karty majetku
     − Nabídka majetku státu
     − Nabídka majetku státu organizačním složkám v působnosti Ministerstva dopravy
     − Protokol o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených na výdaje r. 2021

V Chomutově dne 7. 1. 2022                    V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2021
Ředitelství silnic a dálnic ČR
                                 Česká republika - Úřad pro zastupování
                                 státu ve věcech majetkových

............................................................... ...............................................................
     Ing. Martin Vidimský                       PhDr. Marie Ševelová

    ředitel Správy Chomutov                    ředitelka Územního pracoviště
   Ředitelství silnic a dálnic ČR                       Ústí nad Labem
7194/UCV/2021-UCVM
Čj.: UZSVM/UCV/6814/2021-UCVM

  Protokol o vzájemném přesunu rozpočtových prostředků určených
               na výdaje pro rok 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR
státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha,
které zastupuje Ing. Martin Vidimský, ředitel Správy Chomutov Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO: 65993390
(dále jen „předávající“)

a

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná PhDr. Marie Ševelová, ředitelka Územního pracoviště Ústí nad Labem,
na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019 v platném znění
IČO: 69797111
(dále jen „přejímající“)

V souvislosti s předáním nemovitého majetku:

  Pozemek,    Výměra m2 Druh pozemku      Způsob využití   Způsob ochrany
   p. č.                      jiná plocha        /
                            jiná plocha        /
  378/7      172        ostatní plocha

  380/4      39        ostatní plocha

  380/5      60        ostatní plocha jiná plocha    /

  6966/1     2588       ostatní plocha manipulační plocha /

  6966/2     3349       ostatní plocha manipulační plocha /

v k. ú. Most II na základě Smlouvy o předání majetku a o změně příslušnosti hospodařit
s majetkem státu č. 151/2021, č.j. UZSVM/UCV/6814/2021-UCVM uzavřené mezi předávajícím
a přejímajícím budou ve prospěch přejímajícího převedeny rozpočtové prostředky na výdaje
v roce 2021 dle následujícího rozpisu:

a) Mzdové a související výdaje:

Počet převáděných zaměstnanců: 0

  Název rozpočtové položky     Výdaje v celoročním        Výdaje v poměrném
                    vyjádření (v Kč)           vyjádření *)

                                         (v Kč)

5011 – Platy zaměstnanců v PP            0           0

5021 – Ostatní osobní výdaje             0           0

5031 – Povinné pojistné na sociální         0           0

zabezpečení a SPZ
5032 – Povinné pojistné na veřejné                0                0

zdravotní pojištění

5342 – Převod FKSP                        0                0

Celkem                              0                0

*)Poměrné vyjádření – rozumí se výdaje za období od data změny příslušnosti hospodařit

s majetkem do konce daného rozpočtového roku.

b) Ostatní výdaje s výjimkou mzdových a souvisejících výdajů:

     Název rozpočtové položky (v                 Výdaje     Výdaje
    případě příspěvkové organizace              v celoročním   v poměrném
                                 vyjádření (v Kč) vyjádření *)
        věcné určení částky)

                                          (v Kč)

           x                       0       0

           x                       0       0

           x                       0       0

           x                       0       0

           Celkem                     0       0

*)Poměrné vyjádření – rozumí se výdaje za období od data změny příslušnosti hospodařit
s majetkem do konce daného rozpočtového roku.

Výdaje v celoročním vyjádření budou použity jako základna pro rozpočtové opatření v roce následujícím
po převodu majetku. Při tomto postupu je vycházeno z ustanovení § 3 vyhlášky č. 133/2013 Sb. a z předpokladu, že
vzhledem k termínu uskutečnění převodů majetků strana předávající neuplatnila v návrhu rozpočtu roku následujícího
po převodu majetku požadavek na snížení rozpočtu a strana přejímající neuplatnila shodně požadavek na jeho
navýšení.

Převod finančních prostředků bude proveden rozpočtovým opatřením, o jehož schválení
současně nepožádají předávající a přejímající. Tento protokol bude podkladem a zároveň i
přílohou rozpočtového opatření v informačním systému státní pokladny.

Předávající svým podpisem stvrzuje správnost uvedených údajů o převáděných finančních
objemech.

Tento protokol se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden je určen pro předávajícího, dva
pro přejímajícího.

V Chomutově dne 7. 1. 2022                    V Ústí nad Labem dne 3. 12. 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR                  Česká republika - Úřad pro zastupování
                                 státu ve věcech majetkových

............................................................... ...............................................................
     Ing. Martin Vidimský                       PhDr. Marie Ševelová

    ředitel Správy Chomutov                    ředitelka Územního pracoviště
   Ředitelství silnic a dálnic ČR                       Ústí nad Labem