Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19071291: Smlouva o podpoře

Příloha 2115041651.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Rokycany

         SMLOUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY POJIŠTĚNÍ
                          č. 2115041651

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.,
    se sídlem Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín,
    IČO: 492 41 494,
    společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
    v oddílu B, vložce č. 2130,
    společnost zastupuje Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck, předseda představenstva
                                                  (dále jen „Fond“)

a

Liblínský statek, s.r.o.
     Chockov 13, Břasy, PSČ 33824
     IČO: 25212788
     společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v
     oddílu C, vložce č. 9151
     společnost zastupuje Bernhard Johann Huber, jednatel

                               (dále jen „Žadatel“)

(dále také společně „Smluvní strana“ nebo „Smluvní strany“)

                 uzavírají níže uvedeného dne tuto

Smlouvu o poskytnutí finanční podpory pojištění

                      (dále jen „Smlouva“)
              podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.

                     Článek I.
              DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1 Definice. Níže uvedené termíny této Smlouvy mají význam definovaný v tomto
     odstavci 1.1:

„Fond“       je definován v záhlaví této Smlouvy a znamená společnost
          Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., se sídlem
          Sokolovská 394/17, PSČ 186 00, Praha 8 - Karlín,
          IČO: 492 41 494;

„Občanský zákoník“

nebo „ObčZ“     znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

          znění;

„Podpora“      znamená plnění Fondu podle této Smlouvy, kterým je Úhrada části

              Č.j. 120319/2021, strana 1
„Příslušný rok“ nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného a) plodin,
         b) speciálních plodin nebo c) hospodářských zvířat, ve smyslu
         Zásad;

         je definován v Zásadách a znamená rok, ve kterém se žádost o
         finanční podporu pojištění podává a pro který bylo uhrazeno
         pojistné na pojištění plodin anebo hospodářských zvířat na ztráty
         způsobené riziky definovanými v Zásadách;

„Rozhodnutí“   Znamená jednostranné právní jednání Fondu, kterým Fond
         rozhodne o výši podpory a o podprogramu, v jehož rámci bude
         poskytnuta Žadateli Podpora;

„Zásady“     znamená Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění
         Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. č.j.
         PGRLF, a.s. 53434/2017, ve znění Výkladového listu ze dne
         1. 8. 2018 a

„Žadatel“    je definován v záhlaví této Smlouvy a znamená Liblínský statek,
         s.r.o. se sídlem Chockov 13, , Břasy, PSČ 33824 IČO: 25212788

1.2 Členění Smlouvy. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení nadpisů
     je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo
     výklad této Smlouvy. Výrazy „tato Smlouva“, „této Smlouvy“, „podle této Smlouvy“
     a výrazy jim obdobné se týkají této Smlouvy a nikoliv jakéhokoliv konkrétního článku
     či odstavce či jiné části této Smlouvy, a zahrnují jakoukoliv smlouvu nebo dokument
     doplňující či rozšiřující tuto Smlouvu. Pokud to není v rozporu s předmětem
     či kontextem této Smlouvy, odkazy v této Smlouvě na články a odstavce představují
     odkazy na články a odstavce této Smlouvy.

1.3 Významy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak,
     slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy
     vyjadřující osoby zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

1.4 Odkazy na zákony a jiné odkazy. Všechny odkazy v této Smlouvě na zákony budou
     vykládány jako odkazy na zákony v platném a účinném znění a všechny odkazy v této
     Smlouvě na části, články, odstavce a přílohy budou vykládány jako odkazy na části,
     články, odstavce a přílohy této Smlouvy.

                           Článek II.
                       PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Závazek Fondu. Fond se zavazuje, že za níže dohodnutých podmínek poskytne
     Žadateli finanční podporu pojištění na Příslušný rok, a to v souladu se Zásadami a
     touto Smlouvou.

         Č.j. 120319/2021, strana 2
2.2 Závazek Žadatele. Žadatel se zavazuje, že bude plnit veškeré povinnosti, které mu
     uloží tato Smlouva a Zásady.

                           Článek III.
                           PODPORA

3.1 Podpora. Podporou pojištění se rozumí jednorázová úhrada části nákladů
     prokazatelně vynaložených na platbu:
                        a) pojistného plodin

      ve smyslu Zásad.

3.2 Povinnost řídit se Zásadami. Podpora pojištění bude poskytnuta v souladu se
     Zásadami, kterými je Žadatel povinen se řídit. Pokud se Žadatel nebude řídit
     Zásadami a dojde z jeho strany k jejich závažnému porušení, bude to opravňovat
     Fond k postupu dle článku VII této Smlouvy.

3.3 Výše podpory. Výše podpory záleží na programu, případně podprogramu, v jehož
     rámci bude podpora přiznána.
     (a) v případě pojistného plodin se podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených
       s pojištěním plodin pohybuje v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných
       uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin na Příslušný rok;
     (b) v případě pojistného plodin se podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených
       s pojištěním plodin pohybuje v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných
       uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin na Příslušný rok; a
     (c) v případě podpory chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním
       hospodářských zvířat se pohybuje v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných
       uhrazených nákladů na pojištění hospodářských zvířat na Příslušný rok;

3.4 Stanovení konkrétní výše Podpory a rozhodnutí o programu, případně podprogramu.
     Konkrétní výši Podpory stanoví Fond Rozhodnutím, ve kterém rozhodne na základě
     údajů poskytnutých Žadatelem uvedených níže v Čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy o tom,
     v rámci jakého Programu, případně podprogramu bude Podpora přiznána.
     Rozhodnutí Fondu o konkrétní výši Podpory závisí na rozhodnutí o programu,
     případně podprogramu, na základě kterého bude Podpora přiznána.

3.5 Doručení Rozhodnutí. Fond se zavazuje, že Rozhodnutí doruč í Žadateli nejpozději do
     30 pracovních dnů od dne, kdy se Fond usnese na Rozhodnutí. Doručuje se na
     adresu Žadatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo na jinou doručovací adresu,
     kterou Žadatel sdělí Fondu, nebo prostřednictvím datové schránky nebo na
     emailovou adresu Žadatele liblinsky.statek@gmail.com nebo na jinou emailovou
     adresu, kterou Žadatel sdělí Fondu. V souladu s ustanovením § 573 ObčZ se má za
     to, že Rozhodnutí zaslané Fondem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb
     je doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.

                         Č.j. 120319/2021, strana 3
3.6 Žadatel tímto prohlašuje, že jím uváděná emailová adresa pro komunikaci v této
     smlouvě je emailovou adresou náležející Žadateli a Žadatel si výslovně přeje a
     souhlasí se zasíláním korespondence druhou smluvní stranou, tj. Fondem. Veškeré
     dokumenty zasílané prostřednictvím emailové formy komunikace na emailovou
     adresu Žadatele budou podepsány k tomu oprávněnými pracovníky Fondu, kteří
     zároveň připojí k odesílanému emailu a zasílanému dokumentu druhé smluvní straně
     své elektronické podpisy (kvalifikované elektronické podpisy). Veškeré okolnosti
     způsobující nemožnost verifikace důvěryhodnosti obdrženého elektronického podpisu
     na straně příjemce komunikace – Žadatele či nenahlášení změny emailové adresy
     Žadatele či zaslání dokumentace Fondem na poslední známou emailovou adresu
     Žadatele, jejíž změna nebyla nahlášena s odezvou, že příjemce (emailová adresa
     příjemce) neexistuje, jdou k tíži Žadatele.

3.7 Námitka proti Rozhodnutí a odstoupení od Smlouvy. V případě, že Žadatel nebude
     souhlasit s Rozhodnutím, má právo proti Rozhodnutí podat odůvodněnou písemnou
     námitku, případně od této Smlouvy odstoupit do 30 (třiceti) pracovních dnů od
     doručení Rozhodnutí. Aby byla námitka nebo odstoupení účinné, musí oznámení o
     odstoupení od smlouvy doručit písemně na adresu Fondu, a to nejpozději ve lhůtě
     pro odstoupení. Doručenou námitku proti Rozhodnutí Fond do 60 (šedesáti) dnů od
     doručení projedná a Žadateli sdělí své usnesení. Při doručování usnesení Fondu
     k námitce proti Rozhodnutí se postupuje ve smyslu Čl. III. odst. 3.5. V případě
     odstoupení od této Smlouvy bude Fond postupovat dle Čl. VII. odst. 7. 2.

                           Článek IV.
                   PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ

4.1 Závazky Žadatele. Žadatel se zavazuje, že nejpozději do 30. 10. Příslušného roku, ve
     kterém má být poskytnuta Podpora doručí nebo doloží:
     (i) doklady prokazujíc í rozsah pojištění na Příslušný rok (např. předpis pojistného
          pro Příslušný rok nebo strukturovaný výpis z pojistné smlouvy);
     (ii) soupis pojištěných plodin nebo zvířat;
     (iii) v případě podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění plodin poslední
          platný dodatek pojistné smlouvy u pojištění plodin;
     (iv) v případě podání žádosti o poskytnutí podpory na pojištění zvířat všechny
          platné dodatky vztahující se k Příslušenému roku;
     (v) v případě, že pojišťovna vystavuje rekapitulaci stavu rekapitulaci stavu;
     (vi) doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (např. výpisy z
          bankovního účtu); a
     (vii) potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na
          příslušný rok, a to buď v podobě originálu, nebo úředně ověřené kopie.

4.2 Žadatel se zavazuje doručit nebo doložit potvrzení o bezdlužnosti vůči institucím
     vyjmenovaným touto Smlouvou či Zásadami (zejména České správě sociálního
     zabezpečení, Finančnímu úřadu či Zdravotním pojišťovnám, vůči kterým má Žadatel
     povinnost hradit pojistné), a to v případě, že byl k doložení uvedených potvrzení o
     bezdlužnosti Fondem vyzván.

                         Č.j. 120319/2021, strana 4
4.3 Zamezení dvojího předložení dokumentů. Pokud Žadatel dokumenty uvedené shora
     v tomto Čl. IV. odst. 4.1 bodech (i) až (vii) předložil společně se žádostí o poskytnutí
     Podpory a nedošlo k jejich změně, nemusí Žadatel uvedené dokumenty opětovně
     předkládat.

4.4 Sankce za neposkytnutí dokumentů. Pokud dokumenty uvedené shora v tomto Čl. IV.
     odst. 4.1 bodech (i) až (vii) a bodu 4.2 nebudou Žadatelem předloženy do
     30. 10. Příslušného roku nebo ve lhůtě stanovené ve výzvě Fondu k doložení
     dokumentů podle bodu 4.2., Fond Podporu na Příslušný rok neposkytne.

                           Článek V.
                  SPLATNOST PODPORY POJIŠTĚNÍ

5.1 Splatnost. Fond poskytuje Podporu pojištění zpětně, a to jednorázově v souladu se
     Zásadami.

5.2 Bezhotovostní převod. Podpora pojištění se poskytuje převodem na bankovní účet
     Žadatele uvedený v žádosti o podporu. Žadatel tímto prohlašuje, že jím uváděný účet
     v žádosti o podporu je účtem žadatele.

5.3 Přepočet podpory. Výše Podpory bude u pojistného uhrazeného v EUR vypočtena
     aktuálním kurzem ČNB k datu podání žádosti o podporu.

5.4 Jednostranné započtení. Strany se dohodly, že pouze Fond je oprávněn
     jednostranně započítávat jakékoliv vzájemné závazky vzniklé mezi Žadatelem a
     Fondem.

                           Článek VI.
                      POVINNOSTI ŽADATELE

6.1 Pravdivost. Žadatel je odpovědný za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti
     o podporu, čestných prohlášeních, přílohách a dalších podkladech, na základě
     kterých byla uzavřena tato Smlouva a poskytnuta a vypočtena Podpora, jež jsou
     uvedeny zejména v Čl. IV. odst. 4.1 této Smlouvy, jsou úplné a pravdivé. Žadatel je
     povinen uchovávat veškeré dokumenty týkající se poskytnuté Podpory, a to nejméně
     po dobu 10 (deseti) let od podání žádosti o podporu.

6.2 Umožnění kontroly. Žadatel je povinen Fondu, jeho zástupcům či kontrolním
     institucím vyjmenovaným v Zásadách, umožnit kontrolu dodržování veškerých jeho
     povinností vyplývajících mu ze Smlouvy nebo ze Zásad a kontrolu pravdivosti,
     úplnosti a aktuálnosti skutečností uvedených v dokumentech předaných Fondu před
     uzavřením této Smlouvy, a to kdykoliv od podání žádosti o podporu, nejpozději však
     do 10 (deseti) let od vyplacení Podpory dle této Smlouvy. Žadatel je povinen
     poskytnout veškerou potřebnou součinnost, tj. zejména umožnit přístup do svých
     prostor, poskytnout veškeré vyžádané dokumenty nebo tyto dokumenty zaslat Fondu
     a poskytnout potřebná vysvětlení.

                         Č.j. 120319/2021, strana 5
6.3 Žadatel podpisem této Smlouvy také prohlašuje, že mu byly poskytnuty informace o
     zpracování osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 13 a 14 Nařízení Evropského
     parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob
     v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
     zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jakož i o
     dalších subjektech, které se na zpracování mohou podílet (Ministerstvo zemědělství
     České Republiky, Státní zemědělský intervenční fond, společnosti CRIF – Czech
     Credit Bureau, a.s., sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.,
     Evropská komise).

6.4 Žadatel je povinen na výzvu Fondu kdykoli v období od data podání žádosti o
     podporu do doby ukončení smluvního vztahu předložit potvrzení o bezdlužnosti vůči
     institucím vyjmenovaným touto Smlouvou či Zásadami. Žadatel je povinen na výzvu
     Fondu předložit veškeré dokumenty vyžadované Fondem a to nejpozději do 60
     (šedesáti) dnů ode dne doručení takové výzvy.

6.5 Žadatel je povinen na výzvu Fondu doložit skutečnosti uvedené v žádosti o podporu a
     všech jejích přílohách, včetně doložení splnění podmínky statusu malého a středního
     podniku ve smyslu Zásad, respektive relevantních právních předpisů, a to kdykoliv
     v období od data podání žádosti o podporu do 10 (deseti) let od vyplacení Podpory.
     Dokumenty je povinen předložit Fondu ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne doručení
     takové výzvy. Rozsah dokládaných skutečností, jakož i jejich konečné posouzení
     přísluší výlučně Fondu. Nedostatečné nebo neúplné doložení požadovaných dokladů,
     stejně tak jako zmeškání lhůty k jejich předložení, je důvodem pro neposkytnutí nebo
     vrácení Podpory ve smyslu Čl. 7 bodu 7.1. nebo 7.2. této Smlouvy.

                           Článek VII.
                       OPRÁVNĚNÍ FONDU

7.1 Neposkytnutí podpory v důsledku nepravdivých či neúplných informací. Fond je
     oprávněn bez jakéhokoli (předcházejícího či následného) upozornění Podporu
     Žadateli neposkytnout, pokud tato Smlouva byla uzavřena na základě nepravdivých
     nebo neúplných informací sdělených Fondu Žadatelem nebo informací, které se
     následně po uzavření Smlouvy ukázaly jako nepravdivé či neúplné anebo došlo ke
     změně podmínek pro získání podpory na straně Žadatele

7.2 Vrácení Podpory. Fond je oprávněn požadovat po Žadateli vrácení až celé, v souladu
     s touto Smlouvou vyplacené, Podpory v případě, že tato Smlouva byla uzavřena na
     základě nepravdivých nebo neúplných informací sdělených Fondu Žadatelem.
     Zároveň je Fond oprávněn požadovat po Žadateli vrácení až celé, v souladu s touto
     Smlouvou vyplacené Podpory v případě, že tato Smlouva byla uzavřena či Podpora
     byla vyplacena na základě informací sdělených Fondu Žadatelem, které se ukázaly
     jako nepravdivé nebo neúplné nebo došlo k porušení povinností Žadatelem nebo
     podmínek stanovených touto Smlouvou či Zásadami. Žadatel je povinen na základě
     výzvy Fondu vrátit Fondem stanovenou výši vyplacené Podpory, kterou na základě

                         Č.j. 120319/2021, strana 6
     této Smlouvy obdržel, a to včetně úroků stanovených dle práva Evropského
     společenství, a to nejpozději do 30 dnů od doručení písemné výzvy Fondu, na úč et
     Fondu, uvedený v písemné výzvě. Žadatel splní svoji povinnost vrátit celou
     vyplacenou Podporu a to včetně sankce (úroků stanovených dle práva Evropského
     společenství) řádně a včas, pokud bude příslušná částka v plné výši připsána na účet
     Fondu nejpozději poslední den splatnosti.

7.3 Informační povinnost Žadatele. Žadatel souhlasí s tím, aby Pojišťovna poskytla
     Fondu:
     a) kopii Pojistné smlouvy respektive Pojistky, a to včetně všech jejích změn a
     dodatků,
     b) informace o skutečnostech, které jakýmkoliv způsobem souvisejí s průběhem
     smluvního vztahu dle této Smlouvy.

7.4 Souhlas s poskytnutím informací. Žadatel souhlasí s tím, aby Fond poskytl Pojišťovně
     informace související s poskytnutím Podpory dle této Smlouvy.

                           Článek VIII.
                        Čestná prohlášení

8.1 Žadatel tímto výslovně prohlašuje, že k níže uvedenému datu nebyl vůči žadateli, ani
     vůči žádnému se žadatelem propojenému subjektu, tvořícímu se žadatelem jeden
     podnik, v návaznosti na rozhodnutí Komise o protiprávnosti a neslučitelnosti podpory
     s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl splacen.
     Pro účely této smlouvy a tohoto prohlášení se jedním podnikem rozumí veškeré
     subjekty, včetně subjektů zahraničních, které mezi sebou mají alespoň jeden
     z následujících vztahů:
     a) Jeden subjekt vlastní většinu hlasovacích práv, která náležejí akcionářům nebo
       společníkům v jiném subjektu
     b) Jeden subjekt má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího
       nebo dozorčího orgánu jiného subjektu
     c) Jeden subjekt má právo uplatňovat rozhodující vliv v jiném subjektu podle
       smlouvy uzavřené s daným subjektem, nebo dle ustanovení v zakladatelské
       smlouvě nebo ve stanovách tohoto subjektu
     d) Jeden subjekt, který je akcionářem nebo společníkem jiného subjektu, ovládá
       sám, v souladu s dohodou uzavřenou s jinými akcionáři nebo společníky daného
       subjektu, většinu hlasovacích práv, náležejících akcionářům nebo společníkům
       v daném subjektu.
     Subjekty, které mají jakýkoli vztah uvedený v písm. a) až d) prostřednictvím jednoho
     nebo více subjektů, jsou také považováni za jeden podnik. Podniky, které mají přímou
     vazbu na tentýž orgán veřejné moci (tj. obec, kraj apod.) a nemají žádný vzájemný
     vztah se za „jeden podnik“ nepovažují.

8.2 Žadatel prohlašuje, že všechny údaje uvedené v žádosti o podporu pojištění,
     v prohlášení o velikosti podniku a v dalších přílohách žádosti, jsou pravdivé,
     statutárním orgánem Žadatele nebo Žadatelem samotným byly zkontrolovány, a
     Žadatel tak splňuje všechny obecné podmínky pro poskytnutí Podpory, zejména pak

                         Č.j. 120319/2021, strana 7
     podmínky stanovené pro malý a střední podnik. Žadatel si je vědom právních
     následků případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů.

8.3 Žadatel prohlašuje, že mu není známo, že by k níže uvedenému datu byl na majetek
     žadatele prohlášen konkurs či vstoupil do likvidace, dále prohlašuje, že neprobíhá
     konkursní řízení nebo řízení vyrovnávací, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu
     zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona,
     nebo že nebyla na majetek žadatele nařízena exekuce.

8.4 Žadatel prohlašuje, že k níže uvedenému datu nemá nedoplatky vůči České správě
     sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu zemědělskému intervenčnímu
     fondu, Ministerstvu zemědělství, Státnímu pozemkovému úřadu nebo vůči zdravotním
     pojišťovnám. Dále poskytuje Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému
     fondu, a.s. souhlas s ověřením těchto skutečností u Státního zemědělského
     intervenčního fondu, Ministerstva zemědělství a Státního pozemkového úřadu.

8.5 Žadatel prohlašuje, že se seznámil se Zásadami pro poskytování finanční podpory
     pojištění prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického
     fondu, a.s. čj. PGRLF, a.s. 53434/2017 v platném znění, ve znění Výkladového listu
     ze dne 1. 8. 2018, včetně podmínek pro zařazení podniku mezi malé a střední
     podniky ve smyslu Přílohy č. I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 a že všechny
     podmínky pro poskytnutí podpory ke dni podpisu této Smlouvy splňuje.

                           Článek IX.
                     ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Rozhodné právo. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména
     příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

9.2 Promlčecí doba. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením § 630
     odst. 1 ObčZ se prodlužuje promlčecí doba veškerých práv vzniklých Fondu vůči
     Žadateli, která plynou z této Smlouvy, na dobu 10 (deset) let od okamžiku, kdy taková
     promlčecí doba počne běžet poprvé.

9.3 Vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou vyhotoveních
     s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží Fond a Žadatel.

9.4 Přílohy. Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
     Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním
     rolnickým a lesnickým fondem, a.s. č.j. PGRLF, a.s. 53434/2017, ve znění
     Výkladového listu ze dne 1. 8. 2018.

9.5 Platnost a účinnost. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma
     Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru Smluv. Smluvní
     strany berou na vědom í a výslovně souhlasí s tím, že úplné znění této Smlouvy,
     včetně identifikačních údajů Smluvních stran, bude v souladu se zákonem č.
     340/2015 Sb., o zvláštních podm ínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

                         Č.j. 120319/2021, strana 8
     těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněno v Registru
     smluv.

9.6 V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy bude považováno nebo se
     v budoucnu stane neplatným nebo nevymahatelným, nebude m ít taková neplatnost
     nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé této
     Smlouvy. Celá tato Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala
     příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení a práva a povinnosti Smluvních
     stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se zavazují, že taková ustanovení
     nahradí platnými a vymahatelnými ustanoveními, které by odpovídalo jejich smyslu a
     účelu.

9.7 Smluvní strany společně prohlašují, že se před podpisem seznámily s obsahem
     Smlouvy a souhlasí s ním, tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou vůli
     prostou jakéhokoli omylu a na jejich straně nejsou žádné překážky, které by bránily
     uzavření Smlouvy.

V Praze dne 10.01.2022                   V .................................... dne........................

......................................................... .........................................................
Mgr. Dipl.-Ing.sc.agr. Vladimír Eck                Bernhard Johann Huber
                                      jednatel
   předseda představenstva
                               Žadatel: Liblínský statek, s.r.o.
 Podpůrný a garanční rolnický
     a lesnický fond, a.s.

Č.j. 120319/2021, strana 9
                         čj. PGRLF, a.s. 53434/2017

            Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění
        Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

                           (dále jen „Zásady“)

                         Část A

                       Obecné podmínky

A.1. Podmínky pro získání podpory

A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba nebo subjekt, který splňuje podmínky
     uvedené v těchto Zásadách.

A.1.2. Žadatelem o podporu nebo Příjemcem podpory může být pouze taková osoba nebo subjekt,
     který zároveň splňuje tato kritéria:

   a) je podnikatelem podnikajícím v zemědělské výrobě podle § 420 zákona č. 89/2012 Sb.,
     občanský zákoník, v platném znění a § 2e zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
     pozdějších předpisů, zejména zákona č. 85/2004 Sb.;

   b) je malým nebo středním podnikem – tj. podnikem, který zaměstnává méně než 250 osob
     a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy
     nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25.
     června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují
     určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za
     slučitelné s vnitřním trhem);

   c) je zemědělským prvovýrobcem - zemědělskou prvovýrobou se rozumí produkce produktů
     rostlinné a živočišné výroby uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU. Příloha I Smlouvy
     o fungování EU je uvedena v těchto Zásadách v části C;

   d) na své jméno sjednal smluvní pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat na ztráty
     způsobené riziky definovanými v části B. 1. a/nebo B. 2. těchto Zásad a uhradil pojistné ve
     výši minimálně 1000,- Kč za pojištění plodin nebo hospodářských zvířat za Příslušný rok
     („Příslušný rok viz A.1.5.);

   e) podal žádost o poskytnutí finanční podpory pojištění (viz A.2.4.) před úhradou pojistného
     pro Příslušný rok;

   f) nesmí mít nedoplatky vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným,
     institucím, tzn. vůči České správě sociálního zabezpečení, Finančnímu úřadu, Státnímu
     pozemkovému úřadu (dále také „SPÚ“), Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále
     také „SZIF“), Ministerstvu zemědělství (dále také „MZe“), zdravotním pojišťovnám a
     Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a.s. (dále jen „Fond“) (viz bod
     A.1.12.);

   g) není podnikem v obtížích viz A.1.4.

A.1.3. Zemědělskou výrobou se rozumí činnosti uvedené v § 2e odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o
     zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

                         Č.j. 120319/2021, strana 10
A.1.4. Podnikem v obtížích se rozumí podnik, v jehož případě nastane alespoň jedna z následujících
     okolností:

   a) v případě společnosti s ručením omezeným (která není malým a středním podnikem, jehož
     existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než
     poloviny upsaného základního kapitálu. Tento případ nastává, když je výsledek odečtení
     kumulovaných ztrát od rezerv (a všech dalších prvků, jež se obecně považují za kapitál
     společnosti) negativní a svou výší překračuje polovinu upsaného základního kapitálu. Pro
     účely tohoto ustanovení se za společnost s ručením omezeným považují zejména formy
     podniků uvedené v příloze I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU a základní
     kapitál zahrnuje případně jakékoli emisní ážio;

   b) v případě společnosti, v níž alespoň někteří společníci plně ručí za závazky společnosti (která
     není malým nebo středním podnikem, jehož existence nepřesahuje tři roky), kde v důsledku
     kumulace ztrát došlo ke ztrátě více než poloviny jejího kapitálu zaznamenaného v jejím
     účetnictví. Pro účely tohoto ustanovení se za společnost, v níž alespoň někteří společníci plně
     ručí za závazky společnosti, považují zejména formy podniků uvedené v příloze II směrnice
     2013/34/EU;

   c) jestliže vůči podniku bylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení nebo tento podnik splňuje
     kritéria vnitrostátního práva pro zahájení kolektivního úpadkového řízení na žádost svých
     věřitelů;

   d) jestliže podnik obdržel podporu na záchranu a zatím nesplatil půjčku nebo neukončil záruku
     nebo jestliže obdržel podporu na restrukturalizaci a stále se na něj uplatňuje plán
     restrukturalizace;

A.1.5. Příslušným rokem se rozumí rok, ve kterém se žádost o finanční podporu pojištění podává a
     pro který bylo uhrazeno předepsané pojistné na pojištění plodin a/nebo hospodářských zvířat
     na ztráty způsobené riziky definovanými v části B. 1. a/nebo B. 2. (dále jen „Příslušný rok“).

A.1.6. Jeden a týž Žadatel může být souběžně zapojen do několika vyhlášených programů Fondu.

A.1.7. Žádost musí být do stanoveného termínu doručená na Fond a musí obsahovat všechny
     předepsané náležitosti a přílohy uvedené v části B těchto Zásad.

A.1.8. Finanční podporu pojištění poskytne Fond Žadateli, který sjednal pojistnou smlouvu s
     pojišťovnou, se kterou má Fond uzavřenou smlouvu o spolupráci. Kterákoliv pojišťovna se
     může obrátit na Fond s žádostí o uzavření smlouvy o spolupráci. Seznam těchto pojišťoven je
     uveden na internetové adrese www.pgrlf.cz.

A.1.9. Podpora přísluší Žadateli, který není v likvidaci nebo na jehož majetek nebyl prohlášen
     konkurs, neprobíhá konkursní řízení nebo řízení vyrovnací, nebo nebyl návrh na prohlášení
     konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, nebo neprobíhá řízení dle insolvenčního zákona
     nebo na jehož majetek není nařízena exekuce.

A.1.10. V případě, že Fond finanční podporu pojištění poskytne, uzavře s Žadatelem Smlouvu o
     poskytnutí finanční podpory pojištění. O jiném rozhodnutí bude Žadatel písemně informován.

A.1.11. Na podávání a vyřizování žádostí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení, ani
     ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.

A.1.12. Podpora se neposkytuje Žadatelům, kteří jsou v prodlení s úhradou splatných závazků vůči
     Fondu, a Žadatelům, kteří v rámci jiných smluvních vztahů s Fondem způsobili svým
     jednáním Fondu škodu. Toto ustanovení se vztahuje v případě Žadatele – právnické osoby i
     na osoby (právnické i fyzické), které jsou nebo byly členy statutárních nebo kontrolních
     orgánů (zejména společníci, jednatelé, členové představenstva nebo dozorčí rady, či jiného
     statutárního či kontrolního orgánu). Toto ustanovení platí i v případě, že tyto osoby byly či

                         Č.j. 120319/2021, strana 11
     stále jsou ve strukturách jiné právnické osoby, která je v prodlení s úhradou splatných
     závazků vůči Fondu nebo která způsobila Fondu škodu.

A.1.13. Na podporu není právní nárok.

A.2. Podávání žádostí o finanční podporu pojištění

A.2.1. Žadatel je povinen předložit kompletně vyplněnou žádost o podporu pojištění včetně příloh.
     Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného
     předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu poj istného na Příslušný rok
     (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) se dokládají
     dodatečně, nejpozději však ke dni 30. 10. Příslušného roku. Rozhodné je datum doručení
     Fondu, místně příslušnému pracovišti SZIF nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.

A.2.2. Příjem žádostí bude zahájen ke dni 1. 1. Příslušného roku. Pojistné na Příslušný rok nesmí být
     uhrazeno před podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory pojištění pro Příslušný rok.
     Podpora náleží na pojistné uhrazené do termínu ukončení příjmu žádostí tj. do 30. 10.
     Příslušného roku.

A.2.3. Ukončení příjmu žádostí bude ke dni 30. 10. Příslušného roku včetně, tato lhůta je závazná a
     neměnná. Po termínu ukončení příjmu žádostí nemůže Žadatel zvyšovat požadavek na objem
     finančních prostředků.

A.2.4. Podáním žádosti se rozumí datum registrace žádosti místně příslušným pracovištěm SZIF či
     MZe (dále „místně příslušné pracoviště“), Fondem, respektive jinými Fondem k tomu
     určenými subjekty.

A.2.5. Žadatel předkládá žádost o podporu v jednom vyhotovení souhrnně pro všechny
     podprogramy uvedené v těchto Zásadách.

A.2.6. Místně příslušné pracoviště, respektive jiné Fondem určené subjekty, žádost zaevidují, resp.
     doplní datem přijetí, a přidělí pořadové číslo. Prověří ji z hlediska formální správnosti a
     kompletnosti v souladu se Zásadami. Zjistí-li místně příslušné pracoviště nebo jiné Fondem k
     registraci určené subjekty, že žádost je neúplná (neplatí v případě uvedeném v bodě A.2.1.,
     tedy kdy žádost neobsahuje Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného
     předepsaného na Příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok)
     nebo obsahuje nepravdivé údaje, neprodleně písemně vyzve Žadatele k doplnění nebo
     opravě. Termín pro doručení opravy nebo doplnění žádosti Žadatelem na místně příslušné
     pracoviště, respektive na jiné Fondem určené subjekty, je nejdéle do 15. 11. Příslušného roku
     včetně. (Rozhodné je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k
     přepravě.) Místně příslušným pracovištěm nebo jinými Fondem určenými subjekty musí být
     všechny žádosti doručeny na Fond nejpozději do 30. 11. Příslušného roku včetně. (Rozhodné
     je datum osobního doručení nebo datum podání poštovní zásilky k přepravě.) V případě
     nedodržení těchto termínů nelze využít ustanovení uvedené v bodě A.4.5. těchto Zásad.
     Bezchybná žádost se postupuje neprodleně Fondu k rozhodnutí.

A.2.7. Žadatel je povinen na vyžádání Fondu předložit i další dokumenty, které s předkládanou
     žádostí a poskytnutím podpory souvisí.

A.2.8. Představenstvo Fondu je oprávněno podat výklad k těmto Zásadám.

A.2.9. O poskytnutí podpory rozhoduje Fond, který je oprávněn podporu neposkytnout, dočasně
     zastavit její vyplácení nebo zcela vyplácení ukončit.

                         Č.j. 120319/2021, strana 12
A.2.10. Podpora se neposkytne Žadatelům, vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise o
     protiprávnosti a neslučitelnosti podpory s vnitřním trhem vystaven inkasní příkaz, který nebyl
     dosud splacen.

A.2.11. Podmínky bezdlužnosti vůči státu nebo dalším, ve znění programu vyjmenovaným, institucím
     (viz bod A.1.2. písm.f)) musí Žadatel splňovat v období od data podání žádosti o podporu do
     doby ukončení smluvního vztahu.

     Žadatel splnění podmínek bezdlužnosti deklaruje v čestném prohlášení, které je součástí
     žádosti o podporu, a ve kterém zároveň uděluje Fondu souhlas s ověřením této skutečnosti u
     SZIF, MZe a SPÚ. Fond je oprávněn dle bodu A.2.7. kdykoli v období od data podání žádosti o
     podporu do doby ukončení smluvního vztahu vyzvat Žadatele k předložení potvrzení o
     bezdlužnosti od České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a zdravotních
     pojišťoven,vůči kterým má Žadatel povinnost hradit pojistné.

A.3. Odpovědnost Žadatele

A.3.1. Žadatel odpovídá za to, že všechny jím uvedené údaje v žádosti a přílohách jsou úplné a
     pravdivé.

A.3.2. Příjemce podpory je povinen vrátit neprodleně neoprávněně čerpané finanční prostředky na
     účet Fondu. V případě zjištění, že na základě uvedení neúplných nebo nepravdivých údajů
     byla poskytnuta podpora, je příjemce podpory rovněž povinen neprodleně vrátit takto
     neoprávněně čerpané prostředky na příslušný účet Fondu včetně sankcí stanovených
     Fondem.

A.4. Stanovení výše podpory a poskytnutí podpory

A.4.1. Po ukončení přijímání žádostí o podporu (viz A.2.3.) Fond provede ekonomické vyhodnocení
     všech žádostí a dle finančního plánu stanoví v procentech výši podpory pro Příslušný rok,
     která bude zveřejněna na internetových stránkách www.pgrlf.cz do 31. 12. Příslušného roku.

A.4.2. Konkrétní výši podpory, která bude poskytnuta Žadateli, stanoví Fond v souladu s těmito
     Zásadami na základě Potvrzení pojišťovny o výši Žadatelem pojišťovně prokazatelně
     zaplaceného pojistného na Příslušný rok, které pojišťovna Žadateli předepsala na Příslušný
     rok.

A.4.3. Fond poskytne podporu na základě uzavření Smlouvy o poskytnutí finanční podpory pojištění.
     Vyplacení podpory bude provedeno po ekonomickém vyhodnocení všech žádostí (viz A.4.1.)
     a po doručení Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na Příslušný
     rok a dokladů prokazujících úhradu pojistného na Příslušný rok za příslušného Žadatele
     (pokladní doklad, složenka, výpis z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek).

A.4.4. Smlouva o poskytnutí finanční podpory pojištění se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé
     vyhotovení má hodnotu originálu.

A.4.5. Nevyhoví-li Fond Žádosti o poskytnutí Podpory, je Žadatel oprávněn podat Fondu námitky, a
     to do 15 dnů ode dne doručení sdělení Fondu o nevyhovění Žádosti o Podporu. O námitkách
     Žadatele rozhoduje představenstvo Fondu ve lhůtě 60 dnů od doručení námitek Žadatele o
     Podporu. Pokud Žadatel o Podporu námitky během lhůty dle předchozí věty doplní, lhůta pro
     vydání rozhodnutí počíná běžet od okamžiku doručení doplnění námitek Fondu.
     Představenstvo Fondu po posouzení námitek Žadatele o Podporu původní rozhodnutí
     potvrdí, nebo ho změní. Rozhodnutí představenstva Fondu je konečné a nelze proti němu
     podat opravný prostředek.

                         Č.j. 120319/2021, strana 13
A.4.6. Pojistné hrazené v eurech lze akceptovat Fondem s tím, že výše finanční podpory pojištění
     bude vypočtena vždy k datu podání žádosti dle aktuálního kursu ČNB.

A.4.7. Právním základem tohoto programu je zejména nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25.
     června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují
     určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za
     slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 193, 1. 7. 2014, s. 1 – 75), především článek 28.

A.5. Způsob vyplácení podpory
A.5.1. Finanční prostředky se poskytují převodem na bankovní účet příjemce uvedený v Žádosti o

     podporu pojištění z Fondu.
A.6. Kontrola
A.6.1. Kontrolu dodržování Zásad zajišťuje Fond svými zaměstnanci nebo jím zmocněnými subjekty

     (např. Ministerstvo zemědělství), případně oprávněné instituce či orgány EU. Kontrolující
     zaměstnanci Fondu, nebo zástupci ke kontrole zmocněných subjektů, předloží
     kontrolovanému příjemci podpory (nebo Žadateli o podporu) písemné pověření Fondu ke
     kontrole a prokáží svou totožnost služebním průkazem.
A.6.2. Příjemce podpory i Žadatel umožní přístup zástupcům zmocněných subjektů do svých
     provozních a administrativních prostor a umožní uskutečnit kontrolu tak, aby bylo možno
     posoudit dodržování podmínek stanovených Smlouvou o poskytnutí finanční podpory
     pojištění a těchto Zásad.

                         Č.j. 120319/2021, strana 14
                          Část B
                   Program: PODPORA POJIŠTĚNÍ

Účel podpory:
     Zpřístupnění pojistné ochrany širokému okruhu zemědělců a tím dosažení vyššího zajištění
     podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám.

Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného, vynaloženého na zemědělské pojištění.
Předmět podpory:
Úhrada části nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného u pojištění plodin a

     hospodářských zvířat.
Forma podpory:
Neinvestiční.

Podprogram:
     B. 1. Podpora pěstiteli na úhradu nákladů spojených s pojištěním plodin

Komu je podprogram určen:
     podpora bude poskytnuta pěstiteli, který splňuje všechny podmínky pro poskytnutí finanční
     podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad a který na své jméno sjednal smluvní
     pojištění plodin a uhradil pojistné ve výši minimálně 1000,- Kč za Příslušný rok. Za plodiny se
     nepovažují lesní porosty a lesní školky. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění plodin na
     ztráty způsobené přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy či škůdci ros tlin.
     Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře
     a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické
     podmínky.
     Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda a požáry
     v přírodě přirozeného původu.
     Škůdci rostlin se rozumí všechny druhy, kmeny nebo biotypy rostlin, živočichů nebo
     patogenů, škodlivé rostlinám nebo rostlinným produktům.

Výše podpory:
   v rozmezí od 35 % do 65 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění speciálních plodin
     pro Příslušný rok
   v rozmezí od 10 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění ostatních plodin
     pro Příslušný rok

                         Č.j. 120319/2021, strana 15
Pro účely poskytování finanční podpory se speciálními plodinami, jakožto předměty pojištění,
   rozumí zejména:

1. trvalé kultury vč. školek, tj.

  - réva vinná,

  - chmel,

- ovoce (meruňky, jablka, hrušky, třešně, višně, broskve, rybíz, angrešt, ořechy, mandloně,
kdoule, švestky, slívy, ryngle, maliny, ostružiny, jeřáb černý, jeřáb obecný, kaštanovník jedlý),

2. jahody,

3. brambory, cukrová řepa,

4. zelenina,

5. okrasné rostliny vč. školek a léčivé, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR),

6. přadné rostliny (len a konopí),

7. produkce trav a jetelovin pěstovaných na semeno.

     Podprogram:
     B. 2. Podpora chovateli na úhradu nákladů spojených s pojištěním hospodářských zvířat

Komu je podprogram určen:

     podpora bude poskytnuta chovateli hospodářských zvířat, který splňuje všechny podmínky
     pro poskytnutí finanční podpory pojištění uvedené v části A těchto Zásad a který na své
     jméno sjednal smluvní pojištění hospodářských zvířat a uhradil pojistné ve výši minimálně
     1000,- Kč za Příslušný rok. Uvedeným pojištěním se rozumí pojištění hospodářských zvířat na
     ztráty způsobené chorobami zvířat, přírodními pohromami či nepříznivými klimatickými jevy.
     Nepříznivými klimatickými jevy se rozumí nepříznivé povětrnostní podmínky jako mráz, bouře
     a krupobití, námraza, silný nebo dlouhotrvající déšť, sucho a další nepříznivé klimatické
     podmínky. Přírodní pohromou se rozumí zemětřesení, laviny, sesuvy půdy a záplavy, tornáda
     a požáry v přírodě přirozeného původu.

Výše podpory:

   v rozmezí od 25 % do 50 % prokázaných uhrazených nákladů na pojištění hospodářských
     zvířat pro Příslušný rok

Obsah žádosti o finanční podporu pojištění – viz A.2.1.:

  1. Řádně a úplně vyplněný formulář žádosti Fondu.
  2. Pojistná smlouva, Pojistka nebo Strukturovaný výpis z pojistné smlouvy vč. soupisu

     pojištěných plodin/zvířat, posledního platného dodatku u pojištěných plodin/všechny platné
     dodatky vztahující se k Příslušnému roku u pojištěných zvířat a Rekapitulace (pokud
     pojišťovna vystavuje).
  3. Potvrzení pojišťovny (originál nebo úředně ověřená kopie) o výši zaplaceného pojistného
     předepsaného na Příslušný rok (na formuláři předepsaném Fondem) se dodává dodatečně,
     nejpozději však k 30. 10. příslušného roku (viz A. 2.1.).
  4. Doklady prokazující úhradu pojistného na Příslušný rok (pokladní doklad, složenka, výpis
     z účtu, zápočet z pojistné události, přeplatek) se dodává dodatečně, nejpozději však k 30. 10.
     příslušného roku (viz A. 2.1.).

          Č.j. 120319/2021, strana 16
       Část C

Příloha I Seznam podle článku 38 Smlouvy o fungování EU

Číslo     Popis zboží
bruselské
nomenklatury Živá zvířata
Kapitola 1  Maso a poživatelné droby
Kapitola 2  Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 3  Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 4
Kapitola 5  Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.04     Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté;
       mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
05.15     Živé rostliny a květinářské produkty
       Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 6  Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 7  Káva, čaj, koření, kromě maté (čísla 09.03)
Kapitola 8  Obiloviny
Kapitola 9  Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Kapitola 10  Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a
Kapitola 11  léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kapitola 12  Pektin

Kapitola 13  Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný
ex13.03    nebo tavený drůbeží tuk
Kapitola 15  Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též „premier jus“
       Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a
15.01     oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
       Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.02     Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo
       rafinované
15.03     Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též
       rafinované, ale jinak neupravené
15.04     Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
       Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo
15.07     rostlinných vosků
       Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
15.12
       Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
15.13     Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním
       medem); karamel
15.17     Melasa, též odbarvená
       Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně
Kapitola 16  vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou
Kapitola 17  cukru v jakémkoli poměru
17.01
       Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
17.02     Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady
       Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných
17.03     rostlin nebo částí rostlin

17.05     Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož
       kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
Kapitola 18  Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hroznů, jehož
18.01     kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
18.02

Kapitola 20

Kapitola 22

22.04

22.05

       Č.j. 120319/2021, strana 17
22.07    Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
       Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu
ex22.08   alkoholu, získávaný ze zemědělských produktů uvedených v příloze I
ex22.09   Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových nápojů a složených
       lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu
22.10    alkoholických nápojů
Kapitola 23 Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 24 Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
24.01
Kapitola 45 Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
45.01
Kapitola 54 Surový přírodní korek, korkový odpad; granulovaný nebo na prach
       rozemletý
54.01
       Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný,
Kapitola 57 avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného
       materiálu)
57.01
       Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované
       nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně
       rozvlákněného materiálu)

                            Výkladový list

                k Zásadám pro poskytování finanční podpory pojištění
              Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a. s.

     Ve smyslu bodu A.2.8 podává představenstvo Podpůrného a garančního rolnického
     a lesnického fondu, a. s. (dále jen „Fond“) výklad k Zásadám pro poskytování finanční
     podpory pojištění

A.1. Oblast výkladu

A.1.1. Bod A.1.2 písmeno b)

A.1.2. Žadatelem o podporu nebo Příjemcem podpory může být pouze taková osoba nebo subjekt,
     který je malým nebo středním podnikem – tj. podnikem, který zaměstnává méně než 250
     osob a ročním obratem méně než 50 mil. eur a/nebo jehož bilanční suma roční rozvahy
     nepřesahuje částku 43 mil. eur (viz příloha I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 ze dne 25.
     června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU prohlašují
     určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za
     slučitelné s vnitřním trhem)

A.2. Výklad

A.2.1. Při posuzování Žadatele o podporu nebo Příjemce podpory a určení statusu malého nebo
     středního podniku se kromě Přílohy I nařízení Komise (EU) č. 702/2014 uplatní i Uživatelská
     příručka k definici malých a středních podniků vydaná Evropskou komisí.

A.2.2. Dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č.702/2014 platí: „V případech, kdy podnik ke
     dni účetní závěrky zjistí, že počet jeho zaměstnanců za dané roční období překročil v jednom
     či druhém směru prahy pro počet pracovníků nebo finanční prahy uvedené v článku 2,
     nepovede tato skutečnost ke ztrátě či získání postavení středního nebo malého podniku či

                         Č.j. 120319/2021, strana 18
     mikropodniku, jestliže tyto prahy nejsou překročeny po dobu dvou po sobě jdoucích účetních
     období.“
A.2.3. Podmínka dvou po sobě jdoucích účetních období je uplatňována v případě endogenního
     růstu nebo poklesu společnosti (postupný vnitřní rozvoj či úpadek společnosti).
A.2.4. V případě exogenního růstu/poklesu společnosti (např. změně vlastnictví, akvizici nebo fúzi)
     se výše uvedený přístup dle čl. 4 odst. 2 Přílohy I nařízení Komise (EU) č.702/2014 neaplikuje
     a velikost podniku se posuzuje v době uskutečnění této změny. Ke změně statusu podniku
     může dojít okamžitě.
A.3. Účinnost
A.3.1. Výklad projednalo představenstvo Fondu na svém zasedání dne 25. 7. 2018.
A.3.2. Účinnost výkladu byla stanovena na žádosti podané od 1. 8. 2018.

                         Č.j. 120319/2021, strana 19