Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1928302: Smlouva o dílo - Realizace novoročního ohňostroje HMP

Příloha SmlouvaDIL_63_01_000397_2016-Text smlouvy (veřejná kopie) [CES] - 1.část.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            MHMPP04ASUFQ

                                        Stejnopis c. 1

                    SMLOUVAODILO

             c. DIL/63/011000397/2016

    uzavfena podle § 2586 a nasledujicich zak. c. 89/20 12 Sb., obcansky zakonik

uzavfemi mezi:

Hlavni m~sto Praha
Odbor komunikace a marketingu

Sidlo:    Marianske m\mesti 2/2, 11 0 0 I Praha !

IC:     00064581

DIC:     CZ0006458J

zastoupene: lng. et lng. Janou Berkovou, reditclkou Odboru komunikace a marketingu

opn1vnenoujednat ve vecech smluvnich, obchodnich a organizacnich

1D OS:    48ia97h

(dale jen , Objednatel")

a

MAKALU Fireworks s.r.o.

Sidlo:       Ke kfii.k!un 166, Dubee, 107 00 Praba 10

IC :        045 36 011

DIC:        CZ045 36 011

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:    jeclnateJ,~m Martir•cm PctcreJm .ajednatelem Vaclavem Krupickou
Zastoupeny

Zapis v OR     C 249298 vedena u Mestskeho soudu v Praze

(dale jen , Zhotovitel")

                  Clanek I. :

                 Predmet smlouvy

1.1 Pi'edmetem teto smlouvy je zavazek Zhotovitele realizovat novorocni ohi'iostroj
    Hlavniho mcsta Prahy, a soucasne zavazek Objednatele zaplatit za uvedenou sluzbu
    cenu die t<~to Smlouvy.

1.2 Zhotovitel prohla~uje, ~e je opravnen a je odborne zpusobily k zaj isteni pi'edmetne

   cinnosti, a to v souladu se zakonem c. 455/1 991 Sb., o z ivnostenskem podnikani

    (zivnostensky zakon), ve zneni pozdejsich predpisu, a vsech opnivneni, certifikaci
    a licenci, kter)'ch je treba k i'adnemu posk::r~ovani predmetnych sluzeb v souladu se
    zakonem.

1.3 Zhotovitel prohla5uje, ze se pine seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem
    provadeni dfla. Zhotovitel dale prohlasuje, ze jsou mu znamy veskere technicke,
    kvalitativni a jim~ podminky provadcni dila a ze ma k dispozici takove kapacity
    a odbome znalosti, ktere jsou pro l'adne a vca.~ne provedeni a pfedani dila nczbytne.
1.4 Zhotovitcl potvrzuje. zc provl!i'il podk.lady a pokyny, kterc! obddel od Objednatclc, ~e
    je shlcdal kompletnimi a vhodnYmi. zc sjcdnane podminky pro provadenl dila v~etne

    ceny a doby provedeni zohlediluji vSechny vpfedu uvedene podrninky a okolnosti
    jako~ i ty, ktere Zhotovitcl, jako subjekt odbom~ zpllsobily k provedeni dila mel ncbo
    mohl pfedvidat.

1.5 Zhotovitel jako pi'!slu~nfk vsech odbornych povolani, ktcrych je k h\dne rcalizaci
    pfedmetu teto smlouvy zapoti'ebi, prohla~uje, ze realizacc pl'edmetu teto smlouvy je ve

    smyslu § 5 OZ odbomym vykonem, a ze pfi ni bude jednat se znalosti a ~livosti,
    ktera je s jcho povoh'mim a stavem spojena. .

          Chinck 2.
   Sp ecifikacc pi'cdml!tne ~innosti

2.1 Za pfedmetnou cinnost sc pro potteby teto smlouvy rozumi kompletnl realizacc

eo.hfIlotesttorosjemZlohuovtoyv) iatedlicemp,iailotohyvTe espchecniifcikkaacsipoecleifpiki'ailcoeh(yvSizccpnnalof hoahici.os2trtoetjoe (viz p!'iloha
                                                                    smlouvy).

2.2 Zak ladni podminkou fadneho plneni je dodrzeni kvality stanovene obema uvcdcn)>mi
     prrtohami a touto smlouvou, dale dodrzeni pi'esneho easoveho harmonograrnu,
     zejmena vc. odpalenf ohi\ostroje v hodinu a minutu die tl~to smlouvy.

2.3 Ohi\ostroje budc synchronizovan s hudbou (viz pfilohy u!to zadavaci dokumentace)
    s tim, fu hudebnl pi'enos bude realizovat ti'eti subjekt prosti'cdnictvim radioveho

     vysilani ve spolupnici s Objednatelem.

2.4 Zhotovitel jc povinen v dostatecnem pfedstihu (alespoi\ 7 dnii pfed realizaci
     ohilostroje):

a) pfedat tfetimu subjektu die el. 2.3 mMium (CO/DVD!Fiash disk apod.)

pfipadne clcJ..1ronick)'mi prostrcdky v pi'islu~ncm fonmitu souboru odeslat

nahravku celeho hudebniho doprovodu v konecne verzi, se vsemi navaznostmi
atd.
   ·

b) spolu se trctfm subjektem die ~I. 2.3 provest test funkcnosti a spnlvnosti
     uchaze~cm pfedane nahravky hudebniho doprovodu.

c) vyjasnit si se tfetim subjektem die ~1. 2.3 veskere postupy a cely harmonogram

    zapojenf ti'etiho subjektu die cl. 2.3 dC? realizace ohilostroje.

-?.:>- Zhotovitel neodpovfda za technicke zabezpceeni pi'enosu hudcbniho doprovodu.

                          Clanck 3.
                       Dob a a mfsto pln cni

3.1 Zhotovitel bude cinnost die cl. 2 provadl!t v nasledujicim ~asovem hamlonogramu:

    a) zahajeni pfiprav ohi1ostroje od 3 1. 12. 2016 od 6:00 hodin - do I. I. 2017 do
        18.00 hodin.

    b) odpalenf ohilostrojc dne I. \. 2017 v 18:00 hodin
    c) uklid prostoru po dopaleni ohiiostroje do 2. I. 2017 do 10:00 hodin.
3.2 Ohi\ostroj bude rcalizovan v deice trvani mezi 8:00 a 11 :00 minutami.

3.3 Zhotovitcl prohla5uje, 1c sjednane U1uty uvcdene v cl. 3.1 jsou vzhledem k povazc

     cinnosti pfimefene a budou dodrzeny, Z.hotovitel se zavazuje zajistit realizaci
    oluiostroje v souladu s odsouhlasenym easovym hannonograrnem.

3.4 Nejpozdeji do 10 dnu od ukonceni rcalizace obiiostroje provede Zhotovitcl
     s Objednatclem zaverecne vyhodnoceni akce realizace obiiostroje.

3.5 Mistem plneni jc cast Letensk}'ch sadu v Praze, v prostranstvi okoli kinetickeho

    sochafskeho objektu ,.Prafsk)' metronom·' resp. ,.Stroj easu'· v miste byvalcho

     Stalinova pomniku, pfic!emz pfcsne misto bude wteno Objednatelcm.

                           Clanck 4.
                          Cena za dil o

4.1 Zhotoviteli ptislu§i cena za fadne provedeni dila, ta je pevna a maximalni a je dohodou
     smluvnich stran stanovena v celkove vy~i 999 999,00 Kc bez DPH, kdy DPH cini
     209999,79 Kc, tj. ve vy~i I 209 998,79 Kc vc. DPH slovy (jeden

       miliondvestede~·ettisicdevetsetdevadesaiOsmkorunceskychscdmdesatdev~tha l cru).

     Cena, ktcrou je Objednatcl povinen uhradit za rcalizaci ohi\ostrojc. obsahuje ve§kcrc
    ostatnf m'lklady Zhotovitele vynalozene rm plncni zavazku vyplyvajicich z tcto
     smlouvy as ni souvisejicfch.

                           Clanck 5.
                        Platebni p odmlnky

5.1 Objednatel cenu za organizaci akce zaplatf ·v Kc bezhorovostnlrn pfevodem na t1cet
     dodavatcle, a to ve 2 Mstcch, na zakladi5 dai\oveho dokladu (faktury) vystavencho

   c. dodavarclem v souladu sc zcikonem 235/2004 Sb., o dani z pfidane hodnoty, vc
   c. zneni pozdcjsich pfcdpisu a v souladu s ostatnimi pravnimi pfedpisy. Faktura I na

     50% odmcny bude vystavena nejpozdeji do 15. 12. 2016 se splatnosti 30 kalendamich
     dnu od doruceni objednateli na adresu uvedenou v zlihlavi teto smlouvy. Fakturu ~. 2
     na zbylych 50 % se splatnosti 30 kalendafnich dnu od doruccni je dodavatel opravni!n
     vystavit po realizaci akcc. Nedilnou soucasti faktury c. 2 musi byt kopie akceptallniho
     protoko lu podepsana opnivncnym zastupcem.

5.2 Fal..;ura bude obsahovat minirnaJne naslcdujici udaje:

     a) mizev, sidlo, JCO a DIC Objednatele a Zhotovitele
     b) cislo faktury
     c) cislo smlouvy o dilo
     d) oznaceni cinnosti
     e) den vystaveni a den splatnosti
     f) penl!:lni usrav a cislo uctu Zhotovitele
     g) ,.ysi uctovane castky. DPH, celkovou cenu a charakter provedene
     h) cinnosti podle cl. 2. odst. 1)
     i) razitko a podpis odpov6dne osoby
     j) rcgistrace Zhotovitclc.
 5.3 Daii z pridane hodnoty bude vypo~tena die pfislu5n)•ch pnivnich pfcdpisu CR platn)•ch
     k datu podani nabidky. V pi'ipadc noveli/.ace pnivnich pfcdpis~ o DPH v dobe po
     podani nabidky bude DPH k eene za cast dfla nerealiwvanou k datu ucinnosti
     pl'ipadne novely pfcpoctena die nove platnych pravnich pfedpisu.

5.4 Nabidkova cena muze b:Yt mt':nena pouze v souvislosti se zmcnou sazcb DPH die
    platnych a u~innych pravnich predpisu Ceskc rcpubliky. Z jakychkoliv jinych duvodu

     ne..ka!vfire.cz
. . .., ' •' • ' • fireworks
'' •• , #

.. ••,
MAKALU       ••
 ., ..,. ,
.... . .,. " ' " '
               Priloha c.1- Scenar ohiiostroje

4. Vizualizace a videoukazky

Oulezitou soucasti na5i nabidky je vizualizace sdmare (viz OVO/Video 1- Vizualizacel.
Ta je vytvorena v programu slouzicimu k velmi realne digitalizaci podoby navrhu
ohiiostroje. pro lepsi predstavu zadavatele. Vizualizace slouzi jako doplneni
zpracovani detailniho harmonogramu podle bodu 2.3.3.7. a zarovei\ jako videozaznam
simulace realizace ohi\ostroje die bodu 2.3.3.9 ZD. Vysvetleni jednotliY9ch seen.
obrazv. sekvend atd. je rozepsano v bode 8. Vlastni scenar. ktery zaroveii obsahuje
vyber hudebniho doprovodu a oduvodneni vyberu hudebniho doprovodu vcetne
popisu pribehove linie.
Videoukazky priblizujid moznosti sceny (die bodu 2.3.3.10 ZO) jsou take prilozeny na
OVO s nabidkou. jedna se o Video 3 - Novorocni ohi\ostroj 2016 a Video 4 - Cinsky
nov9 rok

5. Obecne informace o ohi\ostrojne show

5.1. Delka ohi\ostroje

Cela show bude trvat 10 min 47 s (647 sl. Jeji dedka je vymerena od odpalu prvniho

efektu v hudebnim doprovodu. do rozbuchu posledniho efektoveho projektilu. ci

iniciaci pozemniho efektu.

5.2. Popis oddeleni jednotliyYch seen- obraz~

Forem odli5eni jednotlivych obrazu je zajisteno nekolik:
  • odli5ne barevne a choreograficke varianty obrazu pro snadne rozliseni
    zmeny,
  • kazdy obraz di!li petisekundova pomlka.
  • po dohasnuti efektu predchoziho obrazu je nasledujici pomlka vyplnena
    laserovou projekci nazvu nasledujiciho obrazu a pocatku vhodne animace
    souvisejici s budoucim obrazem. Zkracena ukazka projekce je uvedena ve
    videu (viz OVO/Video 2 - Vizualizace ukazka projekcel.

            eo t-1AKALU r!re\..'Orks s.r.o.l . 10 • Ovi>of
                       1<- ·4<'02727U6963 (•..-.,;1-d-....,f....a
.... ., , ....''•'•'•rirewor1h.> IO• Ovoet
.. .. ' ..•'•. .' ,,• fireworks

          , ,_

.. ••, M"AKAL..U. ...••            Priloha c.I- Scenar ohi\ostroje

. . .. . ~ ' ' \ '

8.5. Obraz Treti: Poledne- Stridani stnizi na Praiskem hrade

. - HUDEBNi DOPROVOD •      Bedrich Smetana - Libuse• Overture

ODUVODNENI. HUDBV.        Skladba spojena se symbolem ceske statnosti.
                 Osobite propojena s Prazskym hradem a novym
                 rokem.

OELKA TRVANi OBRAZU : 58s

CASOvY INTERVAL VSHOW:      3.21 - 4:19
                 129
 . v          •    364

POCET EL ODPAW

"'            . ...
POCET PYRO. VYSTRELU:

Oominantni efekty:Trikolorni kombinace dahlii. pivonek a komet.

Barevne variace: Modra. Cervena. Bila.

Specialni aplikace: Zavesnc padajlci komety(zvysokozdviznych plosin)

Laserova projekce: Promitnuti nazvu obrazu pred jeho zapocetim a postupna
animace a vykresleni stale siluety obrysu Prazskeho hradu. po celou dobu trvani
obrazu.

Umelecke pojeti sceny: Hodiny odbijeji poledne a na Prazskem hrade se majestatne
tyci ceska vlajka. pod niz Hradni strilz hrde pochoduje. za zneni Libusina choralu na
sve pozice. Precizni podivana je vplnem proudu. Presne pohyby a rytmicky pochod se
nedaji prehlednout. Po zaujmuti cestne pozice straze cerstvou hlidkou toto hrde
predstaveni konci stejne rychle.jako zacalo. Salut.

8.6. Obraz Ctvrcy:Odpoledne - Shon na Vaclavskem namesti

HUDEBNi OOPROVOO:         Scott Joplin - The Entertainer (orchestralnO

ODUVODNENi HUOBY:         Vesela. rozpustila. humorna skladba majici za cil
                 divaky rozpt}rlit a pratelsky pobavit. Evokujici shon

OELKATRVANi OBRAZU: 67 s

CASOvY INTERVALVSHOW: 4:22 - 5:29

              MAKALU t="; re-works s.r.o.l m166. r:1 00 P->N 10 . !hbe(

                     lel..-4202}211)6963 l ...... ~re.a
  • • • • fireworks

  ' ' • •I ,

.. .... . # ..

.. : MAKALU :,,.... '

• • , # . . . ..           Pnloha C. 1- Scimar ohnostroje
 ••

8.8. Obraz Sedmy: Pulnoc- Kouzelne predstaveni Staromestskeho ortoje

HUOEBNi DOPROVOD:   Thomas Bergersen - Starchild
OOUVOONENi HUOBY:
            Eptcka skladba pomaleho tajemneho narustv.
            Vyvolava mysteri6zni pocit s gradaci do honosneho
            finale.

OELKA TRVANi OBRAZU: 135 s

CASOvY INTERVAL VSHOW: 8:32 - 10:47

POCET EL. ODPALU:   204

POCET PYRO. vYSTRELU: 1453
Dominantni efekty: Tajemne perlove vrby. Trpyt. Velkokaliberni italske koruny.

Sortiment praskajicich efektu. Opakovaci cylindricke pumy.

Barevne variace: Zlata. Brokatova. Spanelske. kamuro. ltalske kamuro. Emerald.

Zelena. Strobvjici bila.
Laserova projekce: Promitnuti nazvu obrazu pred jeho zapocetim a postupna
animace a vykresleni staticke siluety Staromes~skeho orloje s drobnymi animacemi
pohybv ruocek a apostolu po celov dobv trvimi obrazu Staromestskehoorloje:

Umelecke pojeti sceny: Oivoky- tanec vysti'ida toulka tajemnov noeni Prahov. Uzke.
spore osvetlene vlice nas zavedov na pulnocni stare namesti se znamym orlojem.
ponorenym do ne¥Sedniho havu pi'izraene stnbiite mlhy. Kovzelny trpyt mlzneho
oparv vnukne ztVOt staremu hodinovemu stroji a Staromestsky orloj nam vyjevi
¥Sechna sva nastradana tajemstvi. alespon dnes.

          MAtet6irozbuchuliniciaci:          H95 ks

Poeet rilzn)·ch variant poutiljch efcktu:      236 druhU

1.3. Shrouti pouzitc pyrotecbniky

C) lindrickt (valeo' t) piUD).           celkem 317 ks

~ rol1e7S mm:               149 ks

~ r.lu 100 mm:               61 ks

0 r3U 120mm:                38 ks

0 rat.e 125 mm:              44 ks

0 r~u 150mm:                25 ks

Sfcric~~ (kulove) pumy:               cclkcm 468 ks

~ nl'e 7S mm:               67 ks

0 r.iu I 00 rnrn:             46 ks

0 r.iu 120 rnrn:              4 ks

0 nih: 125 rnm:              143ks

~ rat..e 150 nun:             22 1 ks

0 rM.e 200 omn:              I I ks

0 r~1e 300 mon:              4 ks

Jednorann6 V)'rnetnlky:               1380 ks

~lmskc $vice:                    95 ks

Po1emnl miny:                    25 ks

Kompakml batcric:                  7ks

:vtoduliirnl syst Pyrotechnika s promCnlivou kval itou v zavislosti na ccnC, m~ni zpravidla
     intenzita a pfesnost cfcktu. Dille~it~ je selekce spolehlivych dovou:u, pak lze
     zarucit dobr)• doj em na divak)'·

1.6. Reference pouziti vyrobku - tile vy robte

Ricardo Caballer (Spanelsko):

  C Zimni olympijske hry Sochi 20 14 (,.,,.,..,..•,v.,,.._..,..,.....,."'"'·'"''Q)

C Novorocni ohi'iostroj pro hl.m. Prahu 2016 (......,.~~..-~~.....~""''~"...)

.. @ (M""e"z_ina,_ro.d,n.i_,_"s"o.u.t.c.~, ) ohi'iostrojii Montreal 2016

Parente (ltalie):

41!> V)'roei zalo~eni Kuwairu 2012, tehdejsi svetovy rekord vc vclikosti
  ohi'iostroje

   { hiiJ:'-•'·""""'\\()'OutUbc.com wu.:h"-Dl\'\OU..,ll.O}

41!> Novorocni ohilostroj pro hl.m. Prahu 20 16 (..,,..,..~~,."""'w~·"''""""'"''w""')

San Pio (Jtal ie):

  41!> Moskva 20 15- Circle of light festival ('"''""~~,-,..~m·•"'•~-•""•x•.,.)

  41!> Moskva 2016 - Circle or light festival (...,.,...,.,.,...,m•wU<""r -•CMJO)

  @ Mezinarodni festival ohi\ostroju - Mal~a 2015 (...,........,.,.,,...,.._,,,.., Vyrocl padu Bastilly, Francie 2015 <- _,.,.....__...,.,__...,_)

C Novoroeni ohnostroj pro hl.m. Prahu 2016 (..,.,,~_,.,.....,_.._, <•"'"''"'"'•)

           1\.L<\.KAlVFueworlasJO IKeKiitU.m IM,I0700Preha 10 -Uu~

                ld -.420 272 'I()() 96l &moil oruo'!fmal'alufire c>
. .... .., ' '•' ' ' •,, fireworks
.. ••,MAKAL._U...••

 ,
. ... .' ; ~~~
                     Prrloha c. 2 - Technicka specifikace

2. Popis odpalovaciho zai'izeni

2.1. Primarni odpalovaci z11rizcnl

Naze•· systemu: Green Break Technology Electronic Timing System.

Zcmc puvodu/v)•robcc: Ceska rcpublika

Popis zai'izcni:

System se sestava z nekolika vzajemne synchronizovanych tidicich jednotck
bezdratove ovladajicich odpalovaci moduly. Bezdr.itovy iniciatni system

pracujici na frelcvenci 868 MHz s moznostf volby kamilu pro omezeni rugcni.

radiovy pi'cnos je pine sifrovan firnl zabezpeeuje I 00% bezpctnost pftnosu a

odolnost vuci okolnim vli~m. Dosah signalu je at 1500 m. Tento system

umo~uje bezdratove fizcny odpal s · presnosti na 0,00 I sekundy.
synchronizovan}• s hudbou pomoci SMPTE k6du. Reprodukci hudby a

synchronizaci muze zaji§t'ovat bczdratovy audi omodul pfipojitelny standardnim
konektorem typu 3,5 mm jack k libovolnemu reprodukcnimu systemu.
Reprodukce hudby je zapo~ata prikazem z hlavnf ridici jednotky. System jc
vybaven i'adou bczpecnostnfch mechanismu v.cetne kontroly spravncho pFipojenf

a funkcnosti palnfku, ochran6 proti nechtenemu odpalu a ztn\te i'fdicfho signalu .
System umozlluje fetezeni ridfcich mod ulu pro prodlouzeni dosahu signalu.

celkove mnozstvi fizenych modulu mu.lc bY! az 500.

Parametry odpalo••acich modulu:

Prac~vni napeti: 24V, mo.lnost vyu~iti extemiho napajeni z jineho modulu.
kondenzatory na vystupnim okruhu 7.aji~fuj! dostateen}' proud pro bczpe~nou
iniciaci palniku. Kai:dy modul rna 20126 vystupu, podle varianty. Na standardnl
bezdratove moduly je mo7no l'etezit dratove prodlurovacijednotky sc shodn:Ymi
vlastnostmi. Dale jsou schopny moduly setrvat 24h v pine provoznim relimu. 5
dnu v pohotovosmim rezimu a 14 dnu v rezimu spanku. Tyto vlastnosti zaji~t'uj i
pripravenost modulu po dlouhou dobu pfed odpalem.

V~ech.ny jednotky krom~ audiomodulu j sou vodeodolnc.

Sv)mi parametry a modularitou sc tcnto system muze srovnavat s libovolnym
pokroci l)'m odpalovacim systcrnem pouzlvan}m ve svete.

Reference polditi systemu

Mezinarodni soutez ohi\ostroju Elk 2016;

Novorocni ohilostroj pro HI. m. Praha 2016;

ovoroeni ohilostroj pro Iii. m. Praha 2015;

Mczinarodni soutez ohi'iostroju Sokolov 20 14;

Novo~ni ohilostroj Pruhonicc 2005-20 14;

Ohi\ostroj na hudebnim festivalu Brod 20. 2014;
Ohilostroj pro 20. vyro6 m~stske ~asti Praha 14. 2014;

Ohilostroj na festivalu Proudy 20 13:

a mnoho dalsich.

2.2. Zalozni systemy
Kingdom Firing system - Elektronicky bezdratovy odpalovaci system s
moznosti presneho

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy