Textová podoba smlouvy Smlouva č. 1928302: Smlouva o dílo - Realizace novoročního ohňostroje HMP

Příloha SmlouvaDIL_63_01_000397_2016-Text smlouvy (veřejná kopie) [CES] - 2.část.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            .... , ...''•' '' '•,  fireworks

            ~

.... . •• MAKALU ••
• • .. ...

   ~
, ' ' .,. #            P.i'iloha c. 2 - Technicka specifikace
        ~

programovani sekvenci.

Zeme puvodu/vyrobce: C:ina

Reference pouzitl systemu - Novorocnf ohnostroj Hl.m. Prahy v roce 2013

2.3. Synchroni7..acc s hudbou

Primarni synchronizacc

Jak j iz bylo uvedeno vyse, primami odpalovaci system je vybaven
audiomodulem, ktery slouzi jako zvukovy zdroj pine synchronni s odpalovanym
o lu1ostrojem. Dale muze b)'t odpalovaci system fizen pomoci SMPTE k6du ,
ktecy zaji~t'uje synchronizaci systemu s ext~rnim zdrojem hudby. Oba rezimy
mohou byt provozovany soucasne a lze proto zajistit synchronnf reprodukci jak

s externim zdrojem (napl'. nidio) tak s lokalni reprodukci pl'fmo na mfstc pomoci

reprosousta vy.

Pl'i lokalnf produkci lze navfc nastavit fixni prodlevu zvukovc stopy proti
ohilostrojne show. Timto nastavenim lze eliminovat prodlevu vzniklou vetsi
vzdalenostf reprosoustavy od divakLI.

Jako altemativni l'eseni muze b)'l pouzit extemf dekoder DTMF signalu, kterym
bude aktivovan prirnarni odpalovaci system. Toto l'esenf je vhodm! zejmena
pokud neni mozne spolehlive pfenaset Si'vlPTE k6d, napi'iklad vlivem
automaticke postprodukce zvukove stopy pl'i vysilani rozhlasem.

Zalozni synchronizace
V pl'ipade selhani synchronizacniho sign~lu/k6du lze odpalovaci system
aktivovat manualne. Z tohoto duvodu je obvykle pl'ed samotno u hudebni stopu
vlozen knitk)' odpocet.

Sbrnuti
Kombinad prinulrni a sekundami synchronizace zaji§t'uje precizni synchronizaci
ohi\ostroje s hudbou i za ztizenych podminek:

Toto l'denf pochopitelne nemu~e z principu postihnout prod levu zvukove stopy

vzniklou prenosem alternativnimi cestami (napl'. prodleva pl'i internetovem
vysilani nidia). Je tedy nezbytne vhodnc zvolit primarni extemi zdroj k nemuz
bude show synchronni.

Lokalni zdroje zvuku rizene audiomodulem jsou pine synchronni vzdy.

3. Popis eliminace rizik

3.1. Selhani vyrobku
Primami odpa lovaci system j e vybaven automaticko u kontrolou parametru
pripojenych elektrick)•ch palniku. Po zap'mi pomuckami.

4.1.1. Prevcntivni opati'enl

Pyrotechnickc vyrobky budou na odpal i~li umfsteny a pi'ipravcny lak ahy bylo
zabnineno v~em rizikum spojenym se sc lhanim v)•robku.

U vsech vyrobku bude postupovano v sou ladu s navodem vyrobce.

Obsluha odpalovaciho systemu bude po celou dobu odpalu pfipravena 7.asahnout
a pfipadn~ prcru§it odpal v pfipad~ krizov.C situace. laroven budc obsluha
vybavena vysilackou aby mohla b)'l upo.romena na jakoukoliv anomalii mimo
jeji zomc! pole.

Odpalovaci system je zarovei\ vybaven fadou aulomatickych prvku zaji§t'ujicich
automatick6 pl'eruseni odpalu v pfipad~ anomal ie.

4.1.2. Zasab v pl'ipadc selhaoi

V pfipad~ krizovc situace obsluha okamtitc prerusi odpal. Odpal mlltc byt opet
zapocal po vyte~enf krizove situacc.

4.1.3. Pojiltcn l
Zhotoviteljc poji§ten na skody zpusobcnc ~innosti do castky 20 mil. Kc u
poj i~fovny General i a.s.

4.2. Ochruna zvll'at

Ye spolupraci s ochranci pi'irody a zachrannou stanici budou zahmuly do
projektove dokumentace a provedeny maximalni opatfeni pro ochranu Lvirat a
ptactva v okoli odpalu. Bude vyu~ilo pJagiCiJ ptactva a vystralnych zvukovych
efckni v dostatecnem pl'edstihu pi'ed 7.acatkem odpalu pro vyplalieni zvei'e
ohrozene odpalcm ohtlostroje.

             \tAKALU Fire- n s ro I Kt Klo!Um 166. 167 00 l'raha 10 • n..bc<
                  ·td · +420 272106 963 C.matl mfof#makalufire cz
          Plna moe

Ja, nize podepsany
Vaclav Krupicka, nar. 7.4. 1973
bytem, Nove namesti 1262/4 PSG 104 00

                       udeluji plnou moe
Martinu Peterovi, nar. 2.2. 1993,
bytem Jilovska 1161/63, PSC 142 00
k tomu, aby mne zastupoval pfi jednani s Magistratem hi. m. Prahy a pfi podpisu
smlouvy o dilo na novorocni ohriostroj Hlavniho mesta Prahy.
Tato plna moe se udeluje na dobu urcitou a to od 14.12.2016 do 31.12.2016
V Praze dne 14.12.2016
Zmocnitel: Vaclav Krupicka

Zmocnec: Martin Peter

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy