Textová podoba smlouvy Smlouva č. 19409819: Most v ul. Národní X651, Praha 1, č. akce 500016

Příloha DOD Národní.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ,,lVilosí'r'ill. Nát'oelní, ž{. 65l,l,1, ii" alrce 500{}líl"

               BOBATEK č"1

                          lte smlour'ě o dílo

              ,,fuIost v rrl. ]\árodní, X ó51, P1, č.altce 500016"

číslos mlo ur'y otli ecl rra tele : 3 l 21 l 6000/020/1
FID: TSI(RPOO8CEGR

čísloslttlouvY zhotol,itele:

                   í. Smlrrvní stranv

1. ob.jeclnatel: Techniclrá správa lromutlikací hl. rn. Prahy, a.s.
Rásnovka 7]0/B,1l0 00 Pr'alra 1 - Staré Město
rČo:os+qlzss
DIČ: CZ0344]286
zapsaná r' obclrodnírrr rejstříkr"r vedenétrr Městskýrri soudetrr vPtaze, spis. zn. B 20059

                  nka a.s'

zastoupení: Při podpistl tolroto Doclatkrr jsorr oprávněrri zastupor'at objedrratele clva členové

      z přeclstavenstva společně, nichŽ rrejrrrér'rě jeden tnusí být pr'edseclou anebo

          rnístopřeclsedou představenstva.

osoby oplár,něné jedrraÍ r,e věcech teclrrriclých:
          Milarr Zach, ředitel investičnílroťtseku
          Ing' Torrráš Tomáš, vecloucí oddělení přípravy arealjzace oprav' na základě pověření
          Jakub Slánský, techrrik oddělerrí připr.avy a realizace oprav

(dále také jako ,,objeclnatel")

a

2, Zhotovitel: Skansl