Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20104975: Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého

Příloha Smlouva_Novy_Bor_2022-2023.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Město Nový Bor

                  a

            Liberecký kraj

   SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI LIBERECKÉHO KRAJE

        NA OBDOBÍ ROKU 2022 - 2023

            číslo smlouvy: OLP/593/2022
TATO SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
LIBERECKÉHO KRAJE BYLA UZAVŘENA DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU
V SOULADU S USTANOVENÍM § 1746 ODST. 2 ZÁKONA Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ
ZÁKONÍK, V PLATNÉM ZNĚNÍ MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI:

1. Město Nový Bor    nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
   Se sídlem:     00260771
   IČ:        9005-525-421/0100
   Bankovní spojení: Mgr. Jaromírem Dvořákem, starostou
   Zastoupené:

na straně jedné (dále jen „Město“)

a

2. Liberecký kraj    U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
   Se sídlem:     70891508
   IČ:        CZ70891508
   DIČ:        19-7964000277/0100
   Bankovní spojení: Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Janem Svitákem,
   Zastoupeným    statutárním náměstkem hejtmana, řízení resortu dopravy

na straně druhé (dále jen „Kraj“)

dále oba společně označováni jako „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) závazek poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní
    dopravou a veřejnou linkovou dopravou vzniká na základě písemné smlouvy, kterou
    s dopravcem uzavírá Kraj,

(B) Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo na svém zasedání dne 25. února 2020
    usnesením č. 76/20/ZK dokument „Plán dopravní obslužnosti území Libereckého kraje
    pro období 2019 - 2023“,

(C) Město má na základě uzavření této smlouvy zájem o spolupráci při zajišťování dopravní
    obslužnosti v Libereckém kraji,

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této smlouvy je stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní
   obslužnosti Libereckého kraje, týkající se období roku 2022 - 2023, mezi Městem
   a Krajem, a stanovení podmínek, za kterých dojde k uzavření této smlouvy. V zájmu
   zajištění a rozvoji účelné, efektivní a kvalitní dopravní obsluhy v rámci systému IDOL
   souhlasí smluvní strany se zněním oficiální Konvence Integrovaného dopravního
   systému Libereckého kraje schválené usnesením Zastupitelstva kraje č.150/08/ZK
   ze dne 27. 5. 2008 a následně uzavírají tuto smlouvu.

                              Strana 2 ze 4
2. ZÁVAZKY MĚSTA
2.1. Město se zavazuje zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem

   spojení částku:
    − ve výši 113.000 Kč (slovy: jedno sto třináct tisíc korun českých) za kalendářní
      rok 2022,

    − ve výši 243.000 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých) za kalendářní
      rok 2023.

2.2. Město a Kraj se tímto dohodly, že Město uhradí částku stanovenou v bodě 2.1. této
   smlouvy:
    − v roce 2022 ve dvou stejně vysokých splátkách ve výši 56.500 Kč, a to
      v termínech k 1. červnu a 1. prosinci daného kalendářního roku,
    − v roce 2023 ve čtyřech stejně vysokých splátkách ve výši 60.750 Kč, a to
      v termínech k 1. březnu, 1. červnu, 1. září a 1. prosinci daného kalendářního roku.
   Částky budou uhrazeny bezhotovostním převodem na bankovní účet Kraje číslo
   19-7964000277/0100 VS 05935193. Celou částku dle bodu 2.1. je možné zaplatit
   k 1. červnu daného kalendářního roku.

3. ZÁVAZKY KRAJE
3.1. Povinností Kraje je zajištění dopravní obslužnosti v souladu s platným zněním Smlouvy

   o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě uzavřené
   s dotčeným dopravcem.
3.2. Na základě této smlouvy je Kraj povinen v rámci zabezpečení dopravní obslužnosti
   zajistit dle schválených jízdních řádů s platností od 12. prosince 2021 po dobu účinnosti
   této smlouvy dopravní obslužnost zastávek v ulici Sloupská (Dělnická), Česká,
   Husova a kpt. Jaroše na lince č. 500 482 Nový Bor – Polevsko – Kytlice.
3.3. Případné změny jízdních řádů spojů dotčených touto smlouvou může Kraj provádět
   pouze se souhlasem Města.

4. ZÁNIK SMLOUVY

4.1. Smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí.
4.2. Výpověď dle bodu 4.1. musí Město doručit Kraji nejméně 60 kalendářních dní před

   termínem celostátně vyhlášené změny jízdních řádů. Je-li výpověď doručena Kraji
   v souladu s první větou tohoto bodu, pak smlouva zaniká k termínu celostátně vyhlášené
   změny jízdních řádů.
4.3. Zanikne-li smlouva písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí
   dle bodu 4.1. nebo 4.2., je Město povinno uhradit za probíhající kalendářní rok pouze
   podíl z částky stanovené v bodě 2.1., který odpovídá podílu počtu dní probíhajícího
   kalendářního roku, které uplynuly ke dni ukončení účinnosti této smlouvy, k celkovému
   počtu dní kalendářního roku.

                              Strana 3 ze 4
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavírána na dobu určitou,
   a to od 1. ledna 2022 (včetně) do 31. prosince 2023 (včetně).

5.2. V případě, že k uzavření této smlouvy dojde až po 31. 12. 2021, prohlašují smluvní
   strany, že budou, co se týká období od 01. 01. 2022 do podpisu smlouvy, jednat tak, jako
   by k jejímu uzavření došlo do 31. 12. 2021. Případné pozdější uzavření smlouvy
   zejména nemá vliv na výši příspěvku Města.

5.3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnou formou, a to vzestupně
   číslovanými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran.

5.4. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž Město obdrží
   jedno vyhotovení a Kraj dvě vyhotovení.

5.5. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro obě smluvní strany příslušná
   ustanovení občanského zákoníku.

5.6. Město bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč
   bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší,
   zveřejní kraj v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy
   na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Město výslovně souhlasí s tím, aby
   tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly
   v plném rozsahu v registru smluv krajem zveřejněny.

5.7. Město prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní
   tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
   podmínek.

5.8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle,
   nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své
   vlastnoruční podpisy.

5.9. Smlouva byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje č. 409/22/RK
   ze dne 15. 03. 2022.

5.10. Tato smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva města Nový Bor č. 695/22/ZM33
   ze dne 06. 04. 2022.

5.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
   jejího zveřejnění v registru smluv Krajem.

V Novém Boru dne 14. 04. 2022 V Liberci dne 25. 04. 2022

…………………………………..        …………………………….
Mgr. Jaromír Dvořák      Ing. Jan Sviták
starosta            statutární náměstek hejtmana,
                řízení resortu dopravy

                Strana 4 ze 4