Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20228779: Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných

Příloha CLA-V-18-2022_Město Nový Bor.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            D O H O D A

    o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
                     a poskytnutí příspěvku
                       č. CLA-V-18/2022

uzavřená mezi

Úřadem práce České republiky

zastupující osoba: Radovan Moudrý, pověřený zastupováním ředitele Kontaktního pracoviště Česká

          Lípa Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Liberci

sídlo:       Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČO:        72496991

adresa pro doručování: Paní Zdislavy č.p. 419/6, 470 01 Česká Lípa 1

(dále jen „Úřad práce“) na straně jedné

a

zaměstnavatelem:  Město Nový Bor
zastupující osoba: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
sídlo:       nám. Míru č.p. 1, 473 01 Nový Bor
IČO:        00260771

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně druhé.

                        Článek I

                       Účel poskytnutí příspěvku

Tato dohoda se uzavírá podle § 112 a § 119 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), a podle ustanovení § 24 vyhlášky č. 518/2004 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů za účelem
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich
vytvoření (dále jen „příspěvek“), a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této dohodě. Účelový znak
transferů - UZ 13101.

                        Článek II

          Závazky zaměstnavatele a podmínky poskytnutí příspěvku

Úřad práce poskytne zaměstnavateli příspěvek za těchto podmínek:

1. Zaměstnavatel vytvoří níže uvedené pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen
   „pracovní místa“)

  1.1. na dobu od 9.5.2022 do 31.10.2022.

   Druh práce                     Počet     Týdenní pracovní doba

   Dělník pro úklid a údržbu majetku města       pracovních míst v hod. (úvazek)
   Celkem
                                   5          40

                                   5

  1.2. Jestliže se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv a dohoda
     nenabyde účinnosti dle Článku IX bod 2. této dohody do data uvedeného v bodu 1.1. tohoto
     článku jako „na dobu ode dne“, zaměstnavatel vytvoří pracovní místa nejdříve ode dne nabytí
     účinnosti této dohody.

MPSV – OSÚ                   - 1 -
2. Zaměstnavatel bude pracovní místa obsazovat výhradně uchazeči o zaměstnání, jejichž umístění
   na pracovní místa schválil Úřad práce (dále jen „zaměstnanec“). Pracovní smlouva se zaměstnanci
   musí být uzavřena na dobu určitou, nejdéle do 31.10.2022.

3. V případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí přede dnem sjednaným v pracovní smlouvě jako
   den ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel písemně oznámí Úřadu práce den a způsob
   skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději ke dni doložení výkazu „Vyúčtování mzdových
   nákladů – VPP“ za měsíc, ve kterém byl pracovní poměr zaměstnance skončen.

4. Na stejný účel, tj. na tu část mzdových nákladů, která bude ve výši poskytnutého příspěvku Úřadem
   práce, nebude zaměstnavatel čerpat krytí z peněžních prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu,
   rozpočtu územních samosprávných celků, vyšších územních samosprávných celků, Evropských
   strukturálních a investičních fondů, popř. z jiných zdrojů programů a projektů EU, ani jiných veřejných
   zdrojů.

5. Zaměstnavatel bude Úřadu práce dokládat vynaložené prostředky na mzdu nebo plat ve výkazu
   „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“ za jednotlivé měsíce nejpozději do konce kalendářního měsíce
   následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního
   měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den.
   V případě, že výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“ nebude ve stanovené lhůtě doložen,
   příspěvek za příslušný měsíc nebude Úřadem práce poskytnut.

6. V případě, že zaměstnavatel nedodrží ujednání sjednaná pod body 1. a 2. tohoto článku, příspěvek
   nebude poskytnut.

                     Článek III

      Výše a termín poskytnutí příspěvku

1. Úřad práce se zavazuje poskytnout zaměstnavateli příspěvek ve výši vynaložených prostředků
   na mzdy nebo platy na zaměstnance, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní
   politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl
   z vyměřovacího základu zaměstnance, maximálně však ve výši stanovené v níže uvedeném přehledu.

Druh práce                   Počet      Týdenní     Max. měsíční
Dělník pro úklid a údržbu majetku města     pracovních míst pracovní doba  výše příspěvku
                                 v hod. (úvazek) na 1 pracovní
                                         místo (Kč)
                           5      40
                                             16 000

   Součet poskytnutých měsíčních příspěvků nepřekročí částku 459 350 Kč.

2. Příspěvek bude poskytován za dobu, na kterou byla pracovní místa vytvořena (článek II, bod 1. této
   dohody).

3. Jestliže nastoupí zaměstnanec do pracovního poměru v průběhu kalendářního měsíce, resp. skončí
   pracovní poměr v průběhu kalendářního měsíce a zároveň tento den nebude první, resp. poslední
   pracovní den v tomto měsíci, bude maximální sjednaný měsíční příspěvek Úřadem práce poměrně
   pokrácen podle celkového počtu kalendářních dnů v daném měsíci a počtu kalendářních dnů v daném
   měsíci, kdy pracovní místo nebylo obsazeno. Připadne-li svátek, za který náleží náhrada platu či mzdy,
   na první resp. poslední obvyklý pracovní den v měsíci, a tento den nebude sjednán jako den nástupu
   zaměstnance do práce nebo nebude dnem skončení pracovního poměru zaměstnance, příspěvek bude
   krácen podle věty první tohoto bodu.

4. Příspěvek bude vyplácen měsíčně převodem na účet č. XXX. Příspěvek je splatný do 30 kalendářních
   dnů ode dne, kdy zaměstnavatel doloží Úřadu práce výkaz „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“ na
   formuláři, který je přílohou č. 1 této dohody. Smluvní strany se dohodly, že první příspěvek bude
   zaměstnavateli na zaměstnance vyplacen až po doložení pracovní smlouvy uzavřené mezi
   zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo její kopie.

MPSV – OSÚ                - 2 -
5. V případě vzniku pochybností o správnosti údajů uvedených zaměstnavatelem ve výkazu „Vyúčtování
   mzdových nákladů – VPP“ se smluvní strany dohodly, že Úřad práce neprodleně vyzve zaměstnavatele
   k podání vysvětlení nebo provedení nápravy. Příspěvek bude vyplacen až po vyjasnění pochybností
   mezi smluvními stranami.

      Článek IV

                   Kontrola plnění sjednaných podmínek

1. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky. Úřad práce provádí kontrolu plnění
   závazků plynoucích z této dohody způsobem stanoveným v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční
   kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ověření
   výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance a částky pojistného na sociální
   zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
   které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Dále je zaměstnavatel
   povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole a s dalšími právními předpisy ČR, vytvořit podmínky
   k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnutí příspěvku. Kontrolu vykonávají Úřad
   práce a jím pověřené osoby, orgány finanční správy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo
   financí, Nejvyšší kontrolní Úřad, případně další orgány pověřené k výkonu kontroly.

2. V případě, že kontrolu provede jiný orgán kontroly než Úřad práce, je zaměstnavatel povinen bez
   zbytečného odkladu písemně informovat Úřad práce o přijetí a plnění opatření k nápravě nedostatků
   zjištěných při kontrole.

      Článek V

                         Archivace dokumentů

Zaměstnavatel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty a účetní doklady související s poskytnutím
příspěvku v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to nejméně po dobu 10 let od vyplacení posledního
měsíčního příspěvku, přičemž lhůta 10 let se počítá od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl
vyplacen poslední měsíční příspěvek.

      Článek VI

                          Vrácení příspěvku

1. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit Úřadu práce vyplacený měsíční příspěvek nebo jeho část, pokud mu
   byl poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než za příslušný měsíc náležel, a to nejpozději
   do 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost zjistil nebo kdy byla zaměstnavateli na základě
   kontrolního zjištění z kontroly provedené Úřadem práce doručena písemná výzva k vrácení příspěvku.
   Toto ustanovení dohody se nevztahuje na případy, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně v důsledku
   nedodržení ujednání uvedeného v Článku II bod 4. této dohody.

2. Zaměstnavatel se zavazuje vrátit vyplacený měsíční příspěvek Úřadu práce, pokud hrubá mzda
   uvedená ve výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“ (dále jen „výkaz“) nebude zúčtována
   zaměstnanci k výplatě za tento příslušný měsíc a po zákonných srážkách vyplacena před poskytnutím
   příspěvku Úřadem práce za příslušný měsíc na účet zaměstnavatele nebo částka pojistného na
   sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo pojistného na veřejné zdravotní
   pojištění, které zaměstnavatel za sebe a za zaměstnance odvádí z vyměřovacího základu
   zaměstnance, uvedená v tomto výkazu, nebude odvedena před poskytnutím příspěvku Úřadem práce
   za příslušný měsíc na účet zaměstnavatele. Vrácení příspěvku bude provedeno ve lhůtě uvedené
   v bodě 1. tohoto článku dohody.

3. Zaměstnavatel se dále zavazuje vrátit Úřadu práce poskytnutý příspěvek v případě, že mu byl
   poskytnut v období 12 měsíců přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty
   za umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bodu 3. zákona o zaměstnanosti. Vrácení
   příspěvku bude zaměstnavatelem provedeno ve lhůtě 30 pracovních dnů ode dne, kdy tuto skutečnost
   zjistil nebo kdy zaměstnavateli byla doručena písemná výzva Úřadu práce k vrácení příspěvku.

MPSV – OSÚ - 3 -
4. Příspěvek se vrací na účet, který zaměstnavateli sdělí Úřad práce.

      Článek VII

                       Porušení rozpočtové kázně

1. Nedodržení ujednání v Článku II pod bodem 4. této dohody je porušením rozpočtové kázně podle
   zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
   (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude postihováno odvodem za porušení
   rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
   a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

2. Nevrácení příspěvku nebo jeho části na výzvu Úřadu práce podle Článku VI této dohody je porušením
   rozpočtové kázně podle § 44 odst. 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
   a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a bude
   postihováno odvodem podle § 44a odst. 4 písm. b) tohoto zákona.

      Článek VIII

                      Ujednání o vypovězení dohody

1. Úřad práce si vyhrazuje právo dohodu vypovědět v případě, že zaměstnavatel nedodrží podmínky
   sjednané v Článku II pod bodem 1., 2. a 4. této dohody nebo pokud opakovaně neúplně nebo
   nepravdivě uvedl údaje ve výkazu „Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“.

2. Smluvní strany mohou dohodu vypovědět, jestliže vyjdou najevo skutečnosti, které existovaly v době
   uzavírání dohody a nebyly smluvní straně bez jejího zavinění známy, pokud tato strana prokáže, že by
   s jejich znalostí tuto dohodu neuzavřela.

3. Smluvní strany mohou dále dohodu vypovědět, jestliže se podstatně změní poměry, které byly
   rozhodující pro stanovení obsahu dohody, a plnění této dohody nelze na smluvní straně z tohoto
   důvodu spravedlivě požadovat.

4. Výpovědní lhůta v případech uvedených v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku dohody činí jeden měsíc
   a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

5. Úřad práce si vyhrazuje právo neposkytnout příspěvek dle Článku III této dohody, který by
   zaměstnavateli náležel za dobu výpovědní lhůty.

      Článek IX

                            Další ujednání

1. Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Dohoda, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti
   dnem uveřejnění. Dohoda, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv,
   nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, který si smluvní strany v
   dohodě sjednají.

3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání a že byly seznámeny
   s veškerými právy a povinnostmi, které pro ně vyplývají z této dohody.

4. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží Úřad práce a jedno
   vyhotovení zaměstnavatel.

5. V případě zániku některé ze smluvních stran (úmrtí zaměstnavatele – fyzické osoby) přecházejí práva
   a povinnosti vyplývající z této dohody na její právní nástupce.

MPSV – OSÚ - 4 -
6. Obsah dohody lze měnit pouze se souhlasem obou smluvních stran formou písemných vzestupně
   číslovaných dodatků. Změnu identifikačních údajů, pro vyhotovení dodatku k této dohodě, je
   zaměstnavatel povinen Úřadu práce oznámit písemně bez zbytečného odkladu. Ostatní změny, týkající
   se této dohody, je zaměstnavatel povinen Úřadu práce písemně sdělit vždy tak, aby k uzavření
   případného dodatku došlo před nabytím jejich účinnosti, pokud není v dohodě ujednáno jinak.

7. Pro účely této dohody se vyplacením mzdy rozumí okamžik, kdy dojde k zaplacení mzdy zaměstnanci
   v hotovosti, okamžik odepsání částky mzdy z účtu zaměstnavatele, je-li odesílána na účet
   zaměstnance, nebo okamžik přijetí platby k úhradě poštovním poukazem poskytovatelem poštovních
   služeb. Odvedením pojistného se rozumí okamžik zaplacení pojistného v hotovosti, okamžik přijetí
   platby k úhradě poštovním poukazem poskytovatelem poštovních služeb nebo v případě úhrady
   prostřednictvím účtu u bankovního ústavu okamžik odepsání částky pojistného z účtu zaměstnavatele.

8. Zaměstnavatel souhlasí s využíváním údajů o něm v informačních systémech týkajících se příjemců
   příspěvku.

9. Zaměstnavatel je povinen vést účetnictví nebo daňovou evidenci tak, aby bylo možno vykázat
   zaúčtování účetních případů souvisejících s plněním dohody a aby byl schopen průkazně vše
   dokladovat dle relevantních předpisů ČR při následných kontrolách a auditech.

10. Zaměstnavatel je povinen poskytnout písemně Úřadu práce na vyžádání jakékoliv doplňující informace
   související s poskytnutím příspěvku, a to ve lhůtě stanovené Úřadem práce.

V České Lípě

..................................................................      ..................................................................
       Mgr. Jaromír Dvořák                               Radovan Moudrý
         starosta města
                                      pověřený zastupováním ředitele Kontaktního
        za zaměstnavatele                      pracoviště Česká Lípa Krajské pobočky Úřadu

                                               práce ČR v Liberci

                                               za Úřad práce ČR

Za Úřad práce vyřizuje: Jitka Nováková

Telefon:  950 108 431

Příloha č. 1: Formulář: „ Vyúčtování mzdových nákladů – VPP“

MPSV – OSÚ                             - 5 -