Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20621183: zajištění kreativní přípravy pro celostátní kampaň na podporu očkování

Příloha ISRS 0449-2022A.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o dílo

reativní celostátní karfipaň na podporu očkování proti onemocnění covid-19

             uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
  občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona
 č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně

      některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví

kterou zastupuje: Mgr. Ondřej Jakob, ředitel odboru komunikace s veřejností
se sídlem:     Palackého náměstí 375/4, 128 00 Praha 2
IČO:        000 24 341
DIČ:        CZ00024341
          ČNB Praha, účet č.: 2528001/0710
bankovní spojení:

 (dále také jako „objednatel“ či „zadavatel“)            PRÁVNÍ ODBOR
a                            Registr,

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o.,          číslo 0449/ 22
INTERNATIONAL ADV

kterou zastupuje:

se sídlem:     legrovy           Praha 2

IČO:        17046041

DIČ:        CZ17046041

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080,

bankovní spojení: 5005381001/2700 UniCredit Bank

na straně druhé (dále také jako „zhotovitel“ či „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely na základě rozhodnutí zadavatele o
výběru dodavatele ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
zadávanou v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo režim ZZVZ, s názvem „Kreativní celostátní
kampaň na podporu očkování proti onemocnění covid-19“ (dále jen „veřejná zakázka“) ve
smyslu podmínek a ustanovení uvedených ve výzvě k podání nabídky včetně zadávací
dokumentace a v souladu s nabídkou zhotovitele tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

                               Článek I.
                         Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
   pro objednatele dílo specifikované v čl. II této smlouvy (dále také jen „dílo“) za podmínek
   stanovených touto smlouvou a závazek objednatele kompletní dílo převzít a zaplatit
   zhotoviteli smluvní cenu za podmínek a v termínech sjednaných touto smlouvou.

2. Účelem této smlouvy je zajištění kreativní přípravy podkladů a návrhů výstupů pro
   celostátní kampaň na podporu očkování proti onemocnění covid-19, jejichž výrobu
   Ministerstvo zdravotnictví zajistí na základě separátního smluvního vztahu s třetí osobou.
   Výstupy vyrobené na základě návrhů zpracovaných na základě této smlouvy následně
   budou sdělovány veřejnosti v rámci kampaně na podporu očkování proti onemocnění
   covid-19 vhodnými mediálními kanály.
                               Článek II.
                              Předmět díla

1. Dílo je rozděleno na části uvedené v čl. Ill odst. 2 této smlouvy a je specifikováno v příloze
   č. 1 - Specifikace předmětu plnění.

2. Dílo bude též provedeno v souladu s přílohou č. 2 - Kreativní brief

3. Součástí plnění dle této smlouvy je též poskytnutí Supervize na vyžádání.

4. Součástí plnění dle této smlouvy je rovněž poskytnutí licence k dílu a všem jeho částem
   za podmínek stanovených v čl. VII této smlouvy.

5. Návrhy mediálních výstupů musí zohledňovat požadavky vyhlášky č. 64/2008 Sb., o formě
   uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových
   stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti), ve znění pozdějších
   předpisů. Všechny návrhy videí, nebo videí zaměřených primárně na osoby se sluchovým
   postižením, budou připraveny tak, aby mohly být opatřeny titulky a tlumočením do českého
   znakového jazyka. Návrhy výstupů určených k mediálnímu využití na internetu budou
   připraveny tak, aby splňovaly i požadavky přístupnosti pro osoby se zrakovým postižením.

                              Článek III.
                        Místo plnění a doba plnění

1. Místem plnění jsou především prostory zhotovitele. V případě Supervize na vyžádání může
   být místem plnění celá Česká republika. Zhotovitel předá části díla v sídle objednatele.

2. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla a výstupy z nich předat k převzetí
   objednateli ve lhůtách určených dle této tabulky:

1. Vytvoření vizuální identity kampaně          Do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti
2. Kreativní zpracování a výroba online bannerů.     smlouvy
3. Kreativní zpracování televizních spotů
                             Dle přílohy č. 1.

A) Návrh 4 televizní spotů v délce 6-30 vteřin v českém Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti

jazyce                          smlouvy

B) Návrh 3 propagačních online mini-spotů v délce 3-10  Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
                             smlouvy
vteřin

4. Návrh rozhlasového spotu ve stopážích 30‘ 15‘ a 6’  Do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti
   sec.                        smlouvy

5. Návrh rebrandingu webových stránek projektu      Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
   www.ceskoockuje.cz.                 smlouvy

6. Návrh Direct Mailu pro seniory            Do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti
7. Návrh propagačních předmětů              smlouvy
8. Návrh mediaplánu
9. Supervize na vyžádání                 Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti
                             smlouvy

                             Do 20 dnů ode dne nabytí účinnosti
                             smlouvy

                             Dle přílohy č. 1

                                 Stránka 2 (celkem 11)
                               Článek IV.
                       Cena díla a platební podmínky

1. Cena za jednotlivé části 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 díla je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Celková smluvní cena částí 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 díla činí 1 300 000 Kč bez DPH, 21% DPH
   činí 273 000 Kč, včetně tj. 1 573 000 Kč včetně DPH. Celková cena je stanovena jako
   cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje zejména veškeré náklady zhotovitele
   spojené s plněním předmětu smlouvy, včetně licence. Cenu je možné měnit pouze
   v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek k této
   smlouvě, ale bude aplikována sazba DPH vždy v aktuální výši dle platných právních
   předpisů.

3. Smluvní cena části 2 díla se určí jako součin počtu objednatelem akceptovaných
   vyrobených online bannerů a ceny za jeden online banner dle přílohy č. 3, a současně její
   celková výše nepřevýší částku odpovídající 10 online bannerům, tedy 50 000 Kč bez DPH,
   21% DPH činí 10 500 Kč, včetně tj. 60 500 Kč včetně DPH.

4. Smluvní cena části 9 díla se určí jako součin počtu hodin, v nichž zhotovitel poskytoval
   objednateli službu Supervize na vyžádání v příslušném kalendářním měsíci a ceny za 1
   hodinu poskytování služby Supervize na vyžádání a současně její celková výše v součtu
   nepřevýší výši odpovídající 20 hodinám, tedy 40 000 Kč bez DPH, 21% DPH činí 8 400
   Kč, včetně tj. 48 400 Kč včetně DPH.

5. Zhotovitel je oprávněn v případě částí 1, 3A), 3B), 4, 5, 6, 7 a 8 díla vystavit fakturu po
   akceptaci dílčího díla objednatelem.

6. Zhotovitel je oprávněn v případě části 2 díla vystavit fakturu po akceptaci všech dílčích
   výstupů zadaných příslušnou poptávkou objednatele.

7. Zhotovitel je oprávněn v případě části 9 díla vystavit fakturu po uplynutí každého
   kalendářního měsíce, v němž poskytnul službu Supervize na vyžádání objednateli, a to na
   základě schváleného objednatelem schváleného výkazu uskutečněných při Supervizi na
   vyžádání.

8. Cenu části díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním
   převodem, přičemž cena bude zhotovitelem uplatněna fakturou, a splatnost ceny
   (příslušné části) je 30 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.

9. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského
   zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
   předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
   předpisů (dále jen „ZDPH“). Náležitostí faktury je též evidenční číslo této smlouvy uvedené
   objednatelem v záhlaví této smlouvy. Přílohou faktury bude kopie příslušného dílčího
   akceptačního protokolu (protokolů) či výkazu dle čl. V této smlouvy.

10. V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné
   údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by
   se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet
   dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury
   musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

11. V případě, že úhrada ceny má být provedena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem
   na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst.
   2 písm. b) ZDPH, nebo číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené v této smlouvě nebo
   na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem nebude uveřejněno způsobem
   umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH a nebo stane-li se
   zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, je objednatel oprávněn uhradit

                                                     Stránka 3 (celkem 11)
   zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z daňového dokladu, jež
   odpovídá výši základu daně, a zbylou část pak ve smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo
   správci daně s tím, že se má za to, že úhrada daňového dokladu (faktury) bez DPH je
   provedena ve správné výši.

12. Povinnost objednatele zaplatit příslušnou část ceny dle této smlouvy je splněna odepsáním
   příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

                               Článek V.
                        Předání a akceptace plnění

1. Zhotovitel je povinen předat veškeré výstupy jednotlivých dílčích části díla najednou ve
   lhůtách stanovených včl. Ill odst. 2 této smlouvy, případně ve lhůtách uvedených či
   určených dle přílohy č. 1. V případě části 2 díla je povinen předat veškeré dílčí výstupy
   dle příslušné poptávky, tj. v ní uvedený počet vyrobených bannerů.

2. O předání výstupů dílčích částí 1, 2, 3A) a 3B), 4, 5, 6, 7 a 8 díla bude sepsán dílčí
   předávací protokol, který bude potvrzen podpisy oprávněného zaměstnance objednatele
   a zhotovitele. Návrh dílčího předávacího protokolu připraví zhotovitel a bude sepsán ve 2
   vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

3. Po předání všech výstupů příslušné dílčí částí díla provede objednatel kontrolu této části
   díla, a není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak, tak do 3 pracovních dnů sdělí zhotoviteli, že
   předané výstupy mají vady nebo bude postupovat dle odst. 4 tohoto článku.

4. V případě, že při kontrole jednotlivých dílčích výstupů příslušné dílčí části díla objednatel
   nezjistí žádné jejich vady, potvrdí objednatel bezvadnost formou dílčího akceptačního
   protokolu (pro účely této smlouvy též jako „akceptace“). Návrh dílčího akceptačního
   protokolu připraví poskytovatel a bude sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní
   strana obdrží po 1 vyhotovení. Objednatel je též oprávněn na důkaz bezvadnosti potvrdit
   zhotoviteli i jen předávací protokol uvedením vhodného textu (např. akceptováno) a
   připojením podpisu oprávněné osoby. Takto označený dílčí předávací protokol se
   považuje pro účely článku IV za dílčí akceptační protokol.

5. V případě, že při kontrole jednotlivých dílčích výstupů dílčí části díla objednatel zjistí vady
   plnění (části díla), je zhotovitel povinen je odstranit do 3 dnů od jejich oznámení
   objednatelem, pokud objednatel s ohledem na povahu vady nestanoví lhůtu delší.
   Následně proběhne nové předání a akceptace dle odst. 2 až 5 tohoto článku.

6. Smluvní strany si sjednávají, že má-li některý z výstupů dílčí části díla vady, jež byly
   objednatelem oznámeny dle tohoto článku, nepovažuje se taková dílčí část díla za
   předanou zhotovitelem ve lhůtě dle čl. Ill odst. 2. Za předanou ve lhůtě dle čl. Ill odst. 2
   se považuje taková dílčí část díla, která bude objednatelem akceptována jako bezvadné.

7. Potvrzení dílčího akceptačního protokolu a schválení výkazu objednatelem zakládá právo
   zhotovitele fakturovat příslušnou část plnění, ale nezbavuje objednatele práv na reklamaci
   a práv z odpovědnosti za vady, které zjistí později v průběhu záruční doby.

8. V případě části 9 díla se zhotovitel zavazuje předat objednateli výkaz činností
   uskutečněných při Supervizi na vyžádání, a to ve dvou stejnopisech. Součástí výkazu
   bude též uvedena doba v hodinách, případně zlomků hodin, po kterou zhotovitel
   poskytoval plnění Supervize na vyžádání a též podrobný popis plnění, které poskytoval, a
   podpis zhotovitele. Objednatel je povinen výkaz do 3 pracovních dnů zkontrolovat a
   v případě, že nebude mít námitky, výkaz schválí a doručí jej zhotoviteli. Objednatel je
   oprávněn vznést do tří pracovních dnů od doručení výkazu námitku vůči výkazu v případě,
   že zjistí že vykázaná doba či plnění neodpovídá skutečnosti. Na základě námitky je
   zhotovitel povinen upravit výkaz dle námitky a znovu jej předložit objednateli ke schválení.

                                                     Stránka 4 (celkem 11)
                               Článek VI.
               Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění

1. Zhotovitel odpovídá za tó, že poskytnutá plnění a výstupy z nich mají vlastnosti stanovené
   touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za vady poskytnutých plnění a výstupů z nich zjištěné při jejich
   předání nebo v průběhu záruční doby. Zhotovitel za tímto účelem poskytuje objednateli
   záruku za jakost po záruční dobu v délce 12 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet samostatně pro každou část dílčího plnění vždy dnem podpisu
   dílčího akceptačního protokolu.

4. Objednatel je oprávněn požadovat přiměřenou slevu z příslušné zaplacené ceny, nebo
   odstranění vady. V případě, že je vada neodstranitelná je objednatel oprávněn v rozsahu
   příslušné části díla či dílčího plnění příslušné části díla písemně od smlouvy odstoupit, a
   to i v případě již plnění převzatého. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu
   nejdéle do 5 dnů od nahlášení vady.

5. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

6. Reklamaci lze pro každou dílčí fázi plnění uplatnit nejpozději do posledního dne záruční
   doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby
   se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel
   odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 5 dnů od stanoveného termínu,
   nebude-li vzhledem na charakteru vady dohodnuto jinak, je objednatel oprávněn odstranit
   vady sám nebo prostřednictvím jiné osoby a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

8. Zhotovitel odpovídá za škody, které svou činností způsobí objednateli nebo třetím
   osobám, a to zejména v důsledku neplnění podmínek, vyplývajících z právních předpisů
   nebo z této smlouvy. Jakoukoliv škodu takto vzniklou je zhotovitel povinen bezodkladně
   odstranit a není-li to možné, pak finančně nahradit v plné výši.

9. Uplatněním odpovědnosti za vady nejsou dotčeny nároky na náhradu škody nebo
   na uplatnění smluvní pokuty.

10. Každá smluvní strana je povinna nahradit způsobenou škodu v rámci platných právních
   předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
   k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

11. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo
   jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že jedna ze
   smluvních stran poskytla druhé smluvní straně chybné zadání a příslušná smluvní strana
   s ohledem na svoji povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohla a měla chybnost
   takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty domáhat pouze v případě, že
   na chybné zadání příslušná smluvní strana druhou smluvní stranu písemně upozornila
   a druhá smluvní strana trvala na původním zadání.

12. Případná náhrada škody bude nahrazena uvedením do původního stavu a v případě
   nemožnosti uvedení v původní stav bude uhrazena v měně platné na území České
   republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurz České národní banky ke dni
   vzniku škody.

                              Článek VII.
                        Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla resp. částí díla neporuší práva třetích osob,
   která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských

                                                     Stránka 5 (celkem 11)
                                                                   T

   práv a práv průmyslového vlastnictví, že je plně oprávněn disponovat s právy, která touto
   smlouvou postupuje na objednatele, nebo k jejichž užití poskytuje Objednateli dle této
   smlouvy licenci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla resp.
   částí díla objednatelem, včetně případného zajištění dalších souhlasů a licencí od autorů
   děl v souladu s autorským zákonem popř. od nositelů jiných práv duševního vlastnictví
   v souladu s právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré
   náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou
   v důsledku porušení povinností dle předchozí věty.

2. Je-li výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy anebo součástí předaného díla výtvor,
   který je předmětem práv autorských, práv souvisejících či předmětem práv pořizovatele k
   jím pořízené databázi, a nejde přitom o dílo anebo jeho části vytvořené jako
   zaměstnanecké dílo (dále pro účely tohoto článku souhrnně jen „předměty ochrany podle
   autorského zákona“), náleží od okamžiku předání díla/části díla dle této smlouvy
   objednateli výhradní neomezené právo k užití těchto předmětů ochrany podle autorského
   zákona, a to na časově neomezenou dobu. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje
   objednateli oprávnění k výkonu uvedeného výhradního práva k užití předmětů ochrany
   podle autorského zákona (licence) na celou dobu trvání majetkových práv autora a bez
   územního omezení (celosvětově), bez množstevního omezení a pro jakýkoliv způsob užití,
   zejm. např. k televiznímu vysílání nebo k užití na internetu, popř. jinému mediálnímu
   využití, dle charakteru díla. Objednatel je oprávněn předměty ochrany podle autorského
   zákona užít v původní nebo Objednatelem či třetí osobou v jiné zpracované či jinak
   změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky.
   Oprávnění k užití předmětů ochrany podle autorského zákona získává objednatel jako
   převoditelná s právem podlicence a dále postupitelná. Postoupení licence nebo její části
   na třetí osobu nevyžaduje souhlas zhotovitele a objednatel není povinen postoupení
   licence nebo její části na třetí osobu zhotoviteli oznamovat. Toto právo objednatele
   k předmětům ochrany podle autorského zákona se automaticky vztahuje i na všechny
   nové verze, úpravy a překlady předmětů ochrany podle autorského zákona dodané
   zhotovitelem či jím upravené. Objednatel není povinen výše uvedenou licenci využít.
   Zhotovitel dále poskytuje objednateli právo upravovat a/nebo překládat předměty ochrany
   podle autorského zákona, včetně práva objednatele zadat provedení těchto úprav a/nebo
   překladů třetím osobám. Dohodou smluvních stran se stanoví, že cena za užití předmětů
   ochrany podle autorského zákona dle tohoto odstavce je součástí celkové ceny dle článku
   IV této smlouvy.

3. Je-li výsledkem nebo součástí díla resp. částí díla i zaměstnanecké či kolektivní dílo, které
   je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským či práv pořizovatele
   kjím pořízené databázi, zhotovitel jako zaměstnavatel či osoba, z jejíhož podnětu apod.,
   jejímž vedením je dílo vytvářeno a pod jejímž jménem je dílo uváděno na veřejnost, ke dni
   předání díla dle této smlouvy postupuje právo výkonu majetkových práv k dílu na
   objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zahrnuta v ceně dle článku IV této
   smlouvy. Objednatel se tím stává ve vztahu ke všem částem díla i dílu jako celku
   vykonavatelem autorských práv majetkových v pozici zaměstnavatele se všemi
   souvislostmi včetně oprávnění vyplývajících z omezení osobnostních práv původních
   autorů v plném rozsahu dle § 58 autorského zákona, přičemž právo výkonu majetkových
   práv autorských získává Objednatel jako dále postupitelné. Objednatel je tak především
   oprávněn dílo i jeho části bez dalšího sám jakýmkoli způsobem užít v původní, zpracované
   či jinak změněné podobě a udělit třetím osobám oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo a
   jeho části užít. Objednatel je dále oprávněn nehotové anebo nedostatečně podrobné části
   díla dokončit, a to bez ohledu na podmínky podle ustanovení § 58 odst. 5 autorského
   zákona. Zhotoviteli ani původním autorům nenáleží nárok na přiměřenou dodatečnou
   odměnu podle ustanovení § 58 odst. 6 autorského zákona. Objednatel je oprávněn dílo
   anebo jeho části zveřejnit, upravovat, zpracovávat včetně překladu, spojit s jiným dílem,
   zařadit do díla souborného a uvádět je na veřejnost pod vlastním jménem, včetně
   oprávnění objednatele zadat vývoj a provedení těchto úprav a modifikací třetím osobám.

                                                     Stránka 6 (celkem 11)
4. K udělení podlicence objednatelem jiným uživatelům, například organizačním složkám
   státu a státním organizacím, územní a profesní samosprávě a dalším institucím a
   organizacím, není vyžadována písemná forma, pokud je tato podlicence udělena v souladu
   se zaměřením kampaně dle článku I. odst. 2 této smlouvy. Výsledky díla, resp. jeho částí,
   bude objednatel poskytovat formou podlicence jiným uživatelům předáním výsledků díla
   nebo jeho částí k použití.

                              Článek Vlil.
                           Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této smlouvy

   a) si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou
      považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“),

   b) mohou jejich zaměstnanci či osoby v obdobném postavení získat vědomou činností
      druhé smluvní strany nebo i jejím opomenutím přístup k důvěrným informacím druhé
      smluvní strany.

2. Smluvní strany se zavazují, že žádná z nich nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace
   (bez ohledu na formu jejich zachycení), které získaly během jednání vedoucích k uzavření
   této smlouvy nebo během plnění závazků z této smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění
   smluvních stran sdělovat tyto údaje svým advokátům, daňovým poradcům, auditorům nebo
   jiným osobám vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti.
   Tyto osoby musí být na důvěrnost údajů upozorněny.

3. Za třetí osoby dle odst. 2 tohoto článku se nepovažují:

   a) zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení,
   b) orgány smluvních stran a jejich členové,
   c) ve vztahu k důvěrným informacím objednatele poddodavatelé zhotovitele,
   d) ve vztahu k důvěrným informacím zhotovitele externí poskytovatelé objednatele, a to

      i potenciální,
   za předpokladu, že se podílejí na plnění této smlouvy nebo plnění spojeném s plněním dle
   této smlouvy, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem
   a zpřístupnění důvěrných informací je v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu
   a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této smlouvě.

4. Smluvní strany se zavazují v plném rozsahu zachovávat povinnost mlčenlivosti
   a povinnost chránit důvěrné informace vyplývající z této smlouvy a z příslušných právním
   předpisů, zejména povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
   2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
   osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen
   „obecné nařízení“).

5. Smluvní strany se zavazují poučit veškeré osoby, které se na jejich straně budou podílet
   na plnění této smlouvy, o výše uvedených povinnostech mlčenlivosti a ochrany informací
   a dále se zavazují vhodným způsobem zajistit dodržování těchto povinností všemi osobami
   podílejícími se na plnění této smlouvy.

6. Budou-li informace poskytnuté objednatelem, zhotovitelem nebo třetími stranami, které
   jsou nezbytné pro plnění dle této smlouvy, obsahovat data podléhající režimu zvláštní
   ochrany dle obecného nařízení, zavazují se smluvní strany plnit všechny povinnosti, které
   obecné nařízení vyžaduje, a obstarat předepsané souhlasy subjektů osobních údajů
   předaných ke zpracování.

7. Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany a přijímací
   strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by
   se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro
   plnění této smlouvy, se smluvní strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné

                                                     Stránka 7 (celkem 11)
   informace druhé strany, nepředávat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a
   zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto
   smlouvu. Obě smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé
   smluvní strany jinak, než za účelem plnění této smlouvy.

8. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné
   implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního
   tajemství, tj. například, ale nejenom, popisy nebo části popisů technologických procesů a
   vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách,
   procedurách a provozních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a
   strategie nebo jejich části, nabídky, kontakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími
   stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o
   pracovních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by
   předávající straně mohlo způsobit škodu.

9. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových
   souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit
   přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní
   stránce nebo přední straně média. Absence takového upozornění však nezpůsobuje zánik
   povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.

10. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:

   a) se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků
     přijímající smluvní strany či právních předpisů,

   b) měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této smlouvy,
     pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami
     uzavřené smlouvy o ochraně informací,

   c) jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a to je
     schopna doložit svými záznamy nebo informacemi, včetně důvěrných, třetí strany,

   d) po podpisu této smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena
     v takovém nakládání s informacemi,

   e) lze poskytnout či zpřístupnit na základě zákona či jiného právního předpisu včetně
     práva EU nebo závazného rozhodnutí orgánu veřejné moci,

   f) jsou obsažené v této smlouvě a jsou zveřejněné dle § 219 ZZVZ nebo dle zákona
     č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
     smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

11. Každá smluvní strana se zavazuje přijmout technická a organizační vnitřní opatření
   nezbytná k ochraně důvěrných informací. Zhotovitel je povinen poučit své zaměstnance a
   členy svých orgánů o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle této smlouvy a je povinen
   zachování mlčenlivosti z jejich strany řádně kontrolovat. Zaměstnanci zhotovitele nesmí
   důvěrné skutečnosti, které se dozvěděli v souvislosti s touto smlouvou, sdělovat ani jiným
   zaměstnancům dodavatele nebo členům orgánů dodavatele, není-li to nezbytné k plnění
   jejich pracovních úkolů nebo z hlediska funkčního zařazení.

12. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací
   dle tohoto článku rovněž všechny poddodavatele, kteří se budou podílet na plnění
   předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.

13. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na plnění předmětu
   smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

14. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto
   článku a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

                                                    Stránka 8 (celkem 11)
                               Článek IX.
                Sleva z plnění, smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli slevu ve výši 5 % z ceny příslušné dílčí části
   díla bez DPH v případě prodlení s předáním příslušné dílčí části díla v termínu dle čl. Ill
   odst. 2 této smlouvy, a to za každý případ prodlení.

2. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z příslušné
   dílčí části ceny díla bez DPH či z ceny za příslušné plnění bez DPH za každý i započatý
   den prodlení v případě, že se dostane do prodlení s předáním příslušné části díla či dílčího
   výstupu dle čl. III. odst. 2 této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč v případě,
   že se poruší povinnost stanovenou poptávkou Supervize na vyžádání, a to za každý
   jednotlivý případ porušení.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě porušení některé z
   povinností dle čl. VII nebo čl. Vlil této smlouvy ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

5. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas plnit své povinnosti vztahující se ke správě DPH
   po dobu trvání této smlouvy, zejména tuto daň řádně a včas zaplatit. Pokud v důsledku
   porušení tohoto závazku příslušný finanční úřad vyzve objednatele k zaplacení DPH
   z důvodu jeho ručení ve smyslu čl. IV odst. 11 této smlouvy a příslušného právního
   předpisu, zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
   DPH vztahující se k porušení závazku zhotovitele řádně a včas zaplatit DPH (včetně
   příslušenství), s níž je spojeno ručení objednatele ve smyslu čl. IV odst. 11 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty
   objednatelem zhotoviteli. Pro případ pochybností o doručení výzvy k zaplacení smluvní
   pokuty se sjednává, že se oznámení považuje za doručené druhé straně 3. dnem
   od podání zásilky k poštovní přepravě.

7. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny vyúčtované fakturou zhotovitele je
   zhotovitel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši.

8. Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu škody
   a nemajetkové újmy; nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy je objednatel oprávněn
   uplatnit vedle smluvní pokuty v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění
   povinnosti, která je prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

                               Článek X.
                           Ukončení smlouvy

1. Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
   a) odstoupením od smlouvy:

       i. za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení
         smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,

      ii. za podmínek stanovených ZZVZ,
      iii. v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy,

   b) dohodou smluvních stran.

   Projev vůle o odstoupení, dohoda nebo výpověď musí být učiněn vždy v písemné formě.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že

   a) nastane vyšší moc dle čl. XI této smlouvy,
   b) objednatel rozhodne o zrušení kampaně.

                                                     Stránka 9 (celkem 11)
3. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit z výše uvedených důvodů a jen pro budoucí
    plnění.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
   projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Pro případ pochybností
   o doručení odstoupení se sjednává, že se odstoupení považuje za doručené druhé straně
   třetím dnem od odeslání odstoupení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména
   nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

5. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, nemajetkové
   újmy, smluvní pokuty či povinnosti mlčenlivosti.

6. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována
   i po splnění hlavních závazů z této smlouvy, zůstávají zachována i po splnění hlavních
   závazků.

                              Článek XI.
                              Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
   závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy
   považují mimořádné události nebo okolnosti, které nemohla žádná ze smluvních stran před
   uzavřením této smlouvy předvídat ani jí předejít přijetím preventivního opatření, která je
   mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv smluvní strany a která podstatným způsobem ztěžuje
   nebo znemožňuje plnění povinností dle této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran.

2. Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky,
   povstání, občanské nepokoje, vzpoury, vyhlášení nouzového stavu, omezení pohybu osob,
   přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava a jiné živelné
   nebo přírodní katastrofy.

3. Výslovně se stanovuje, že vyšší mocí není stávka zaměstnanců zhotovitele nebo jeho
   poddodavatelů, nebo zaměstnanců objednatele ani hospodářské poměry smluvních stran.

4. V případě, že nastane vyšší moc, neuplatní se sankce dle čl. IX této smlouvy.

5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že k okolnostem, které by mohly být interpretovány
   jako zásah vyšší moci a jež jsou mj. uvedeny v odst. 1 a 2 toho článku, se nebude pro účely
   tohoto článku přihlížet, pokud již existovaly při podpisu této smlouvy (například vyhlášený
   nebo prodlužovaný nouzový stav).

6. V případě, že některá smluvní strana nebude schopna plnit své závazky ze smlouvy
   v důsledku vyšší moci, bude povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět
   druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, bude smluvní strana,
   jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní
   stranu o této skutečnosti.

                              Článek XII.
                          Závěrečná ustanovení

1. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého
   z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo
   kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude
   to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy
   a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek
   či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením,
  jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního
   závazku či ustanovení.

                                                   Stránka 10 (celkem 11) .
2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
   ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
   povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
   poskytnutého plnění z veřejných výdajů.

3. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou vzestupně číslovaných písemných
   dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.

4. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných
   ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány
   z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami.

5. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí
   se zveřejněním této smlouvy, včetně všech jejích případných dodatků, především na profilu
   zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti
   informací. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci Registru smluv k
   uveřejnění objednatel a bude zhotovitele informovat o uveřejnění smlouvy v Registru
   smluv. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat, že smlouva byla v
   Registru smluv řádně uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či
   nedostatky ve zveřejnění, je povinen bez zbytečného odkladu smlouvu zveřejnit a
   informovat o tom objednatele. Objednatel je dále v souladu se ZZVZ povinen na profilu
   zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu.

6. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že zhotoviteli se nepřísluší dovolávat se práv
   uvedených v § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
   jejího uveřejnění v Registru smluv.

8. Tato smlouva je v případě listinné podoby vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží
   zhotovitel, 2 obdrží objednatel.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
   Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění
   Příloha č. 2 - Kreativní brief
   Příloha č. 3 - Cena v položkovém členění

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
   považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
   skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
   smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

                                                    Stránka 11 (celkem 11)
                               Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

                  N

Věcně vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zajištění kreativního zpracování materiálů jako přípravu k realizaci kreativní
celostátní kampaně na podporu očkování proti onemocnění covid-19. Předmět veřejné zakázky tak zahrnuje
zpracování kreativního a strategického konceptu celkové kampaně dle kreativního briefu (příloha č. 2).

V rámci předmětu plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje provedení následujícího plnění:

     1. Vytvoření vizuální identity kampaně
          Návrh klíčových vizuálů pro všechny cílové skupiny
          Návrh grafického a slovního ztvárnění sloganu kampaně
          Návrh messagingu pro jednotlivé cílové skupiny
          Návrh digitálních formátů pro všechny cílové skupiny (bannery, online videa apod.)
          Návrh komunikace na sociálních médiích zadavatele
          Návrh komunikace v ordinacích praktických lékařů
          Návrh komunikace v ukrajinském jazyce pro občany Ukrajiny, pobývající na území ČR

z důvodu
          válečného konfliktu
          Návrh komunikace v očkovacích centrech

     2. Kreativní zpracování a výroba online bannerů
     3. Kreativní zpracování televizních spotů

          A) Návrh 4 televizní spotů v délce 6-30 vteřin v českém jazyce
          B) Návrh 3 propagačních online mini-spotů v délce 3-10 vteřin
     4. Návrh rozhlasového spotu ve stopážích 30' 15' a 6' sec.
     5. Návrh rebrandingu webových stránek projektuwww.ceskoockuje.cz.
     6. Návrh Direct Mailu pro seniory
     7. Návrh propagačních předmětů
     8. Návrh mediaplánu
     9. Supervize na vyžádání

Jednotlivé části plnění jsou blíže specifikovány takto:

  1. Vytvoření vizuální identity kampaně

Dodavatel navrhne jednotnou vizuální identitu kampaně (zejména logo, klíčové vizuály, messaging pro cílové
skupiny a jednotné barevné ladění kampaně ). Kampaň by měla být čitelná a srozumitelná, respektovat
cílovou skupinu a komunikační sdělení uvedené v Kreativním briefu. Vizuální identita bude spojovat veškeré .
aktivity a materiály kampaně (letáky, postery, videa, propagační materiály, bannery, brožuru a další).
Dodavatel dodá vizuální identitu ve všech formátech, které vyžaduje komplexní zajištění informační
kampaně, které je předmětem této zakázky. Cílovou skupinou kampaně je hlavně široká veřejnost - lidé ve
věku 18+, dále senioři, ale i lidé odmítající očkování a také občané Ukrajiny, pobývající na území ČR z důvodu
válečného konfliktu. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 2 Kreativní brief.

Dodavatel navrhne grafické a slovní ztvárnění kampaně (zejména slogany a jednotné barevné ladění
kampaně). Kampaň by měla být čitelná a srozumitelná, respektovat cílovou skupinu a komunikační sdělení
uvedené v příloze č. 2 - Kreativním briefu. Dodavatel dodá grafické a slovní ztvárnění kampaně ve všech
formátech, které vyžaduje komplexní zajištění informační kampaně, které je předmětem této zakázky.
  2. Kreativní zpracování a výroba online bannerů

Dodavatel navrhne a vyrobí dle písemných požadavků zadavatele až 10 online bannerů (dále také jako
„banner") v obvyklých grafických formátech pro Sklik & Googleads, Facebook, Instagram apod., které budou
moci být použity jako bannerová reklama na webových stránkách, zpravodajských serverech, v mobilních a
webových aplikacích apod. Banner bude mít prolink na stránky www.ceskoockuje.cz. Bannery budou
respektovat jednotnou vizuální identitu kampaně a komunikační sdělení uvedené v Kreativním briefu.
Bannery budou jednoduché, čitelné, atraktivně graficky zpracované a budou obsahovat marketingová hesla
tak, aby vzbudily zájem o více informací.

Zadavatel bude poptávat navržení a vytvoření bannerů dle jeho aktuální potřeby. Zadavatel je oprávněn
poptávat navržení a vytvoření bannerů do konce měsíce října 2022. Jednotlivé poptávky se stávají pro
dodavatele závaznými jejich doručením.

Dodavatel je povinen navržení a vytvoření bannerů provádět tak, že bannery zadané poptávkou zpracuje ve
lhůtě 5 pracovních dní ode dne doručení poptávky. Po zpracování návrhu předloží návrh zadavateli
k připomínkám, a zadavatel je oprávněn požadovat, aby dodavatel návrh upravil dle jeho připomínek.
Dodavatel je povinen zapracovat připomínky do 4 pracovních dnů ode dne doručení připomínek ze strany
zadavatele. Následně předá zadavateli finální návrh bannerů k odsouhlasení. Po odsouhlasení konečné
podoby bannerů ze strany zadavatele, dodavatel vyrobí banner do 10 pracovních dnů od odsouhlasení a
předá jej k akceptaci zadavateli ve smyslu čl. V smlouvy.

Dodavatel společně s předáním vytištěného bannerů předá zadavateli vizuální identitu bannerů ve
zdrojových datech tak, aby ji zadavatel mohl dále používat či upravovat.

  3. Kreativní zpracování televizních spotů

 Dodavatel vytvoří kreativní návrh videospotů dle následujících charakteristik.

 Charakteristika návrhu videospotů

      A ) Návrh 4 televizní spotů v délce 6-30 vteřin v českém jazyce

      Dodavatel navrhne motivy storyboardu televizního spotu v délce 30, 20 ,10 a 6 vteřin, tj celkem 4
      návrhy. Návrhy budou obsahovat základní komunikační sdělení, které je popsáno v příloze č. 2 -
      Kreativním briefu. Spoty obecně mají přesvědčit veřejnost o pokračujícím smyslu očkování a
      podpůrných dávkách. Spoty současně mohou preventivně vyvracet mýty o očkování. Spoty mají
      také za cíl podnítit zájem cílové skupiny o více informací, které nalezne na stránkách
      www.ceskoockuje.cz. Spoty budou obrazově i zvukově atraktivní, neotřelé a profesionálně
      zpracované reklamní dílo s ambicí vysoké (virální) sledovanosti v prostředí sociálních sítí
      a největších médií.

      B ) Návrh 3 propagačních online mini-spotů v délce 3-10 vteřin

      Dodavatel navrhne motivy storyboardu mini-spotu v délce 10, 6, 3 vteřin pro účely propagace na
      internetu a sociálních sítích, tj. celkem 3 návrhy. Je možné využití některého z motivů použitých
      dodavatelem v dodaných propagačních televizních spotech. Mini-spoty budou zadávány dle
      potřeby zadavatele. Jejím cílem bude podpořit další aktivity kampaně a upozornit na důležité
      okamžiky, termíny a sdělení kampaně.
Obsah a sdělení videospotů bude vytvořen v úzké koordinaci se zadavatelem. Dodavatel zadavateli předloží
přesný scénář/ storyboard spotu, včetně textového, zvukového, grafického, mluveného, a melodického
formátu. Spoty respektují jednotnou vizuální identitu kampaně a přílohu č. 2 - Kreativní brief. Spoty budou
na závěr vždy obsahovat odkaz na stránku www.ceskoockuje.cz. Zadavatel je oprávněn stanovit, že bude
využit návrh spotu, který dodavatel předložil v nabídce. Zadavatel je oprávněn požadovat, aby dodavatel
upravil návrh motivu dle jeho připomínek, zejména se může jednat o připomínky, které zadavatel formuloval
při hodnocení nabídek.

Mini-spoty pro Online kampaň budou navrženy tak, aby mohly být vytvořeny ve formátu vhodném pro
umístění:

• na webových stránkách, na zpravodajských serverech apod.

• na sociálních sítích, zejména Facebook, YouTube, Twitter, Instagram,

• na obrazovkách v ordinacích lékařů, nemocnicích, pečovatelských domech,
popřípadě autobusech apod.

Předmětem zakázky není výroba video spotů.

  4. Návrh rozhlasového spotu ve stopážích 30' 15' a 6' sec.

Dodavatel navrhne rozhlasový spot ve stopážích 30,15 a 6 vteřin, které budou moci být použity jako reklama
v rádiích, ať už veřejnoprávních tak i soukromých stanicích. Spoty budou obsahovat odkaz na stránky
www.ceskoockuje.cz. Spoty budou respektovat jednotnou identitu kampaně, komunikační sdělení a cílové
skupiny uvedené v Příloze č. 2 - Kreativním briefu.

Předmětem zakázky není výroba radiových spotů.

  5. Návrh rebrandingu webových stránek projektu www.ceskoockuje.cz.
Dodavatel navrhne a vyrobí rebranding stávající stránky www.ceskkoockuje.cz, tak, aby styl stránek
respektoval jednotnou vizuální identitu kampaně a komunikační sdělení uvedené v Příloze č. 2 - Kreativním
briefu.

  6. Návrh Direct Mailu pro seniory

Dodavatel zpracuje návrh oslovení direct mailové kampaně pro cílovou skupinu 60 plus tak, aby ji co nejlépe
zasáhla a oslovila. Návrh musí dodržet jednotnou vizuální identitu kampaně a cílovou skupinu a komunikační
sdělení kampaně dle Přílohy č. 2 - Kreativního briefu.

  7. Návrh propagačních předmětů

Dodavatel dodá 3 návrhy typu propagačních předmětů respektující jednotnou vizuální identitu kampaně a
cílovou skupinu a komunikační sdělení kampaně dle Kreativního briefu.

Předmětem zakázky není výroba propagačních předmětů.

  8. Návrh mediaplánu

Dodavatel vytvoří návrhy mediamixu pro všechny cílové skupiny dle přílohy č.2 - Kreativního briefu.

Předmětem zakázky/plnění není nákup mediálního prostoru.
9. Supervize na vyžádání

Kreativní dohled na poptání zadavatele nad výrobou výstupů vytvořených v rámci plnění dle bodů 1., 3. až 7.
v předpokládaném rozsahu 20 hodin. Zadavatel negarantuje poptání v rozsahu 20 hodin.

Dodavatel je povinen poskytovat Supervizi na vyžádání dle poptávky zadavatele do konce měsíce října 2022.

Dodavatel se zavazuje provést kreativní dohled nad výrobou výstupů, a to na poptávku zadavatele a dle jeho
požadavků. Poptávka zadavatele je závazná jejím doručením dodavateli. Dodavatel není oprávněn poptávku
měnit či upravit. Zadavatel je oprávněn určit dodavateli přiměřenou lhůtu k či konkrétní datum poskytnutí
kreativního dohledu a dodavatel je povinen v takto určené lhůtě či datu kreativní dohled poskytnout.
                                 Příloha č. 2 - Kreativní brief

OCKOVACI KAMPAŇ COVID-19

                            KREATIVNÍ BRIEF
Obsah

Základní informace a kontext................................................................................................................ 18
Cíle informační kampaně....................................................................................................................... 18
Komunikační sdělení kampaně..... ......................................................................................................... 18
Cílová skupina.........................................................................................................................................19
Harmonogram spuštění kampaně......................................................................................................... 19
Základní informace a kontext

Většina populace získala mylný dojem, že pandemie covid-19 skončila s variantou omicron a je za
 námi. Během letních měsíců bude počet nakažených dále klesat a lidé získají pocit, že se již nemusí
chránit vakcínou. Nízká proočkovanost může způsobit vážné problémy v podzimních měsících, až
(pravděpodobně) nastoupí další vlna. V problémech se opět může ocitnout přetížený zdravotnický
systém. Ohroženi budou především senioři, ale rizika se týkají celé populace. Ruská invaze na
Ukrajinu přinesla ekonomickou nestabilitu a velkou uprchlickou vlnu, která zvyšuje nároky na
české zdravotnictví. I proto je důležité se chovat zodpovědně a zabránit další silné pandemické
vlně.

 Věděli jste, že...
 Počet mrtvých zemřelých s covid-19 přesáhl 40.000.
 Počet plně očkovaných dosáhl 6 865 000.
 Posilující dávku obdrželo 4.100.000 lidí.
 S věkem stoupá pravděpodobnost hospitalizace nemocných.

Více informací a aktuální data je možné čerpat z webu https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky

Cíle informační kampaně

Komunikační kampaň, která bude mít za cíl oslovit co nejvíce občanů a motivovat je k očkování.
Kampaň bude strukturovaná a bude mít různá sdělení pro různé cílové skupiny. Kampaň by měla
působit především na emoce, ale měla by sebou nést i jasné racionální sdělení.
Kampaň nesmí lidem slibovat konec pandemie. Musí je přesvědčit, že je potřeba se očkovat už na
konci léta/začátkem podzimu, abychom s příchodem chladnějšího počasí předešli další silné vlně
covid-19, stím spojenému zahlcení nemocnic, zdravotním rizikům, ale i ekonomickým dopadům
případné pandemie.
Úkolem je přesvědčit co nejvíce lidí, aby si nechali aplikovat posilující dávku a ohrožené skupiny,
aby si dali dávku čtvrtou.

Komunikační sdělení kampaně

   • Očkování významně zvyšuje bezpečnost pacienta.
   • Očkování může pacientovi zachránit život.
   • Očkování může zabránit dalšímu lockdownu.
   • Jedině zodpovědný přístup k očkování umožní zvládnutí pandemie covid-19.
   • Chraňte sebe i své blízké

Návrh musí obsahovat návrh způsobu komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem tak, aby byl dodavatel
schopen pružně reagovat například na případné změny ve vakcinační strategii, změny postojů obyvatel k
vakcinaci, nebo změny v dodávkách vakcín.
Cílové skupiny

PRIMÁRNÍ OSLOVENÍ:

CELÁ POPULACE:
Chceme ve společnosti zvýšit povědomí o tom, že pandemie zdaleka neskončila. Je nutné chovat
se zodpovědně a dodržovat doporučení MZ ohledně očkování a posilujících dávek.
Klíčové sdělení:
V těchto těžkých dobách si nemůžeme dovolit další pandemii. Myslete na své zdraví i na naši
ekonomiku.
Nechte se očkovat posilující dávkou než přijde zima, ať přežijeme ve zdraví další vlnu. Vláda má
řešení pro každého.

Předpokládané kanály: Outdoor, TV, WEB

SENIOŘI A OHROŽENÍ (60 PLUS), OBÉZNÍ, CHRONICKY NEMOCNÍ ATP:
Cílená kampaň působící na emoce. Jednoduchá, snadno pochopitelná s jasným sdělením.
Klíčové sdělení:
Neriskujte své zdraví, vaši blízcí vás potřebují. Nechte se včas očkovat a ochraňte se před
komplikacemi spojenými s onemocněním covid-19, jehož další vlnu lze očekávat v
podzimních/zimních měsících.
Předpokládané kanály: Direct mail, magazíny. Rádio. Vybrané TV kanály. Ordinace (nejen)
praktických lékařů.

SEKUNDÁRNÍ OSLOVENÍ:

Zodpovědní:
Tuto skupinu nemusíme příliš přesvědčovat, aby se nechali očkovat. Můžeme z nich ale udělat
ambasadory očkování. A mohou nám pomoci přesvědčit ostatní, především seniory, aby se nechali
očkovat.
Klíčově sdělení:
Děkujeme, že jste zodpovědní. Nezapomínejme ale na své rodiče a prarodiče i své přátele.
Připomeňte jim, ať se nezapomenou včas očkovat posilovači dávkou a předejdou tak komplikacím
spojeným s onemocněním covid-19.
Předpokládané kanály: Sociální média, WEB, Citylighty. Sponzoring akcí. Festivaly a další akce.

Občané Ukrajiny: Je to obrovská skupina lidí, kteří nerozumí Česky, jsou v tísnivé situaci a potřebují
dostat informaci, že se mohou a mají naočkovat. Zároveň tím chceme vyslat informaci pro
většinovou populaci o tom, že vláda situaci řeší.
Klíčové sdělení:
Nezapomeňte se nechat naočkovat proti covid-19, máme pro vás připraveno vše potřebné ve
vašem jazyce, očkování je pro vás zdarma.
Předpokládané kanály: SoMe, WEB, cílená bannerová kampaň (ukrajinská media), rozhlasový spot
v UKR jazyce. Azylová centra.

Minoritní:

Neočkovaní a anti-vaxeři:
Nejhůře dosažitelná skupina. Argumentem pro očkování u nich může být strach z dalšího
lockdownu, omezení neočkovaných v běžném životě a také nová proteinová vakcína, která pro ně
může být cestou, jak se nechat naočkovat "se ctí".

Klíčové sdělení:
Blíží se další vlna pandemie. Nedopusťme další lockdown a s ním spojená omezení. Pokud máte
obavy z očkování mRNA vakcínami, nechte se naočkovat „klasickou" proteinovou vakcínou

Harmonogram spuštění očkovací kampaně

 1.8. 2022  Start kampaně - první fáze kampaně, především sociální sítě
24. 8. 2022 Ostrý start kampaně, TV spoty, online, rádio, outdoor...

Předpokládaný závěr kampaně do 31. 10. 2022, pokud pandemická situace nevymítí jiné řešeni.
                                               Příloha č. 3 — Cena v položkovém členění

                                  Cena v položkovém členění

                                KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

                                 počet  cena za jednotku     DPH    cena za jednotku cena celkem      DPH     cena celkem
                                měrných     bez DPH                       bez DPH       21 %    včetně DPH
P.č.         Položka nabídky              jednotek      (Kč)      21%    včetně DPH        (Kč)      (Kč)
                                            250 000,00 (Kč)      (Kč)          250 000,00 52 500,00     (Kč)
                                   1                                                    302 500,00
1. Vyhoření vizuální identity kampaně                                52 500,00 302 500,00

2. Kreativní zpracování a výroba online bannerů *        10    5 000,00         1 050,00  6 050,00     50 000,00       10 500,00  60 500,00

3. Kreativní zpracování televizních spotů            1     400 000,00        84 000,00 484 000,00    400 000,00       84 000,00  484 000,00

4. Návrh rozhlasového spotu ve stopážích 30* 15* a 6* sec.   1     50 000,00         10 500,00  60 500,00    50 000,00       10 500,00  60 500,00
                                                        242 000,00                      242 000,00
   Návrh rebrandingu webových stránek projektu                               121 000,00                      121 000,00
5.                               1     200 000,00        42 000,00          200 000,00       42 000,00
    www.ceskoockuje.cz.

6. Návrh Direct Mailu pro seniory                1     100 000,00        21 000,00          100 000,00       21 000,00

7. Návrh propagačních předmětů                 1     100 000,00        21 000,00 121 000,00    100 000,00       21 000,00  121 000,00

8. Návrh mediaplánu                       1     200 000,00        42 000,00 242 000,00    200 000,00       42 000,00  242 000,00

9. Supervze na vyžádání **                   20    2 000,00         420,00   2 420,00     40 000,00       8 400,00  48 400,00

CENA CELKEM                                                           1 390 000,00      291 900,00 1 6S1 900.00

Pozn.: Účastník do tabulky vyplní pouze barevn-
  * jednotkou je jeden online banner, předpokládaný rozsah až
     10 online bannerů
     jednotkou je jedna hodina, předpokládaný rozsah až 20
     hodin