Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2070306: Novoroční ohňostroj 2017

Příloha S00JP0137B4Y.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            zlí tatutární město Zlín                 S00JP0137B4Y

   ám. Míru 12, 76140 Zlín

   město Zlín                                 S00JP0137B4Y

   náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40

   zastoupené MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem

   zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing, Jiří Korec, náměstek primátora

   zástupce ve věcech technických: Mgr. Kateřina Pešatová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče

   Odpovědný útvar: Odbor kultury a památkové péče MMZ

   IČ: 00283924

   DIČ: CZ00283924

   Bankovní spojení:

   Tel.: 577 630 340

   dále jen objednatel

   AGENTURA VELRYBA s.r.o.
   se sídlem Zarámí 4432, 760 01 Zlín,
   jejímž jménem jedná Michal Žáček
   IČ:26910071
   DIČ: CZ26910071
   Zaps, v OR: Kr. soud v Brně , sp. zn. C44801
   Bankovní spojeni:
   Fax:, tel.:724 522 100, e-mail: michal@velryba.cz
   dále jen zhotovitel

                              uzavírají tuto

            SMLOUVU O DÍLO

     dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

        číslo smlouvy objednatele: 2800 16 0268
        číslo smlouvy zhotovitele:

                                  Článek I.
                           Předmět smlouvy

   1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
       závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

   2. Dílem dle této smlouvy je realizace programu:

   "ZLÍNSKY novoroční OHŇOSTROJ II

                                (dále jen „dílo")

       v níže uvedeném rozsahu a dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

   3. Předmět plnění:
       Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace programu Zlínského novoročního ohňostroje na
       náměstí Míru ve Zlíně.
       Předmět plnění bude realizován podle zpracované cenové nabídky pro realizaci ohňostroje dne
       1.1.2017 v 18:00 hod na náměstí Míru ve Zlíně a scénáře, který byl jeho přílohou, zpracované
       Michalem Žáčkem, AGENTURA VELRYBA s.r.o., se sidlem Zarámí 4432, 760 01 Zlín, IČ:
      470511496 v ele. podobě (příloha č. 1 smlouvy o dílo) a dle těchto obchodních podmínek.

     4 Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:
a) získání potřebných povolení a souhlasů k realizaci díla,

b) hudební doprovod díla,                              '

c) technické zajištění díla,

d) zajištění bezpečnosti a zdraví osob provádějících dílo i osob sledujících dílo,

e) zajištění Stánků s prodejem občerstvení v rozsahu alko a nealkoholické nápoje studené a

teplé s přihlédnutím k tradičnímu sortimentu vánočního období (punč, svařené víno, čaj).

f) zajištění medializace díla,

g) zajištění závěrečné zprávy včetně odhadu přímých účastníků-diváků,

h) úklid prostoru náměstí Míru.

Rozsah prací a druh materiálů a dodávek včetně jejich ceny jsou dány cenové nabídkou pro
realizaci ohňostroje dne 1.1,2017 v 18:00 hod na náměstí Míru ve Zlíně a scénářem, které jsou
přílohou č. 1 této smlouvy, a které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla,
musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny
věcného rozsahu a technického řešení díla.

5. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará
    vše, co je k provedeni díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.)
    a rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy
    objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je
    zhotovitel povinen upozornit.

                               Článek II.
                    Podklady pro provedeni díla

1. Podklady pro provedeni díla tvoří:
    Zpracování cenové nabídky pro realizaci ohňostroje dne 1.1.2017 v 18:00 hod na náměstí
    Míru ve Zlíně a scénář, příloha č. 1

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy bylo popsáno očekávání objednatele
    od realizace díla, a prohlašuje, že se s přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý
    subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle popisu provést tak, aby sloužilo svému účelu a
    splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel na základě toho přistoupil
    ke zpracování nabídky.

                               Článek III.
                     Doba plnění a místo plnění

    Doba plnění:

    termín zahájení plnění: bezodkladně po uzavření smlouvy s vybraným uchazečem,
    požadovaný termín ukončení plněni: 1.1. 2017 v 18:00 hod.
    Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele.
    Po dobu prodleni objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním
    závazku.

2. Termín provedení nemůže být měněn.

3. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce
    v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět
    práce. Za nevhodné klimatické podminky se považují např. rychlost větru nad 50 km/1 hodina,
    kdy není možné odpalovat pyrotechniku. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil z důvodu
    nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení
    se prodlužuje doba plnění díla. O době přerušení vede zhotovitel přesné záznamy a budou
    vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.
    Místo plnění:
    náměstí Míru ve Zlíně

                               Článek IV.
                          Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako
    cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve
    výši:

                           227.125 Kč bez DPH
                            47.696,25 Kč DPH
                           274.821,25 Kč vč. DPH

3. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle přílohy č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je
    vázán cenou za kompletní dílo do úplného dokončeni díla.

                               Článek V.
                        Platební podminky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečné provedené
    práce a dodávky po skončení plnění díla daňovým dokladem (fakturou) s náležitostmi dle § 29
    zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou
    zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a
    dodávek odpovídající provedeným pracím na místě podle jednotlivých částí nabídkového
    rozpočtu. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
    Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne
    zdanitelného plnění.

3. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený
    v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho
    vystaveni. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

4. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn
    jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále
    písemné vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit
    plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla
    pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé
    smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájeni plněni díla/od data přerušení plnění
    díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si
    vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

                               Článek VI.
                           Změny díla

1. Změny v technickém řešeni díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit
    odsouhlaseným zápisem. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Michal Žáček, za
    objednatele pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem
    schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem
    města Zlína.

                               Článek Vil.
                           Bezpečnost

1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: zhotovitel je povinen, v případě, že se na akci
    vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a
    ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

  a) zhotovitel je povinen zajistit povinnosti podle §§ 4, 5, 6 zákona č. 309/2006 Sb.,

   b) zhotovitel je povinen požadovat doklady podle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., a na vyžádání je
      poskytnout objednateli,

   c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
      technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních
      podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v rámci
      provádění díla. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění
      dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy,

   d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
      předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých
      subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na akci (§ 12 písm. e) zákona č.
      309/2006 Sb.),

   e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním
      díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu.
      Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

                              Článek Vlil.
                          Kontroly díla

1. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje své povinnosti,
    může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak
    zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup
    zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

                               Článek IX.
                       Předání a převzetí díla

    Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost
    sloužit svému účelu. K předání díla dojde po jeho kompletní realizaci, tzn. poté, co bude uklizen
    prostor náměstí Míru.

2. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma
    smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme
    dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

    V případě, že bude dílo realizováno s vadami, strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž
    zaznamenají svá tvrzení. V takovém případě má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny
    díla.

                               Článek X.
               Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
  2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku
      IX. bodu 2. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla
      až do předání a převzetí díla objednatelem.

  3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na
      krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

                                Článek XI.
                        Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější
    odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této
    smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek IX. bod 3.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny
    v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

                                Článek XII.
                        Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědností za škodu vzniklou Jinému v souvislosti
     s realizací tohoto minimálně na pojistnou částku ve výší 300 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na
     požádání objednatele kopii takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní
     od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt
     rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

                                Článek XIII.
                          Smluvní pokuty

1. V případě porušení povinností zhotovitele, vyplývajících ze smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli
   smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Takový
   případ musí být zdokumentován písemným zápisem s podpisy zástupců ve věcech technických
   obou stran. V případě, že některý ze zástupců ve věcech technických se odmítne podepsat, musí
   být tato skutečnost včetně důvodu odmítnutí uvedena v zápisu.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla (řádným ukončením a předáním díla objednateli),
   zavazuje se zhotovitel zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč.

3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty či přiměřené
   slevy z ceny díla vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

4. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené
   mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní
   pokutu.

                              ^ Článek XIV.
                           Úrok z prodlení

 v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je

 strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně
 z částky, ohledně které je v prodlení.

                                Článek XV.
                          Jiná ustanovení
1. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 hodin po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
    zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
    bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

2. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele,
    je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné,
    nahradí škodu v penězích.

                               Článek XVI
                      Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve
    znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se
    zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
    úspěšné, bude záležitost předložena místné příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve
    smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
    - uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č. 134/2016
    Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů,

    - se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem Zlínem,
    a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu neurčitou,

    - se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelem za podmínek dle platných
    právních předpisů ČR
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží 2
    vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
7. Účastníci smlouvy prohlašuji, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
    svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1 Poptávka zpracování cenové nabídky pro realizaci ohňostroje dne 1.1.2017 v 18:00 hod
    na náměstí Míru ve Zlíně a scénář

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 10. 12. 2015, č. j. 3/8Z/2015
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 7. 11. 2016, usnesením č. 61/22R/2016, kterým je schváleno RO č. 28/2016,
tab. č. 4

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 5. 12. 2016 , č. j. 77/24R/2016, uzavření smlouvy o dílo

Ve Zlíně dne                             ^0. il hi í,
                          Ve Zlíně dne
objednatel
                          zhotovitel
statu     lín                 AGENTU

Ing.     rec

nám      ra

                                         AGE?iTíií..i VC-RYBA s.r.o.

                                         2c.ráw; 44.i'í, 7C1 77 Ziin C7
                                                  > K.ic-.cy
i                        event: ZLÍNSKY NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
  MBOlMVi                    client: Statutární město Zlín
           ••gV«Mnct ymarketing
                          date: 01.01.2017
 office Zlín:
 Zarámí 4432. 761 77Zlin          dokument: projekt - varianta 1

 Office Prague;
 Benediktská 8. 110 00 Praha 1

                                 Cíl: pokračování v tradici Novoročního ohňostroje v centru Zlína na náměstí Míru

                      Návrh leitmotivu: Do nového roku s městem Zlín... vesele v rytmu samby!

                                     cílem je zakomponovat Město Zlín a jeho budovu radnice do aranže této událostí

                                          při prvním ročníku Novoročního ohňostroje 1. ledna tohoto roku byla pomyslná "laťka kvality" nastavena hodně
                                          vysoko. Účast cca 8 tisic občanů potvrdila, že novoroční ohňostroj je akcí pro širokou veřejnost, která na ni ráda
                                          přijde. Myšlenkou letošního projektu je opět uspět s originalitou dramaturgie akce, zkvalitnit technické zabezpečeni
                                          (silnější zvukový aparát, který uzvuči opravdu celé náměstí pro danou masu diváků) a ještě další zvýšeni
                                          bezpečnostních opatření (rozšíření bezpečností zóny okolo pyro odpaliště... atd.). Na základě poznatků z realizace
                                          počítáme také s větši informovaností veřejnosti o přesném časovém harmonogramu akce, a pokud to bude technicky
                                          možné... také s přímým přenosem hudebního podkladu ohňstroje v některé z regionálních rozhlasových stanic.

                      Program: anoncovaný začátek akce: 18:00 h.         A

                               reprodukovaná hudba           ! -i «

                                 pří příchodu diváků (30 min. před
                                 začátkem) hraje výběr reprodukované
                                 hudby.

                      občerstvení - Stánky pro diváky

                      bude zajištěno ve spolupráci s některým z provozovatelů občerstvení na náměstí
TAM-TAM ORCHESTRA

drum show - odehrává se na balkonu radnice

špičková bubenická show profesionálního sambového bubenického souboru.
Jiskrná, atraktivní produkce, která svými jihoamerickými rytmy vtáhne do atmosféry
kohokoliv!

úvodních cca. 15 minut akce - produkce Tam Tam Orchestra na balkonu radnice. Do
vystoupení bude zakomponován i novoroční přípitek pana primátora (případně
náměstka...)

Grand OHŇOSTROJ     odehrává se v parčíku u hlavní cesty

profesionální ohňostroj programovaný na hudební podklad.

Délka cca 7 -10 minut.

v rámci originality provedeni ohňostroje bude do jeho
úvodní části zakomponován bubeník - sólista z Tam-Tam
Orchestra, který na hranici mezi náměstím a parčíkem
vyjede nad hlavy diváků na zdvižné plošině a zde
"odbubnuje" první cca dvě minuty ohňostroje,
samozřejmě doprovázen originálními pyro efekty.

POZN.: s ohledem na poznatky z prvního ročníku akce povedeme jednání s Radiem Zlín o živém online vysíláni
hudebního podkladu ohňostroje - např. pro diváky z Jižních svahů... atd.
  příloha PROJEKTU:                      ^AcamjRA

  Zlínský Novoroční Ohňostroj -1.1.2017 - PLÁN ROZLOŽENÍ AKCE

                                 vyhrazovací páska * dozor
                                 vyhrazovaci páska * 2x stojan

                                 složky dodsnS produkcí.
                                 O 2x SECURITY
                                 A Sx SECURITY

                                    MP * PCR pouze dozor
                                 O Hasiči - dozor

C]
ROZPOČET REALIZACE:

PROGRAM                15-min. atraktivní bubenická show, vč. zapojení do aranže ohňostroje          55 000,00 Kč
TAM TAM BATUCADA            10-min. velkolepý ohňostroj programovaný na připravenou hudbu             80 000,00 Kč
OHŇOSTROJ               příprava - profesionální mix a sestřih hudby
                                                                2 500,00 Kč

security                lOx security - ostraha pyro-zóny posíleno oproti minulému roku             9 000,00 Kč
OZVUČENÍ a světla                                                       15 000,00 Kč
                    kvalitní SILNÉ A VÝKONNÉ ozvučení celé akce, osvětlení balkonu a plošiny...
pronájem zdvižné plošiny pro bubeníky                                             5 000,00 Kč
technická příprava           POZN.: oproti minulému ročníku silnější zvukový aparát - s ohledem na počet lidí!    6 000,00 Kč
odpadkové koše                                                         2 000,00 Kč
pomocný technický personál       pronájem . dovoz a odvoz elektrické zdvižné plošiny s bezpečnostním zábradlím      4 000,00 Kč
generální technická inspeKce                                                  3 000,00 Kč
bezpečnostní zábrany-piůtky      podium na balkon radnice (zvýšeni kvůli visibilitě fire show) 6 x 8 m.         1 000,00 Kč

                    pronájem 20 ks. odpadkových košů á 100,-/koš

                    stěhování aparatury, podia...

                    technický dozor průběhu a přípravy akce vč. certifikací, pojištění...

                    ohraničení prostor odpaliště a prostor pod balkonem radnice

REKLAMA AKCE              5-denní intenzivní reklama v rádiích Zlín, čas, Publikum (20-sec. spot)        15 000,00 Kč

                                     PRIME NAKLADY CELKEM:                197 500,00 Kč

                                     Agenturní provize 1S%:                29 625,00 Kč

                                     CENA CELKEM vč. provize bez DPH:           227 125,00 Kč

definice pojmů:

přímé Náklady

nákiady piacené přímo za Jednotlivé poiožky bez jakékoiiv provize,přirážky, marže.,,atd. (vše bude účtováno die skutečnosti)

AGENTURNÍ PROVIZE

honorář agentury obsahuje: provizi, produkční zabezpečení celé akce tak, abv se hostitel nemusel zabÝvat produkčními probiéiB^osobní produkční dozor na

místě, produkční personál agentury, cestovné, další agenturní nákiady, zajištění povolení k akci ... atd

Rádi naši nabídku upravíme podie vašich přání, představ a možností...

                                   Michal Žáček, ředitel společnosti
                                   AGENTURA VELRYBA s.r.o.
                                   mobil 724 522 100
Poptávka zpracování cenové nabídky pro realizaci ohňostroje dne 1.1.2017 v 18:00 hod
                        na náměstí Míru ve Zlíně

Třída použití pyrotechniky klasifikace: kl 2, 3. 4 - kulové pumy do ráže průměr 125 mm
Zajištění bezpečnosti
              koordinace opatření ve spolupráci s PČR. MP Zlín, hasičským záchranným sborem, Ohraničení odpalové zóny
              ohňostroje včetně bezpečné vzdálenosti diváků. Ostraha pyro zóny zajištěna dozorem profesionálních security
              pracovníků. Realizace ohňostroje zajištění profesionální firmou za dodržení všech předepsaných
              bezpečnostních opatření.

Doprovodný program     Tam Tam Orchestra, reprodukovaná hudba - viz. přiložený podrobný projekt
Úklid po akci        Základní úklid hrubého odpadu a odpadkových košů zajistí pracovníci realizátora. Celkový úklid pak zajistí
              Technické služby města Zlína.
Navržená délka akce     cca 25-30 minut (15 minut hudební produkce, 5 minut proslov primátora, 7 minut ohňostroj)
              v zamýšlené dramaturgii není třeba moderátora. Pokud by tento požadavek ze strany města vyvstal, zajistíme
Moderátor          moderátora z interních zdroiů bez honorářových nároků.
Plán rozložení akce včetně viz. mapka v příloze projektu
Stánků s občerstvením
Nabídková cena       227.125 KČ+ 21% DPH

              Michal Žáček, ředitel společnosti
              AGENTURA VELRYBA s.r.o.
              mobil 724 522 100
                                zodpovídá odbor dfitum, příjmení J podpb

funkcí  příjmení          podpis       datum věcně °Ss

       Mgr. Kateřina PsJatová     -rgn2.2016     právně    i -12- i 016
přikdzce                            fj(^ne„é         ®C0VA jjj/

operací                                 OEl

správce  Ing. Zdeněk Málek ^    Ň'- A 2q. 12. 2016

rozpoftu

          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy