Textová podoba smlouvy Smlouva č. 20782111: Česká Lípa, most 9-053 oprava kanalizace - výkon TDS a BOZP

Příloha 09EU-004911 SoZOÚ.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva o zpracování osobních údajů

             uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR     Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
se sídlem                65993390
IČO:                  CZ65993390
DIČ:                  příspěvková organizace
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

a

DEVELOPUM s.r.o.

se sídlem                Pražská 810/16, 102 00 Praha 10 - Hostivař

IČO:                  64793460

DIČ:                  CZ64793460

zápis v obchodním rejstříku:      Městský soud v Praze, C 332105

právní forma:              Společnost s ručením omezením

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zpracovatel“ nebo „Prvotní Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

                                      strana 1 | stran 13
Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou“ se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany)
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

                                                                strana 2 | stran 13
„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy.
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů),
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„Standardními smluvními doložkami“ se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti,
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod
odkazem GDPR.

„Zpracování“, „správce“, „zpracovatel“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „zvláštní kategorie
osobních údajů“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel
    oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této
    Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu
    zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí
    Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k
    zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této
    Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění
    požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát
    Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm.
    v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-
    li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:
    2.4.1 osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz,
         tel: 241 084 420;

                                                                strana 3 | stran 13
    2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: Radek Škrovánek, e-mail: info@developum.cz, tel:
         +420 705 906 775.

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo
    pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy).
    Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce
    nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než
    v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není
    vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v
    rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku
    před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby
    co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje
    Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem
    a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních
    údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému
    zpracování za správce.

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával
    Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy
    (Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba
    splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho
    zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž
    zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k
    příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných
    zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup,
    přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů
    Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy
    povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a
    platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto
    povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o
    osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich
    pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních
     údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat
     mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného
     používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním
     údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a
     účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

               strana 4 | stran 13
4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních
    údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní
    potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně,
    nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na
    ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu
    a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva
    a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření
    (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku,
    případně včetně:

    5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

    5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a
         služeb zpracování;

    5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě
         fyzických či technických incidentů;

    5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených
         technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování,
    zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění
    předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný
    přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat
    takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále
    v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další
    Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel
    oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový
     Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných
    záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této
    Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu
    osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem
    podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro
    vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení
    zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi
    podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na
    požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli
    a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími
    Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi
     Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky

                            strana 5 | stran 13
6.2.5 nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna
    odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

    zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči
    Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností
    v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající
    se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti
    zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných
    technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o
    uplatnění práv subjektu údajů.

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu
    a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně
    osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil
    jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o
    Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle
    Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období
    specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a
    kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které
    Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl
     vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních
     údajů;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může
     Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti,
     sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin
    od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních
    údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů
    Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit
    veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení
    osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí
    přinejmenším:

    8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty
         dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

    8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo
         jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

    8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení
         osobních údajů;

    8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních
         údajů.

               strana 6 | stran 13
8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny
    Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních
    údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu
    bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo
    EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je
    Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto
    právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky,
    které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na
    ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími
    konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36
    GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem
    a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
    (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní
    smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem
    Správce) buď:

    10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem
         datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále
         bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce
         zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím
         Podzpracovatelem; nebo

    10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce
         zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž
         Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky
         kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními
    předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními
    předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost
    všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly
    zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu,
    které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání
    souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny
    a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného
    Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel
    umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a
    kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že
    zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně
    osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci a
    na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy.
    Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na
    audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění
    dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného

                                                                strana 7 | stran 13
    mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané
    procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech
    Podzpracovatelů.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím
    Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují)
    uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce),
    není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel
    jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek
    a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů,
    pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy.
    Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i
    po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě
    existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo
    zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi
    Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této
    Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné,
    zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo
    nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě
    upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším
    zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou
    vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část
    nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení
    a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných
    dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si
    Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce
    ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _________________ dne ________ V _________________ dne ________

_____________________________   ______________________________
[bude doplněno]          Radek Škrovánek, jednatel
(„Správce“)            („Zpracovatel“)

                 strana 8 | stran 13
PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje
čl. 28 odst. 3 GDPR.
[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:
[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů – např. adresní a identifikační údaje;
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie,
kamerové záznamy)]
Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se
☐ Zpracování
☐ Automatizované zpracování
☐ Profilování nebo automatizované rozhodování
Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:
[Popište zde, např. příprava stavby,…]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):
☐ Osobní údaje (viz výše odst. 1)
☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů – např. vlastníci pozemků, zaměstnanci…]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text
vymažte.

                                                                strana 9 | stran 13
PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

    a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní
       politiku týkající se zpracování osobních údajů.

    b. Role a odpovědnosti:

         i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně
            definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

        ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve
            shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

    c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou
       přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

    d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování
       osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je
       odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

    e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány
       a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je
       zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

    a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

         i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna
            účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

        ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli
            bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému
            získání jakýchkoli osobních údajů.

    b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány
       pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních
       údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

    a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým
       odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role
       a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání
       a / nebo při zácviku;

    b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni
       o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci;
       zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

                                                               strana 10 | stran 13
       informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích
       prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

    a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele
       přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat
       a odstraňovat uživatelské účty.

    b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je
       zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

    c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu
       "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům
       pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

    d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby
       heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně
       délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

    e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat
       přes síť.

2.2. Logování a monitorování

    a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování
       osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení,
       modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

    a. Bezpečnost serveru / databáze

           i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly
             pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro
             zajištění řádné funkce.

           ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou
             pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

    b. Zabezpečení pracovní stanice

           i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

           ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

          iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných
              softwarových aplikací.

          iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po
              určitou dobu aktivní.

                                                               strana 11 | stran 13
          v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané
              vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace
    a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí
       kryptografických protokolů.
    b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion
       Detection Systems).

2.5. Zálohování
    a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně
       spojeny s úlohami a povinnostmi.
    b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního
       prostředí.
    c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení
    a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení
       a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
    b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup
       k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace
    a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších
       postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů
    a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech,
       kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
    b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání
       osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost
    a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným
       osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou
       kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro
       ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných
       osob.

                                                               strana 12 | stran 13
PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele;
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený      Činnost zpracování Umístění středisek služeb
    podzpracovatel

                      strana 13 | stran 13