Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21140507: Stavba „Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu

Příloha ZV d202200327 SOD Přem. vč. příloh.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Chomutov                          Národní
                                 plan
Agendové číslo: 202200327                     obnovy
Evidenčníčíslo: d202200327
výtisk Č. 1

SMLOUVA O DĺLO

(dále Jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Chomutov

Statutární zástupce:            primátor

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Č. účtu 430043/2700

Zástupce objednatele:J           primátor

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

„Společnost Kamencové jezero- Přemyslova“

Název: PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)

Statutární zástupce:    předseda představenstva

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Č. Ú.: 419 31 02/0800

Zástupce zhotovitele:
a

Název: Silnice Topolany a. s. (společník)

Statutární zástupce   předseda představenstva

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudemv Ústí nad Labem, oddíl B, vložka
2772

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivá „Strana“)

                          Preambule

   Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího otevřeného podlimitního řízení
   pod názvem: „Rekonstrukce západního vstupního prostranství do areálu
   Kamencového jezera z ulice Přemyslova a městské pláže “.

   Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o
   finanční příspěvek na projekt pod názvem „Hospodaření se srážkovými vodami v
   intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova a ul. Mostecká, v blízkosti areálu Kamencového
   jezera“ v rámci výzvy Č. NPŽP-NPO 10/2021-NPžP 1.5.E Udržitelné a efektivní
   hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu — Udržitelné a
   efektivníhospodařenís vodou v obcích.

   Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou
   legislativou.

   Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizad
   Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na
   https://www. narodniprogra mzp.cz/na bidka dotaci/deta il-vvzvv/?id=100

                      1. Předmět Smlouvy

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „Rekonstrukce
    západního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera z ulice Přemyslova
    a městské pláže“ (dále jen „Zakázka“).

1.2 Zhotovitel musípro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované
    podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C — Technické zadání a
    v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „Dílo“).
1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze
    Č. 1: Rozpočet(Nabídková částka) v celkové výši 64786 160,01 Kč bez DPH, upravenou
     způsobem podle článku 11.1.

                        2. Účel Smlouvy

2.1 Účelem Smlouvy je zajištění stavebních úprav městské pláže a západního vstupního
     prostranství do areálu Kamencovéhojezera. Projektem je řešena celková rekonstrukce
    městské pláže areálu Kamencového jezera u vstupu z Přemyslovy ulice a výstavba
    nových zpevněných ploch ve smyslu místních komunikací, chodníků, parkovacích stání,
    nového vstupního objektu a oprava stávajícího objektu a výstavba opěrných stěn. Dále
    pak jsou řešeny nové sítě — vodovod, kanalizace splašková, vedení NN, plynovod,
    sdělovacívedenía dešťová kanalizace.

2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě as Řádnou odbornou péčí, s potřebnou
    znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si
    maximálnísoučinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

                         3. Obsah Smlouvy
3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

     1/ Část A —Obecné smluvnípodmínky;
     Ill Část B — Zvláštní smluvní podmínky;
     Ill! Část C — Technické zadání;

    IV! Část D — Ostatní přílohy Smlouvy:

         i/ Příloha 1: Rozpočet;

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se
     doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a
     jejich Části následující pořadí závaznosti:
     II Základní údaje (článek4.1);
     Ill Ostatní ustanoveníSmlouvy o dílo;
     IV! Část B — Zvláštní smluvní podmínky;

    v/ Část A — Obecné smluvnípodmínky;
    VIJ Část C — Technické zadání;
    VII/ Část D —Ostatní přílohy Smlouvyv následujícím pořadí:

         i/ Příloha 1: Rozpočet;
               4. Základní údaje

4.1 Údaje uvedené V tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá
     ustanovení Části A — Obecné smluvní podmínky a Části B — Zvláštní smluvní podmínky
     tam‘ kde tato ustanovení předpokládajídoplněnínebo podrobnějšíspecifikaci:

 Název ustanovení   Číslo    Údaje

 Postupné milníky   ustanovení Milník č. 1 — parkoviště — dokončení

 Režie         1.1     parkoviště včetně výsadby stromů a založení
 Základnídatum           štěrkového trávníku.
 Zisk               Zhotovitel musí dokončit výše uvedený
 Sekce               milník do 106 dnů ode Dne zahájení (max.
 Dalšíformykomunikace
 Omezen íodpovědnosti       do 15.12.2022).
 Právo přístupu na
staveniště             Strany si musí poskytnout maximální

Prohlídka staveniště        součinnost pro to, aby byl navržený milnd
Kontrola údajů a
dokumentů             dodržen. Po uplynutí milníku již nebude
Povoleníkonat
                  přístup na parkoviště umožněn (vyjma
Zástupce objednatele
                  sadové péče).

            i.i     Výrobní režie ve výši 5 %‚ správní režie ve výši

                  5%.

            1.1     27.04.2022

            ti     Vevýši5%.

            i.i     Nepoužije se.

            1.3     Emailem

            1.8     Nepoužije se

            2.1     Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni

                  zahájení.

                  Prostor parkoviště bude Zhotoviteli

                  zpřístupněn ad 1.9.2022. Zhotovitel je dále

                  povinen umožnitvstup veřejnosti do areálu

                  Kamencového jezera stávající pokladnou do

                  31.8.2022.

            2.2     Fyzická prohlídka Staveniště proběhla dne

                  21.04.2022

            2.3     Nepoužije se.

            3.1     Povolení konat vyžadují následující úkony

                  Zástupce objednatele, které:

                  a) mají dopad na cenu,

                  b) majídopad na termín.

                  Povolení konat jsou za Objednatele

                  oprávněni společně vydat Mgr. I-lana

                  Nováková‘ vedoucí odboru rozvoje a investic

                  a David Dinda 1. náměstek primátora.

            3.1     Contract management, a.s., správce stavby
Zástupce zhotovitele __________
Claim na dodatečnou
platbu        4.1

Sleva         6.3
Finanční záruka za
splněnísmlouvy          výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání).Dostupná na
Finanční záruka za
odstraněnívad           https :1/www. koncepce bim .cz/738-
Smluvní pokuta
                 metod i ka-pro-ri zen i-zmen-pri-vystavbe

           6.3.1    Nepoužije se.

           8.1     10 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou

                 bankovnízáruky v listinné podobě.

           8.2     5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou

                 bankovní záruky v listinné podobě.

           8.3     a) za nesplněníPostupného milníku ve výši

                 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den

                 prodlení

                 b) za nedodržení Doby pro dokončeníve výši

                 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den

                 prodlení

                 c) za nepředloženíPočátečního

                 harmonogramu ve výši 500,- Kč/den

                 prodlení

                 d) za nepředloženínebo neudržení platnosti

                 bankovnízárukyve výši 0,03% z Nabídkové

                 částky (bez DPH)/den prodlení

                 e) za nepředloženínebo neudrženíplatnosti

                 pojistné smlouvyve výši 0,03 % z Nabídkové

                 částky (bez DPH)/den prodlení

                 f) za neodstranění vady Díla ve výši 1000,-

                 Kč/den prodlení

Lhůta pro Den zahájení 9.2    Maximálnícelková výše smluvních pokut
                 uhrazených zhotovitelem za porušení
Doba pro dokončení  9.3     Smlouvydlečl. 8.3. nepřesáhne částku 50 %
                 z Nabídkové částky (bez DPH).
                 Dle smluvních podmínek
                 199 dnů ode Dne zahájení1

Požadavky na     9.5     Doba pro dokončení díla se nevztahuje na
                 výsadbu nové aleje v Přemyslově ulici. Zde
harmonogram včetně        Zadavatel umožňuje provéstvýsadbu do 18
                 měsíců po dokončení díla (včetně
úrovně jeho členění        adekvátního prodlouženípěstebnípéče).
                 Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS,
Metoda měření     11.1    2020, 1. vydání. Dostupná na
                 https://www.koncepcebim.cz/737-
                 metodi ka-pro-casove-ri zeni
                 Metody měření budou uvedeny
                 v položkovém rozpočtu

1 Doba pro dokončení Díl a je předmětem hodnocení nabídek podaných k Za kázce. Na bídne-li Zhotovitel kratší
 Dobu pro dokončení Díla, bude uvedena tato kratší Doba pro dokončení Díla.
Cenová soustava  12.2                                  ÚRS
Záruční doby
         13.2                                  Záruční doba Díla je 60 měsíců.
Subjektjmenující
adjudikátora   15.2                                  Nepoužije se.
Soud
         15.3                                  Obecný soud Objednatele.

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti
    uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
    účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
    pozdějších předpisů. Uveřejněníprovede Objednatel.

4.3 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova
    Č. 548/22 ze dne 28.06.2022.

Strany níže svým podpisem stvrzuj~ že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly
a sjejím obsahem souhlasí.

                                         _____  V Praze dne _________

Za Objednatele:                                                        Digitálně podepsal
        primátor                                                   ~i;22

                                                  Za Zhotovitele
                                             Společnost Kamencové jezero- Přemyslova

                                                     předseda představenstva
                                              Správce společnosti, PETROM STAVBY, a.s.

                                                                 Digitálně
                                                                 podepsal Bc.

                                                                 2022.07.22
                                                                 07:24:3 1 +0200‘

                                                        ředseda představenstva
                                             Společník, Silnice Topolanya.s.
Český smluvní standard
(Design-Bid-Build)

Říjen 2020
1. vydání

Název dokumentu: ČAS-P02-C0002-E3-R02_009_Český smluvní standard (Design-Bid-Build)

© Agentura ČAS 2020

Tento dokument může být bezplatně šířen v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv nosiči bez zvlášt-
ního povolení, pokud nebude šířen za účelem zisku ani materiálního nebo finančního obohacení. Musí
být reprodukován přesně a nesmí být použit v zavádějícím kontextu. Bude-li tento dokument znovu
vydáván, musí být uveden jeho zdroj a datum zveřejnění. Všechny obrázky, grafy a tabulky mohou být
použity bez povolení, pokud bude uveden zdroj.

ČAS ani autoři tohoto dokumentu nenesou jakoukoli právní ani jinou odpovědnost za aplikaci tohoto
dokumentu a události nebo následky s tím spojené. Osobou odpovědnou za zákonný průběh zadá-
vacího řízení, volbu a znění smluvní dokumentace je výlučně zadavatel. Tento dokument vznikl jako
konsensus širokého spektra autorů a připomínkujících subjektů a negarantuje kompletnost, správnost
ani vhodnost k jakýmkoli účelům. Tomu byl přizpůsoben i název tohoto dokumentu, aby jasně vyjadřo-
val tuto hlavní myšlenku. Cílem Českého smluvního standardu je motivovat zejména veřejné investory
ke standardizaci smluv, smluvních procesů a postupů v kontextu digitalizace ve stavebnictvi. Použití
Českého smluvního standardu by mělo být pozitivním signálem, znakem investora, který se drží prově-
řených pravidel a jedná transparentně a rozumně. Pro dosažení cíle je zásadní, aby ze strany zadavatelů
nedocházelo ke změnám ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky, které jsou označeny jako
„základní“. Nedodržení toho principu znamená, že nebyl použit Český smluvní standard. Český smluvní
standard je provázán s Metodikou pro řízení změn při výstavbě ČAS a Metodikou pro časové řízení ČAS.
Všechny případné změny závazku musí probíhat v souladu s těmito metodikami. Pokud je Objednatel
v režimu ZZVZ (Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tak smlouva musí být prováděna
ve smyslu ZZVZ, veškeré metodiky ČAS se musí provádět a vykládat ve smyslu ZZVZ a ZZVZ a jeho vý-
klad vždy platí před jakýmkoli jiným textem nebo výkladem.
2 OBSAH

   OBSAH

      SMLOUVA O DÍLO– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 4

      1 PŘEDMĚT SMLOUVY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 5

      2 ÚČEL SMLOUVY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 6

      3 OBSAH SMLOUVY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 7

      4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 8

      ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 9

      1 OBECNÁ USTANOVENÍ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10
         1.1 Definice pojmů – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10
         1.2 Výklad – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12
         1.3 Komunikace smluvních stran – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12
         1.4 Společnost a její zástupce – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13
         1.5 Průběžné záznamy – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13
         1.6 Postoupení – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13
         1.7 Započtení – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13
         1.8 Omezení odpovědnosti – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 13

      2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14
         2.1 Právo přístupu na staveniště – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 14
         2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště – – – – – – – – – – – – 14
         2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky– – – – – – – 14

      3 SPRÁVA ZAKÁZKY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16
         3.1 Zástupce objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16
         3.2 Asistenti zástupce objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16
         3.3 Pokyny zástupce objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 16

      4 ZHOTOVITEL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17
         4.1 Zástupce zhotovitele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17
         4.2 Provádění díla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17
         4.3 Přístupové cesty – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 17
         4.4 Zpráva o postupu prací – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 18

www.koncepceBIM.cz                                              1
2 OBSAH

      5 RIZIKA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19
         5.1 Rizika objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 19

      6 KOMPENZAČNÍ NÁROKY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20
         6.1 Povinnost včasného varování – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20
         6.2 Oznámení Claimu – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20
         6.3 Claim na dodatečnou platbu – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 20
            6.3.1 Sleva – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21
         6.4 Claim na prodloužení doby – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21
            6.4.1 Prodloužení doby pro splnění postupných milníků – – – – – – – – – – – – – – 21
            6.4.2 Prodloužení doby pro dokončení – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21
            6.4.3 Prodloužení záruční doby – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21
         6.5 Dohoda nebo určení – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 21

      7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23
         7.1 Kontrola – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23
         7.2 Zkoušky – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23
         7.3 Odmítnutí a nápravné práce – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 23
         7.4 Kontrolní dny – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24
         7.5 Systém zajištění kvality – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 24

      8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25
         8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25
         8.2 Finanční záruka za odstranění vad– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 25
         8.3 Smluvní pokuta – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 26

      9 DOBA PRO DOKONČENÍ– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27
         9.1 Provedení díla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27
         9.2 Zahájení provádění díla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27
         9.3 Doba pro dokončení– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27
         9.4 Dokončení díla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27
         9.5 Harmonogram – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 27

      10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 29
         10.1 Potvrzení o převzetí – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 29
         10.2 Přechod nebezpečí škody – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 29

      11 CENA – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30
         11.1 Určení smluvní ceny – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30
         11.2 Vyúčtování – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30
         11.3 Průběžné platby – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30
         11.4 Závěrečná platba – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 30

www.koncepceBIM.cz                                              2
2 OBSAH

      12 ZMĚNY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 32
         12.1 Variace– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 32
         12.2 Ocenění variací – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 32
         12.3 Zlepšení – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33
         12.4 Úpravy v důsledku změn práva – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 33

      13 ZÁRUČNÍ DOBA– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34
         13.1 Vady díla – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34
         13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 34

      14 UKONČENÍ SMLOUVY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35
         14.1 Způsoby ukončení smlouvy – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35
         14.2 Výpověď objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35
         14.3 Odstoupení zhotovitele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35
         14.4 Odstoupení objednatele – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 35
         14.5 Odstoupení v případě úpadku – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 36

      15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37
         15.1 Smírné řešení sporů – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37
         15.2 Adjudikace – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37
         15.3 Soud – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 37

      SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 38

      16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 38

      ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 39

         BIM PROTOKOL – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 39

      ČÁST C – TECHNICKÉ ZADÁNÍ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 40

      ČÁST D – OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 41

         PŘÍLOHA 1: ROZPOČET – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 41

         PŘÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 42

www.koncepceBIM.cz                                              3
1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL          [DOPLŇTE]
Název:            [DOPLŇTE]
Statutární zástupce:     [DOPLŇTE]
Sídlo:            [DOPLŇTE]
IČO:             [DOPLŇTE]
DIČ:             [DOPLŇTE]
Bankovní spojení:       [DOPLŇTE]
Zástupce objednatele:
(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL          [DOPLŇTE]
Název:            [DOPLŇTE]
Statutární zástupce:     [DOPLŇTE]
Sídlo:            [DOPLŇTE]
IČO:             [DOPLŇTE]
DIČ:             [DOPLŇTE]
Zápis v obchodním rejstříku: [DOPLŇTE]
Bankovní spojení:       [DOPLŇTE]
Zástupce zhotovitele:
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále také jen „Strany“, nebo jednotlivě „Strana“)

                               www.koncepceBIM.cz 4
1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „[DOPLŇTE]“ (dále jen „Zakáz-
      ka“).

1.2 Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji
      v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen
      „Dílo“).

1.3 Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Rozpočet (Nabídko-
      vá částka) v celkové výši [DOPLŇTE] Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.

www.koncepceBIM.cz                                                 5
2 ÚČEL SMLOUVY

2 ÚČEL SMLOUVY

2.1 Účelem Smlouvy je: [DOPLŇTE]

2.2 Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a peč-
      livostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosa-
      žení účelu této Smlouvy.

www.koncepceBIM.cz                                                6
3 OBSAH SMLOUVY

3 OBSAH SMLOUVY

3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:
      I/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
      II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a
         i/ Požadavky Objednatele na informace;
            i.a/ Datový standard staveb (DSS);
         ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);
         iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP);
      III/ Část C – Technické zadání;
      IV/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:
         i/ Příloha 1: Rozpočet;
         ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;
         iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti
      Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaz-
      nosti:
      I/ Základní údaje (článek 4.1);
      II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;
      III/ Příloha Zvláštních smluvních podmínek BIM Protokol s přílohami:
         i/ Požadavky Objednatele na informace;
            i.a/ Datový standard staveb (DSS);
         ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);
         iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).
      BIM Protokol včetně jeho příloh má přednost před vlastním textem Zvláštních smluvních podmínek.
      IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;
      V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
      VI/ Část C – Technické zadání;
      VII/ Část D –Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:
         i/ Příloha 1: Rozpočet;
         ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;
         iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].

www.koncepceBIM.cz                                                7
4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4.1 Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A –
      Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpoklá-
      dají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

Název ustanovení          Číslo ustanovení Údaje

Postupné milníky              1.1    [doplňte rovněž odkaz na Metodiku pro řízení změn při
Režie                   1.1    výstavbě, případně jiné dokumenty metodické povahy]
Základní datum               1.1    [doplňte rovněž výši, např. způsob určení slevy, odkaz
Zisk                    1.1    na Metodiku pro řízení změn při výstavbě, případně jiné
Další formy komunikace           1.3    dokumenty metodické povahy]
Omezení odpovědnosti            1.8
Právo přístupu na staveniště        2.1    [doplňte odkaz na Metodiku pro časové řízení, případně jiné
Prohlídka staveniště            2.2    dokumenty metodické povahy]
Kontrola údajů a dokumentů         2.3
Povolení konat               3.1    [není-li adjudikace sjednána, doplňte text „nepoužije se“]
Zástupce objednatele            3.1
Zástupce zhotovitele            4.1

Claim na dodatečnou platbu         6.3

Sleva                   6.3.1

Finanční záruka za splnění smlouvy     8.1
Finanční záruka za odstranění vad     8.2
Smluvní pokuta               8.3
Lhůta pro Den zahájení           9.2
Doba pro dokončení             9.3
Požadavky na harmonogram
včetně úrovně jeho členění         9.5
Metoda měření
Cenová soustava              11.1
Záruční doby               12.2
Subjekt jmenující adjudikátora      13.2
Soud                15.2 a Příloha 2
                     15.3

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru
      smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
      těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí.

V _____________ dne ________________         V _____________ dne ________________

___________________________________          ___________________________________
Za Objednatele:                    Za Zhotovitele:

                              www.koncepceBIM.cz                   8
2 OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

   ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

      Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen„Část A“) upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti
      Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B –
      Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) mají přednost před zněním ustanovení v Části A.
      Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.

      Poznámky ke struktuře:
      Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji definovány v článku 1.1 Smluvních
      podmínek (Definice pojmů).
      Smluvní podmínky jsou členěné na

         články, číslované arabskými číslicemi,
         odstavce (bez číslování) a
         seznamy uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.
      Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými řím-
      skými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.
      Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barev-
      ným proužkem s následujícím významem (doporučením):
      základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit

      základní s možností modifikace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit
      úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou)

      volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit

      V případě změny ustanovení typu „základní“ jde o porušení základního principu Českého smluv-
      ního standardu. Smlouvu pak není možné označit za Český smluvní standard.

www.koncepceBIM.cz                                                 9
1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

   Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující definovaný význam.

   Claim          Nárok na časovou nebo finanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo
               v jiné souvislosti s prováděním Díla podle Smlouvy.
   Datový standard staveb Smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na informační model
   Den zahájení      a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných
   Dílo          vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích
   Doba pro dokončení   BIM nakládáno a podle kterých má být informační model a jeho dílčí části
   Dočasné dílo      vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
   Harmonogram       Den, od kterého běží Doba pro dokončení.
   Kritická cesta     Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení
   Materiály        Stavby, které má Zhotovitel podle této Smlouvy provést.
   Nabídková částka    Doba, během níž musí Zhotovitel dokončit celé Dílo (s výjimkou drobných vad
   Náklady         a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání jeho užívání ke smluvenému
               účelu nebo takové užívání podstatným způsobem neomezují) včetně náležitostí
   Oznámení        popsaných v článku 9.4.
               Všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná
   Paušální obnos     na Staveništi k provedení Stavby nebo k odstranění vad Díla.
   Personál objednatele  Plán postupu a načasování prací Zhotovitele, který musí splňovat náležitosti
   Personál zhotovitele  uvedené v článku 9.5.
   Plán realizace BIM   Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž
   Postupný milník     zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.
   Počáteční harmonogram  Věci všeho druhu včetně výrobků (jiné než Technologické zařízení), které mají
               tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez
               zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.
               Odhadovaná cena provedení Díla přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy
               podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.
               Výdaje vynaložené Zhotovitelem účelně v souvislosti s prováděním Díla na
               Staveništi nebo mimo něj, včetně Režií, nákladů na financování, ale bez přirážky
               Zisku.
               Písemný dokument zaslaný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný
               článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané
               v příslušném článku nastávají jeho doručením osobě, jíž má být takové Oznámení
               podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle
               článku 1.3.
               Částka, která bude uhrazena za Dílo nebo jeho část, která se neměří pro účely
               platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.
               Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný
               Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Zhotoviteli
               musí dát Objednatel Zhotoviteli Oznámení.
               Zástupce zhotovitele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který
               Zhotovitel nebo podzhotovitel využívá na Staveništi při provádění Díla.
               Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny
               požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody
               BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Zhotovitelem.
               Závazný milník definovaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité
               smluvní závazky Zhotovitele.
               Harmonogram, který musí Zhotovitel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů
               po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je
               prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav provádění Díla.

               www.koncepceBIM.cz                                   10
1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Potvrzení o převzetí      Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 10.1, potvrzující dokončení
Povolení konat         Díla nebo jeho části pro účely převzetí Díla Objednatelem.
                Předchozí souhlas Objednatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon
Požadavky objednatele      smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.
na informace          Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické
                specifikace Objednatele na data včetně požadavků na informační model.
Právní předpisy         Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti,
                specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další
Projektování          zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model
                a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními
Přejímací zkoušky        Smlouvy.
Režie              Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České
Rozpočet            republiky.
Řádná odborná péče       Zhotovení, projednání a provedení předprojektové a projektové dokumentace,
                zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a služeb souvisejících
Smlouva             s provedením Díla a jeho uvedením do provozu a užívání, a to včetně zřízení
                a správy informačního modelu v souladu se Smlouvou.
Smlouva o dílo         Zkoušky specifikované v Technickém zadání nebo dohodnuté oběma Stranami,
Smluvní cena          které musí být provedeny před převzetím Díla Objednatelem.
Smluvní podmínky        Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují
Společné datové prostředí    za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Zhotovitel v případě postupu podle
Stavba             článku 12.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.
Staveniště           Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu prací, dodávek
Strana             a služeb s výkazem výměr nebo rozpisu Paušálního obnosu.
Subjekt jmenující adjudikátora Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě
Technické zadání        potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na
Technologické zařízení     zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.
Variace             Smlouva o dílo, Smluvní podmínky, Technické zadání a veškeré další dokumenty
Věci určené pro dílo      a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o dílo a mají v ní stanovené pořadí
                závaznosti.
                Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o dílo obsahující
                především identifikaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje a definici
                ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.
                Celková cena definovaná v článku 11.1 podléhající úpravám v souladu se
                Smlouvou.
                Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních
                smluvních podmínek Smlouvy.
                Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují,
                sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového
                týmu.
                Dílo trvalé povahy, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.
                Místo provádění Díla specifikované v Technickém zadání.
                Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Zhotovitel.
                Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatelem v souladu s Přílohou 2:
                Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace
                mezi Stranami sjednána).
                Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Technické zadání obsahující především
                projektovou dokumentaci a další požadavky Objednatele na účel a funkci Díla.
                Přístroje, stroje a dopravní prostředky nebo jejich soubory, které mají tvořit nebo
                tvoří část Stavby.
                Změna nutná pro provedení Díla na pokyn Zástupce objednatele podle článku
                12.1.
                Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli
                z uvedeného tak, jak je to vhodné.

                www.koncepceBIM.cz                                  11
1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Vybavení zhotovitele  Přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení
            a dokončení Díla a odstranění všech vad, s výjimkou Dočasného díla,
Výjimečná událost    Technologického zařízení, Materiálů a všech jiných věcí, které mají tvořit nebo tvoří
            část Stavby.
Výstupy zhotovitele   Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které
Zakázka         Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po
Záruční doba      jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze
Zástupce objednatele  v podstatné míře přičíst druhé Straně.
Zástupce zhotovitele  Výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, informační
Zisk          modely, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané
Základní datum     Zhotovitelem podle Smlouvy.
Základní údaje     Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, definovaná ve Smlouvě
            o dílo.
Zlepšení        Doba pro oznámení vad Díla Objednatelem Zhotoviteli tak, jak je stanovena
Zpráva o postupu prací v článku 13.
            Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
            Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Zhotovitelem podle článku 4.1.
            Přirážka zisku, kterou si je Zhotovitel v souvislosti s Claimem nebo Variací oprávněn
            připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, a to ve
            výši stanovené v Základních údajích.
            Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty
            pro podání nabídky Zhotovitele.
            Údaje uvedené v článku 4.1„Základní údaje“ ve Smlouvě o dílo, specifikující
            jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.
            Změna navržená Zhotovitelem podle článku 12.3, která není nutná pro provedení
            Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, zvýší hodnotu
            Díla, zkrátí Dobu pro dokončení nebo bude mít pro Objednatele jakýkoli jiný
            přínos.
            Zpráva o postupu prací vypracovaná a předaná Zhotovitelem podle článku 4.4.

1.2 Výklad

      Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den“ myšlen den kalendářní.

      Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokon-
      čení.

1.3 Komunikace smluvních stran

      Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele musí:

      i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této
         Smlouvy;

      ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak
         ve Zvláštních podmínkách.

      Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve společném datovém prostředí
      definovaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí
      (CDE)“, případně také:

      a/ písemně proti potvrzení o převzetí;

      b/ písemně doporučenou poštou;

      c/ písemně prostřednictvím datové schránky;

      d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.

            www.koncepceBIM.cz                                   12
1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.4 Společnost a její zástupce

      Jestliže má Zhotovitel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
      zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:
      i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn

         zavazovat Zhotovitele a každého ze společníků;
      ii/ Zhotovitel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;
      iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.

1.5 Průběžné záznamy

      Zástupce zhotovitele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy,
      především:
      i/ údaje o druzích prací a počtu Personálu zhotovitele;
      ii/ údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;
      iii/ údaje o Dočasných dílech, která byla užita;
      iv/ údaje o instalovaných Technologických zařízeních;
      v/ údaje o počtech a typech použitých Materiálů včetně doprovodných dokladů (certifikátů,

         prohlášení apod.);
      pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zá-
      stupce objednatele může dát Zhotoviteli pokyny k vedení dalších průběžných záznamů, zejména v pří-
      padě, že Zhotovitel dá Oznámení Claimu podle článku 6.
      Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných právních předpisů.

1.6 Postoupení

      Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani
      jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení

      Objednatel může na základě Claimu podle článku 6.3 započíst vůči Zhotoviteli pouze pohledávku ply-
      noucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 11.3 nebo odpočtu ze
      závěrečné platby ve smyslu článku 11.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán v sou-
      ladu s článkem 6.5, případně článkem 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti

      Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí
      překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.
      Tento článek neomezuje odpovědnost Zhotovitele v případě podvodného jednání, úmyslného neplně-
      ní závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.

www.koncepceBIM.cz                                                 13
2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.1 Právo přístupu na staveniště

      Objednatel musí Zhotoviteli předat Staveniště, zajistit mu právo Staveniště užívat a volně na něj vstu-
      povat pro účely plnění Smlouvy bez jakýchkoli omezení, není-li stanoveno jinak v Základních údajích.
      Jestliže není doba pro poskytnutí práva přístupu a užívání pro jednotlivé části Staveniště v Základních
      údajích specifikována, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště
      a jeho užívání v takové míře, aby bylo Zhotoviteli umožněno provádění Díla podle Počátečního harmo-
      nogramu předloženého Zhotovitelem podle článku 9.5.

      Objednatel získal a předal Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy stavební povolení a jakákoli další roz-
      hodnutí, vyjádření, povolení nebo jiné veřejnoprávní a soukromoprávní tituly potřebné pro provádění
      Díla, nebo je musí získat a předat tak, aby bylo Zhotoviteli zajištěno právo přístupu na Staveniště a jeho
      užívání podle předchozího odstavce, včetně vhodných a dostupných pozemků pro zřízení nebo zajiště-
      ní přístupu na Staveniště z veřejně přístupných komunikací.

      O předání a převzetí Staveniště musí Zástupce objednatele sepsat písemné potvrzení, které musí Zá-
      stupce zhotovitele a Zástupce objednatele podepsat bez výhrady nebo s konkrétně uvedenými výhra-
      dami.

      Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Objednatelem platí, že Zhotovitel
      může dát Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na doda-
      tečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště

      Objednatel poskytl Zhotoviteli před Základním datem všechny údaje a dokumenty, včetně řádně při-
      pravených průzkumů a referenčních prvků, které má k dispozici a které jsou významné pro řádné prová-
      dění Díla. Tyto údaje a dokumenty jsou uvedeny v Technickém zadání. Objednatel musí Zhotoviteli po-
      skytnout také veškeré další údaje a dokumenty významné pro provádění Díla, které získá po Základním
      datu a jejichž poskytnutí si Zhotovitel Oznámením vyžádá. Za interpretaci těchto údajů a dokumentů je
      odpovědný Zhotovitel.

      Objednatel umožní Zhotoviteli před Základním datem prohlídku Staveniště tak, jak je uvedeno v Zá-
      kladních údajích.

2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky

      Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Zhotoviteli, a nese riziko chyb,
      vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

      Zhotovitel musí zajistit požadované Výstupy zhotovitele a Projektování pouze v rozsahu popsaném ve
      Smlouvě. Za tyto Výstupy zhotovitele a Projektování je odpovědný Zhotovitel.

      Je-li v Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Zhotovitel po uzavření
      Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem
      a přesvědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést.

      Zástupce zhotovitele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, vadách
      a nedostatcích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po tom, co
      si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce zhotovitele v tomto Oznámení
      uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Zhotoviteli potřebné správné údaje a doku-
      menty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných nákladů nebo zpoždění při provádění Díla, případně může
      Zástupce zhotovitele iniciovat Variaci podle článku 12.1.

www.koncepceBIM.cz                                                   14
2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

      Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce zhotovitele odpovědět co nejdříve, jak je to
      možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakýmko-
      li jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 12.1.

      Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí,
      že Zhotovitel může dát Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postup-
      ných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku.

      Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a uve-
      dených v Základních údajích, u kterých Zhotovitel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a pře-
      svědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést, může Zhotovitel dát
      Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na
      dodatečnou platbu Nákladů včetně přirážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků,
      které Zhotovitel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.

www.koncepceBIM.cz                                                 15
3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3.1 Zástupce objednatele

      Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této
      Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem
      na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení
      Zakázky.

      Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá
      potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí
      Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Zhotovi-
      teli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat.

      Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V pří-
      padě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název
      a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu
      všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera
      pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

      V případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat
      Oznámením.

3.2 Asistenti zástupce objednatele

      Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlou-
      vy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí
      být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu„Plán realizace BIM (BEP)“ existuje-li, případně jiným
      vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele

      Zástupce objednatele musí dávat Zhotoviteli pokyny nutné pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou,
      včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

      Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Zhotovitele jeho závazků z této Smlou-
      vy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

      Zhotovitel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak je
      to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhod-
      nost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení Řád-
      né odborné péče.

www.koncepceBIM.cz                                                  16
4 ZHOTOVITEL

4 ZHOTOVITEL

4.1 Zástupce zhotovitele

      Zhotovitel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této
      Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem zhotovitele musí být konkrétní fyzická osoba uvede-
      ná v Základních údajích. Zástupce zhotovitele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

      Zástupce zhotovitele je odpovědným projektovým manažerem na straně Zhotovitele pro účely této
      Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce zhotovitele
      dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce zhotovitele může pověřit výkonem práv a pl-
      něním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce.

      V případě změny Zástupce zhotovitele musí Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele informovat
      Oznámením.

4.2 Provádění díla

      Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a od-
      stranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Právními před-
      pisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny
      jeho pověřených asistentů.

      Zhotovitel musí dodat Výstupy zhotovitele specifikované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zho-
      tovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy,
      potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad.

      Zhotovitel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s doda-
      tečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při provádění Díla. Zhotovitel musí uči-
      nit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované Právními
      předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění
      všech vad.

      Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokon-
      čení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

      Zhotovitel je povinen zejména:

      i/ dodržovat všechny příslušné Právní předpisy;

      ii/ dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené
         úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;

      iii/ zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle článku
         10.1, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;

      iv/ přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli
         rozumně požadovat.

      Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Zhotovitelem platí, že Objednatel
      může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu a/nebo slevu ze Smluvní ceny a/nebo prodloužení
      Záruční doby.

4.3 Přístupové cesty

      Není-li v Technickém zadání stanoveno jinak, musí Zhotovitel zajistit na vlastní náklady veškerá povolení
      příslušných správních orgánů nutná pro užívání přístupových cest, nést veškeré poplatky související
      s užíváním přístupových cest, nést veškeré náklady na jejich údržbu, je-li potřebná následkem využívání

       www.koncepceBIM.cz                                            17
4 ZHOTOVITEL

      přístupových cest Zhotovitelem. Zhotovitel musí zajistit potřebné značení přístupových cest a vyvinout
      přiměřené úsilí, aby při užívání takových cest zabránil jejich poškození a obtěžování veřejnosti nad rá-
      mec povolený Právními předpisy. Zhotovitel musí Objednatele odškodnit v případě, že mu vznikne po-
      vinnost k náhradě škody následkem jakéhokoli nevhodného užívání nebo nepřiměřeného obtěžování.

4.4 Zpráva o postupu prací

      Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele Oznámením Zprávu o postupu prací za každý
      kalendářní měsíc, a to do 7 dnů od konce měsíce, kterého se Zpráva o postupu prací týká. Zpráva o po-
      stupu prací musí obsahovat:
      i/ grafická znázornění a podrobné popisy postupu, včetně každé etapy postupu Projektování (je-

         li nějaké), zpracování Výstupů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Staveniště, výstavby,
         montáže a zkoušení;
      ii/ fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
      iii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5;
      iv/ přehled dokumentů o zajištění kvality, přehled výsledků zkoušek a certifikátů Materiálů;
      v/ seznam všech Oznámení Zhotovitele podaných podle článku 6.2;
      vi/ statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách
         a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti.

www.koncepceBIM.cz                                                  18
5 RIZIKA

5 RIZIKA

5.1 Rizika objednatele

      V této Smlouvě nese Objednatel rizika a jejich následky vyplývající především z následujících nebezpečí:
      a/ Výjimečná událost;
      b/ užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě;
      c/ Projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel

         odpovědný;
      d/ jakékoli údaje a dokumenty pro provádění Díla poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem;
      e/ jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo

         u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí
         přijal adekvátní preventivní opatření;
      f/ přerušení výstavby Díla Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem
         nebo jinému jeho selhání;
      g/ jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele,
         včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn
         v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifikované v Oznámení Zhotovitele;
      h/ jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo
         přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;
      i/ jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;
      j/ fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek
         a archeologických nálezů, s výjimkou klimatických podmínek jiných než mimořádně
         nepříznivých, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem
         jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné a o nichž dal Zhotovitel Objednateli
         řádné a bezodkladné Oznámení;
      k/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;
      l/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu
         veřejné moci;
      m/ jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.

www.koncepceBIM.cz                                                  19
6 RIZIKA

6 KOMPENZAČNÍ NÁROKY

6.1 Povinnost včasného varování

      Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou
      Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu,
      zpozdit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Je-li
      to vhodné, musí Zástupce objednatele iniciovat Oznámením Variaci podle článku 12.1 za účelem odvrá-
      cení nebo zmírnění následků takové události nebo okolnosti.

6.2 Oznámení Claimu

      Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu, kdykoli se dozví o události nebo okolnosti,
      v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení musí být podáno co nej-
      dříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo
      okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo
      jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis události nebo okolnosti
      a podstatu Claimu.

      Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok
      neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časo-
      vou nebo finanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena
      veškeré odpovědnosti.

      Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost
      nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby
      nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné
      vyčíslení Claimu v souladu s články 6.3 a 6.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter,
      musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celko-
      vém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo
      okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené
      Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

      Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k těm, které jsou stanoveny v jiných článcích
      použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným člán-
      kem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném
      posouzení Claimu.

6.3 Claim na dodatečnou platbu

      Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

      a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

      b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli
         jinak v souvislosti se Smlouvou.

      Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek,
      které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo
      prokazování.

www.koncepceBIM.cz                                                 20
6 RIZIKA

6.3.1 SLEVA

    Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo
    prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo Dílo nebo jeho část provedeno v sou-
    ladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jeho jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo jiných
    požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

6.4 Claim na prodloužení doby

6.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ

    Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí ob-
    dobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

6.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

    Zhotovitel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

    a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;

    b/ v případech uvedených v článku 5.1;

    c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými
       podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;

    d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

    Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vy-
    číslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a na-
    časování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

6.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

    Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:
    a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;
    b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Zhotovitelem.
    Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo
    Dílo nebo jeho část možné užívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Zhotovitele.

6.5 Dohoda nebo určení

      Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován
      prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástup-
      ce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu
      oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

      i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 6.2;

      ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);

      iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou
         Stranou;

      iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro
         podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.

                www.koncepceBIM.cz                                 21
6 RIZIKA

      Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veš-
      keré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsa-
      hujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu články 6.3 a 6.4 Oznámením:
      a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;
      b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této

         době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným
         zdůvodněním.
      Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího od-
      stavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za Zástupcem objednatele odmítnutý.
      Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postou-
      pit k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

www.koncepceBIM.cz                                               22
7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.1 Kontrola

      Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla, a to i ve výrobních nebo skladovacích prosto-
      rách Zhotovitele, případně v prostorách jeho podzhotovitelů. Zhotovitel musí na základě Oznámení
      Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly
      nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do
      7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

      Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat Oznámením ke kontrole vždy před tím, než budou při dal-
      ším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné
      výsledky provádění Díla. Oznámení Zhotovitele o kontrole ve smyslu tohoto odstavce musí být učiněno
      alespoň jeden pracovní den přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele
      a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

      Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přimě-
      řené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly ne-
      přístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně.
      Veškeré náklady obou Stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

      Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stano-
      vené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných
      výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

      O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí
      Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

7.2 Zkoušky

      Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek
      specifikovaných ve Smlouvě, dohodnutých Stranami nebo nařízených jako Variace. Zhotovitel musí při
      těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a perso-
      nál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo,
      může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný
      pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.

      Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 9.4, dokud nebudou Zhotovi-
      telem úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky, ledaže Objednatel požaduje jinak.

7.3 Odmítnutí a nápravné práce

      Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, Materiál nebo Technologické zařízení nejsou v souladu
      se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvod-
      něním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl
      nápravu.

      Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového Materiálu nebo Technologického
      zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zho-
      tovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo
      prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

www.koncepceBIM.cz                                                   23
7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.4 Kontrolní dny

      Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účast-
      nit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zá-
      stupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

7.5 Systém zajištění kvality

      Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy
      a Technického zadání. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě a Technickém zadání.
      Zástupce objednatele je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému. Před zahájením kaž-
      dé fáze Projektování nebo provádění Díla Zhotovitelem musí být Zástupci objednatele předloženy pro
      informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. Dodržování
      systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností
      podle Smlouvy.

www.koncepceBIM.cz                                                 24
8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

      Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální výši sta-
      novené v Základních údajích, a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti, dokud neprovede Dílo
      podle článku 9.1. Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele
      doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího pře-
      dání Objednateli.

      Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je
      oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

      a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém
         případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky;

      b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5,
         případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi
         Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do
         42dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku,
         která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

      c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může
         Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

      Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce ob-
      jednatele vydal Potvrzení o převzetí.

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

      Zhotovitel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Díla ve formě finanční záruky v mini-
      mální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího případ-
      ného prodloužení. Zástupce zhotovitele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí
      předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky.

      Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je opráv-
      něn podle Smlouvy v případě, že:

      a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém
         případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;

      b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5,
         případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi
         Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do
         42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku,
         která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;

      c/ Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém případě
         může Objednatel nárokovat částku této finanční záruky ve výši předpokládaných nákladů na
         odstranění vady Díla.

      Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za před-
      pokladu, že Zhotovitel odstranil všechny vady Díla.

www.koncepceBIM.cz                                                 25
8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.3 Smluvní pokuta

      Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, ve výši stanovené
      v Základních údajích, jestliže:

      a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;

      b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;

      c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění
         povinnosti:

         i/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;

         ii/ nepředloží vůbec aktualizovaný Harmonogram podle článku 9.5;

      d/ Zhotovitel poruší povinnosti týkající se ochrany zdraví osob a životního prostředí na Staveništi
         podle článku 4.2 a i přes Oznámení učiněné Zástupcem objednatele nepřijme ve stanovené lhůtě
         adekvátní opatření k nápravě.

      Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost
      Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno prá-
      vo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní
      pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

      Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení Oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní po-
      kuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta
      požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady
      smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zá-
      konný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

      Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení
      Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.

www.koncepceBIM.cz                                                26
9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.1 Provedení díla

      Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 9.4 a předáno ve smyslu článku 10.1.

9.2 Zahájení provádění díla

      Zástupce objednatele musí dát Zhotoviteli Oznámení o Dnu zahájení, a to nejméně 21 dnů před stano-
      veným Dnem zahájení. Den zahájení musí být nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, není-li
      v Základních údajích stanovena jiná lhůta.
      Zhotovitel musí začít provádět Dílo neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem.

9.3 Doba pro dokončení

      Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro
      dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

9.4 Dokončení díla

      Dílo je dokončeno, pokud:
      i/ byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení Přejímacích

         zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad
         a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným
         způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným
         způsobem omezovat;
      ii/ Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení,
         manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadání;
      iii/ Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadání).
      Zhotovitel může požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před
      předpokládaným dokončením Díla. Součástí tohoto Oznámení musí být určení termínu předpokláda-
      ného dokončení včetně dodání dokumentů stanovených v Technickém zadání. Zástupce objednatele
      může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.5 Harmonogram

      Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnů po tom, co obdr-
      žel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak,
      aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě.
      Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup pra-
      cí, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Zhotovitel
      musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram v jedné tištěné verzi
      a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Har-
      monogram musí obsahovat:
      i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky;
      ii/ data poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště

         v souladu s daty stanovenými v Základních údajích. Nejsou-li tato data v Základních údajích

www.koncepceBIM.cz                                                27
9 DOBA PRO DOKONČENÍ

         stanovena, musí Zhotovitel uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu
         na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;

      iii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním
         nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením
         časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);

      iv/ data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů zhotovitele včetně uvedení milníku
         pro posouzení nebo schválení Výstupů zhotovitele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě
         ujednáno;

      v/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla
         podle Smlouvy;

      vi/ posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.3;

      vii/ data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);

      viii/ všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů;

      ix/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:

         ix.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla;

         ix.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;

         ix.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé
             kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý
             stavební objekt po měsících;

         ix.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti
             předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;

         ix.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

      Zhotovitel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi
      podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spo-
      léhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů od
      obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Zhotoviteli Oznámením připomínky, ve kterých uvede,
      v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.

www.koncepceBIM.cz                                                28
10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10.1 Potvrzení o převzetí

   Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Zhotovitele podle článku 9.4:

   a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem
      dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich
      odstranění;

   b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto
      oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely
      jeho převzetí.

   Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

   Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady
   a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způ-
   sobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

   Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10.2 Přechod nebezpečí škody

   Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být
   vydáno, podle toho, co nastane dříve.

            www.koncepceBIM.cz                                  29
11 CENA

11 CENA

11.1 Určení smluvní ceny

   Smluvní cena musí být stanovena podle skutečné výměry prací změřené metodou stanovenou v Zá-
   kladních údajích a oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpo-
   čet, nebyl-li za Dílo nebo jeho část ujednán Paušální obnos. Celková částka uvedená v Příloze 1: Roz-
   počet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Dílo, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková
   částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.

11.2 Vyúčtování

   Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty pro-
   váděného Díla oceněné podle článku 11.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou
   být splatné.

   Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznáme-
   ním vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

11.3 Průběžné platby

   Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce zhotovitele podle článku 11.2
   potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 11.1
   a Smlouvou.

   Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich
   správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných doku-
   mentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci zhotovitele o této skutečnosti Oznámení včetně odů-
   vodnění, a to do 14 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

   i/ k vyúčtování nepřihlíží;

   ii/ Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové
      vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce
      objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit
      pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

   Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

   Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotovi-
   teli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena
   faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

11.4 Závěrečná platba

   Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objedna-
   tele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce
   objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veš-
   kerých prací provedených v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Zhotovitel považuje
   za oprávněného.

   Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo
   jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných pod-
   půrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli
   do 21 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

     www.koncepceBIM.cz                                         30
11 CENA

      i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;

      ii/ Zástupce zhotovitele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu
         Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude
         v souladu se Smlouvou.

      Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách ná-
      vrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby
      uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způ-
      sobem vyřešený podle článku 15, musí Zástupce zhotovitele připravit a Zástupci objednatele předložit
      Oznámením závěrečné vyúčtování.

      Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

      Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zho-
      toviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude
      doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

www.koncepceBIM.cz                                                31
12 ZMĚNY

12 ZMĚNY

12.1 Variace

   Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí
   Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho prová-
   dění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

   Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Zhotovitel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně
   stanovené době Oznámením písemný návrh Variace iniciované Objednatelem. Iniciuje-li Variaci Zástup-
   ce zhotovitele, musí Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Va-
   riace.

   Návrh Variace musí obsahovat:

   i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které
      Zhotovitel navrhuje použít;

   ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy
      harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

   iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu
      s ustanovením článku 12.2.

   Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Va-
   riace tento návrh s Řádnou odbornou péči posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznámením odpověď, v níž:

   a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace;

   b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má
      Zhotovitel dále postupovat.

   Zhotovitel nesmí Stavbu pozměnit bez pokynu k Variaci. Zhotovitel nesmí při čekání na pokyn k Variaci
   jakkoli zpožďovat postup prací na Díle.

   V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má
   Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných Věcí určených pro dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti
   provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně
   písemně oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně trvá
   na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro
   nevhodnost, na níž Zhotovitel Zástupce objednatele upozornil.

   Zhotovitel musí zajistit Projektování pro Variaci pouze v rozsahu uvedeném v Technickém zadání. Není-li
   takový rozsah v Technickém zadání uveden, musí Projektování pro Variaci vypracovat Objednatel.

12.2 Ocenění variací

   Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem
   Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou
   pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

   a/ je specifikovaná ve Smlouvě;

   b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;

   c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace
      této položky) podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích, platných ke dni
      předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka Zisku ani
      přirážka Režií, jestliže je již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;

     www.koncepceBIM.cz                                          32
12 ZMĚNY

   d/ musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých
      nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele. Tento návrh musí Zástupce zhotovitele
      předložit Zástupci objednatele co nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Zástupce
      objednatele, spolu s přirážkami Režií a Zisku vypočtenými z přímých nákladů příslušné položky.

12.3 Zlepšení

   Zástupce zhotovitele může Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí předložit
   návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho prová-
   dění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

   Návrh Zlepšení musí obsahovat:

   i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které
      Zhotovitel navrhuje použít;

   ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy
      harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;

   iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Zlepšení v souladu
      s ustanovením článku 12.2.

   Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Zlep-
   šení, zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž:

   a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Zlepšení;

   b/ návrh Zlepšení odmítne, a to i bez uvedení důvodů.

   Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení zajistit Projektování pro Zlepšení.

   V případě schválení Zlepšení, které přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, má Zho-
   tovitel nárok na zaplacení odměny ve výši 50 % této úspory.

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

   Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po
   Základním datu vyplyne:

   a/ ze změny Právních předpisů;

   b/ ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;

   c/ z veřejnoprávního rozhodnutí.

   Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce zhotovi-
   tele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým
   iniciuje Variaci podle článku 12.1.

     www.koncepceBIM.cz                                         33
13 ZÁRUČNÍ DOBA

13 ZÁRUČNÍ DOBA

13.1 Vady díla

   Dílo a Výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruč-
   ní doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

   Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát
   Zhotoviteli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Zhotovitel v takovém případě musí neprodle-
   ně Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo Výstupů zhotovitele
   odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objedna-
   telem připomínkován.

13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad

   Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení
   o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení.

   Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po
   zahájení běhu Záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud
   jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v při-
   měřené době stanovené Objednatelem.

   Zhotovitel musí na základě Oznámení o vadě učiněném Objednatelem vyvinout úsilí ke zjištění její pří-
   činy. Pokud není příčina vady přičitatelná Zhotoviteli podle předchozího odstavce, může Zhotovitel od
   Objednatele požadovat úhradu Nákladů takového zjištění.

   V případě, že Zhotovitel neodstraní jemu přičitatelné vady v době podle předchozích odstavců, může
   Objednatel:

   a/ odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel
      však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;

   b/ není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné,
      může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

   Objednatel je oprávněn k prodloužení Záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu
   Záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

         www.koncepceBIM.cz                                      34
14 UKONČENÍ SMLOUVY

14 UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Způsoby ukončení smlouvy

      Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

14.2 Výpověď objednatele

   Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení.
   Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel
   nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.

   Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

   i/ skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatele
      v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;

   ii/ předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel
      obdržel platbu;

   iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně
      Staveniště opustit.

   Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle,
   na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

14.3 Odstoupení zhotovitele

   Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Ozná-
   mením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce zhotovitele Zástupci objednatele Oznámení popisu-
   jící neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení
   Oznámení, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

   Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního
   odstavce, může Zhotovitel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstou-
   pit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Objednateli. Zho-
   tovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

   Zhotovitel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně provedených prací na
   Díle nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

14.4 Odstoupení objednatele

   Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatele, ne-
   postupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objed-
   natele k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje,
   může dát Zástupce objednatele Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Zhotovitele.

   Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů
   poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatele podle prvního odstavce, může Objednatel prostřed-
   nictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Ob-
   jednatele nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zhotoviteli.

   Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště
   s tím, že na místě zanechá takové Věci určené pro dílo, o kterých dá v Oznámení o odstoupení od Smlou-
   vy Zástupce objednatele pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

           www.koncepceBIM.cz                                    35
14 UKONČENÍ SMLOUVY

   Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát
   a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v přípa-
   dě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných
   Výstupů zhotovitele a Nákladů na Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele pokyn
   podle předchozího odstavce.

14.5 Odstoupení v případě úpadku

   Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení oka-
   mžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v pří-
   padě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal
   Zástupce objednatele v tomto Oznámení pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

   Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dal-
   ších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.

           www.koncepceBIM.cz                                   36
15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Smírné řešení sporů

   Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejít
   a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní
   po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi
   Stranami sjednána).

15.2 Adjudikace

   Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlou-
   vou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postou-
   pení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor
   požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

   Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut
   v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace.

   Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí při-
   znat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

   Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace. Nesou-
   hlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora
   Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis
   sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení
   o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 15.3.

   Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo
   některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze
   Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení
   rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

15.3 Soud

   Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

   Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Zá-
   kladních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

   a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora
      v souladu s článkem 15.2;

   b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 15.2;
   c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace.

                    www.koncepceBIM.cz                             37
16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

   SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ

      V následující části jsou uvedeny příklady oblastí, jimiž by se Smluvní podmínky mohly dále zabývat. Jejich
      konkrétní úprava je ponechána na potřebách a zvážení Stran.

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
16.2 Střet zájmů
16.3 Společenská odpovědnost
16.4 Pracovní doba
16.5 Úpravy v důsledku změn nákladů
16.6 Zálohová platba
16.7 Výhrada doměřování
16.8 Pojištění

www.koncepceBIM.cz                                                   38
1 ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

   ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

      Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen„Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti
      Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před
      úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „Smluvní
      podmínky“.

   PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK:
   BIM PROTOKOL

      (dále jen „BIM Protokol“)

      Součástí BIM Protokolu jsou jeho přílohy:
      i/ Požadavky Objednatele na informace

         i.a/ Datový standard staveb (DSS)
      ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
      iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

www.koncepceBIM.cz                                                  39
1 TECHNICKÉ ZADÁNÍ

   ČÁST C – TECHNICKÉ ZADÁNÍ

      (dále jen „Technické zadání“)

                     www.koncepceBIM.cz 40
1 OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

   ČÁST D – OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY
   PŘÍLOHA 1: ROZPOČET

      (dále jen „Rozpočet“)

                    www.koncepceBIM.cz 41
1 OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

   PŘÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE

      (dále jen „Pravidla“)

      1/ Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve Smlouvě, jejíž
         přílohu Pravidla tvoří.

      2/ Strany se musí do 28 dnů ode dne účinnosti Smlouvy dohodnout na osobě adjudikátora.
         Nedojde-li v uvedené lhůtě k dohodě, určí adjudikátora do 14 dnů Subjekt jmenující adjudikátora.
         Neurčí-li Subjekt jmenující adjudikátora adjudikátora v uvedené lhůtě, adjudikace se nepoužije.

      3/ Subjekt jmenující adjudikátora jmenuje adjudikátora pro všechny případné spory vzniklé
         v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající.

      4/ Adjudikátorem musí být vhodně kvalifikovaná osoba.
         V případě odstoupení, smrti, neschopnosti výkonu funkce, selhání nebo odmítnutí plnění
         povinností adjudikátora podle těchto Pravidel musí Subjekt jmenující adjudikátora do 14 dní
         jmenovat nového adjudikátora.

      5/ Adjudikátor musí být od počátku po celou dobu výkonu své funkce nestranný a nezávislý na
         Stranách a musí neprodleně písemně oznámit Subjektu jmenujícímu adjudikátora nebo Stranám
         jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést k ovlivnění jeho nestrannosti nebo nezávislosti.
         Adjudikátor nesmí radit Stranám ani jejich zástupcům ohledně provádění Díla.
         Adjudikátor není za žádných okolností odpovědný za jakékoli nároky ve vztahu k plnění svých
         povinností, ledaže se prokáže, že při plnění svých povinností nejednal v dobré víře.

      6/ Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů od Oznámení sporu, nebo v jiné lhůtě, je-li
         taková navržena adjudikátorem a schválena Stranami. Rozhodnutí adjudikátora musí obsahovat
         shrnutí věcné podstaty sporu, výrok a odůvodnění.

www.koncepceBIM.cz                                                 42
1 POZNÁMKY

      www.koncepceBIM.cz 43
1 POZNÁMKY

      www.koncepceBIM.cz 44
HARMONOGRAM RECENZNÍHO PROCESU DOKUMENTU

Etapa            Kód Popis                                   Od Do
Etapa 0
Tvorba dokumentu      E0.1 Tvorba dokumentu – Český smluvní standard (Design-Bid-Build)       05/2019 09/2019
Etapa 1                                                  10/2019 11/2019
1. kolo recenzního procesu E1.1 Interní recenzní řízení: všichni členové pracovních skupin Koncepce BIM 12/2019 03/2020

Etapa 2               Vypořádání připomínek z 1. kola recenzního řízení
2. kolo recenzního procesu E1.2 a kontrola terminologie PS06

Etapa 3           E2.1 Externí recenzní řízení: externí recenzenti registrovaní na portálu   10/2019 11/2019
3. kolo recenzního procesu    Koncepce BIM

              E2.2 Vypořádání připomínek z 2. kola recenzního řízení            12/2019 03/2020
                 a kontrola terminologie PS06
                                                     07/2020 09/2020
              E3.1 Recenzní řízení na MMR                          09/2020 10/2020

              E4.1 Grafická úprava

U tohoto dokumentu proběhlo interní i externí kolo současně.

Tým PS02 odboru Koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci
pod vedením Lukáše Klee
Česká agentura pro standardizaci
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
+420 221 802 802
bim@agentura-cas.cz info@agentura-cas.cz
www.koncepcebim.cz www.agentura-cas.cz
ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého
smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují
úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.
OBSAH
1 OBECNÁ USTANOVENÍ
1.3 Komunikace smluvních stran
1.5 Průběžné záznamy
1.8 Omezení odpovědnosti
4 ZHOTOVITEL
4.2. Provádění díla
4.4 Zpráva o postupu prací
7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY
7.5 Systém zajištění kvality
8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE
8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy
8.2 Finanční záruka za odstranění vad
8.3 Smluvní pokuta
9 DOBA PRO DOKONČENÍ
9.2 Zahájení provádění díla
9.5 Harmonogram
11 CENA
11.5 Náležitosti faktur
12 ZMĚNY
12.2 Ocenění variací
12.4 Úpravy v důsledku změn práva
16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ
16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
16.2 Střet zájmů
16.3 Společenská odpovědnost
16.4 Pracovní doba
16.8 Pojištění
16.9. Dotace
ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „Část B“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva
a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností
v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této
Smlouvě označována také jako „Smluvní podmínky“.
ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

             1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.3 Komunikace smluvních stran

    Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
    „Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat:

       a/ písemně proti potvrzení o převzetí;
       b/ písemně doporučenou poštou;
       c/ písemně prostřednictvím datové schránky;
       d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."

1.5 Průběžné záznamy

    Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
    „Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle
    příslušných Právních předpisů.“

1.8 Omezení odpovědnosti

    Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady.

                4 ZHOTOVITEL

4.2 Provádění díla

    Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/ a vii/, viii/ a ix/ v následujícím
    znění:
     v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo

         jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky;
    vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu

         Ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí
         průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat;
    vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které
         pro provedení Díla potřebuje;

    viii/ bezodkladně po uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit činnosti
         směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a zejména povolení ke
         zvláštnímu užívání komunikace (dále jen „administrativní příprava“), a to tak,
         aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla co nejdříve. Administrativní
         přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen
         činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných
         správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné podklady
         tak, aby byla jeho podání, pokud možno úplná a nemusel být vyzýván k jejich
         doplnění;

4.4 Zpráva o postupu prací

    V seznamu v článku 4.4 se odstraňují bez náhrady římská číslice iii/ a vi/.

       7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.5 Systém zajištění kvality

    Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady.

             8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

    Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

    „Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky
    v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat
    v platnosti:

    i/ do provedení Díla podle čl. 9.1;

    ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo
    nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena
    poslední částka dle čl. 6.5.

    Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele
    doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději
    v den jejího předání Objednateli.
    Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky,
    ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:
       a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce.
         V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční
         záruky;

       b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena
         podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení.
         V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody
         nebo určení náleží;

       c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém
         případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

    Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě
    bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat
    z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících
    podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

    Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté,
    co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce “

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

    V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:

    „Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě
    bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat
    z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících
    podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“

8.3 Smluvní pokuta

    V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím
    zněním:

     a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;
     b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
     c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o

       nesplnění povinnosti:

      ca/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;

      cb/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2;

      cc/ nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;

     d/ Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě

    V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta:
    „Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a
    smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku
    způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacena podle písm. b/ seznamů
    v článcích 8.1. a 8.2.“

            9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.2 Zahájení provádění díla

    V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“.

9.5 Harmonogram

    Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:
    „i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé

         Přejímací zkoušky v podobě Ganttova diagramu (2 stupňový);
    ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a

         znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení
         každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním
         Kritické cesty (případně Kritických cest);
    iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících
         provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb);
    iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:

             iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla;
             iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít

                  při provádění Díla;
             iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu

                  Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu
                  Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý
                  stavební objekt po měsících;
             iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli
                  významné změny oproti předchozímu Harmonogramu
                  předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;
             iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na
                  postup prací na Díle.“
Na konec článku 9.5. se vkládá následující ustanovení:
    Zhotovitel zohlední v harmonogramu nasazení maximálního počtu pracovníků a
    mechanizace tak, aby byl zajištěn řádný průběh Realizace díla a Dokončení díla v
    termínech definovaných bodem 9.3. Základních údajů Smlouvy.

    V Harmonogramu budou taktéž zohledněny:

    a) klimatické podmínky, které jsou rizikem Zhotovitele, tzn. prodlužování doby
    realizace v důsledku klimatických podmínek není považováno za riziko Objednatele.

    b) veškeré technologické přestávky (včetně rezerv), dle zásad technologických
    postupů, jejich sledu a návazností.

                    11 CENA

11.5 Náležitosti faktur

     Za článek 11.4 se přidává článek 11.5 v následujícím znění:
     Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle
     platných právních předpisů a dále dle pravidel pro žadatele a příjemce OŽP, a to
     zejména:

       a. název zakázky „Rekonstrukce městské pláže a západního vstupní prostranství
         do areálu Kamencového jezera“

       b. název a číslo projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu,
         Chomutov, ul. Přemyslova, v blízkosti areálu Kamencového jezera, registrační
         číslo: 5211000083

                   12 ZMĚNY

12.2 Ocenění variací

    Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení:

    „Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je
    vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
    zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními
    stranami evidováno.“

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

    Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

    „Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty,
    pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“
            16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

     Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další
     obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

16.2 Střet zájmů

    Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které
    veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen
    vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)
    nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka
    v obchodní společnosti;

    Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím
    kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností,
    ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů
    (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen
    vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti
    společníka v obchodní společnosti.

16.3 Společenská odpovědnost

    Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na
    okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady).
    Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z
    právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém
    dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený
    v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
    předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na
    plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých
    poddodavatelů.
    Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně
    odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o
    odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona
    č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené
    a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro
    opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady.

16.4 Pracovní doba
    Objednatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo nepřetržitě, tedy v režimu 24 hodin / 7
    dní v týdnu, a to po celou Dobu pro dokončení. Zhotovitel je však povinen respektovat
    Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 Statutárního města Chomutova, o regulaci
    hlučných činností a vyjímečném zkrácení doby nočního klidu.

16.8 Pojištění

    Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za
    splnění následujících minimálních požadavků:

    i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky;

    ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše
         Nabídkové částky;

    iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky;

    iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;

    v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

    vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

    Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění
    následujících minimálních požadavků:

    i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele
         musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou
         budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;

    ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí
         pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla
         včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním
         nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí
         tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl
         každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;

    iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky;

    iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;

    v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;

    vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

    Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli
    dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto
    článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí
    na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností
    Zhotovitele z těchto pojistných smluv.
16.9 Dotace

    i/ Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je dílo financováno z programu NPŽP-NPO
    10/2021 - NPŽP 1.5.E Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové
    ochrany intravilánu – Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, a že porušení
    podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace.
    Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.

    ii/ Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související
    s realizací projektů včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do
    konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí
    být použita pro úschovu delší lhůta.

    iii/ Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované
    informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo
    zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu podpory investic, Ministerstva pro
    místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditn ího
    orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného
    orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen
    vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se
    k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD
(DESIGN-BID-BUILD)
ČÁST C - TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého
smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro
standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují
úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.
OBSAH

1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
2 SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
3 POŽADAVKY NA GEODETICKÁ MĚŘENÍ A ZÁKRESY
1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (samostatná příloha)
2 SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Seznam dokladů předávaných dle čl. 9.4. části A_Obecných smluvních podmínek

  - prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která
     byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky – 1x v listinné podobě;

  - projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 4x, v elektronické
     formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn,1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení
     stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci
     s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat
     ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem
     zhotovitele);

  - doklady, dokumentace požadované v Zadávací dokumentaci a dle ČSN EN vztahujícímu se k
     dílu,

  - zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k bezpečnému a plynulému provozu, údržbě a
     účelu využití díla) dokladů, revizí, protokolů zkoušek průchodnosti potrubí, hutnících zkoušek
     konstrukce komunikací, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení
     souvisejících s použitými materiály a výrobky

  - protokol o geodetickém vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby
     v tištěné formě a 1x CD (ve formátu dwg. a pdf.) – dále viz. bod 3 – Požadavky na geodetická
     měření a zákresy

  - doklad (prohlášení zhotovitele) o zneškodnění stavebního odpadu v rámci realizace díla (vč.
     doložení vážních lístků), základní soupis odpadů dle zatřídění a množství tun, průběžná
     fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých
     prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude
     předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.

  - stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
  - kompletní dokument pro provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně dokumentace k řídicímu

     systému VO (např. manuál),
  - čestné prohlášení zhotovitele díla o provedení celého díla dle § 156 stavebního zákona
  - Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu/části díla objednatel

     oprávněně požadovat

  - Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla

3 POŽADAVKY NA GEODETICKÁ MĚŘENÍ A ZÁKRESY

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby pro geodetické měření a zákresy používali zásadně výřez
z datového skladu DTMM.
DTMM je mapa v digitální formě, vytvořená s podrobností pro měřítko 1:500. Vypovídá o skutečném
stavu pozemní komunikace a technických objektů, které se zde nacházejí (průběhy inženýrských sítí,
jejich povrchové znaky, stavební a technické objekty, rozhraní komunikací, …). Součástí DTMM jsou
údaje o bodech polohového a výškového pole.
Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k datovému skladu DTMM a zhotovitel se zavazuje aktualizovat
příslušný výřez DTMM podle skutečného stavu svých stavebních prací tak, že:

  • Aktualizovaný výřez dat vrací zhotovitel po geodetickém měření a zpracování zpět objednateli
  • Při odevzdání dat se dodavatel řídí datovým modelem, formát předávaných a požadovaných

     dat je specifikován směrnicí SMCH „Pokyny pro tvorbu a provozování DTMM“.
  • Objednatel provede kontrolu předaných dat do 5 pracovních dnů a bude informovat

     zhotovitele o bezchybnosti formátu předaných dat. V případě, že formát nebude bezchybný,
     je dodavatel povinen provést nápravu v termínu stanoveném objednatelem, který nebude
     kratší než 5 pracovních dnů.