Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21255163: Dodávka pekařských a cukrářských výrobků

Příloha obchodní smlouva-Domov pro seniory Háje -Pekárna Stana.doc

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            S M L O U V A

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2079 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

v platném znění

mezi

1/
Domov pro seniory Háje

příspěvková organizace


zřizovatel hlavní město Praha


K Milíčovu 734/1


149 00 Praha 4 - Háje

Zastoupená xxxxxxxx, ředitelkou 

IČO:
70875111


DIČ:
není plátce DPH

bankovní spojení: č.ú.xxxxxxx, xxxxxxxxx

na straně jedné (dále jen objednatel)

2/
PECU Stáňa s.r.o.

Pražská 159


252 02 Jíloviště


zastoupené xxxxxxxx, jednatelkou

IČ:
24295442

DIČ:
CZ24295442

zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 193920

bankovní spojení: účet číslo xxxxxxxxx vedený u xxxxxxx

na straně druhé (dále jen dodavatel)


I.

Předmět a účel smlouvy

1/
Předmětem a účelem smlouvy je závazek objednatele odebírat objednané množství


a druh pekařských a cukrářských výrobků.

2/
Dodavatel se zavazuje dodávat dle objednávky objednatele objednaný druh 

a množství pekařských a cukrářských výrobků na místo dodání, tj. K Milíčovu 734/1, Praha 4 – Háje
II.

Cena a platební podmínky

1/
Objednatel se zavazuje za dodané a odebrané množství pekařských a cukrářských 

výrobků uhradit dodavateli příslušnou částku na základě daňového dokladu – faktury,


která bude vystavena dodavatelem.


Cena: 
dle ceníku

Ceník pekařských a cukrářských výrobků tvoří přílohu této smlouvy.

2/
Splatnost faktury je dohodnuta:
14 dnů

3/
V případě prodlení odběratele s úhradou fakturované částky vzniká dodavateli nárok 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z výše dlužné částky za každý den prodlení.

III.

Ostatní ujednání

1/
Množství i sortiment pekařských a cukrářských výrobků bude objednáno telefonicky


pověřeným pracovníkem objednatele, vždy nejpozději do 13,00 hod. dne 


předcházejícího před požadovaným dodáním.

2/
V případě nedodání, případně opožděného dodání objednaného množství pekařských


a cukrářských výrobků dodavatelem, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu


ve výši ceny nedodaných výrobků.

IV.

Závěrečná ujednání

1/
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že nabývá platnosti a účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2/
Smlouvu lze vypovědět kdykoliv s tím, že se sjednává tříměsíční výpovědní lhůta, 
která musí být písemná a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po


jejím doručení druhé smluvní straně.

3/
Jakékoliv další dodatky tuto smlouvu měnící, rozšiřující nebo doplňující lze učinit 
pouze po dohodě smluvních stran a musí být uzavřeny písemně.

4/
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá


smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

5/
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a že byla


ujednána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla


ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho


připojují své vlastnoruční podpisy, čímž zároveň stvrzují pravost této smlouvy.

V Praze dne 29.7.2022                        V Jílovišti dne 1.8.2022
.....................................................


......................................................


objednatel

dodavatel