Textová podoba smlouvy Smlouva č. 2146318: vel.těl.hala Háječek-FC HK-zima 2016-17

Příloha ANHáječek-velkátěl-týden-2016-2017-FCHK-smlouva.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Smlouva

              o dočasném užívání velké tělocvičny

                  ČJ'. .' KRPH-96034/č/-2016-0500MN

Smluvní straqy.'

ČR-Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

se sídlem: Ulrichovo nám. č.p. 810, 501 01 Hradec Králové
IČ: 75151545    DIČ: CZ75151545

zastoupené:    Ing. Josefem Nerudou, ekonomickým ředitelem Krajského ředitelství policie
Bankovní spojení: Královéhradeckého kraje
Číslo účtu:

(dále jen ,,poskytovatel" ) na straně jedné

                       a

FC Hradec Králové, a.s. "

se sídlem:     Úprkova 473/1, Malšovice, 500 09 Hradec Králové
IČ: 27479307    DIČ: CZ27479307

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2450

zastoupená:    MUDr. Janem Michálkem, předsedou představenstva společnosti a

          Ing. Richardem Juklem, místopředsedou představenstva společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen »uŽivatel") na straně druhé

uzavírají podle zákona Č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, a podle zákona Č.219/2000
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v.platném znění, tuto
smlouvu o dočasném užívání velké tělocvičny (dálejen ,,smlouvu'):

                               Článek I.
               Příslušnost hospodaření k předmětu dočasného uŽívání

     Česká republika je na základě Kolaudačního rozhodnutí č.j. UP-2747/87 PU ze dne
3.1 1.1987 vlastníkem níže uvedených nemovitostí, přičemž Krajské ředitelství policie
Královéhradeckélio kraje má příslušnost hospodaření s nemovitostí - sportovní halou Cp. 960
v Holečkově ulici v Hradci Králové v k.ú. Slezské Předměstí a v obci Hradec Králové - na základě
Opatření o určení nen?ovitého majetku organizační složky státu - Krajskému ředitelství policie
Královéhradeckého kraje ze dne 22.12.2009, ČJ.' MV-91479-1/OSM-2009, jež bylo vydané
Ministerstvem vnitra ČR.

     Uvedená nemovitost je zapsaná ll Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj katastrální
pracoviště Hradec Králové.

                               Článek II.
                    Předmět, doba a účel dočasného užívání

     Předmětem této smlouvy je užívání ,,velké tělocvičny" a technického zázemí v prostorách
sportovní haly ,,Háječek" v č.p. 960 v Holečkově ulici v Hradci Králové, kterou bude uživatel užívat
pro tréninky žáků FC Hradec Králové, a.s. ve fotbale v období od l. listopadu 2016 do 31. března
2017 v těchto termínech a časech:

                                                                                                                                                   ~ 1~
v běžném pracovním týdnll mimo státních svátků a období od 19.12.2016 do 9.1.2017 včetně:

Úterý:           od 16:30 hod. do 18:00 hod.
Středa:          od 16:30 hod. do 18:00 hod.
Čtvrtek:          od 16:30 hod. do 18:00 hod.
Pátek:           od 15:00 hod. do 18:00 hod.

Poskytovatel předmětné prostory dočasně nepotřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti ve
smyslu ustanovení §27 odst.l zákona Č.219/2000 Sb. v platném znění.

Smlouvu je možno před uplynutím sjednané doby dočasného užívání ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran
- písemnou výpovědí, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet l.dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé straně. V pochybnostech se má za to, že výpověď' byla

doručena třetí den po odeslání.

Poskytovatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- uživatel provádí na předmětu užívání takové změny v jejichž důsledku hrozí poskytovateli značná

škoda
- uživatel nezaplatil nájemné a provozní náklady spojené s užíváním tělocvičny do dne splatnosti
- ve smyslu §27 odst.2 zákona Č.219/2000 Sb. v platném znění

                        Článek III.
              Úhrada za užívání, platební podmínky

     Cena za užívání ,,velké tělocvičny" a technického zázemí v prostorách haly uvedené v Článku
II. smlouvy byla stanovena referátníkem čj. .' KRpH-92433/čj-2016-0500MN ze dne 11.10.2016 a

činí:                                50,-Kč'hod. včetněDPH
- cena za pronájem tělocvičny:                   560,-Kč'hod. včetně DPH
- paušální cena za provozní náklady spojené s užíváním tělocvičny:

     Úhrada za užívání ,,velké tělocvičny" a technického zázemí v prostorách sportovní haly bude

uživatelem hrazena na základě měsíčních faktur vystavených poskytovatelem.
     Faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu, přičemž splatnost faktur bude 14 dní

od jejího doručení uživateli.
     Úhrady za užívání budou uživatelem hrazeny převodem na účet poskytovatele vedený u ČNB

Hradec Králové číslo účtu .

                               Článek IV.
                   Práva a povinnosti smluvních stran

     Uživatel se zavazuje dbát o to, aby nedocházelo k poškozování majetku. Případné škody nad
rámec běžného opotřebení, které vzniknou při jeho činnosti, se zavazuje odstranit bud' sám uvedením
do původního stavu nebo se zavazuje v plné výši uhradit částku odpovídající vzniklé škodě na
základě faktury zaslané pronajímatelem.

     V prostorách haly je nutné používat sálovou obuv. Uživatel bude respektovat zákaz vstupu do
šaten bez řádného přezutí.

     Poskytovatel je v případě, že bude v některém z poskytnutých termínů potřebovat prostory
,,velké tělocvičny" ke služebnímu výcviku, oprávněn daný termín užívání uživateli zrušit. V daném
případě tuto skutečnost sdělí poskytovatel uživateli alespoň 5 kalendářních dnů dopředu, přičemž

                                          ~2~
nebude nájemci tento termín účtován k náhradě za užívání.

     Uživatel je povinen se řídit Provo[ním řádem objektů sportovní haly ,,Háječek" v Holečkově
ulici čp.960 v Hradci Králové. Tento provozní řád bude tvořit přůohu Č.1 této smlouvy.

                       Článek V.
                   Závěrečná ustanovení

     Poskytnuté nebytové prostory uživatel nesmí přenech'at do užívání jiné právnické či fýzické

osobě.

     Uživatel se zavazuje, že nebude provádět výdělečné činnosti v nebytových prostorách

poskytnutých do užívání.

     Uživatel je seznámen s tím, že v objektu sportovní haly ,,Háječek" je zákaz konzumace

alkoholických nápojů a zákaz kouřenL

     Odpovědná osoba určená uživatelem za fýzické předání a převzetí sportovního areálu po

ukončení každého jednotlivého výcviku je: p.           ,:

     Dodatky k této smlouvě lze provádět pouze písemnou formou na základě oboustranné

dohody.

     Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na právní nástupce

obou smluvních stran.

     Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

     Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti datem

ljistopadu 2016.

     Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá

smluvní strana obdrží po jednom stejnopis:í.

V Hradci Králové dne3.1..19....?9.16          V Hradci Králové dne: ............

  ,gS\

 í'

Zaj 'ký,o"a      xuda               za u
      e
        ' y ředitel KŘP-H       ..

                                              nosti

                              Za u              polečnosti

                       "' :: ""