Textová podoba smlouvy Smlouva č. 21787133: Dodatek č. 1 - úprava Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo na zajištění

Příloha Příloha č2.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Dodatek č. 1 - úprava Přílohy č. 2
   Smlouvy o dílo na zajištění provozu sběrového dvora ve Varnsdorfu

               Smluvní strany

objednatel: Město Varnsdorf

sídlo:    Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ:     00261718

DIČ:     CZ00261718   (plátce DPH)

banka:

zastoupené: ThMgr. Rolandem Sollochem, starostou města

(kontaktní osoba: Ing. Přemysl Brzák, vedoucí Odboru životního prostředí, telefon

       ) a

provozovatel:EKO Servis Varnsdorf a.s.

sídlo:    Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf

IČ:     25042149

DIČ:     CZ25042149

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,

       vložka 1150

banka:

Zastoupený:

se dohodli uzavřít ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících, zákona č 89/2012 Sb., občanský
zákoník tento dodatek smlouvy:

                     Příloha č. 2

   Provozní doba sběrového dvora se od 1. 10. 2022 mění následovně

Pondělí      9:00     až     13:00
Úterý       13:00    až     17:00
Středa      13:00    až     17:00
Čtvrtek      9:00     až     13:00
Pátek       13:00    až     17:00
Sobota      9:00     až     13:00
Neděle            zavřeno
Cena za služby dle Článku IV odstavec 1 se díky prodloužení týdenní otvírací
doby o 4 hodiny navýší maximálně o 6 536,60 Kč bez DPH za kalendářní měsíc.

Ve Varnsdorfu dne:                 Ve Varnsdorfu dne:
za zhotovitele:                  za objednatele:

................................................. .................................................
                          ThMgr. Roland Solloch - starosta města